Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyfarfod Blynyddol Cyngor Llawn (hybrid)

Annual Meeting of Full Council (hybrid)

 

25.7.2022

 

 

COFNODION / MINUTES

 

60

Yn bresennol:

 

Cyng. Talat Chaudhri (Cadeirydd)

Cyng. Kerry Ferguson

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Jeff Smith

Cyng. Alun Williams

Cyng. Emlyn Jones

Cyng. Mathew Norman

Cyng. Sienna Lewis

Cyng. Dylan Lewis-Rowlands

Cyng. Maldwyn Pryse

Cyng. Brian Davies

Cyng. Owain Hughes

 

Yn mynychu:

 

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

James Davies (Cambrian News)

Carol Thomas (cyfieithydd)

 

 

Present:

 

Cllr. Talat Chaudhri (Chair)

Cllr. Kerry Ferguson

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Jeff Smith

Cllr. Alun Williams

Cllr. Emlyn Jones

Cllr. Mathew Norman

Cllr. Sienna Lewis

Cllr. Dylan Lewis-Rowlands

Cllr. Maldwyn Pryse

Cllr. Brian Davies

Cllr. Owain Hughes

 

In attendance:

 

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

James Davies (Cambrian News)

Carol Thomas (translator)

 

 

 

61

Ymddiheuriadau:

 

Cyng. Mari Turner

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Steve Davies

Cyng. Mark Strong

 

Apologies:

 

Cllr. Mari Turner

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Steve Davies

Cllr. Mark Strong

 

 

62

Datgan Diddordeb ar faterion yn codi o’r agenda

 

Dim

Declaration of Interest on Matters Arising from the agenda

 

None

 

 

 

63

Cyfeiriadau Personol

 

Bu Brendan Somers yn yr ysbyty yn ddiweddar. Dylid anfon cerdyn.

 

Personal References

 

Brendan Somers had been in hospital recently. A card should be sent.

 

64

Adroddiad y Maer

 

Cyflwynwyd adroddiad llafar ar y digwyddiadau niferus a fynychwyd gan gynnwys seremonïau agor a chau yr Angel Gyllyll, Sioe Amaethyddol Aberystwyth a Cheredigion a gwobrau Aber yn Gyntaf.

Mayoral report

 

A verbal report was presented on the numerous events attended which included the Knife Angel opening and closing ceremonies, the Aberystwyth and Ceredigion Agricultural Show and the Aber First awards.

 

 

 

65

Cofnodion o gyfarfod y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 27 Mehefin 2022 i gadarnhau cywirdeb

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion

 

Minutes of the meeting of Full Council held on Monday, 27 June 2022 to confirm accuracy

 

It was RESOLVED to approve the minutes

 

66

Materion yn codi o’r Cofnodion:

 

 1. 52. Derbyniwyd archwiliad diamod ar gyfer cyfrifon 2020-21. Diolchwyd i'r Clerc am ei gwaith.

Matters arising from the Minutes:

 

 1. 52. An unconditional audit had been received for the 2020-21 accounts. The Clerk was thanked for her work.

 

 

 

67

Cofnodion o’r Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd ar nos Lun 4 Gorffennaf 2022

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion

 

Minutes of the Planning Committee held on Monday 4 July 2022

 

It was RESOLVED to approve the minutes

 

68

Materion yn codi o’r Cofnodion:

 

Dim

 

Matters arising from the Minutes:

 

None

 

69

Cofnodion o’r Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol a gynhaliwyd ar nos Lun 11 Gorffennaf 2022

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion a’r argymhellion

Minutes of the General Management Committee held on Monday 11 July 2022

 

It was RESOLVED to approve the minutes and the recommendations.

 

 

70

Materion yn codi o’r Cofnodion:

 

Dim

Matters arising from the Minutes:

 

None

 

 

 

71

Cofnodion o’r Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd ar nos Lun, 18 Gorffennaf 2022

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion a’r argymhellion canlynol:

 

 1. Golchi'r palmentydd. Roedd y peiriant golchi ar drelar, a byddai'n costio £15 yr awr i'w weithredu. Dylai ganolbwyntio ar y prif strydoedd wedi'u haddurno â bynting a dylai wneud cymaint ag sydd ei angen tra byddai'r eisteddfod ymlaen. Yn gynnar yn y bore fyddai'r amser mwyaf diogel.

