Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyfarfod Blynyddol Cyngor Llawn (hybrid)

Annual Meeting of Full Council (hybrid)

 

27.6.2022

 

 

COFNODION / MINUTES

 

34

Yn bresennol:

 

Cyng. Kerry Ferguson (Cadeirydd)

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Jeff Smith

Cyng. Alun Williams

Cyng. Emlyn Jones

Cyng. Mathew Norman

Cyng. Sienna Lewis

Cyng. Dylan Lewis-Rowlands

Cyng. Maldwyn Pryse

 

Yn mynychu:

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

James Davies (Cambrian News)

 

Lowri Goss + Amanda Pearson (Neuadd Gwenfrewi)

 

Heather McClure + Chris Woodfield (Aber Food Surplus)

 

Henri Widdicombe (Comedy Festival)

 

Present:

 

Cllr. Kerry Ferguson (Chair)

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Jeff Smith

Cllr. Alun Williams

Cllr. Emlyn Jones

Cllr. Mathew Norman

Cllr. Sienna Lewis

Cllr. Dylan Lewis-Rowlands

Cllr. Maldwyn Pryse

 

In attendance:

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

James Davies (Cambrian News)

 

Lowri Goss + Amanda Pearson (Neuadd Gwenfrewi)

 

Heather McClure + Chris Woodfield (Aber Food Surplus)

 

Henri Widdicombe (Comedy Festival)

 

 

35

Ymddiheuriadau:

 

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Mari Turner

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Brian Davies

Cyng. Steve Davies

Cyng. Mark Strong

 

Apologies:

 

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Mari Turner

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Brian Davies

Cllr. Steve Davies

Cllr. Mark Strong

 

 

36

Datgan Diddordeb ar faterion yn codi o’r agenda

 

39: Cyng Maldwyn Pryse – yn gwirfoddoli gyda Bwyd Dros Ben Aber

 

Declaration of Interest on Matters Arising from the agenda

 

39: Cllr Maldwyn Pryse – volunteers with Aber Food Surplus

 

 

37

Cyfeiriadau Personol

 

Dim

 

Personal References

 

None

 

38

Ymgysylltu cymunedol i gefnogi ceisiadau ariannu Neuadd Gwenfrewi - Lowri Goss ac Amanda Pearson

 

Dosbarthwyd taflen ar gyfer sylwadau a gwybodaeth am ddiwrnodau agored arfaethedig. Roedd syniadau pellach yn cynnwys:

 • stondin yn Sgwâr Glyndŵr
 • defnyddio fideo a ffotograffau o du mewn yr eglwys (oherwydd mynediad cyhoeddus cyfyngedig)
 • Taflen cwestiwn ac ateb i egluro'r rhesymeg y tu ôl i'r pryniant a’r datblygiad
 • atgoffa pobl bod y Cyngor Tref wedi achub adeiladau'r eglwys rhag cael eu dymchwel.

 

Gofynnwyd i'r Cynghorwyr am unrhyw ychwanegiadau i'r rhestr o randdeiliaid a oedd wedi'u dosbarthu cyn y cyfarfod a byddai'r holiadur drafft yn cael ei ddosbarthu i'w gymeradwyo.

Community engagement in support of Neuadd Gwenfrewi funding bids - Lowri Goss & Amanda Pearson

 

A flyer was distributed for comment and information provided on planned open days.  Further ideas included:

 • a stand in Sgwâr Glyndŵr
 • use of a video and photographs of the inside of the church (due to restricted public access)
 • A question and answer type leaflet to explain the reasoning behind the purchase and development
 • reminding people that the Town Council had saved the church buildings from demolition.

 

Councillors were asked for any additions to the stakeholder list that had been circulated prior to the meeting and the draft questionnaire would be circulated for approval.

 

 

39

Cyllid i Bwyd dros ben Aber – Christopher Woodfield

 

Roedd taflen wedi'i dosbarthu cyn y cyfarfod. Roedd oedi mewn cyllid grant wedi achosi diffyg ariannol dros dro ac roedden nhw'n gofyn am £4,535.79 i gadw'r gwasanaeth prosesu gwastraff bwyd i fynd.

