Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Cofnodion Pwyllgor Cynllunio (O bell)

Minutes of the Planning Committee (Remote)

 

 1. 12.2021

 

 

COFNODION  /  MINUTES

 

1

Yn bresennol:

Cyng. Jeff Smith (Cadeirydd)

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Alun Williams

Cyng. Sue Jones-Davies

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Danny Ardeshir

Cyng. Steve Davies

 

Yn mynychu:

Cyng. Mark Strong

Cyng. Dylan Wilson-Lewis

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present:

Cllr. Jeff Smith (Chair)

Cllr Lucy Huws

Cllr. Alun Williams

Cllr Sue Jones-Davies

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Danny Ardeshir

Cllr. Steve Davies

 

In attendance:

Cllr. Mark Strong

Cllr Dylan Wilson-Lewis

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

 

2

Ymddiheuriadau:

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Mari Turner

Cyng. Mair Benjamin

 

Apologies:

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Mari Turner

Cllr. Mair Benjamin

 

 

3

Datgan Diddordeb:

 

 Dim

Declaration of interest:

 

None

 

 

4

Cyfeiriadau Personol:

 

Dim

 

Personal references:

 

None

 

 

 

5

Ceisiadau Cynllunio

 

Planning Applications

 

 

5.1

A211035: Cae Ffynnon, Ffordd Llanbadarn

 

DIM GWRTHWYNEBIAD. Mae'r cais i'w ganmol am ddefnyddio deunyddiau traddodiadol, ei sylw at fanylion a’r dyluniad.

A211035: Cae Ffynnon, Llanbadarn Road

 

NO OBJECTION.  The application is to be commended on the use of traditional materials, attention to detail and design.

 

 

Ymateb

Respond

 

5.2

A211032: Yr Hen Lyfrgell

 

DIM GWRTHWYNEBIAD. Mae'r Cyngor yn croesawu adfer yr hen lyfrgell a’r nodweddion gwreiddiol yn ogystal â defnyddio deunyddiau traddodiadol, fodd bynnag, mae'n ymddangos bod anghysondeb rhwng y cynlluniau a'r ffurflen gais o ran y deunydd ar gyfer y ffenestri mawr.

A211032: The Old Library

 

NO OBJECTION.  Council welcomes the restoration of the old library and original features as well as use of traditional materials, however, there seems to be a discrepancy between the plans and the application form as regards the material for the large windows.

 

 

 

5.3

A211039: Yr Hen Lyfrgell (sied)

 

Mae’r Cyngor Tref YN GWRTHWYNEBU ar sail y canlynol:

 • Nid yw'r deunyddiau na'r maint yn briodol ar gyfer y safle hanesyddol pwysig hwn yn yr ardal gadwraeth (hen wal y dref)
 • Mae'r maint yn cynrychioli gorddatblygiad o'r safle ac mae'n llawer mwy na'r angen ar gyfer defnydd teulu.
 • Byddai'n effeithio'n negyddol ar dai Crynfryn Row sy'n edrych dros y safle.
 • Mae Crynfryn Row yn stryd ac nid yw maint a dyluniad yr adeilad yn briodol ar gyfer lleoliad sy'n wynebu'r stryd.
 • Colli gardd. Dyluniwyd y sied flaenorol a godwyd gan Gyngor Ceredigion i fod yn adeilad dros dro yn unig ac fe'i dymchwelwyd yn unol â hynny. Yn draddodiadol roedd y safle'n ardd a dylid ei adfer felly.
 • Mae anghysondeb rhwng y cynlluniau a’r ffurflen gais o ran dewis deunyddiau

A211039: The Old Library (shed)

 

The Town Council OBJECTS on the basis of the following:

 • The materials and scale are not appropriate for this important historic site within the conservation area (the old town wall)
 • The size represents overdevelopment of the site and is far larger than necessary for family use.
 • It would negatively affect Crynfryn Row houses which overlook the site.
 • Crynfryn Row is a street and the building size and design is not appropriate for a street facing location.
 • Loss of garden. The previous shed put up by Ceredigion Council was only designed to be a temporary structure and was demolished accordingly. The site was traditionally a garden and should be restored as such.
 • There is a discrepancy between plans and application form regarding choice of materials.

