Aberystwyth Council

 

Cyngor Tref     ABERYSTWYTH   Town Council

 

 

Cofnodion DRAFFT Cyfarfod o’r Cyngor Llawn (o bell)

DRAFT Minutes of the Meeting of Full Council (remote)

 

14.3.2022

 

 

COFNODION – MINUTES

 

207

Yn bresennol:

 

Cyng. Alun Williams (Cadeirydd)

Cyng. Jeff Smith

Cyng. Dylan Wilson-Lewis

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Danny Ardeshir

Cyng. Kerry Ferguson

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Mari Turner

Cyng. Sue Jones-Davies

 

Yn mynychu

 

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Heddlu Dyfed Powys:

 

  • Dafydd Llewelyn - Comisiynydd
  • Hannah Hyde
  • Helen Shayle

 

Present:

 

Cllr. Alun Williams (Chair)

Cllr. Jeff Smith

Cllr. Dylan Wilson-Lewis

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Danny Ardeshir

Cllr. Kerry Ferguson

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Mari Turner

Cllr. Sue Jones-Davies

 

In attendance

 

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Dyfed Powys Police:

 

  • Dafydd Llewelyn - Commissioner
  • Hannah Hyde
  • Helen Shayle

 

208

Ymddiheuriadau

 

Cyng. Nia Edwards-Behi

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Alex Mangold

Cyng. Steve Davies

Cyng. Mark Strong

Cyng. Charlie Kingsbury

 

Apologies

 

Cllr. Nia Edwards-Behi

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Alex Mangold

Cllr. Steve Davies

Cllr. Mark Strong

Cllr. Charlie Kingsbury

 

 

 

209

Datgan diddordeb

 

220: Cyng Kerry Ferguson: Roedd Gŵyl Crime Cymru

 

Declaration of interest

 

220: Cllr Kerry Ferguson: Gŵyl Crime Cymru

 

210

Cyflwyniad: Cerflun Angel Cyllyll – Comisiynydd Heddlu Dyfed Powys

 

Eglurodd Dafydd Llewelyn, y Comisiynydd, gefndir y cerflun Angel Cyllyll. Roedd ei hymweliad cyntaf â Chymru yn y Drenewydd yn 2020. Roedd gweithgarwch cysylltiedig yn cynnwys ysgolion a grwpiau lleol ac yn gorffen gydag wylnos a gorymdaith.

 

PENDERFYNWYD cefnogi ymweliad yr Angel Cyllyll ag Aberystwyth ym mis Mai ac anfon llythyr o gefnogaeth.

Presentation: Knife Angel sculpture – Dyfed Powys Police Commissioner

 

Dafydd Llewelyn, the Police Commissioner explained the background to the Knife Angel sculpture. Its first visit to Wales was in Newtown in 2020.  Supporting activity involved schools and local groups and terminated with a vigil and procession.  

 

It was RESOLVED to support the Knife Angel’s visit to Aberystwyth in May and to send a letter of support.

 

Llythyr o gefnogaeth

Letter of support

211

Cyfeiriadau personol

 

  • Roedd y Cyng Alun Williams a’r Cyng Mari Turner wedi beirniadu ffenestri siopau Dydd Gŵyl Dewi ac yn y Parêd roedd y Maer wedi cyflwyno Robat ac Enid Gruffydd fel westeion arbennig y Parêd. Roeddent yn cael eu hanrhydeddu am eu cyfraniad i’r byd cyhoeddi. Roedd hefyd wedi mynychu cinio Rotari Ardal Aber.

Diolchodd i'w gyd-gynghorwyr a'r Clerc am eu cyfraniadau. Diolchodd y cynghorwyr i Alun am ei waith rhagorol fel Maer.

  • Roedd y Cyng Dylan Wilson-Lewis yn ymddeol a nododd pa mor falch ydoedd o weld y Cyngor yn mynd o nerth i nerth ar ôl prynu eiddo a chynyddu aelodau staff. Mynegodd y Cyng Talat Chaudhri hefyd gymaint yr oedd wedi mwynhau bod yn rhan o’r cyngor penodol hwn, a faint a gyflawnwyd.

Personal references

 

  • Cllr Alun Williams and Cllr Mari Turner had judged the St David’s Day shop windows and at the Parade the Mayor had introduced Robat and Enid Gruffydd as the special Parade guests. They were being honoured for their contribution to publishing. He had also attended the Ardal Aber Rotary lunch.

He thanked fellow councillors and the Clerk for their contributions.  Councillors thanked Alun for his excellent work as Mayor.

  • Cllr Dylan Wilson-Lewis was retiring and noted how pleased he was to see the Council going from strength to strength having bought premises and increasing staff capacity. Cllr Talat Chaudhri also expressed how much he had enjoyed being part of this particular council, and how much had been achieved.

 

 

212

Cofnodion o Gyfarfod y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 28 Chwefror 2022 i gadarnhau cywirdeb

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion gyda chywiriadau i’r rhifau.

Minutes of the Meeting of Full Council held on Monday, 28 February 2022 to confirm accuracy

 

It was RESOLVED to approve the minutes with corrections to the numbering

 

 

213

Materion yn codi o’r cofnodion

 

182: roedd baneri'r Wcráin wedi cael eu gwerthfawrogi gan lawer ond yn arbennig gan un teulu oedd wedi cyrraedd o'r Wcráin.

Matters arising from the minutes:  

 

182: the Ukrainian flags had been appreciated by many but in particular by one family who had arrived from Ukraine.

 

214

Cofnodion o’r Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd ar nos Lun 7 Mawrth 2022

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion gyda mân gywiriadau i'r rhifo a'r cyfieithiad.