 

Teimlwyd bod y gwasanaeth yn werthfawr a PHENDERFYNWYD darparu'r taliad misol o £1511.93 (o'r gyllideb cyllid brys) am dri mis oni bai eu bod yn derbyn y cyllid grant o fewn yr amserlen honno. Manylion am strwythurau staffio, gweithdrefnau ariannol a blaengynllunio i'w darparu.

 

Roedd pwyntiau trafod y Cynghorwyr yn cynnwys:

 • Gwelliannau i gyfathrebu
 • Mwy o ddefnydd o'r Gymraeg
 • Opsiynau ar gyfer rhannu eiddo
 • Manteision cyngor cynllunio busnes

Aber Food Surplus funding – Heather McClure and Christopher Woodfield

 

A flyer had been circulated prior to the meeting. A delay in grant funding had caused a temporary funding shortfall and they were requesting £4,535.79 to keep the food waste processing service running.

 

It was felt that the service was valuable and it was RESOLVED to provide the monthly payment of £1511.93 (from the emergency funding budget) for three months unless they received the grant funding within that timeframe. Details of staffing structures, financial procedures and forward planning to be provided.

 

Councillor discussion points included:

 • Improvements to communication
 • Greater use of the Welsh language
 • Options for sharing premises
 • Benefits of business planning advice

 

 

Trefnu’r taliadau

Arrange payments

40

Cefnogaeth Gŵyl Gomedi – Henry Widdicombe

 

Darparwyd trosolwg o wyliau Machynlleth ac Aberystwyth ac amlinellwyd nodau ac amcanestyniadau twf.

 

PENDERFYNWYD rhoi £5000 i'r Ŵyl o'r gyllideb Digwyddiadau.

Comedy Festival support – Henry Widdicombe

 

An overview of the Machynlleth and Aberystwyth festivals was provided and aims and growth projections outlined.

 

It was RESOLVED to give the Festival £5000 from the Events budget.

 

Trefnu’r taliad

Arrange payment

41

Adroddiad y Maer

 

Gohiriwyd

Mayoral report

 

Postponed

 

 

42

Cofnodion o gyfarfod y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 30 Mai 2022 i gadarnhau cywirdeb

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion gyda’r ychwanegiad canlynol:

30.7 Aberystwyth Musicfest Ltd: Dylid gofyn am fwy o ddefnydd o’r Gymraeg

 

Minutes of the meeting of Full Council held on Monday, 30 May 2022 to confirm accuracy

 

It was RESOLVED to approve the minutes with the addition of:

 1. 7 Aberystwyth Musicfest Ltd: greater use of the Welsh language to be requested

 

 

43

Materion yn codi o’r Cofnodion:

 

Dim

Matters arising from the Minutes:

 

None

 

 

 

44

Cofnodion o’r Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd ar nos Lun 6 Mehefin 2022

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion gyda mân gywiriad i’r rhifau

Minutes of the Planning Committee held on Monday 6 June 2022

 

It was RESOLVED to approve the minutes with a minor correction to the numbering

 

 

45

Materion yn codi o’r Cofnodion:

 

 1. 2: Derbyniwyd ymatebion gan Ben Lake ac Elin Jones yn cefnogi pryderon y Cyngor ynglŷn â’r profion yn y bae. Roedd Ben Lake AS yn ymchwilio i'r mater.

Matters arising from the Minutes:

 

 1. 2: Responses had been received from Ben Lake and Elin Jones supporting the Council’s concerns regarding the testing in the bay. Ben Lake MP was looking into the matter.

 

 

46

Cofnodion o’r Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol a gynhaliwyd ar nos Lun 13 Mehefin 2022

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion a’r argymhellion

Minutes of the General Management Committee held on Monday 13 June 2022

 

It was RESOLVED to approve the minutes and the recommendations.