 

 

 

5.4

A211040: Bwthyn yr Hen Lyfrgell

 

Mae'r Cyngor Tref yn croesawu adfer y bwthyn a'r defnydd o ddeunyddiau traddodiadol ond YN GWRTHWYNEBU’r newid defnydd i osodiadau gwyliau tymor byr. Mae angen cartrefi teulu yn Aberystwyth.

 

A211040: The Old Library Cottage

 

The Town Council welcomes the restoration of the cottage and use of traditional materials but OBJECTS to the change of use to short term holiday lets. Family homes are needed in Aberystwyth

 

 

6

Ymgynghoriadau:

Consultations:  

 

 

6.1

Llywodraeth Cymru: Ymchwiliad i ail gartrefi - galw am dystiolaeth (dyddiad cau: 14 Ionawr 2022).

 

Nodwyd y dystiolaeth ganlynol:

 

 • Mae nifer o bobl ifanc yn gorfod symud allan o Aberystwyth i brynu cartrefi oherwydd costau uchel.
 • Ar hyn o bryd mae gan y gofrestr tai cymdeithasol 118 o deuluoedd Categori A.
 • Mae yna landlordiaid sy'n eistedd ar gannoedd o eiddo, rhai sy'n cael eu gadael yn wag. Dylid eu trethu ac mae angen cael gwared ar y bwlch ‘anghyfannedd’
 • Mae gosodiadau gwyliau yn cynrychioli categori gwahanol i denantiaethau tymor byr sydd eu hangen.

 

Welsh Government: Inquiry into second homes – call for evidence (closing date: 14 January 2022).

 

The following evidence was noted:

 

 • Many young people are having to move out of Aberystwyth to buy homes due to high costs.
 • The social housing register currently has 118 Category A families
 • There are landlords who sit on hundreds of properties some which are left empty. They should be taxed and the ‘uninhabitable’ loophole needs to be removed
 • Holiday lets represent a different category to short term tenancies which are needed.

 

 

6.2

Llywodraeth Cymru: Deddfwriaeth a pholisi cynllunio ar gyfer ail gartrefi a gosodiadau gwyliau tymor byr (dyddiad cau: 22 Chwefror 2022).

 

Bydd y Cynghorydd Jeff Smith yn paratoi ymateb drafft i'w ystyried yn y cyfarfod nesaf.

Welsh Government: Planning legislation and policy for second homes and short-term holiday lets (closing date: 22 February 2022).

 

Cllr Jeff Smith will prepare a draft response for consideration at the next meeting.

 

Eitem agenda

Agenda item

6.3

Cyngor Ceredigion: Newidiadau i gyfyngiadau parcio a thraffig unffordd (dyddiad cau: 8 Rhagfyr 2021)

 

Mae angen i Stryd y Farchnad a Stryd y Popty fynd i gyfeiriadau gwahanol oherwydd y pellter sydd angen teithio yn y ffurfweddiad cyfredol. Dylid dychwelyd Stryd y Popty i'w gyfeiriad teithio gwreiddiol.

 

Roedd teithio unffordd Heol y Wig yn welliant mawr.

Ceredigion Council: Changes to parking restrictions and one way traffic (closing date: 8 December 2021)

 

Market Street and Baker Street need to go in opposite directions due to distances needing to be travelled in the current configuration. Baker Street should be reverted to its original direction of travel.

 

One way travel in Pier Street was a great improvement.

 

Ymateb

Respond

7

Gohebiaeth:

Correspondence:  

 

 

7.1

Datblygu a ganiateir ar gyfer arwynebau caled (ymateb LlC – Y Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James AS):

Awgrymwyd Erthygl 4 fel mecanwaith posibl ar gyfer diogelu gerddi gwyrdd ond y dylai'r Cyngor Tref ennyn barn y cyhoedd trwy lwybr y Cynllun Lle.

Permitted Development rights for hard surfacing (WG response - Minister for Climate Change, Julie James MS):

Article 4 was suggested as a possible mechanism for safeguarding green gardens but that the Town Council should engage public opinion via the Place Plan route.