Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Cofnodion y Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau (o bell)

Minutes of the Finance and Establishments Committee (remote)

 24.1.2022

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

 

Cyng. Talat Chaudhri (Cadeirydd)

Cyng. Alun Williams

Cyng. Jeff Smith

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Dylan Wilson-Lewis

 

Yn mynychu

 

Cyng. Mair Benjamin

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Pedr ap Llwyd (Llyfrgell Genedlaethol)

 

Present

 

Cllr. Talat Chaudhri (Chair)

Cllr. Alun Williams

Cllr. Jeff Smith

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Dylan Wilson-Lewis

 

In attendance

 

Cllr Mair Benjamin

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Pedr ap Llwyd (National Library)

 

 

2

Ymddiheuriadau

 

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Mark Strong

Cyng Alex Mangold

Cyng. Mari Turner

 

Apologies

 

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Mark Strong

Cllr Alex Mangold

Cllr. Mari Turner

 

 

3

Datgan buddiannau:

 

  1. 5. Mae'r Cynghorydd Jeff Smith yn gweithio yn y Llyfrgell Genedlaethol

Declarations of interest:  

 

  1. Cllr Jeff Smith is an employee at the National Library

 

 

4

Cyfeiriadau Personol:

 

Dymunwyd yn dda i'r Cyng Mark Strong a oedd yn ysbyty Bronglais

Personal references:

 

Best wishes were extended to Cllr Mark Strong who was in Bronglais hospital

 

 

 

 

 

5

Cyflwyniad: Llyfrgell Genedlaethol – Pedr ap Llwyd, Prif Weithredwr a Llyfrgellydd

 

Diolchodd i'r Cyngor Tref am ei gefnogaeth yn ogystal â’r cynghorwyr unigol hynny a arweiniodd yr ymgyrch lwyddiannus am arian sylfaenol ychwanegol oddi wrth Lywodraeth Cymru

 

Y nod oedd sicrhau bod y Llyfrgell Genedlaethol yn berthnasol i Gymru heddiw ac i’r dyfodol trwy gyraedd rhannau eraill o Gymru a chartrefi pobl yn ogystal â datblygu’r llyfrgell ei hun fel cyrchfan i dwristiaid tra’n cael ei gwerthfawrogi gan bobl leol hefyd.

 

Roedd cais Dinas Diwylliant UNESCO a oedd yn cael ei gyflwyno gan Aberystwyth a Cheredigion yn gam arwyddocaol.

 

Rhai o’r heriau oedd yr agenda werdd a dod yn fwy cynrychioliadol o’r holl bobl sy’n byw yng Nghymru.

 

Byddai'r Llyfrgell yn hyrwyddo amrywiaeth drwy nodi casgliadau o ddiddordeb i gymunedau amrywiol a’u defnyddio mewn gwaith allan yn y gymuned. Roedd nodi deunyddiau perthnasol yn y Llyfrgell Ddarlledu hefyd yn ddarn mawr o waith a oedd yn cynnwys aelodau ychwanegol o staff.

 

O ran presenoldeb yng nghanol y dref roedd y Llyfrgell yn trafod gyda'r Brifysgol. Roedd defnyddio lleoliadau allweddol Aberystwyth, gan gynnwys y Llyfrgell, yn gartref i Oriel Gelf Cymru yn ddatblygiad pwysig.

 

Y gobaith oedd y gallai cais llwyddiannus am arian ddarparu lle ychwanegol ar gyfer ehangu’r casgliadau.

 

Unwaith y bydd y cyfyngiadau wedi eu codi roedd yn fwriad gwahodd cynghorwyr am daith o amgylch y Llyfrgell.

Presentation: National Library – Pedr ap Llwyd, Chief Executive and Librarian

 

He thanked the Town Council for its support as well as those individual councillors who led the successful campaign for additional baseline funding from Welsh Government.

 

The aim was to ensure the National Library was relevant to Wales today and in the future involving outreach to other parts of Wales and into people’s homes as well as developing the library itself as a tourist destination whilst also being valued by local people.

 

The UNESCO City of Culture bid being presented by Aberystwyth and Ceredigion was a significant step.

 

Some of the challenges were the green agenda and becoming more representative of all people living in Wales. 

 

The Library would be promoting diversity by identifying collections of interest to diverse communities and to use them for outreach work. Identifying relevant materials in the Broadcast Library was also a large piece of work involving additional members of staff.

 

In terms of a town centre presence the Library was in discussion with the University.  Key Aberystwyth venues, including the Library, being home to the Art Gallery for Wales was an important development.

 

It was hoped that a successful funding bid could provide additional space for expanding collections.

 

Once restrictions are lifted councillors would be invited for a tour of the Library.

 

 

6

Neuadd Gwenfrewi (Eitem contract caeëdig)

Rheolwr Prosiect (codi arian ac ymgysylltu â’r gymuned): cysylltwyd â phum cwmni ac allan o'r pump - roedd dau wedi cyflwyno dyfynbris, gwrthododd un oherwydd llwyth gwaith a roedd dau heb ymateb.

ARGYMHELLWYD y dyfynbris isaf a'r cwmni mwyaf lleol i'r Cyngor

Archwiliad yr adeildau a chostau: Gohiriwyd y drafodaeth er mwyn casglu mwy o ddyfynbrisiau.

 

Neuadd Gwenfrewi (closed contractual item)

Project Manager (Fundraising and Community Engagement) contract:  five companies were contacted and out of the five - two had submitted a quote, one declined due to workload and two did not respond.

The lowest quote and most local company was RECOMMENDED to Council

Costed buildings condition survey: Discussion was postponed in order to gather more quotes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eitem agenda

Agenda item

7

Yswiriant (Terfysgaeth a Seiber)

 

Y Clerc i ddarparu mwy o wybodaeth ar gyfer y cyfarfod nesaf.

Insurance (Terrorism and Cyber)

 

The Clerk to provide more information for the next meeting.

 

Eitem agenda

Agenda item

8

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

 

8.1

Gwyl Crime Cymru Festival ’22: i’w gwahodd i’r Pwyllgor Cyllid nesaf

 

Gwyl Crime Cymru Festival ’22: to be invited to the next Finance Committee

Eitem agenda

Agenda item

8.2

 

Plac Leopold Kohr: i'w gynnwys fel eitem agenda y Cyngor Llawn. Dylid ystyried mwy o blaciau i fenywod.

Leopold Kohr plaque: to be included as a Full Council agenda.  More plaques for women should be considered

 

Eitem agenda

Agenda item

8.3

Clwb Bowlio Plascrug: eu cais am lythyr o gefnogaeth i gael ei gynnwys fel eitem agenda’r  Cyngor Llawn

Plascrug Bowling Club: their request for a letter of support to be included as a Full Council agenda item

 

Eitem agenda

Agenda item