Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyfarfod Blynyddol Cyngor Llawn (o bell)

Annual Meeting of Full Council (remote)

 

16.5.2022

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Yn bresennol:

 

Cyng. Alun Williams (Cadeirydd 1-5)

Cyng. Talat Chaudhri (Cadeirydd 6-19)

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Mari Turner

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Jeff Smith

Cyng. Kerry Ferguson

Cyng. Emlyn Jones

Cyng.Mathew Norman

Cyng. Sienna Lewis

Cyng. Owain Hughes

Cyng. Dylan Lewis-Rowlands

Cyng. Brian Davies

Cyng. Maldwyn Pryse

 

 

Yn mynychu:

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Steve Williams (Rheolwr Asedau)

 

Present:

 

Cllr. Alun Williams (Chair 1 –5)

Cllr. Talat Chaudhri (Chair 6-19)

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Mari Turner

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Jeff Smith

Cllr. Kerry Ferguson

Cllr. Emlyn Jones

Cllr.Mathew Norman

Cllr. Sienna Lewis

Cllr. Owain Hughes

Cllr. Dylan Lewis-Rowlands

Cllr. Brian Davies

Cllr. Maldwyn Pryse

 

 

In attendance:

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Steve Williams (Asset Manager)

 

 

2

Ymddiheuriadau:

 

Cyng. Mark Strong

Cyng. Steve Davies

 

Apologies:

 

Cllr. Mark Strong

Cllr. Steve Davies

 

 

 

3

Datganiad Derbyn Swydd (Cynghorwyr)

 

Darllenodd pob cynghorydd a oedd yn bresennol y datganiad ar goedd a llofnodi eu ffurflenni derbyn swydd

Declaration of Acceptance of Office (councillors)

 

All councillors present read out the declaration and signed their acceptance of office forms

 

 

4

Datgan Diddordeb:  Dim

 

 

Declaration of interest: None

 

 

 

5

Ethol Maer ar gyfer 2022-23

 

Enwebwyd y Cyng Talat Chaudhri gan y Cyng Kerry Ferguson ac fe’i eiliwyd gan y Cyng Mair Benjamin

 

Nid oedd unrhyw enwebiadau eraill ac etholwyd y Cynghorydd Talat Chaudhri yn Faer ar gyfer 2022-23.

Elect Mayor 2022-23

 

Cllr Talat Chaudhri was nominated by Cllr Kerry Ferguson and seconded by Cllr Mair Benjamin

 

There were no other nominations and Cllr Talat Chaudhri was duly elected as Mayor for 2022-23

 

 

6

Datganiad Derbyn Swydd (Maer)

 

Darllenodd y Maer y datganiad a llofnodi’r ffurflen derbyn y swydd

 

Diolchodd y Cyng Talat Chaudhri i'r Meiri blaenorol a hysbysodd y Cyngor mai ei elusennau am y flwyddyn yw Aber Aid a Mind.

 

Declaration of Acceptance of Office (Mayor)

 

The Mayor read out the declaration and signed the acceptance of office.

 

Cllr Talat Chaudhri thanked the previous Mayors and informed Council that his charities for the year are Aber Aid and Mind.

 

 

7

Ethol Dirprwy Faer 2022-23

 

 

Enwebwyd y Cyng Kerry Ferguson gan y Cyng Jeff Smith ac fe’i heiliwyd gan y Cyng Alun Williams.

 

Cynigiodd y Cyng Mair Benjamin ei henw ac fe’i heiliwyd gan y Cyng. Mathew Norman.

 

Cynhaliwyd pleidlais a chyda mwyafrif clir etholwyd y Cynghorydd Kerry Ferguson yn Ddirprwy Faer ar gyfer 2022-23.

Elect Deputy Mayor 2022-23

 

Cllr Kerry Ferguson was nominated by Cllr Jeff Smith and seconded by Cllr Alun Williams.

