Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyfarfod Blynyddol Cyngor Llawn (hybrid)

Annual Meeting of Full Council (hybrid)

 

26.9.2022

 

 

COFNODION / MINUTES

 

82

Yn bresennol:

 

Cyng. Talat Chaudhri (Cadeirydd)

Cyng. Kerry Ferguson

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Jeff Smith

Cyng. Alun Williams

Cyng. Emlyn Jones

Cyng. Mathew Norman

Cyng. Dylan Lewis-Rowlands

Cyng. Maldwyn Pryse

Cyng. Brian Davies

Cyng. Mari Turner

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Steve Davies

Yn mynychu:

 

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Carol Thomas (cyfieithydd)

 

Cyng. Carl Worrall

Ian Smith

 

Partneriaeth Gefeillio Aberystwyth a Kronberg:

Chris Simpson

Chris Hodgson

Gareth Kelly

Pat McAlpine

John Harris

 

Gefeillio Sant Brieg

Ken Young

Present:

 

Cllr. Talat Chaudhri (Chair)

Cllr. Kerry Ferguson

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Jeff Smith

Cllr. Alun Williams

Cllr. Emlyn Jones

Cllr. Mathew Norman

Cllr. Dylan Lewis-Rowlands

Cllr. Maldwyn Pryse

Cllr. Brian Davies

Cllr. Mari Turner

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Steve Davies

In attendance:

 

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Carol Thomas (translator)

 

Cllr Carl Worrall

Ian Smith

 

Kronberg and Aberystwyth Twinning Partnership:

Chris Simpson

Chris Hodgson

Gareth Kelly

Pat McAlpine

John Harris

 

St Brieuc Twinning

Ken Young

 

 

 

83

Ymddiheuriadau:

Cyng. Sienna Lewis

Cyng. Owain Hughes

Cyng. Mark Strong

 

Apologies:

Cllr. Sienna Lewis

Cllr. Owain Hughes

Cllr. Mark Strong

 

 

84

Datgan Diddordeb ar faterion yn codi o’r agenda

 

Dim

Declaration of Interest on Matters Arising from the agenda

 

None

 

 

85

Cyfeiriadau Personol

 

Dim

Personal References

 

None

 

 

86

Cyflwyniad: Gefeillio Kronberg

 

Cyflwynodd Chris Simpson wybodaeth am y bedair partneriaeth gefeillio ac amlinellodd rai pryderon am ddyfodol gefeillio. Croesawodd gyllid blynyddol y Cyngor Tref a’r cam i gyflogi swyddog gyda’r cylch gorchwyl yn cynnwys cefnogi’r partneriaethau.

 

Teimlwyd y byddai'r rôl hon yn ddefnyddiol o ran cydlynu'r pedwar grŵp gefeillio ac er mwyn archwilio ffyrdd o recriwtio aelodau newydd. Byddai canllaw a gynhyrchwyd gan Gymdeithas Prydain a’r Almaen yn cael ei ddosbarthu i gynghorwyr.

Presentation: Kronberg Twinning

 

Chris Simpson presented information on the four twinning partnerships and outlined some concerns about the future of twinning. He welcomed the Town Council’s annual funding and the move to employ an officer whose remit would include supporting the partnerships.

 

It was felt that this role would be useful in co-ordinating the four twinning groups in order to explore ways of recruiting new members.  A guide produced by the British German Association would be circulated to councillors.

 

 

 

Dosbarthu’r canllaw

Circulate guide

87

Y broses cyfethol a chyflwyniad ymgeisydd

 

Cyflwynodd y Cyng Carl Worrall ei hun i'r Cyngor ac amlinellodd faterion o bwys iddo. Byddai pob ymgeisydd yn cael ei ystyried yng nghyfarfod Arbennig y Cyngor Llawn ddydd Llun 3 Hydref

Co-option process and candidate presentation

 

Cllr Carl Worrall introduced himself to the Council and outlined matters of importance to him. All candidates would be considered at the Extraordinary Full Council meeting on Monday 3 October.

