Aberystwyth Council

 

Cyngor Tref     ABERYSTWYTH   Town Council

 

 

Cofnodion DRAFFT Cyfarfod o’r Cyngor Llawn (o bell)

DRAFT Minutes of the Meeting of Full Council (remote)

 

20.12.2021

 

 

COFNODION – MINUTES

 

145

Yn bresennol:

 

Cyng. Alun Williams (Cadeirydd)

Cyng. Jeff Smith

Cyng. Dylan Wilson-Lewis

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Danny Ardeshir

Cyng. Kerry Ferguson

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Mari Turner

 

Yn mynychu:

 

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present:

 

Cllr. Alun Williams (Chair)

Cllr. Jeff Smith

Cllr. Dylan Wilson-Lewis

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Danny Ardeshir

Cllr. Kerry Ferguson

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Mari Turner

 

In attendance:

 

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

146

Ymddiheuriadau:

 

Cyng. Nia Edwards-Behi

Cyng. Alex Mangold

Cyng. Steve Davies

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Mark Strong

Cyng. Sue Jones-Davies

 

Apologies:

 

Cllr. Nia Edwards-Behi

Cllr. Alex Mangold

Cllr. Steve Davies

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Mark Strong

Cllr. Sue Jones-Davies

 

 

 

147

Datgan diddordeb:

 

151: Mynwent Cefnllan - y Cynghorwyr Lucy Huws a Dylan Wilson-Lewis

 

 

Declaration of interest:

 

151: Cefnllan cemetery - Cllrs Lucy Huws and Dylan Wilson-Lewis

 

 

 

148

Cyfeiriadau personol:

 

 • Cynhaliwyd munud o dawelwch er cof am y cyn-Faer John James.
 • Andrew John o Aberystwyth oedd Archesgob newydd Cymru

Personal references

 

 • A minute’s silence was held in memory of former Mayor John James.
 • Andrew John from Aberystwyth was the new Archbishop of Wales

 

 

149

Adroddiad ar Weithgareddau’r Maer

 

Darparodd y Maer adroddiad llafar ar ei bresenoldeb yn y digwyddiadau canlynol:

 

 • Lansio Cronfa Cyfleoedd Ewrop
 • Vigil a chanu carolau gyda Sefydliad y Merched ger y goeden Nadolig yng nghanol y dref
 • Gorymdaith llusernau Menter Aberystwyth a’r goleuo Nadolig
 • Lansio'r daflen Teithiau Cerdded Lles a gynhyrchwyd gan Aberystwyth Gwyrddach a Gofal Iechyd Gwledig Cymru
 • Lansiad swyddogol Ysgol Gwyddor Filfeddygol Aberystwyth

 

Roedd digwyddiadau eraill wedi'u canslo oherwydd Covid

 

Mayoral Activity Report

 

The Mayor provided a verbal report on his attendance at the following events:

 

 • Launch of the European Opportunities Fund
 • WI Vigil and carol singing by the town centre Christmas tree
 • Menter Aberystwyth lantern parade and Christmas switch on
 • Launch of the Wellbeing Walks leaflet produced by GAG and Rural Health Care Wales
 • Official launch of the Aberystwyth School of Veterinary Science

 

Other events had been cancelled due to Covid

 

 

150

Cofnodion o Gyfarfod y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 22 Tachwedd 2021 i gadarnhau cywirdeb

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion

 

Minutes of the Meeting of Full Council held on Monday, 22 November 2021 to confirm accuracy

 

It was RESOLVED to approve the minutes

 

 

151

Materion yn codi o’r cofnodion

129: ymateb Cyngor Ceredigion ynghylch mynwent Cefnllan i'w gylchredeg a'i roi ar agenda'r cyfarfod nesaf.

136: derbyniwyd gwybodaeth am sylfaen Treth y Cyngor ar gyfer 2022-23 gan Gyngor Ceredigion; felly bydd y praesept fesul eiddo Band D yn £130 y flwyddyn (£10.80 y mis).

 1. 1 Fforwm Mynediad Lleol Ceredigion. Nodyn i atgoffa cynghorwyr i wneud cais erbyn 4 Ionawr

Matters arising from the minutes:  

129: the Ceredigion Council response regarding the Cefnllan cemetery to be circulated and put on the agenda of the next meeting.

136: information on the Council Tax base for 2022-23 had been received from Ceredigion Council; the precept per Band D property will therefore be £130 per annum (£10.80 per month).

