Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Cofnodion Pwyllgor Cynllunio (O bell)

Minutes of the Planning Committee (Remote)

 

 1. 11.2021

 

 

COFNODION  /  MINUTES

 

1

Yn bresennol:

 

Cyng. Jeff Smith (Cadeirydd)

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Alun Williams

Cyng. Mari Turner

Cyng. Sue Jones-Davies

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Danny Ardeshir

 

Yn mynychu:

 

Cyng. Mark Strong

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present:

 

Cllr. Jeff Smith (Chair)

Cllr Lucy Huws

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Alun Williams

Cllr. Mari Turner

Cllr Sue Jones-Davies

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Danny Ardeshir

 

In attendance:

 

Cllr. Mark Strong

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

 

 

2

Ymddiheuriadau:

 

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Steve Davies

 

Apologies:

 

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Steve Davies

 

 

3

Datgan Diddordeb:

 

 1. 1: Cyng. Mari Turner (mae’r tŷ drws nesaf i Arad Goch)

 

Declaration of interest:

 

5.1: Cllr Mari Turner (the property is next door to Arad Goch)

 

 

4

Cyfeiriadau Personol:

 

Dim

 

Personal references:

 

None

 

 

 

5

Ceisiadau Cynllunio

 

Planning Applications

 

 

5.1

A210867: 9 Stryd y Baddon

 

Er ei fod yn cydnabod yr angen am lety un gwely, mae'r Cyngor Tref yn GWRTHWYNEBU’r datblygiad hwn am:

 

 • ei fod yn cynrychioli gor-ddwysau'r safle
 • nad yw'n darparu storfa gwastraff na beic
 • nad yw'n cwrdd â nodau Deddf Lles a Chenhedlaeth y Dyfodol o ran ansawdd tai - byddai'r unedau'n gyfyng ac yn dywyll.

 

Hefyd mae mewn ardal gadwraeth a dylid defnyddio deunyddiau traddodiadol.

A210867: 9 Bath Street

 

Whilst recognising the need for one bed accommodation, the Town Council OBJECTS to this development as it:

 

 • represents over intensification of the site
 • does not provide waste or bike storage
 • does not meet the aims of the Wellbeing and Future Generations Act in terms of housing quality – the units would be cramped and dark.

 

Also as it is in a conservation area traditional materials should be used.

 

 

Ymateb

Respond

 

5.2

A210900: Lidl, Parc Manwerthu Rheidol

 

Mae'r Cyngor Tref yn GWRTHWYNEBU arwyddion wedi'u goleuo'n fewnol yn unol â'r canllaw cynllunio atodol. Hefyd dylai'r arwyddion fod yn gwbl ddwyieithog gyda'r Gymraeg yn cael blaenoriaeth.

 

Nodwyd bod Lidl yn cynhyrchu arwyddion amlieithog mewn gwledydd Ewropeaidd eraill.

A210900: Lidl, Rheidol Retail Park

 

The Town Council OBJECTS to internally illuminated signage as per the supplementary planning guide.  Also signage should be fully bilingual (other than the brand name ‘Lidl’) with Welsh given priority.

 

It was noted that in other European countries Lidl produces multi-lingual signage.

 

 

5.3

A210922: 61 Stryd y Bont

 

Nid oes gan y Cyngor Tref WRTHWYNEBIAD mewn egwyddor ond mae ganddo bryderon ynghylch materion traffig ffyrdd a diogelwch cerddwyr oherwydd tebygolrwydd y bydd pobl yn ymgynnull ar y palmant cul

 

A210922: 61 Bridge Street

 

The Town Council has NO OBJECTION in principle but has concerns regarding road traffic issues and pedestrian safety due to the likelihood of people gathering on the narrow pavement

 

 

5.4

A210924: 29 Maesheli, Penparcau

 

Nid oes gan y Cyngor Tref WRTHWYNEBIAD cyn belled â bod gweddill yr ardd yn cael ei chadw fel man gwyrdd yn unol â pholisiau Llywodraeth Cymru i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd.