 

 

88

Adroddiad y Maer

 

Cyflwynwyd adroddiad llafar ar y digwyddiadau niferus a fynychwyd gan gynnwys cyflwyniad yn yr Eisteddfod ar gais y Ddinas Llên a digwyddiadau’r Brifysgol i ddathlu 150 o flynyddoedd. Roedd hefyd wedi derbyn y gwaith celf a roddwyd gan Dr Nada Najir yn dathlu’r croeso a roddwyd gan Aberystwyth i ffoaduriaid o Syria.

Mayoral report

 

A verbal report was presented on the numerous events attended which included a presentation at the Eisteddfod regarding the City of Literature bid and University events to celebrate 150 years. He had also received the art work gifted by Dr Nada Najir celebrating the welcome given by Aberystwyth to Syrian refugees.

 

 

 

89

Cofnodion o gyfarfod y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 25 Gorffennaf 2022 i gadarnhau cywirdeb

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion gydag un cywiriad iethyddol (71)

 

Minutes of the meeting of Full Council held on Monday, 25 July 2022 to confirm accuracy

 

It was RESOLVED to approve the minutes with one linguistic correction (71)

 

90

Materion yn codi o’r Cofnodion:

 

Dim

 

Matters arising from the Minutes:

 

None

 

 

 

91

Cofnodion o’r Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd ar nos Lun 4 Gorffennaf 2022

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion

 

Minutes of the Planning Committee held on Monday 4 July 2022

 

It was RESOLVED to approve the minutes

 

92

Materion yn codi o’r Cofnodion:

 

Dim

 

Matters arising from the Minutes:

 

None

 

93

Cyllid – ystyried gwariant Mis Awst a Medi

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r gwariant

Finance – to consider August and September expenditure

 

It was RESOLVED to approve the expenditure.

 

 

94

Ystyried cyfrifon Gorffennaf ac Awst

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r cyfrifon

To consider the July and August accounts

 

It was RESOLVED to approve the accounts.

 

 

95

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion tu fewn cylch gorchwyl y Cyngor hwn YN UNIG

 

Cinio Nadolig yr Henoed: PENDERFYNWYD y dylid cynnal Cinio Nadolig yr Henoed eleni ac awgrymwyd gwahanol leoliadau.

 

Questions relating ONLY to matters in this Council’s remit

 

Seniors Christmas Lunch: It was RESOLVED that the Seniors Christmas Dinner should take place this year and various venues were suggested.

 

 

 

96

 

Ceisiadau Cynllunio

Planning applications

 

96.1

A220594: 1 Rhes Lisburne

 

Nid yw’r Cyngor yn gwrthwynebu cyn belled bod Cyfoeth Naturiol Cymru yn hapus gyda’r adroddiad ystlumod (nad oedd wedi ei gynnwys gyda’r dogfennau eraill ar y wefan cynllunio)

 

A220594: 1 Lisburne Terrace

 

The Council does not object as long as Natural Resources Wales are happy with the bat report (which wasn’t included with the other documents on the planning website)

 

Anfon ymatebion

Send responses

97

Ystyried y Cynllun Bioamrywiaeth ar gyfer 2022-25

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r cynllun gydag un cyfeiriad ychwanegol at y gwelliant ym mioamrywiaeth mynwent Cefn Llan. Diolchwyd i’r Clerc am ei gwaith.

To consider the Biodiversity Plan for 2022-25

 

It was RESOLVED to approve the plan with one additional reference to the improved biodiversity in Cefn Llan cemetery.  The Clerk was thanked for her work.

 

 

 

98

Cydnabod gwasanaeth

 

Yn dilyn trafodaeth ar feini prawf ar gyfer cyflwyno medal Cyfraniad Arbennig yn hytrach na dyfarnu Rhyddid y Dref, PENDERFYNWYD rhoi'r fedal cyfraniad arbennig i gydnabod gwasanaeth gwirfoddol hir Dai Jenkins MBE a Richie Griffiths BEM. Byddai tystysgrif yn cael ei chynnig hyd nes y byddai'r medalau newydd wedi'u cynhyrchu.

 

Byddai meini prawf y fedal a Rhyddid y Dref yn cael eu trafod ymhellach fel eitem agenda Rheolaeth Cyffredinol ond yn gryno dylid dyfarnu Rhyddid y Dref am etifeddiaeth gyhoeddus barhaol a medal Cyfraniad Arbennig am wasanaeth rhagorol.

