Aberystwyth Council

 

Cyngor Tref     ABERYSTWYTH   Town Council

 

 

Cofnodion DRAFFT Cyfarfod o’r Cyngor Llawn (o bell)

DRAFT Minutes of the Meeting of Full Council (remote)

 

28.2.2022

 

 

COFNODION – MINUTES

 

186

Yn bresennol:

 

Cyng. Alun Williams (Cadeirydd)

Cyng. Jeff Smith

Cyng. Dylan Wilson-Lewis

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Danny Ardeshir

Cyng. Kerry Ferguson

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Mari Turner

Cyng. Sue Jones-Davies

Cyng. Charlie Kingsbury

 

Yn mynychu

 

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Alis Hawkins (Gŵyl Crime Cymru)

 

Present:

 

Cllr. Alun Williams (Chair)

Cllr. Jeff Smith

Cllr. Dylan Wilson-Lewis

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Danny Ardeshir

Cllr. Kerry Ferguson

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Mari Turner

Cllr. Sue Jones-Davies

Cllr. Charlie Kingsbury

 

In attendance

 

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

Alis Hawkins (Gŵyl Crime Cymru)

 

 

187

Ymddiheuriadau

 

Cyng. Nia Edwards-Behi

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Alex Mangold

Cyng. Steve Davies

Cyng. Mark Strong

 

Apologies

 

Cllr. Nia Edwards-Behi

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Alex Mangold

Cllr. Steve Davies

Cllr. Mark Strong

 

 

 

 

Cyflwyniad

 

Gan nad oedd yr eitem hon ar yr agenda byddai'n cael ei thrafod yng nghyfarfod nesaf y Cyngor Llawn.

 

Disgrifiodd Alis Hawkins, Cadeirydd Pwyllgor yr Ŵyl, lwyddiant yr ŵyl ddigidol hyd yma. Esboniodd fod Omicron wedi eu hatal rhag cynnal gŵyl gorfforol fel y cynlluniwyd ac y byddai gŵyl ddigidol arall rhwng 27 Ebrill a 4 Mai 2022 (heb gynnwys y penwythnos) yn cadw momentwm ac yn adeiladu diddordeb yn yr ŵyl gorfforol a gynhelir yn 2023.

 

Roedd yn gofyn i'r Cyngor am ganiatâd i ddefnyddio £1900, o'r £5,000 a ddarparwyd i gefnogi gŵyl gorfforol, tuag at yr ŵyl ddigidol.

Byddai hyn yn cael ei drafod yng nghyfarfod nesaf y Cyngor Llawn

Presentation  

 

As this item was not on the agenda it would be discussed at the next Full Council meeting.

 

Alis Hawkins, Chair of the Festival Committee, described the success of the digital festival to date. She explained that Omicron had prevented them from holding a physical festival as planned and that another digital festival from 27 April to 4 May 2022 (not including the weekend) would keep momentum going and build interest in the physical festival to be held in 2023.

 

She was asking Council for permission to use £1900, of the £5,000 provided in support of a physical festival, towards the digital festival.  This would be discussed at the next Full Council meeting.

 

Agenda

188

Datgan diddordeb

 

Cyng Kerry Ferguson: Roedd Gŵyl Crime Cymru yn gleient

 

Declaration of interest

 

Cllr Kerry Ferguson: Gŵyl Crime Cymru was a client.

 

 

189

Cyfeiriadau personol

 

 • Cynhaliwyd gwrthdystiad yn Sgwâr Glyndŵr i gefnogi'r Wcráin. PENDERFYNWYD prynu a hedfan dwy faner Wcrain o bolyn fflag y Cyngor Tref yn Nhraeth y De ac ym Mhenparcau a rhoi cyhoeddusrwydd i’r ffaith.
 • Ymddiheurodd y Cyng Charlie Kingsbury am ei absenoldebau diweddar oherwydd salwch difrifol yn y teulu
 • PENDERFYNWYD anfon cydymdeimlad at Gyngor Cymuned Llanbadarn ar farwolaeth eu Clerc
 • Gyda'r etholiad ar 5 Mai diolchodd y Cyng Alun Williams i'r cynghorwyr oedd yn ymddeol am eu cyfraniadau gwerthfawr. Roedd y Cynghorwyr Charlie Kingsbury, Alex Mangold, Danny Ardeshir a Sue Jones-Davies - oedd wedi bod yn gynghorydd ers 20 mlynedd - yn ymddeol.

Personal references

 

 • A demonstration had been held in Sgwâr Glyndŵr in support of the Ukraine. It was RESOLVED to buy and fly two Ukrainian banners from the Town Council’s flagpoles in South Marine and in Penparcau and to publicise the fact.
 • Cllr Charlie Kingsbury apologised for recent absences due to a serious illness in the family
 • It was RESOLVED to send condolences to Llanbadarn Community Council on the death of their Clerk
 • With the election on 5 May Cllr Alun Williams thanked retiring councillors for their valuable contributions. Cllrs Charlie Kingsbury, Alex Mangold, Danny Ardeshir and Sue Jones-Davies - who had been a councillor for 20 years - were retiring.