 

 

47

Materion yn codi o’r Cofnodion:

 

14: Roedd Wetherspoons wedi cytuno i gadw’r diffibriliwr yno

Matters arising from the Minutes:

 

14: Wetherspoons had agreed to host the defibrillator

 

 

 

48

Cofnodion o’r Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd ar nos Lun, 20 Mehefin 2022

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion a’r argymhellion gan gynnwys defnyddio cyllideb glanhau traethau'r haf ar gyfer cynllun glanhau strydoedd y Cyngor Tref

Minutes of the Finance & Establishments Committee held on Monday, 20 June 2022

 

It was RESOLVED to approve the minutes and the recommendations including using the summer beach cleaning budget for the Town Council’s street-cleaning project

 

 

49

Cyllid – ystyried gwariant Mis Mai

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r gwariant

Finance – to consider May expenditure

 

It was RESOLVED to approve the expenditure.

 

 

50

Adroddiad yr Archwilydd Mewnol 2021-22

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r adroddiad

Internal Auditor’s report 2021-22

 

It was RESOLVED to approve the report

 

 

51

Cofrestr risg 2022

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofrestr

Risk Register 2022

 

It was RESOLVED to approve the register

 

 

52

Ffurflen Flynyddol 2021-22

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r Ffurflen Flynyddol

Annual Return 2021-22

 

It was RESOLVED to approve the Annual Return

 

 

53

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion tu fewn cylch gorchwyl y Cyngor hwn YN UNIG

 

Dim

Questions relating ONLY to matters in this Council’s remit

 

None

 

54

Adroddiad cyflwr Neuadd Gwenfrewi

 

Roedd adroddiad yr arolwg wedi'i ddosbarthu cyn y cyfarfod. Byddai arolwg strwythurol yn cael ei ychwanegu fel eitem agenda yn y cyfarfod nesaf

Condition report Neuadd Gwenfrewi

 

The survey report had been circulated prior to the meeting. A structural survey would be added as an agenda item at the next meeting

 

Eitem agenda

Agenda item

PENDERFYNWYD gohirio'r Rheolau Sefydlog

am 30 munud ychwanegol

 

It was RESOLVED to suspend Standing Orders

for an additional 30 minutes

 

55

 

Ceisiadau Cynllunio

Planning applications

 

55.1

A220318: Fflat 1 Lôn Rhosmari

 

GWRTHWYNEBIR newid ffenestri pren i rai UPVC

A220318: Flat 1 Princess St

 

The Council OBJECTS to replacing wooden windows with UPVC

 

Anfon ymatebion

Send responses

56

Prynu offer dyfrio ar gyfer gwelyau blodau

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo prynu tanc dŵr a phwmp ar gost o £482.83

Purchase of watering equipment for flower beds

 

It was RESOLVED to approve the purchase of a water tank and pump at a cost of £482.83

 

Trefnu

Organise

57

Baneri eisteddfod

 

PENDERFYNWYD rhoi pwerau dirprwyedig i staff y Cyngor i brynu bynting a threfnu gosod

Eisteddfod bunting

 

It was RESOLVED to give Council staff delegated powers to purchase bunting and arrange installation

 

Trefnu

Organise

58

Eitem gytundebol gaeedig - Uned chwarae plant bach i faes chwarae Penparcau

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r dyfynbris isaf a'r cwmni a oedd yn bwriadu darparu deunyddiau arwyneb tebyg

Closed contractual item - toddler play unit for Penparcau playground

 

It was RESOLVED to approve the lowest quote and the company that intended supplying similar surfacing materials

 

Trefnu

Organise

 

59

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

59.1

Prifysgol Aberystwyth: gwahoddiad i alw yng ‘nghaffi Maes D’ yn ystod yr Eisteddfod i gefnogi dysgwyr Cymraeg mewn sesiynau siarad anffurfiol rhwng 2.30 a 3.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener

Aberystwyth University: invitation to call at ‘caffi Maes D’ during the Eisteddfod to support Welsh learners in informal speaking sessions between 2.30 and 3.30 from Monday to Friday.