Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Cofnodion Pwyllgor Cynllunio (Hybrid)

Minutes of the Planning Committee (Hybrid)

 

 1. 9.2022

 

 

COFNODION  /  MINUTES

 

1

Yn bresennol:

 

Cyng. Jeff Smith (Cadeirydd)

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Mathew Norman

Cyng. Mair Benjamin

 

Yn mynychu:

 

Cyng. Alun Williams

Cyng. Mari Turner

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present:

 

Cllr. Jeff Smith (Chair)

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Mathew Norman

Cllr. Mair Benjamin

 

In attendance:

 

Cllr. Alun Williams

Cllr. Mari Turner

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau:

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Dylan Lewis-Rowlands

Cyng. Sienna Lewis

Cyng. Kerry Ferguson

 

Apologies:

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Dylan Lewis-Rowlands

Cllr. Sienna Lewis

Cllr. Kerry Ferguson

 

 

3

Datgan Diddordeb:

 

Ni fyddai’r Cyng. Alun Williams yn gwneud sylwadau ar geisiadau.

 

Declaration of interest:

 

Cllr. Alun Williams would not be commenting on applications.

 

 

4

Cyfeiriadau Personol:

 

Dim

Personal references:

 

None

 

 

5

Ceisiadau Cynllunio

 

Planning Applications

 

 

5.1

A220522: 56 Dan y Coed

 

DIM GWRTHWYNEBIAD

 

A220522: 56 Dan y Coed

 

NO OBJECTION

Ymateb

Respond

 

5.2

A220

 

DIM GWRTHWYNEBIAD

 

A220557: Gwernllwyn, Penparcau

 

NO OBJECTION

 

5.3

A220568: 18 Dan y Coed

 

DIM GWRTHWYNEBIAD

 

A220568: 18 Dan y Coed

 

NO OBJECTION

 

5.4

A220472: 37 Y Stryd Fawr

 

Tra’n cymeradwyo’r ymdrechion i warchod nodweddion gwreiddiol, mae’r Cyngor Tref yn GWRTHWYNEBU’r cais oherwydd y canlynol:

 

 • Mae'r datblygiad yn cynrychioli gorlethu a gorddatblygiad o'r safle
 • Nid oes darpariaeth storio gwastraff
 • Nid oes darpariaeth storio beiciau
 • Pryderon ynglŷn â diogelwch tân
 • Maint yr ystafelloedd
 • Rydym yn cwestiynu gwerth pris y farchnad a ddyfynnir yn y datganiad fforddiadwyedd

 

Ni ddylid defnyddio'r unedau fel gosodiadau gwyliau.

A220472: 37 Great Darkgate Street

 

Whilst commending the efforts to conserve original features, the Town Council OBJECTS to the application because of the following:

 

 • The development represents cramming and overdevelopment of the site
 • There is no waste storage provision
 • There is no bike storage provision
 • Concerns regarding fire safety
 • Size of rooms
 • We question the market price value quoted in the affordability statement

 

The units should not be used as holiday lets.

 

 

5.5

A220576: Bryn Derw, Ffordd Stanley

 

Mae’r Cyngor Tref YN GWRTHWYNEBU’r cais oherwydd y canlynol:

 

 • Effaith traffig ychwanegol ar ardal breswyl a llwybr i'r ysgol
 • Mae'r datblygiad yn cynrychioli gorlethu a gorddatblygiad o'r safle
 • Effaith gweledol y datblygiad ar dai presennol
 • Diffyg parcio ar gyfer nifer y fflatiau arfaethedig a'r effaith ar ardal breswyl
 • Mae'r ddarpariaeth o storfa wastraff a storfa beiciau yn aneglur

 

Byddai’r datblygiad yn elwa o:

 

 • Gostwng yr uchder fesul llawr
 • Gostwng yr uchder ymhellach trwy ddarparu maes parcio tanddaearol gyda phwyntiau gwefru yn lle'r fflatiau llawr gwaelod
 • Ynni adnewyddadwy
 • coed ychwanegol i adfer rhywfaint ar fioamrywiaeth ar y safle

 

Ni ddylid defnyddio'r datblygiad ar gyfer llety gwyliau.

A220576: Bryn Derw, Stanley Road

 

The Town Council OBJECTS to the application because of the following:

 

 • The impact of additional traffic on a residential area and a route to school
 • The development represents cramming and overdevelopment of the site
 • The visual impact of the development on existing houses
 • Lack of parking for the number of proposed flats and the impact on a residential area
 • The provision of waste storage and bike storage is unclear

 

The development would benefit from:

 

 • Reducing the height by a storey
 • Reducing the height further by providing understore parking with charging points instead of the ground floor flats
 • Renewable energy
 • additional trees to restore some of the biodiversity on the site

 

The development should not be used for holiday accommodation.

 

 

6

Gohebiaeth:  Dim

Correspondence:  None