Aberystwyth Council

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol (o bell)

General Management Committee (o bell)

 

 1. 11.2021

 

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

 

Cyng Kerry Ferguson (Cadeirydd)

Cyng Alun Williams

Cyng Mari Turner

Cyng Talat Chaudhri

Cyng Lucy Huws

Cyng Sue Jones-Davies

Cyng Mark Strong

Cyng Jeff Smith

Cyng Dylan Wilson-Lewis

Cyng Steve Davies

Yn mynychu

 

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present

 

Cllr Kerry Ferguson (Chair)

Cllr Alun Williams

Cllr Mari Turner

Cllr Talat Chaudhri

Cllr Lucy Huws

Cllr Sue Jones-Davies

Cllr Mark Strong

Cllr Jeff Smith

Cllr Dylan Wilson-Lewis

Cllr Steve Davies

In attendance

 

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau

 

Cyng Daniel Ardeshir

 

Apologies

 

Cllr Daniel Ardeshir

 

 

3

Datgan Diddordeb:

 

Dim

 

Declaration of Interest:

 

None

 

4

Cyfeiriadau personol:

 

Dim

Personal references:

 

None

 

 

5

Parcio Beic Modur

 

Mae Cyngor Tref Aberystwyth yn croesawu beiciau modur ond mae'r ddarpariaeth parcio bresennol yn achosi rhywfaint o wrthdaro o ran diogelwch cerddwyr, oherwydd ei agosrwydd at ddwy groesfan i gerddwyr, a chyda'r ddarpariaeth adloniant yn y Bandstand. Gallai'r cynllun atal llifogydd arfaethedig ar gyfer y promenâd roi cyfle gwych i ddod o hyd i  atebion.

 

ARGYMHELLIR bod Cyngor Tref Aberystwyth yn trafod opsiynau gyda Chyngor Sir Ceredigion a'r Grŵp Gweithredu Beiciau Modur.

 

 

Motorbike Parking

 

Aberystwyth Town Council welcomes motorbikes but the current parking provision is causing some conflict both in terms of pedestrian safety, due to its close proximity to two pedestrian crossings, and with the entertainment provision in the Bandstand. The proposed flood prevention scheme for the promenade could provide an excellent opportunity to identify solutions.

 

It was RECOMMENDED that Aberystwyth Town Council discusses options with Ceredigion County Council and the Motorcycle Action Group.

 

 

Cysylltu

Contact

6

Neuadd Gwenfrewi

 

 • Roedd y Llyfrgell Genedlaethol wedi cytuno i weithio gyda'r Cyngor Tref i goladu atgofion preswylwyr fel rhan o Gasgliad y Werin
 • Roedd y Clerc wedi cysylltu â rheolwyr prosiect cadwraeth lleol a oedd yn mynd i ymweld â'r eglwys ar 23 Tachwedd.
 • Roedd y Clerc wedi trefnu ymweliad safle gyda'r contractwr i nodi'r lleoliad gorau ar gyfer pâm i gadw'r planhigion yn ddiogel yn ystod y gwaith adfer.

 

Neuadd Gwenfrewi

 

 • The National Library had agreed to work with the Town Council to collate the memories of residents as part of the People’s Collection
 • The Clerk had contacted local conservation project managers who were going to visit the church on 23 November.
 • The Clerk had organised a site visit with the contractor to identify the best location for a bed to keep the plants safe during the restoration works.

 

 

 

7

Goleuadau Nadolig

 

Byddai adolygiad o gontractau yn digwydd yn y Cyfarfod Blynyddol.

Christmas lights

 

Review of contracts would take place in the Annual Meeting.

 

 

8

Maes Gwenfrewi

 

Roedd y gwaith i fod i ddechrau'r wythnos yn dechrau 15.11.2021 ond byddai ffensys diogelwch yn cael eu symud i’r safle cyn hynny.