 

Trefnu

Organise

190

Adroddiad ar Weithgareddau’r Maer

 

Darparodd y Maer adroddiad llafar ar ei bresenoldeb yn y digwyddiadau canlynol:

 

 • Cyfarfodydd Dinas Llen UNESCO.
 • Agor siop fasnachu ‘dechrau newydd sgiliau newydd’ Antur Teifi yn y Stryd Fawr
 • Agor y Spar ar ei newydd wedd yn Ffordd y Môr
 • Gwrthdystiad rhyfel Wcráin yn Sgwâr Glyndŵr

Mayoral Activity Report

 

The Mayor provided a verbal report on his attendance at the following events:

 

 • UNESCO City of Literature meetings.
 • Opening of the Antur Teifi ‘new skills new start’ trading shop in Great Darkgate Street
 • Opening of the refurbished Spar in Terrace Road
 • The Ukraine war demonstration in Sgwâr Glyndŵr

 

 

191

Cofnodion o Gyfarfod y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 31 Ionawr 2022 i gadarnhau cywirdeb

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion

 

Minutes of the Meeting of Full Council held on Monday, 31 January 2022 to confirm accuracy

 

It was RESOLVED to approve the minutes

 

 

192

Materion yn codi o’r cofnodion

182: Roedd plac Leopold Kohr wedi'i osod yn ei le.

Dylid trefnu digwyddiad dadorchuddio cyn gynted â phosibl.

Dylid trefnu ffotograffau’r meiri hefyd cyn gynted â phosibl

Matters arising from the minutes:  

182: The Leopold Kohr plaque had been put in place.

An unveiling event should be organised as soon as possible.

Mayoral photographs should also be organised as soon as possible

 

193

Cofnodion o’r Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd ar nos Lun 7 Chwefror 2022

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion

 

Minutes of the Planning Committee held on Monday 7 February 2022

It was RESOLVED to approve the minutes

 

 

194

Materion yn codi o’r cofnodion

Dim

Matters arising from the minutes:  

None

 

195

Cofnodion o’r Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol a gynhaliwyd ar nos Lun 14 Chwefror 2022

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion a’r  argymhellion.

Minutes of the General Management Committee held on Monday 14 February 2022

It was RESOLVED to approve the minutes and the recommendations.

 

196

Materion sy’n codi o’r cofnodion

Dim

Matters arising from the minutes

None

 

197

Cofnodion o Gyfarfod  y Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd nos Lun 21 Chwefror 2022 i gadarnhau cywirdeb

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion

 

Minutes of the Finance and Establishments Committee meeting held Monday 21 February 2022 to confirm accuracy

It was RESOLVED to approve the minutes

 

 

198

Materion yn codi o’r cofnodion:

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion a’r  argymhellion

Matters arising from the minutes:

 

It was RESOLVED to approve the minutes and the recommendations.

 

 

199

Ystyried gwariant Mis Chwefror

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r gwariant.

 

Consider February expenditure

 

It was RESOLVED to approve the expenditure.

 

 

200

Ystyried cyfrifon Mis Ionawr

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cyfrifon.

 

To consider January accounts

 

It was RESOLVED to approve the accounts.

 

 

201

Ystyried ceisiadau cynllunio

 

Dim

To consider planning applications

 

None

 

 

202

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion tu fewn cylch gorchwyl y Cyngor hwn YN UNIG:

 

Dim

Questions relating ONLY to matters in this Council’s remit:

 

None

 

 

 

203

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Cyngor Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â’r cyngor hwn YN UNIG:

Dim

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to this Council:

 

None

 

204

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol:

Dim

WRITTEN Reports from representatives on outside bodies:

 

None

 

 

205

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

205.1

Jiwbilî Platinwm: Roedd RICS yn cynnig tanau nwy.

Platinum Jubilee Beacons: RICS were offering gas beacons.

 

 

206

Eitem cytundebol caeedig – Cynllun plannu Maes Gwenfrewi

 

Cyflwynwyd gwybodaeth i'r Cyngor ar y contractwyr i'w hystyried ar gyfer plannu coed a chynllun plannu ar gyfer gweddill y parc. PENDERFYNWYD mynd gyda'r contractwr lleol a rhoi cyhoeddusrwydd i'r gwaith a gyflawnwyd.

 

Dylid archwilio ymarferoldeb defnyddio hadau glaswellt heblaw rhyg.

Closed contractual item – Maes Gwenfrewi planting plan.

 

Information was presented to Council on the contractors to be considered both for tree planting and a planting plan for the rest of the park. It was RESOLVED to go with the local contractor and to provide publicity for the work achieved.

 

The feasibility of using grass seeds other than rye should be explored.

 

Trefnu

Organise