Aberystwyth Council

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol (hybrid)

General Management Committee (hybrid)

 

 1. 6.2022

 

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

 

Cyng Kerry Ferguson (Cadeirydd)

Cyng Talat Chaudhri

Cyng Jeff Smith

Cyng. Emlyn Jones

Cyng. Maldwyn Pryse

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Mathew Norman

Cyng. Sienna Lewis

 

Yn mynychu:

Cyng Alun Williams

Cyng. Mari Turner

 

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Steve Williams (Rheolwr Cyfleusterau ac Asedau)

Present

 

Cllr Kerry Ferguson (Chair)

Cllr Talat Chaudhri

Cllr Jeff Smith

Cllr. Emlyn Jones

Cllr. Maldwyn Pryse

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Mathew Norman

Cllr. Sienna Lewis

 

In attendance:

Cllr Alun Williams

Cllr Mari Turner

 

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Steve Williams (Facilities and Assets Manager)

 

 

2

Ymddiheuriadau

 

Cyng Brian Davies

Cyng. Owain Hughes

 

Apologies

 

Cllr Brian Davies

Cllr. Owain Hughes

 

 

3

Datgan Diddordeb:

 

Dim

 

Declaration of Interest:

 

None

 

4

Cyfeiriadau personol:

 

Cydymdeimlwyd â theulu’r Parch. Cen Llwyd

Personal references:

 

Condolences were extended to the family of Rev. Cen Llwyd

 

 

5

Ethol Cadeirydd

 

Cynigwyd y Cyng Kerry Ferguson gan y Cyng Sienna Lewis ac fe’i heiliwyd gan y Cyng Talat Chaudhri. Nid oedd unrhyw enwebiadau eraill ac etholwyd y Cynghorydd Kerry Ferguson.

Elect Chair

 

Cllr Kerry Ferguson was proposed by Cllr Sienna Lewis and seconded by Cllr Talat Chaudhri. There were no other nominations and Cllr Kerry Ferguson was duly elected.

 

 

6

Ethol Is-gadeirydd

 

Hunan-enwebodd y Cyng Sienna Lewis ac fe’i heiliwyd gan y Cyng Emlyn Jones. Nid oedd unrhyw enwebiadau eraill ac etholwyd y Cynghorydd Sienna Lewis yn briodol.

 

Elect Vice-chair

 

Cllr Sienna Lewis self-nominated and was seconded by Cllr Emlyn Jones. There were no other nominations and Cllr Sienna Lewis was duly elected.

 

 

7

Blodau'r Dref a mabwysiadu ffiniau Cyngor Ceredigion

Cytunwyd gyda’r Cyngor Sir y byddai’r Cyngor Tref yn gyfrifol am y mannau gwyrdd canlynol gyda thrwyddedau i ddilyn:

 • Gwaelod rhiw Penglais wrth ymyl y parlwr tatŵs
 • Stryd y Croenwyr
 • Gwely rhosod ar Stryd Thespis
 • Heol Alexandra wrth gatiau Coedlan Plascrug (3 gwely - i'w cadarnhau gan Asiantaeth y Cefnffyrdd)
 • Stryd y Felin (wedi'i blannu eisoes)
 • Trefechan (wedi'i blannu'n barod)
 • Sgwâr Glyndŵr (2 wely – i'w cadarnhau gan Asiantaeth y Cefnffyrdd)
 • Promenâd (5 gwely)
 • Ardaloedd gwyrdd Sgwâr y Frenhines.

Town Flowers and adoption of Ceredigion Council borders

Town Council responsibility for the following green areas had been agreed with the County Council with licences to follow:

 

 • The bottom of Penglais hill next to the tattoo parlour
 • Skinner street
 • Thespian Street rose bed
 • Alexandra Road at Plascrug Avenue gates (3 beds - to be confirmed by Trunk Road)
 • Mill Street (already planted)
 • Trefechan (already planted)
 • Sgwâr Glyndŵr (2 beds – to be confirmed by Trunk Road)
 • Promenade (5 beds)
 • Queen’s Square green areas.

 

 

8

Maes Gwenfrewi

 

Roedd yr hadu gwair wedi'i gwblhau yn ogystal â'r rhan fwyaf o'r plannu. Roedd angen ailosod rhai cloddiau a fethwyd.

 

Byddai tyfwyr bwyd yn plannu'r gwelyau uchel a neilltuwyd i'r gymuned cyn ddiwedd Mehefin a byddai gweithgareddau pellach yn cael eu cynnal yn ystod Awst a Hydref.

 

Byddai angen newid y goeden a fandaleiddiwyd a chynhelir cyfarfod safle i edrych ar opsiynau megis plannu ffynidwydd Nordmann neu goeden gollddail.

 

Byddai'r parc yn cael ei agor ymhen rhyw chwe wythnos ac ARGYMHELLWYD cloi gatiau'r parc yn y cyfnos er mwyn lleihau fandaliaeth. Cysylltir gyda Cheredigion i weld a allai swyddogion sy'n gyfrifol am gau toiledau hefyd gau'r gatiau. Byddai contractwr sbwriel y Cyngor Tref yn medru agor y gatiau yn y bore.