 

Roedd Grŵp Aberystwyth Gwyrddach wedi darparu rhestr o goed addas. Gan eithrio sycamorwydden ac ychwanegu cyltifar coch o’r ddraenen wen, ARGYMHELLWYD y dylid cymeradwyo'r rhestr.

 

Maes Gwenfrewi

 

Works were due to start the week beginning 15.11.2021 but security fencing would be moved on site before then.

 

The Greener Aberystwyth Group had provided a list of suitable trees. With the exception of sycamore and the addition of a red cultivar of hawthorn the committee RECOMMENDED that the list be approved.

 

 

9

Rhandiroedd

 

 • Crëwyd mwy o randiroedd yn ddiweddar trwy rannu lleiniau pan ddaethant ar gael.
 • Cloddiwyd y pwll ond yn anffodus byddai angen leinin pwll arno. Byddai'r grant yn talu'r gost

 

 • Gan fod prisiau wedi cynyddu'n sylweddol roedd rhaid ymchwilio i nifer o opsiynau sied.

Allotments

 

 • More allotments had been created recently by splitting plots when they became available.
 • The pond had been dug but unfortunately would need a pond liner. The cost would be covered by the grant
 • As prices had increased substantially various shed options would need to be investigated

 

 

10

Blodau

 

Roedd y Cyngor eisoes wedi cytuno i fabwysiadu pamau gan y Cyngor Sir.  Byddai angen ymchwilio i opsiynau ar gyfer tybiau gan gynnwys siarad â Chyngor Ceredigion a meithrinfeydd lleol.

 

Flowers

 

Council had already agreed to adopt borders from the County Council.  Options for tubs would need to be investigated including speaking to Ceredigion Council and local nurseries.

 

Cysylltu gyda’r Cyngor Sir

Contact the County Council

11

Gwasanaethau trên Cambrian

 

Nid oedd Trafnidiaeth i Gymru yn newid eu barn ar y gwasanaeth bob awr. Roedd y Cyng Mark Strong wedi ysgrifennu at y Gweinidog a byddai'r Cynghorwyr Dylan Wilson-Lewis a Jeff Smith yn darparu diweddariad yn dilyn y cyfarfod rheilffordd nesaf.

 

Roedd y model trên 197 a fyddai’n cymryd lle’r model 158 presennol yn ddatblygiad siomedig oherwydd:

 

 • Dim ond disel oedden nhw, tra roedd y trydaneiddio yn cael ei ymestyn o Birmingham i'r Amwythig

 

 • Eu bod ond yn cynnwys un toiled fesul 122 sedd ac fe'u cynlluniwyd ar gyfer teithio maestrefol ac nid ar gyfer siwrneiau hirach ar draws gwlad

 

ARGYMHELLIR y dylid gwahodd Cludiant i Gymru i siarad â'r Cyngor Llawn.

Cambrian train services

 

Transport for Wales were not shifting their position on the hourly service. Cllr Mark Strong had written to the Minister and Cllrs Dylan Wilson-Lewis and Jeff Smith would provide an update following the next rail meeting

 

The 197 train model that would be replacing the current 158 train was a disappointing development as they:

 

 • Were diesel only, whilst electrification was being extended from Birmingham to Shrewsbury

 

 • Featured only one toilet per 122 seats and were designed for suburban travel and not longer journeys across country

 

 

It was RECOMMENDED that Transport for Wales be invited to talk to Full Council.

 

Gwahodd TiG

Invite TfW

12

Ymgynghoriadau Ceredigion

Ceredigion Consultations

 

 

12.1

Cymraeg mewn addysg

 

Croesawodd y pwyllgor y cynllun ac ARGYMHELLIR y dylid ei gefnogi ar sail y canlynol:

 

 • Trochi i blant dan 7 oed yw'r unig ffordd i sicrhau rhuglder, a bydd yn rhoi'r cyfleoedd, y sgiliau a'r hyder iddynt ddefnyddio'r Gymraeg.
 • Bydd yn cefnogi'r diwylliant lleol
 • Bydd yn rhoi'r cychwyn gorau i blant a bydd yn caniatáu iddynt aros yn yr ardal
 • Bydd yn cefnogi nodau iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru

 

Codwyd cwestiynau ynghylch darpariaeth fwy cyfyngedig y cynllun y tu hwnt i saith oed a gwnaed yr arsylwadau canlynol:

 

 • Mae angen ariannu'r cynllun yn iawn i gefnogi athrawon ac ysgolion
 • Dylai rhieni a disgyblion gael eu cefnogi trwy fentrau fel clybiau gwaith cartref ac ati
 • Mae angen i'r addysgu fod yn gyfoes gan ddefnyddio pob cyfrwng gan gynnwys y celfyddydau creadigol.

 

ARGYMHELLIR y dylid gwahodd cynrychiolydd o Adran Addysg Ceredigion i'r Cyngor Llawn

Welsh in education

 

The committee welcomed the plan and RECOMMENDED that it be supported based on the following:

 

 • Immersion for under 7s is the only way to achieve fluency, and it will provide them with the opportunities, skills and confidence to use Welsh.
 • It will support the local culture
 • It will give children the best start and will allow them to stay in the area
 • It will support Welsh Government’s Welsh language goals

 

Questions were raised about the plan’s more limited provision beyond the age of seven and the following observations were made:

 

 • The plan needs to be properly funded to support teachers and schools
 • Parents and pupils should be supported via initiatives such as homework clubs etc
 • Teaching needs to be contemporary using all mediums including the creative arts.

 

It was RECOMMENDED that a representative from Ceredigion’s Education Department be invited to Full Council

 

Gwahodd

Invite

12.2

Cynllun Teithio llwybrau llesol

 

Byddai cynghorwyr yn ymateb yn unigol

Ceredigion Active Travel plans

 

Councillors would respond individually

 

 

13

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

13.1

Diogelwch cerddwyr ar rhiw Penglais

 

Nodwyd amryw o faterion diogelwch yn effeithio cerddwyr ar hyd y ffordd o waelod Bryn Penglais i Goedlan Plascrug:

 • Palmentydd cul ar gornel rhiw Penglais â Ffordd y Gogledd , Porth y Gogledd ger y groesfan, ac ar Stryd Thespis
 • Parcio loriau a cheir ar y palmant
 • Cyffyrdd peryglus fel Stryd y Faenor a Ffordd Llanbadarn.

 

ARGYMHELLIR bod Cyngor Tref Aberystwyth yn cychwyn Ymgyrch Diogelwch ar y Ffyrdd ac yn galw am adolygiad o'r ardal

Pedestrian safety on Penglais Hill

 

Various pedestrian safety issues were noted for the route from the bottom of Penglais Hill to Plascrug Avenue:

 • Narrow pavements on the corner of Penglais Hill with North Road, Northgate St near the crossing, and on Thespian Street
 • Delivery lorry and car parking on the pavement
 • Dangerous junctions such as Vaynor Street and Llanbadarn Road.

 

It was RECOMMENDED that Aberystwyth Town Council initiates a Road Safety Campaign and calls for a review of the area

 

Cysylltu gydag Asiantaeth Cefnffyrdd LlC

Contact WG Trunk Road Agency

13.2

Baw cŵn ar Draeth y De:

 

Byddai hyn yn cael ei roi ar yr agenda nesaf

Dog fouling on South Beach:

 

This would be put on the next agenda

 

Agenda RhC

GM agenda

13.3

Ymchwiliad y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai i ail gartrefi

 

Byddai hyn yn cael ei roi ar agenda'r Pwyllgor Cynllunio

Local Government and Housing Committee inquiry into second homes

 

This would be put on the Planning Committee agenda

 

 

Agenda Cynllunio

Planning agenda

 

Trefniadau Etholiadol Ceredigion o fis Mai 2022

 

Dosbarthwyd hwn i'r holl gynghorwyr er gwybodaeth

Ceredigion Electoral Arrangements from May 2022

 

This had been circulated to all councillors for information