 

 1. Cynorthwyydd Amgylcheddol i gasglu sbwriel.

 

 1. Cytundeb cau giâtau Maes Gwenfrewi

 

 1. Meinciau i Faes Gwenfrewi

 

 1. Ffens Maes Gwenfrewi

 

 1. Grantiau partneriaeth gefeillio. Cynghorwyr i edrych i mewn i Bartneriaeth Arklow

 

 1. 1. Cyllid i GAG ar gyfer plannu coed ffrwythau

 

 

Minutes of the Finance & Establishments Committee held on Monday, 18 July 2022

 

It was RESOLVED to approve the minutes and the following recommendations:

 

 1. Pressure washing the pavements. The pressure washer was on a trailer, and it would cost £15 per hour to operate. It should concentrate on the main streets decorated with bunting and it should do as much as needed whilst the eisteddfod was on. Early morning would be the safest time.

 

 1. 6. Environmental Assistant to collect litter.

 

 

 1. 7. Maes Gwenfrewi gate closure contract

 

 1. 8. Benches for Maes Gwenfrewi

 

 1. 9. Maes Gwenfrewi fence

 

 1. 10. Twinning partnership grants. Councillors to look into the Arklow Partnership

 

 1. 1. Funding for GAG to plant fruit trees

 

 

72

Cyllid – ystyried gwariant Mis Gorffennaf

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r gwariant

Finance – to consider July expenditure

 

It was RESOLVED to approve the expenditure.

 

 

73

Ystyried cyfrifon Mehefin

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r cyfrifon

To consider the June accounts

 

It was RESOLVED to approve the accounts.

 

 

74

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion tu fewn cylch gorchwyl y Cyngor hwn YN UNIG

 

Adroddodd y Cyng Sienna Lewis ar Ymddiriedolaeth Jane Downie a gofynnodd am gynrychiolydd ychwanegol o blith cynghorwyr. Cyflwynodd y Cyng Talat Chaudhri ei enw a diolchwyd i'r Cyng Sienna Lewis am ei gwaith.

Questions relating ONLY to matters in this Council’s remit

 

Cllr Sienna Lewis reported back on the Jane Downie Trust and asked for an additional councillor representative. Cllr Talat Chaudhri put his name forward and Cllr Sienna Lewis was thanked for her work.

 

 

 

75

 

Ceisiadau Cynllunio

 

Ni fyddai'r Cynghorydd Alun Williams yn gwneud sylwadau ar geisiadau yn ei ward

Planning applications

 

Cllr Alun Williams would not be commenting on applications in his ward

 

 

75.1

A220414: 11 Llwyn Afallon, Penglais

 

Nid yw'r Cyngor yn gwrthwynebu ond mae'n gresynu at golli man gwyrdd ac fe ddylai unrhyw arwynebau newydd fod yn fandyllog.  Ond mae gan y Cyngor bryderon am ddiogelwch y cyhoedd, yn enwedig plant, oherwydd ceir yn croesi'r palmant. Nid yw'r datblygiad arfaethedig yn arwain at gynnydd mewn mannau parcio.

 

A220414: 11 Elysian Grove, Penglais

 

The Council does not object but regrets the loss of green space and any new surfaces should be porous. However the Council has concerns over public safety, children in particular, due to cars crossing the pavement. The proposed development does not result in an increase in parking spaces.

Anfon ymatebion

Send responses

75.2

A220402: Carregwen, Llanbadarn Road

 

Fel y nodwyd eisoes, mae’r Cyngor Tref YN GWRTHWYNEBU’N GRYF oherwydd:

 

 • mae'n mynd yn gwbl groes i egwyddorion ardal gadwraeth gyda cholli adeilad hanesyddol hardd.
 • Nid oes tystiolaeth wirioneddol fod yr adeilad yn ansefydlog gan nad oes arolygon wedi eu cynnal.
 • Bydd dyluniadau a gorffeniadau'r adeiladau newydd yn anghydnaws â'r adeiladau hanesyddol eraill
 • Mae'n cynrychioli colli mwy o fannau gwyrdd.

 

Yn ychwanegol

 • Nid yw’r asesiad cadwraeth a ddarparwyd yn gwneud synnwyr a mae’n amherthnasol gan ei fod yn cyfeirio at Aberaeron ac yn dangos dim dealltwriaeth o'r lleoliad.

