Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Cofnodion y Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau (o bell)

Minutes of the Finance and Establishments Committee (remote)

 

 1. 11.2021

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

 

Cyng. Talat Chaudhri (Cadeirydd)

Cyng. Alun Williams

Cyng. Jeff Smith

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Mari Turner

Cyng. Dylan Wilson-Lewis

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Mark Strong

 

Yn mynychu

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present

 

Cllr. Talat Chaudhri (Chair)

Cllr. Alun Williams

Cllr. Jeff Smith

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Mari Turner

Cllr. Dylan Wilson-Lewis

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Mark Strong

 

In attendance

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau

Cyng Alex Mangold

 

 

Apologies

Cllr Alex Mangold

 

 

3

Datgan buddiannau: Dim

Declarations of interest:  None

 

 

4

Cyfeiriadau Personol: Dim

Personal references: None

 

 

5

Cyfrifon Mis Hydref

 

Gohiriwyd trafodaeth i'r Cyngor Llawn oherwydd derbyn y datganiadau banc yn hwyr

October accounts

 

Discussion deferred to Full Council due to late receipt of the bank statements

 

 

6

Ymgynghoriad: Adroddiad y Panel ar Gydnabyddiaeth Ariannol 2022-2023

 

Roedd angen mwy o fanylion ar Benderfyniad 48 ynghylch Lwfans Presenoldeb.

 

Codwyd pryder bod y lwfans milltiroedd car yn annog defnyddio ceir.

Consultation: Remuneration Panel report 2022-2023

 

More detail was needed on Determination 48 regarding Attendance Allowance.

A concern was raised that the car mileage allowance encouraged car use.

Ymateb

Respond

7

Cyllideb a Praesept 2022-23

 

Cyflwynwyd cyllideb ddrafft i'r pwyllgor gyda chynnydd nodedig i'r penawdau cyllideb canlynol:

 • cynnal a chadw parciau a thiroedd (£40,000): i ddelio â lefelau traul a fandaliaeth uwch
 • plannu a gofalu am y coed (£30,000): cwrdd â gofynion Cyngor Ceredigion ar gyfer coed newydd, er mwyn sicrhau diogelwch y cyhoedd a gofalu am goed sy'n bodoli eisoes
 • dodrefn stryd (£10,000): i ofalu am y dodrefn ychwanegol a fabwysiadwyd oddi wrth Gyngor Ceredigion
 • costau nadolig (£40,000): cynnwys profion pwynt angor a mwy o oleuadau os yn bosibl
 • staffio (£120,000): cyflogi trydydd aelod o staff i drefnu digwyddiadau a chefnogi partneriaethau.
 • Archwiliadau a chyfrifyddu (£7000): contract mwy i ddarparu cymorth cyfrifeg 15 awr y mis.
 • Rhent rhandir: i'w gynyddu i £50 y llain lawn a £25 yr hanner llain ond heb unrhyw gynnydd pellach am ddwy flynedd.

 

 

ARGYMHELLIR bod y Cyngor yn cymeradwyo:

 

 1. cyflogi Swyddog Digwyddiadau a Phartneriaethau
 2. cynnydd mewn cefnogaeth gyfrifeg i 15 awr y mis
 3. y gyllideb ddrafft o £502,850 sy'n cynrychioli praesept eiddo band D o £130.63 y flwyddyn (£10.89 y mis). Nodwyd bod hyn yn sylweddol is na phraesept y Drenewydd er enghraifft (£177 ar gyfer 2021-22)
 4. cynnydd yn y rhent rhandir (fel uchod).

Budget and Precept 2022-23

A draft budget was presented to the committee with noteworthy increases to the following budget headings:

 • parks and grounds maintenance (£40,000): to meet increased wear and tear and vandalism levels
 • tree planting and maintenance (£30,000): to meet Ceredigion Council requirements for new trees, to ensure public safety, and care of existing trees
 • street furniture (£10,000): to care for the additional furniture adopted from Ceredigion Council
 • christmas costs (£40,000): to include anchor point testing and more lights if possible
 • staffing (£120,000): to employ a third member of staff to organise events and support partnerships.
 • Audit and accounting(£7000): enhanced contract to provide 15 hours a month accountancy support.
 • Allotment rent: to be increased to £50 per full plot and £25 per half plot but with no further increase for two years.

 

It was RECOMMENDED that Council approves:

 

 1. the employment of an Events and Partnerships Officer
 2. an increase in accountancy support to 15 hours per month
 3. the draft budget of £502,850 which represents a band D property precept of £130.63 per annum (£10.89 per month). It was noted that this was substantially lower than Newtown’s precept (£177 for 2021-22)
 4. an increase in the allotment rent (as above).

 

 

 

Agenda Cyngor Llawn

Full Council agenda

8

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

 

 

Nid oedd unrhyw ohebiaeth ond cysylltwyd â chynghorwyr ynghylch adolygiad o wasanaethau banc. Byddai hyn yn cael ei gynnwys fel eitem ar yr agenda yng nghyfarfod nesaf y pwyllgor.

There was no correspondence but councillors were being approached regarding a review of bank services. This would be included as an agenda item at the next committee meeting.

 

Agenda cyllid

Finance agenda

9

Strwythur Staffio

 

Trafodwyd hyn o dan eitem 7 ar yr agenda.

 

Er mwyn cyflawni ei ddyletswyddau fel cyngor mwy, a chyfrannu at adfywio'r dref, ARGYMHELLWYD y canlynol gan y Panel Staffio:

 

 • aelod staff ychwanegol i drefnu digwyddiadau ac i gefnogi partneriaethau
 • mwy o wasanaethau cyfrifeg i gefnogi moderneiddio systemau a mwy o weithgaredd

Staffing structure

 

This was discussed under agenda item 7.

 

In order to fulfill its duties as a larger council, and to contribute to the regeneration of the town, the Staffing Panel RECOMMENDED the following:

 

 • an additional staff member to organise events and to support partnerships
 • increased accountancy services to support modernisation of systems and increased activity