 1. 1 Ceredigion Local Access Forum. Reminder to councillors to apply by 4 January

Eitem agenda

Agenda item

152

Cofnodion o’r Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd ar nos Lun 6 Rhagfyr 2021

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r cofnodion

Minutes of the Planning Committee held on Monday 6 December 2021

It was RESOLVED to approve the minutes

 

153

Materion yn codi o’r cofnodion

Dim

Matters arising from the minutes

None

 

154

Cofnodion o’r Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol a gynhaliwyd ar nos Lun 6 Rhagfyr 2021

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion a’r  argymhellion.

Minutes of the General Management Committee held on Monday 6 December 2021

It was RESOLVED to approve the minutes and the recommendations.

 

155

Materion sy’n codi o’r cofnodion

 1. 2 Neuadd Goffa: roeddent wedi croesawu’r cynnig o gefnogaeth gan y Cyngor Tref.

Matters arising from the minutes

 1. 2 Neuadd Goffa: they had welcomed the Town Council’s offer of support.

 

156

Cofnodion o Gyfarfod  y Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd nos Lun 13 Rhagfyr 2021 i gadarnhau cywirdeb

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion a'r argymhellion gan gynnwys: Cyllid o £8000 i’r Gŵyl Feicio, cyfrifon mis Tachwedd, a graddfa gyflog SCP21 ar gyfer y rôl Digwyddiadau a Phartneriaethau newydd.

Minutes of the Finance and Establishments Committee meeting held Monday 13 December 2021 to confirm accuracy

It was RESOLVED to approve the minutes and the recommendations including: £8000 funding for Cyclefest, the November accounts, and the SCP21 salary scale for the new Events and Partnerships role.

 

157

Materion yn codi o’r cofnodion:

 

Dim

Matters arising from the minutes:

 

None

 

 

158

Ystyried gwariant Mis Rhagfyr

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r gwariant.

 

Consider December expenditure

 

It was RESOLVED to approve the expenditure.

 

 

159

Ystyried ceisiadau cynllunio

 

To consider planning applications

 

159.1

A211027: Cliff View, LônTan-y-Fron, Porth y De

 

DIM GWRTHWYNEBIAD. Mae'r Cyngor yn croesawu'r gwelliant gweledol a'r defnydd o bren ond gobeithir y bydd y deunydd UPVC yn cael ei waredu mewn modd cywir.

A211027: Cliff View, Tan-y-Fron Lane, Southgate

 

NO OBJECTION. The Council welcomes the visual improvement and the use of timber but hopes for correct disposal of the existing UPVC materials.

 

 

 

159.2

A210900:

 

Fel y dywedwyd eisoes, mae'r Cyngor Tref yn GWRTHWYNEBU’R arwyddion wedi'u goleuo'n fewnol, yn unol â'r canllawiau atodol, a’r diffyg ymrwymiad i arwyddion dwyieithog.

A210900:

 

As stated previously, the Town Council OBJECTS to the internally illuminated signage, as per the supplementary guidance, and to the lack of commitment to bilingual signage.

 

 

160

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion tu fewn cylch gorchwyl y Cyngor hwn YN UNIG

 

Dim

Questions relating ONLY to matters in this Council’s remit

 

None

 

 

 

161

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Cyngor Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â’r cyngor hwn YN UNIG

 1. Endaf Edwards: roedd y ffordd yn cael ei chau ym Maes Mihangel rhwng 19-21 Ionawr ar gyfer gwaith nwy.

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to this Council

 

Cllr Endaf Edwards: the road in St Michael’s Place was being closed between 19-21 January for gas works.

 

162

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol

Dim

WRITTEN Reports from representatives on outside bodies

 

None

 

 

163

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

163.1

LlC - Meini prawf Pwer Cymhwysedd Cyffredinol: yn cael ei gyflwyno i'r Senedd gyda'r bwriad o ddod i rym ar 5 Mai 2022

WG – General Power of Competence criteria: was being presented to the Senedd with a view to coming into force on 5 May 2022

 

 

163.2

Cyngor Sir - Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned 2022: Cyhoeddir Rhybudd Etholiad ar 18 Mawrth 2022 ac  enwebiadau yn cau am 4pm ar 5 Ebrill 2022. Y ffioedd yw £174 y sedd a ymleddir a £67 y sedd ddi-wrthwynebiad.

CCC – Town and Community Council Elections 2022: Notice of Election will be published on 18 March 2022 and close of nominations at 4pm on 5 April 2022. Fees are £174 per contested seat and £67 per uncontested seat.

 

 

163.3

Cronfa Gymunedol Dŵr Cymru: roedd y Cyngor Tref wedi llwyddo i gael grant o £500 tuag at y gylchfan hygyrch.

Dŵr Cymru Community Fund: the Town Council had been successful in getting a £500 grant towards the accessible roundabout.