Recognition of service

 

Following a discussion on the criteria for a Special Contribution medal as opposed to awarding Freedom of the Town, it was RESOLVED to provide the special contribution medal to recognise the long voluntary service of both Dai Jenkins MBE and Richie Griffiths BEM.  A certificate would be offered until the new medals had been produced.

 

Criteria for the medal and for the Freedom of the Town would be discussed further as a General Management agenda item but in brief the Freedom of the Town should be awarded for a lasting public legacy and the Special Contribution medal for outstanding service.

 

 

Trefnu

Organise

 

Eitem agenda RhC

GM agenda item

99

Maes Gwenfrewi – problemau ac atebion

Maes Gwenfrewi issues and solutions

 

 

99.1

Man pwrpasol ar gyfer cŵn: costau manwl i'w trafod ymhellach yn y Pwyllgor Cyllid

Dedicated dog run:  detailed costs to be discussed further in the Finance Committee

 

Agenda Cyllid

Finance agenda

99.2

Peiriant glanhau baw ci: PENDERFYNWYD prynu PC50 Street Vac petrol, sy’n gasglwr llwch baw ci, sbwriel a dail, am gost o £1435 heb gynnwys TAW i gadw Maes Gwenfrewi yn rhydd o faw ci. Byddai ystyried glanhau ardaloedd eraill fel rhan o’r rhaglen lanhau a golchi'r palmant yn cael ei drafod ymhellach yn y Pwyllgor Rheolaeth Gyffredinol a'r Pwyllgor Cyllid.

 

Dog mess cleaner: it was RESOLVED to purchase the PC50 Street Vac petrol leaf, litter and dog mess vacuum collector at a cost of £1435 excl. VAT to keep Maes Gwenfrewi free of dog mess.  Consideration of cleaning other areas as part of the pavement sweeping and washing programme would be discussed further at General Management and Finance Committees.

 

Agenda RhC a Cyllid

GM and Finance agenda

100

Bagiau sbwriel atal gwylanod:

 

 

Roedd 200 o fagiau gwyn a 100 o fagiau du bellach ar werth am £4 (i dalu costau yn unig gan na allai'r Cyngor fasnachu yn ôl y gyfraith). Roedd taflenni a llyfrau derbynebau hefyd ar gael o'r swyddfa.

Gull proof refuse bags:

 

200 white bags and 100 black bags were now available for sale at £4 (to cover costs only as the Council could not trade by law). Flyers and receipt books were also available from the office.

 

 

 

101

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

100.1

Prifysgol Aberystwyth: gwahoddiad i fynychu agoriad swyddogol y Ganolfan Addysg Gofal Iechyd o 2pm ddydd Gwener 30 Medi

Aberystwyth University:  an invitation to attend the official opening of the Healthcare Education Centre from 2pm on Friday 30 September

 

 

100.2

HAHAV: cais am gymorth ariannol. I'w drafod fel eitem ar agenda'r Pwyllgor Cyllid

HAHAV: a request for funding support. To be discussed as a Finance Committee agenda item

 

Agenda Cyllid

Finance agenda

100.3

Sul y Cofio: gwasanaeth i’w gynnal yn Eglwys y Drindod Sanctaidd am 9.15 i’w ddilyn gan yr orymdaith o Neuadd y Dref. Y Dirprwy Faer i wneud y darlleniad Cymraeg

 

Remembrance Sunday: service to be held at Holy Trinity Church at 9.15 followed by the parade from the Town Hall.  The Deputy Mayor to do the Welsh reading.

 

 

100.4

Maes Gwenfrewi: llythyr o ddiolch am y gwaith ar y parc ac yn rhoi sylwadau ar ei lwyddiant ac effeithiolrwydd cloi’r giatiau yn y nos

Maes Gwenfrewi: a letter of gratitude regarding the work on the park commenting on its success and the effectiveness of locking the gates at night

 

 

100.5

Jasper House: i'w drafod fel eitem agenda Rheolaeth Gyffredinol

Jasper House: to be discussed as a General Management agenda item

 

Agenda RhC

GM agenda