Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Cofnodion y Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau (o bell)

Minutes of the Finance and Establishments Committee (remote)

 

 1. 2.2022

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

 

Cyng. Talat Chaudhri (Cadeirydd)

Cyng. Alun Williams

Cyng. Jeff Smith

Cyng. Dylan Wilson-Lewis

Cyng. Endaf Edwards

 

Yn mynychu

Cyng Lucy Huws

Cyng. Mair Benjamin

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Lowri Jones (Bro 360)

 

Present

 

Cllr. Talat Chaudhri (Chair)

Cllr. Alun Williams

Cllr. Jeff Smith

Cllr. Dylan Wilson-Lewis

Cllr. Endaf Edwards

 

In attendance

Cllr Lucy Huws

Cllr Mair Benjamin

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Lowri Jones (Bro 360)

 

 

2

Ymddiheuriadau

 

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Mark Strong

Cyng Alex Mangold

Cyng. Mari Turner

 

Apologies

 

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Mark Strong

Cllr Alex Mangold

Cllr. Mari Turner

 

 

3

Datgan buddiannau:

 

Dim

Declarations of interest:  

 

None

 

 

4

Cyfeiriadau Personol:

 

Diolchodd y Cyng. Jeff Smith y cynghorwyr hynny a oedd wedi helpu gyda’r orymdaith ‘Nid yw Cymru ar Werth’

 

Personal references:

 

Cllr. Jeff Smith thanked councillors who had helped with the Wales is Not For Sale march

 

 

 

 

 

5

Cyflwyniad: Bro 360

 

Cyflwynodd Lowri Jones drosolwg o'r prosiect peilot a ddatblygwyd yng Ngogledd Ceredigion a ariannwyd gan y Gronfa Datblygu Gwledig. Roeddent yn gwneud cais nawr am arian Loteri i ymestyn i Dde Ceredigion ond roeddent hefyd yn gofyn i gynghorau tref a chymuned am gymorth ariannol er mwyn darparu cefnogaeth ganolog barhaus.

 

Cytunwyd i anfon ffurflen gais grant Cyngor Tref Aberystwyth.

 

Presentation: Bro 360

 

Lowri Jones provided an overview of the pilot project developed in North Ceredigion which was funded by the Rural Development Fund.  They were now applying for Lottery funding to extend into South Ceredigion but were also asking town and community councils for their funding support to enable continued central support.

 

It was agreed that an Aberystwyth Town Council grant application form be sent.

 

Anfon ffurflen

Send form

6

Cyfrifon Mis Ionawr

 

ARGYMHELLWYD cymeradwyo'r cyfrifon.

January accounts

It was RECOMMENDED that the accounts be approved.

 

 

7

Cloddfa archaeolegol Pen Dinas

 

Roedd y Comisiwn Brenhinol Henebion yn gwneud cais am grant gan y Loteri Treftadaeth ar gyfer prosiect tair blynedd ac ARGYMHELLWYD bod y Cyngor Tref yn awdurdodi'r Maer a'r Clerc i anfon llythyr o gefnogaeth a ffurflen gais grant y Cyngor Tref.

Pen Dinas Archaeological Dig

 

The Royal Commission for Ancient Monuments were applying for a Heritage Lottery grant for a three year project and it was RECOMMENDED that the Town Council authorise the Mayor and Clerk to send a letter of support and a Town Council grant application form.

 

Anfon llythyr a ffurflen grant

Send letter and grant form

8

Gŵyl Crime Cymru

 

ARGYMHELLWYD eu gwahodd i fynychu cyfarfod nesaf y Cyngor Llawn

Crime Cymru Festival

 

It was RECOMMENDED that they be invited to attend the next Full Council

 

Agenda Cyngor Llawn

Full Council agenda

9

Rhaglen haf y Bandstand

 

ARGYMHELLWYD datblygu rhaglen adloniant ar gyfer y Bandstand yn amodol ar ofynion diogelwch Covid

Bandstand Summer Programme

 

It was RECOMMENDED that a programme of entertainment be developed for the Bandstand subject to Covid safety requirements

 

Cysylltu gyda’r Cyngor Sir

Contact CCC

10

Prynu cyfrifiadur

 

Cyflwynwyd opsiynau amrywiol ac ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn prynu'r cyfrifiadur gyda'r fanyleb uchaf ar gost o £829.

Computer purchase

 

Various options were presented and it was RECOMMENDED that Council purchases the computer with the highest specification at a cost of £829.

 

Trefnu’r pryniant

Organise purchase

11

Recriwtio Swyddog Digwyddiadau a Phartneriaethau

 

Nodwyd nifer o awgrymiadau megis:

 

 • Rhwydwaith Merched Cymru
 • Clybiau Ffermwyr Ifanc
 • Gwefan Bro 360
 • Marchnad Facebook
 • EGO
 • Gwefan a thudalennau cynghorwyr

 

Byddai costau hysbysebu gyda’r canlynol yn cael eu darparu yn y Cyngor Llawn:

 

 • Safle Swyddi
 • Cambrian News
 • Golwg

Recruitment for Events and Partnerships Officer post

 

Various suggestions were noted such as:

 

 • Welsh Women network
 • Young Farmers Clubs
 • Bro 360 website
 • Facebook market place
 • EGO
 • Website and councillor pages

 

Costs for advertising with the following would be provided at Full Council:

 

 • Safle Swyddi
 • Cambrian News
 • Golwg

 

Casglu costau – agenda Cyngor Llawn

Gather costs – Full Council agenda

 

 

12

Contract argraffu (eitem caeëdig)

 

Byddai arbedion yn cael eu gwneud pe byddai'r darparwr presennol yn cael ei gadw am bum mlynedd arall. ARGYMHELLWYD felly bod y Cyngor yn aros gyda'r darparwr presennol. Roedd y ddau gwmni wedi'u lleoli yng Nghymru

Printing contract (closed item)

 

Savings would be made if the current provider was retained for another five years.  It was therefore RECOMMENDED that Council stays with the current provider. Both companies were based in Wales

 

Gweithredu

Action

13

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

 

13.1

Mudiad Ffermwyr Ifanc Ceredigion: yn gofyn am arian. Ffurflen grant i’w hanfon atyn nhw.

Ceredigion Young Farmers Clubs: Funding request. A grant form would be sent to them.

 

Anfon ffurflen

Send form

13.2

 

Apêl Eisteddfod Llangollen: ffurflen grant i’w hanfon atyn nhw

Llangollen Eisteddfod Appeal: A grant form would be sent to them.

 

Anfon ffurflen

Send form