 

Cllr Mair Benjamin put her name forward and was seconded by Cllr Mathew Norman.

 

A vote was held and with a clear majority Cllr Kerry Ferguson was duly elected as Deputy Mayor for 2022-23

 

 

 

8

Sefydlu’r Maer

 

Cymeradwywyd yr Amgueddfa fel lleoliad addas a byddai'r Clerc yn bwrw ymlaen â'r trefniadau.

Mayoral Inauguration

 

The Museum was approved as suitable venue and the Clerk would proceed with arrangements.

 

 

9

Cyfeiriadau Personol:

 

Roedd y Cyng Mark Strong wedi'i ail-ethol ond ni fyddai'n gallu mynychu cyfarfodydd am gyfnod hir o amser. Byddai'r Clerc yn ymchwilio i'r gyfraith ar y mater hwn.

Personal References:

 

Cllr Mark Strong had been re-elected but would be unable to attend meetings for a prolonged period of time. The Clerk would investigate the law regarding this matter.

 

Agenda Cyngor Llawn

Full Council agenda

 

10

Cofnodion o gyfarfod y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 14 Mawrth 2022 i gadarnhau cywirdeb

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion

 

Minutes of the meeting of Full Council held on Monday, 14 March 2022 to confirm accuracy

 

It was RESOLVED to approve the minutes

 

11

Materion yn codi o’r Cofnodion:

 

  1. 4 Recriwtio: ni dderbyniwyd unrhyw geisiadau. Byddai hyn yn cael ei drafod yn y cyfarfod nesaf.

Matters arising from the Minutes:

 

  1. 4 Recruitment: no applications had been received. This would be discussed at the next meeting.

Agenda Cyngor Llawn

Full Council agenda

 

 

 

12

Apwyntio aelodau ar y Pwyllgor Cynllunio 2022-23

 

 

Nodwyd yr aelodau canlynol o’r rhai oedd yn bresennol:

 

Cynghorwyr:

Lucy Huws, Jeff Smith, Mair Benjamin, Dylan Lewis-Rowlands, Mathew Norman, Sienna Lewis, Owain Hughes

 

Talat Chaudhri a Kerry Ferguson fel aelodau ex-officio.

 

To appoint members to the Planning Committee 2022-23

 

 

The following members of those present were noted:

 

Councillors:

Lucy Huws, Jeff Smith, Mair Benjamin, Dylan Lewis-Rowlands, Mathew Norman, Sienna Lewis, Owain Hughes

 

Talat Chaudhri and Kerry Ferguson as ex-officio members.

 

 

 

13

Apwyntio aelodau ar y Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol 2022-23

 

Nodwyd yr aelodau canlynol o’r rhai oedd yn bresennol:

 

Cynghorwyr:

Jeff Smith, Mair Benjamin, Emlyn Jones, Lucy Huws, Maldwyn Pryse, Mathew Norman, Brian Davies, Sienna Lewis, Owain Hughes.

 

Talat Chaudhri a Kerry Ferguson fel aelodau ex-officio.

 

To appoint members to the General Management Committee 2022-23

 

The following members of those present were noted:

 

Councillors:

Jeff Smith, Mair Benjamin, Emlyn Jones, Lucy Huws, Maldwyn Pryse, Mathew Norman, Brian Davies, Sienna Lewis, Owain Hughes.

 

Talat Chaudhri and Kerry Ferguson as ex-officio members.

 

 

 

14

Apwyntio aelodau ar y Pwyllgor Cyllid 2022-23

 

Nodwyd yr aelodau canlynol o’r rhai oedd yn bresennol:

 

Cynghorwyr:

Jeff Smith, Brian Davies, Alun Williams, Sienna Lewis, Maldwyn Pryse, Mathew Norman

 

Talat Chaudhri a Kerry Ferguson fel aelodau ex-officio.