Minutes of the Planning Committee held on Monday 7 March 2022

It was RESOLVED to approve the minutes with minor corrections to the numbering and translation.

 

 

215

Materion yn codi o’r cofnodion

Dim

Matters arising from the minutes:  

None

 

216

Ystyried gwariant Mis Chwefror a Mawrth

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r gwariant. ac y byddai'r Clerc a'r llofnodwyr yn gwneud taliadau arferol a thaliadau grant yn ystod y purdah yn ogystal â datblygu trefniadau bancio electronig. Byddai'r Clerc yn anfon copïau electronig o'r gwariant.

 

Roedd yn hollbwysig sicrhau cyfieithu ar gyfer y cyfarfodydd yn dilyn yr etholiad.

 

Consider February and March expenditure

 

It was RESOLVED to approve the expenditure and that the Clerk and signatories would make routine and grant payments during purdah as well as progress electronic banking arrangements. The Clerk would send electronic copies of the expenditure.

 

It was crucial that translation be ensured for the meetings following the election.

 

Trefnu

Organise

217

Ystyried ceisiadau cynllunio

 

Dim

To consider planning applications

 

None

 

218

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

218.1

Gŵyl tyfu bwyd: roedd partneriaid amrywiol yn awyddus i drefnu gŵyl ym Maes Gwenfrewi ym mis Mehefin. Byddai'r Cyngor yn hwyluso'r fenter.

Food growing festival: various partners were keen to organise a festival in Maes Gwenfrewi in June. Council would facilitate the initiative.

 

Cysylltu

Contact

218.2

Cyfweliad etholiad y BBC: roeddent yn gwahodd person ifanc i drafod pwysigrwydd cofrestru i bleidleisio ar y radio. Byddai'r Cyng Lucy Huws yn darparu manylion cyswllt.

BBC election interview: they were inviting a young person to discuss the importance of registering to vote on the radio. Cllr Lucy Huws would provide contact details.

 

Cysylltu

Contact

219

Rhandir newydd

 

PENDERFYNWYD y dylid dyrannu'r rhandir newydd yn unol â'r broses arferol i'r person nesaf ar y rhestr aros

New allotment

 

It was RESOLVED that the new allotment should be allocated as per the usual process to the next person on the waiting list

 

Trefnu

Organise

220

Ariannu Gŵyl Crime Cymru

 

PENDERFYNWYD y gallent wario £1800 ar ŵyl ddigidol eleni

Gŵyl Crime Cymru Funding

 

It was RESOLVED that they could spend £1800 on this year’s digital festival

 

 

221

Ymweliad Kronberg – derbyniad

 

PENDERFYNWYD trefnu derbyniad ar 17 Mai yn yr Amgueddfa ar gyfer holl bwysigion ac ymwelwyr Kronberg, aelodau lleol y Bartneriaeth Gefeillio a chynghorwyr. Dylid defnyddio cynnyrch lleol.

Kronberg visit – reception

 

It was RESOLVED that a reception should be organised on 17 May in the Museum for all the Kronberg dignitaries and visitors, the local Twinning Partnership members and councillors. Local produce should be used.

Trefnu

Organise

222

Aelodaeth Un Llais Cymru

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r tâl aelodaeth o £1923.

Membership of One Voice Wales

 

It was RESOLVED to approve the membership fee of £1923.

 

 

223

Eitemau cytundebol caeedig

Closed contractual items

 

 

223.1

Gosod slabiau – rhandir sied

 

PENDERFYNWYD derbyn y dyfynbris isaf

Slab laying – allotment shed area

 

It was RESOLVED to accept the lowest quote

 

 

223.2

Archwiliad manwl Neuadd Gwenfrewi

 

Gan fod hwn yn faes arbenigol PENDERFYNWYD contractio'r arbenigwr lleol.

Neuadd Gwenfrewi detailed condition survey

 

As this was a specialist area it was RESOLVED to contract the local expert.

 

 

223.3

EGO

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r ffi flynyddol o £750

EGO

 

It was RESOLVED to approve the annual fee of £750

 

 

223.4

Costau recriwtio

 

PENDERFYNWYD gosod hysbyseb gyda Swyddle ar gost o £125.

Recruitment costs

 

It was RESOLVED to place an advert with Swyddle at a cost of £125.

 

 

223.5

Siglen Penparcau

 

PENDERFYNWYD derbyn y dyfynbris isaf a chymeradwyo'r gwariant.

Penparcau Swing

 

It was RESOLVED to accept the lowest quote and to approve the expenditure.

 

 

223.6

Lladd gwair (contract 2 flynedd)

 

PENDERFYNWYD derbyn y dyfynbris isaf

Grass cutting (2-year contract)

 

It was RESOLVED to accept the lowest quote

 

 

223.7

Casglu sbwriel (cytundeb 2 flynedd)

 

PENDERFYNWYD derbyn y dyfynbris isaf

 

Dylid sicrhau fod y sbwriel a waredir yn cael ei ailgylchu yn ogystal â holi am gael gwared ar wastraff cŵn

Litter collection (2-year contract)

 

It was RESOLVED to accept the lowest quote

 

Recycling of disposed litter should be checked as well as the removal of dog waste

 

 

223.8

Dodrefn stryd ac atgyweirio meysydd chwarae (contract 2 flynedd)

 

PENDERFYNWYD derbyn y dyfynbris isaf

Street furniture and playground repairs (2-year contract)

 

It was RESOLVED to accept the lowest quote

 

 

223.9

Ffensio, clirio ac amrywiol

 

PENDERFYNWYD derbyn y dyfynbris isaf

Fencing, clearance and miscellaneous

 

It was RESOLVED to accept the lowest quote