Maes Gwenfrewi

 

The grass seeding had been completed as well as most of the planting. Some failed hedging needed to be replaced.

 

Food growers would be planting the raised bed spaces allocated to the community before the end of June and further activities would take place during August and October.

 

The vandalised tree would need to be replaced and a site meeting would be held to look at options such as planting a Nordmann Fir or a deciduous tree.

 

The park would be opened in about six weeks and it was RECOMMENDED that the park gates be locked at dusk to minimise vandalism. Ceredigion would be approached to see if officers responsible for toilet closures could also close the gates.  The Town Council litter contractor would be able to open the gates in the morning.

 

 

9

Gefeillio Sant Brieg a Dathlu 50 mlwyddiant

 

Byddai’r Cyng Talat Chaudhri yn trefnu ac yn cadeirio cyfarfod i edrych ar sefydlu Pwyllgor Gefeillio Sant Brieg er mwyn adfywio cysylltiadau â Sant Brieg a pharatoi ar gyfer dathliadau penblwydd 50 mlynedd y gyfeillgarwch yn 2023

St Brieuc Twinning and 50th Anniversary

 

Cllr Talat Chaudhri would organise and Chair a meeting to look at establishing a St Brieuc Twinning Committee in order to revive links with St Brieuc and prepare for the 50th celebrations of the friendship in 2023

 

 

 

10

Gefeillio Kronberg – addysg Almaeneg a chyfnewid ysgolion (Cyng T Chaudhri)

 

Er mwyn sicrhau bod ieithoedd modern yn cael eu haddysgu mewn ysgolion gofynnir am gyfarfod gydag Adran Addysg Ceredigion ac anfonnir lythyr at Lywodraeth Cymru yn gofyn am glustnodi cyllid. Cyng Talat Chaudhri i ddrafftio'r llythyr.

Kronberg Twinning – German education and school exchanges (Cllr T Chaudhri)

 

In order to ensure modern languages teaching in schools a meeting with the Ceredigion Education Department would be requested and a letter sent to Welsh Government to ask for earmarked funding. Cllr Talat Chaudhri to draft the letter.

 

 

11

Materion ac atebion ynghylch sbwriel a glanhau trefi

 

Er mwyn lleddfu rhai o'r problemau sbwriel yn y dref argymhellwyd y dylai'r arian a neilltuwyd i Geredigion ar gyfer glanhau prom yn yr haf fynd tuag at y Cyngor Tref yn contractio person am bedair awr rhwng 4pm ac 8pm am bum diwrnod yr wythnos. Argymhellwyd hefyd y dylid prynu golchwr stryd. Y pwyllgor cyllid i ystyried manylion y ddau argymhelliad.

 

Swyddog Gwasanaethau Stryd Ceredigion i’w wahodd i gyfarfod yn y dyfodol yn ogystal â’r swyddog sy’n gyfrifol am y sector tai rhent.

Refuse and town cleaning issues and solutions

 

In order to ease some of the litter problems in town it was recommended that the money allocated to Ceredigion for summer prom cleaning should go towards the Town Council contracting a person for four hours between 4pm and 8pm for five days per week. It was also recommended that a street washer be purchased. The finance committee to consider the details of both recommendations.

 

The Ceredigion Street Scene officer to be invited to a future meeting as well as the officer responsible for the rented housing sector.

Agenda Cyllid

Finance agenda

 

12

Ymddygiad gwrthgymdeithasol (Cyng K Ferguson)

 

ARGYMHELLWYD anfon llythyr at Gomisiynydd yr Heddlu yn gofyn am ddiweddariad ar y ddarpariaeth TCC ychwanegol. Y Cyng. Mathew Norman i ddrafftio'r llythyr.

 

Dylid llunio adroddiad ffeithiol ar ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y dref.

Anti-social behaviour (Cllr K Ferguson)

 

It was RECOMMENDED that a letter be sent to the Police Commissioner requesting an update on the additional CCTV provision. Cllr Mathew Norman to draft the letter.

 

A factual report on anti-social behaviour in the town to be compiled.

 

 

13

Ymgynghoriad: gwasanaethau 101/999

 

Cynghorwyr i ymateb yn unigol a rhannu gyda thrigolion eu wardiau. Y Clerc i ail anfon yr arolwg

Consultation: 101/999 services

 

Councillors to respond individually and share with residents in their wards. The Clerk to re-send the survey

 

 

14

Lleoliad diffibriliwr

 

ARGYMHELLWYD cysylltu â Wetherspoons i gynnal y diffibriliwr a oedd yn arfer bod yn siop Spar y Stryd Fawr.

Defibrillator location

 

It was RECOMMENDED that Wetherspoons be approached to host the defibrillator that used to be in the Great Darkgate Spar shop.

 

Cysylltu

Contact

15

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

15.1

Diwrnod Agored Rhandiroedd: 1pm – 5pm Dydd Sul 17.7.2022

Allotment Open Day:  1pm – 5pm  Sunday 17.7.2022