 

To appoint members to the Finance Committee 2022-23

 

The following members of those present were noted:

 

Councillors:

Jeff Smith, Brian Davies, Alun Williams, Sienna Lewis, Maldwyn Pryse, Mathew Norman

 

Talat Chaudhri and Kerry Ferguson as ex-officio members.

 

 

 

 

15

Apwyntio aelodau ar y Panel Staffio 2022-23

 

Nodwyd yr aelodau canlynol o’r rhai oedd yn bresennol:

 

Cynghorwyr:

Mari Turner, Emlyn Jones, Mathew Norman, Sienna Lewis, Alun Williams, Mair Benjamin

 

Talat Chaudhri a Kerry Ferguson fel aelodau ex-officio.

 

To appoint members to the Staffing Panel 2022-23

 

The following members of those present were noted:

 

Councillors:

Mari Turner, Emlyn Jones, Mathew Norman, Sienna Lewis, Alun Williams, Mair Benjamin

 

Talat Chaudhri and Kerry Ferguson as ex-officio members.

 

 

 

16

Apwyntio cynrychiolwyr ar gyrff allanol 2022-23

 

To appoint representatives to outside bodies 2022-23

 

 

PENDERFYNWYD penodi'r canlynol (yn amodol ar ymgynhori gyda chynghorwyr absennol).

 

Roedd angen enwebiadau ar gyfer Pwyllgor Moeseg a Safonau Cyngor Sir Ceredigion. Cynigodd y Cyng Dylan Lewis -Rowlands a Mair Benjamin eu henwau.

 

 

It was RESOLVED to appoint the following (subject to consultation with absentee councillors).

 

 

Nominations were needed for the Ceredigion County Council’s Ethics and Standards Committee. Cllrs Dylan Lewis -Rowlands and Mair Benjamin put their names forward.

 

 

16.1

Pwyllgor Cyswllt Rheilffyrdd Amwythig i Aber

 

 

Shrewsbury to Aber Rail Liaison Committee

 

 

Jeff Smith

Mathew Norman

 

Alun Williams CCC

16.2

Cymdeithas Teithwyr Rheilffyrdd Amwythig i Aberystwyth

Shrewsbury to Aberystwyth Rail Passengers Association SARPA

 

Jeff Smith

Mathew Norman

 

16.3

Traws Link Cymru

Traws Link Cymru

 

Jeff Smith

Dylan Lewis-Rowlands

16.4

Efeillio St Brieuc

St Brieg Twinning

 

 

Talat Chaudhri

Emlyn Jones

Kerry Ferguson

Brian Davies

 

16.5

Efeillio Kronberg

Kronberg Twinning

Dylan Lewis-Rowlands

Mair Benjamin

Emlyn Jones

 

I’w gadarnhau

To be confirmed:

Steve Davies

16.6

Cyfeillio Yosano

Yosano Friendship   

Sienna Lewis

Mari Turner

 

16.7

Efeillio Esquel

Esquel Twinning  

Kerry Ferguson

Emlyn Jones

Maldwyn Pryse

Dylan Lewis-Rowlands

 

16.8

Efeillio Arklow

Arklow Twinning

Emlyn Jones

Dylan Lewis-Rowlands

Mair Benjamin

 

I’w gadarnhau

To be confirmed:

Steve Davies

 

16.9

Un Llais Cymru

One Voice Wales

Mair Benjamin

Sienna Lewis

Kerry Ferguson (reserve)

 

16.10

Menter Aberystwyth

Menter Aberystwyth

 

Maldwyn Pryse

Mathew Norman

 

I’w gadarnhau

To be confirmed:

Mark Strong

 

16.11

Llys Prifysgol Aberystwyth

Aberystwyth University Court 

 

Sienna Lewis

Mair Benjamin

 

16.12

Bwrdd Prosiect yr Hen Goleg

Old College Project Board

Brian Davies

Mathew Norman

 

(Mair Benjamin wrth gefn/reserve)

