Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Cofnodion Pwyllgor Cynllunio (Hybrid)

Minutes of the Planning Committee (Hybrid)

 

 

 

COFNODION  /  MINUTES

 

1

Yn bresennol:

 

Cyng. Jeff Smith (Cadeirydd)

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Dylan Lewis-Rowlands

Cyng. Mathew Norman

Cyng. Owain Hughes

 

Yn mynychu:

 

Cyng. Alun Williams

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present:

 

Cllr. Jeff Smith (Chair)

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Dylan Lewis-Rowlands

Cllr. Mathew Norman

Cllr. Owain Hughes

 

In attendance:

 

Cllr. Alun Williams

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau:

 

Cyng. Sienna Lewis

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Kerry Ferguson

 

Apologies:

 

Cllr. Sienna Lewis

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Kerry Ferguson

 

 

3

Datgan Diddordeb:

 

Ni fyddai’r Cyng. Alun Williams yn gwneud sylwadau ar geisiadau ym Morfa a Glais.

 

Declaration of interest:

 

Cllr. Alun Williams would not be commenting on applications in Morfa & Glais.

 

 

4

Cyfeiriadau Personol:

 

Dim

Personal references:

 

None

 

 

5

Ceisiadau Cynllunio

 

Planning Applications

 

 

5.1

A220220: 1 Rhes Lisburne

 

DIM GWRTHWYNEBIAD

 

A220220: 1 Lisburne Terrace

 

NO OBJECTION

Ymateb

Respond

 

5.2

A220376/7: 61 Stryd y Bont

 

Mae gan y Cyngor Tref y pryderon canlynol:

 

 • Sut mae Cyngor Ceredigion yn mynd i sicrhau diogelwch cerddwyr?
 • Pa mor swnllyd yw'r offer awyru?
 • Beth sy'n digwydd i'r Carbon Deuocsid sy'n cael ei greu? A fydd yn effeithio ar drigolion cyfagos?

 

 

A220376/7: 61 Bridge Street

 

The Town Council has the following concerns:

 

 • How is Ceredigion Council going to ensure pedestrian safety?
 • How noisy is the ventilation equipment?
 • What happens to the Carbon Dioxide that is created? Will it affect neighbouring residents?

 

 

5.3

A220374/5: Deva 33-34 Glan y Môr

 

Tra’n croesawu’r egwyddor o ddod â’r Deva yn ôl i ddefnydd, mae’r Cyngor yn GWRTHWYNEBU’N GRYF oherwydd y canlynol:

 • Nid yw'r newidiadau arfaethedig yn briodol ar gyfer adeilad hanesyddol mewn ardal cadwraeth ac y byddent yn weladwy o'r stryd.
 • Dymchwel yr anecs hanesyddol o fewn ardal gadwraeth.
 • Dymchwel y ffenestri dormer hanesyddol o fewn ardal gadwraeth
 • Nid oes digon o le parcio ar gyfer nifer y fflatiau
 • Nid oes storfa beiciau
 • Ni roddir manylion am y tai fforddiadwy
 • Dylai Ceredigion osod cyfyngiad ar y caniatâd cynllunio i sicrhau mai anheddau parhaol ydynt ac nid llety gwyliau

A220374/5: Deva 33-34 Marine Terrace

 

Whilst welcoming the principle of bringing the Deva back into use the Council STRONGLY OBJECTS because of the following:

 • The proposed changes are not appropriate for a historic building in a conservation area and would be visible from the street.
 • The demolition of the historic annex within a conservation area.
 • The demolition of the historic dormer windows within a conservation area
 • There is not enough parking for the number of flats
 • There is no bike storage
 • No detail is given for the affordable dwellings
 • Ceredigion should place a restriction on the planning permission to ensure they are permanent dwellings and not holiday accommodation

 

 

5.4

A220401: Carregwen, Ffordd Llanbadarn

 

Mae’r Cyngor Tref YN GWRTHWYNEBU’N GRYF oherwydd:

 • mae'n mynd yn gwbl groes i egwyddorion ardal gadwraeth gyda cholli adeilad hanesyddol hardd.
 • Nid oes tystiolaeth wirioneddol fod yr adeilad yn ansefydlog gan nad oes arolygon wedi eu cynnal.
 • Bydd dyluniadau a gorffeniadau'r adeiladau newydd yn anghydnaws â'r adeiladau hanesyddol eraill
 • Mae'n cynrychioli colli mwy o fannau gwyrdd.

A220401: Carregwen, Llanbadarn Road

 

The Town Council STRONGLY OBJECTS to the application as:

 • it goes completely against the principles of a conservation area with the loss of a beautiful historic building.
 • There is no real evidence that the building is unstable as no surveys have been carried out.
 • The designs and finishes of the new builds will be out of keeping with the other historic buildings
 • It represents the loss of more green space.

 

 

6

Gohebiaeth:

 

Dim

Correspondence:  

 

None