 

A210924: 29 Maesheli, Penparcau

 

The Town Council has NO OBJECTION as long as the rest of the garden is kept as a green space in line with Welsh Government policies to combat climate change.

 

 

5.5

A210936: 12 Ffordd y Môr (Banc TSB)

 

Nid oes gan y Cyngor Tref WRTHWYNEBIAD mewn egwyddor ond dylai'r arwyddion fod yn ddwyieithog gyda'r Gymraeg yn cael blaenoriaeth ac ni ddylid ei goleuo'n fewnol yn unol â'r Canllawiau Atodol

A210936: 12 Ffordd y Môr (Banc TSB)

 

The Town Council has NO OBJECTION in principle but the signage should be bilingual with Welsh given priority and not internally illuminated as per the Supplementary Guidance

 

 

 

6

Ymgynghoriad: Treth ar ail gartrefi.

 

Diolchwyd i'r Cynghorydd Jeff Smith am ei waith yn paratoi ymateb drafft. Nodwyd y sylwadau ychwanegol canlynol:

 

 • roedd enghreifftiau o wrthdaro rhwng diogelu mannau cymunedol gwyrdd a datblygiadau tai
 • a fyddai'n ymarferol i'r cyngor lleol ddatblygu cofrestr leol o'r rhai sydd eisiau rhentu a'r rhai sydd â lle ar gael
 • gwaethygir digartrefedd gan lefel yr ail gartrefi
 • Dylid rheoleiddio AirB&B.
 • Mae prosiectau arallgyfeirio twristiaeth fferm, gan ddefnyddio hen adeiladau fferm, yn helpu i gefnogi cymunedau gwledig. Yr eiddo mewn trefi a phentrefi sy'n cael eu prynu fel ail gartrefi a lle mae'r incwm yn gadael yr ardal leol yw'r broblem.
 • Mae ail gartrefi yn broblem mewn ardaloedd arfordirol a gwledig ac mae angen mecanwaith cyfreithiol i reoleiddio
 • Mae angen cynnal asesiad priodol o'r hyn sydd ei angen ar ardal o ran tai lleol a llety twristiaeth.

Consultation: Tax on second homes.

 

Cllr Jeff Smith was thanked for his work in preparing a draft response. The following additional comments were noted:

 

 • there were examples of conflicts between preserving green community space and housing developments
 • would it be feasible for the local council to develop a local register of those wanting to rent and those with available space
 • homelessness is aggravated by the level of second homes
 • AirB&B should be regulated
 • Farm tourism diversification projects, utilising old farm buildings, help support rural communities. The properties in towns and villages that are bought as second homes and where the income leaves the local area are the problem.
 • Second homes are a problem in both coastal and rural areas and there needs to be a legal mechanism to regulate
 • Proper assessment needs to take place of what an area needs in terms of local housing and tourism accommodation.

 

 

7

Gohebiaeth:

Correspondence:  

 

 

7.1

Datblygu a ganiateir ar gyfer arwynebau caled (ymateb LlC): dylid anfon ymateb i egluro bod y broblem yn llawer ehangach na rheoli llifogydd; y nod hefyd oedd gwella bioamrywiaeth, creu cymdogaethau hardd ac iach, annog cerdded, a lleihau ceir.

 

Permitted Development rights for hard surfacing (WG response): a response should be sent to explain that the problem was much broader than flooding control; the aim was also to enhance biodiversity, create beautiful and healthy neighbourhoods, encourage walking, and discourage cars.

 

Anfon llythyr

Send letter

7.2

Digwyddiad Nadolig Aberystwyth 4.12.2021: cais i gau’r ffordd yn Stryd y Popty a Sgwâr Owain Glyndŵr

 

Aberystwyth Christmas event 4.12.2021: application to close the road in Baker Street and Sgwâr Owain Glyndŵr.