 

16.13

Band Arian Aberystwyth

Aberystwyth Silver Band

Mair Benjamin

 

16.14

Grŵp Gorchwyl Ffoaduriaid Syria

Syrian Refugee Task & Finish Group

Talat Chaudhri

Dylan Lewis-Rowlands

 

Wrth gefn/ reserve:

Maldwyn Pryse

Alun Williams

 

 

16.15

Bwrdd Ymddiriedolwyr Craig Glais

Constitution Hill Board of Trustees

Mark Strong

Maldwyn Pryse

 

Wrth gefn/ reserve:

Jeff Smith

 

16.16

Pwyllgor Defnyddwyr yr Harbwr

Harbour Users Committee

 

Cynhelir etholiad yn y cyfarfod nesaf.

An election to be held at the next meeting

 

16.17

Grŵp Aberystwyth Gwyrddach

Greener Aberystwyth Group

Jeff Smith

Mark Strong

Talat Chaudhri

Dylan Lewis-Rowlands

 

16.18

Biosffer Dyfi

Dyfi Biosphere

 

Mair Benjamin

Owain Hughes

 

16.19

Parc Natur Penglais

Penglais Nature Park

Maldwyn Pryse

Jeff Smith

Owain Hughes

 

Mark Strong CCC

Alun Williams CCC

 

16.20

Bwrdd Rheoli y Cynllun Bro

Place Plan Management Board

 

Kerry Ferguson

Jeff Smith

Emlyn Jones

Sienna Lewis

 

16.21

Ymddiriedolaeth Cofeb Rhyfel

War Memorial Trust

Mari Turner

Kerry Ferguson

 

16.22

Ymddiriedolaeth Cymynrodd Joseph a Jane Downie

Joseph and Jane Downie Bequest Trust

Sienna Lewis

 

16.23

Llywodraethwyr Ysgol Padarn Sant

St Padarn’s School Governors

Lucy Huws

 

16.24

Llywodraethwyr Ysgol Llwyn yr Eos

Llwyn yr Eos School Governors

Dylan Lewis-Rowlands

 

16.25

Llywodraethwyr Ysgol Plascrug

Plascrug School Governors

Kerry Ferguson

 

16.26

Llywodraethwyr Ysgol Gymraeg

Ysgol Gymraeg School Governors

Mari Turner

 

 

17

Cyllid – ystyried gwariant  Mai

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r gwariant

Finance – to consider the May expenditure

 

It was RESOLVED to approve the expenditure.

 

 

 

18

Derbyniad Kronberg  7 o’r gloch 17.5.2022

 

Anogwyd yr holl gynghorwyr i fynychu’r derbyniad yn yr Amgueddfa.

Kronberg Reception 7pm 17.5.2022

 

All councillors were encouraged to attend the reception at the Museum.

 

 

19

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

19.1

St Brieuc: i'w drafod yn y cyfarfod nesaf

St Brieuc: to be discussed at the next meeting

Agenda Cyngor Llawn

Full Council agenda

 

19.2

Torri coed Brynderw: i'w drafod yn y cyfarfod nesaf

Brynderw tree felling: to be discussed at the next meeting

Agenda Cyngor Llawn

Full Council agenda

 

19.3

Grant pêl-fasged MUGA: dywedodd swyddogion y byddai defnyddio'r grant ar gyfer peintio bloc ar gyfer cwrt pêl-fasged y MUGA yn golygu cost cynnal a chadw sylweddol yn y dyfodol ac y byddai'n cael ei weld yn ffafrio pêl-fasged yn hytrach na chwaraeon eraill.

 

Cytunodd y cynghorwyr â'r cyngor hwn.

MUGA basketball grant:  officers advised that using the grant for block painting the basketball court of the MUGA would present a substantial future maintenance cost and would be seen to be favouring basketball over other sports. 

 

Councillors agreed with this advice.