A220402: Carregwen, Llanbadarn Road

 

As previously stated, the Town Council STRONGLY OBJECTS to the application as:

 

 • it goes completely against the principles of a conservation area with the loss of a beautiful historic building.
 • There is no real evidence that the building is unstable as no surveys have been carried out.
 • The designs and finishes of the new builds will be out of keeping with the other historic buildings
 • It represents the loss of more green space.

 

In addition

 • The conservation assessment provided is nonsensical and irrelevant as it refers to Aberaeron and demonstrates no understanding of the location.

 

 

 

75.3

A220457: Fflatiau 1-5, 9 Porth y Gogledd

 

Mae’r Cyngor Tref yn GWRTHWYNEBU’r cais ac yn nodi’r canlynol:

 

 • Na fyddai rendrad carreg yn gweddu gyda'r tai cyfagos ar yr un ochr o'r stryd. Mae'r brics yn hanesyddol.
 • Nid yw'r ffenestri a'r drysau arfaethedig yn cyd-fynd â steil gwreiddiol y ffenestri a dylent fod yn bren yn hytrach na rhai upvc
 • Dylai gwelliannau fod yn gydnaws â'r ardal gadwraeth

A220457: Flats 1-5, 9 Northgate Stryd

 

The Town Council OBJECTS to the application and notes the following:

 

 • Stone render would not be in keeping with the neighbouring houses on that side of the street. The brick is historic.
 • The proposed windows and doors are not in keeping with the original style of window and should be wooden as opposed to upvc
 • Improvements should be in keeping with the conservation area

 

 

 

76

Cerflun Mabinogi

 

Er bod y gwaith celf yn cael ei werthfawrogi, PENDERFYNWYD nad oedd y Cyngor Tref mewn sefyllfa i brynu gwaith celf ar hyn o bryd ac y byddai'n edrych ar ddatblygu polisi i'r dyfodol. Byddai clustnodi arian ar gyfer gwaith celf cymunedol yn cael ei ystyried yn y gyllideb nesaf.

 

Mabinogi Carving

 

Although the artwork was appreciated, it was RESOLVED that the Town Council was not in a position to purchase artwork at this point and would look at developing a policy going forward.  Allocating funds for community artwork would be considered in the next budget.

 

 

77

Celf:Cymru drwy fy Llygaid i

 

PENDERFYNWYD derbyn y gwaith celf a roddwyd

 

 

Wales through my Eyes artwork

 

It was RESOLVED to accept the donated artwork.

Trefnu

Organise

78

Craig cloc haul – Clwb Rotari

 

PENDERFYNWYD ailystyried lleoliad y cloc haul oherwydd diogelwch y cyhoedd ac estheteg.

Sundial rock – Rotary Club

 

It was RESOLVED that the location of the sundial be reconsidered because of public safety and aesthetics.

 

 

79

Cyfrifiadur i’r swyddfa

 

PENDERFYNWYD gwario £1000 ynghyd â TAW ar gyfrifiadur.

Office computer

 

It was RESOLVED to spend £1000 plus VAT on a computer.

 

 

 

PENDERFYNWYD gohirio'r Rheolau Sefydlog

am 15 munud ychwanegol

 

It was RESOLVED to suspend Standing Orders

for an additional 15 minutes

 

 

80

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

80.1

Prifysgol Aberystwyth - dathliadau 150 mlwyddiant: gwahoddiad i ymweld â Phantycelyn rhwng 2pm a 4pm ddydd Sul 31 Gorffennaf.

Aberystwyth University150th Anniversary celebrations:  an invitation to visit Pantycelyn between 2pm and 4pm on Sunday 31 July.

 

 

80.2

Prifysgol Aberystwyth - Nyrsys, Milfeddygon, Athrawon: gwahoddiad i fforwm drafod ar stondin Eisteddfod y Brifysgol ar 4 Awst o 3pm-4.15pm

Aberystwyth University Nurses, Vets, Teachers: an invitation to a discussion forum at the University Eisteddfod stand on 4 August from 3pm-4.15pm

 

 

80.3

Ymgynghoriad - Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru. Dyddiad cau diwedd Gorffennaf

Consultation - Independent Commission on the Constitutional Future of Wales. Deadline end of July

 

 

81

Eitem gytundebol gaeedig – Rheolaeth prosiect cadwraethol

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r dyfynbris isaf a'r cwmni mwyaf lleol

 

Closed contractual item – Conservation project management

 

 It was RESOLVED to approve the lowest quote and the most local company