Aberystwyth Council

 

Cyngor Tref     ABERYSTWYTH   Town Council

 

 

Cyngor Arbennig o’r Cyngor Llawn

Extraordinary Meeting of Full Council  

 

3.10.2022

 

 

COFNODION – MINUTES

 

102

Yn bresennol:

 

Cyng. Talat Chaudhri (Cadeirydd)

Cyng. Kerry Ferguson

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Alun Williams

Cyng. Emlyn Jones

Cyng. Dylan Lewis-Rowlands

Cyng. Maldwyn Pryse

Cyng. Brian Davies

Cyng. Steve Davies

Cyng. Sienna Lewis

Cyng. Owain Hughes

Cyng. Jeff Smith

Cyng. Mathew Norman

 

Yn mynychu:

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Carol Thomas (cyfieithydd)

 

Ymgeiswyr cyfethol:

 

Bryony Davies

Connor Edwards

David Lees

Jake Payne

Ian Smith

 

Present: 

 

Cllr. Talat Chaudhri (Chair)

Cllr. Kerry Ferguson

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Alun Williams

Cllr. Emlyn Jones

Cllr. Dylan Lewis-Rowlands

Cllr. Maldwyn Pryse

Cllr. Brian Davies

Cllr. Steve Davies

Cllr. Sienna Lewis

Cllr. Owain Hughes

Cllr. Jeff Smith

Cllr. Mathew Norman

 

In attendance:

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Carol Thomas (translator)

 

Co-option candidates:

 

Bryony Davies

Connor Edwards

David Lees

Jake Payne

Ian Smith

 

 

103

Ymddiheuriadau:

 

Cyng Mari Turner

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Mark Strong

 

David Lees

Cyng Carl Worrall

 

Apologies:

 

Cllr. Mari Turner

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Mark Strong

 

David Lees

Cllr Carl Worrall

 

 

 

104

Datgan Diddordeb: 

 

Dim

 

Declaration of interest

 

None

 

 

105

Cyflwyniadau

Presentations

 

 

105.1

Bryony Davies:

 

Nod allweddol: ymgysylltu a chyfathrebu

Bryony Davies:

 

Key aim: engagement and communication

 

 

105.2

Connor Edwards:

 

Nod allweddol: yr amgylchedd a phobl ifanc

Connor Edwards:

 

Key aim: environment and young people

 

 

105.3

David Lees

(absennol oherwydd salwch teuluol ond wedi cyflwyno gwybodaeth ysgrifenedig cyn y cyfarfod).

 

 

Nod allweddol: cefnogi’r gymuned a gwella Aberystwyth

David Lees

(absent due to a family illness but had submitted information in writing prior to the meeting).

 

Key aim: to support the community and improve Aberystwyth

 

 

105.4

Jake Payne:

 

Nod allweddol: Materion LHDT ac ymddygiad gwrthgymdeithasol

 

Jake Payne:

 

Key aim: LGBT issues and anti-social behaviour

 

 

105.5

Ian Smith:

 

Nod allweddol: yr agenda trawsnewid trefi

Ian Smith:

 

Key aim:  the transforming towns agenda

 

 

105.6

Carl Worrall (absennol am ei fod i ffwrdd ond wedi cyflwyno yng nghyfarfod y Cyngor Llawn ar 26.9.2022)

 

Nod allweddol: gwella gwasanaethau i drigolion Penparcau

Carl Worrall (absent due to being away but had presented in the Full Council meeting on 26.9.2022)

 

Key aim: improve services for Penparcau residents

 

 

106

Pleidleisio

 

PENDERFYNWYD cael pleidlais gudd. Cafodd y pleidleisiau eu cyfrif gan y Clerc gyda Carol Thomas yn dyst annibynnol.

 

Roedd y canlyniadau fel a ganlyn:

Sedd 1: Cyng Carl Worrall

Sedd 2: Bryony Davies

Sedd 3: Connor Edwards

 

Voting

 

Councillors RESOLVED to have a secret ballot. The votes were counted by the Clerk with Carol Thomas as an independent witness.

 

The results were as follows:

Seat 1: Cllr Carl Worrall

Seat 2: Bryony Davies

Seat 3: Connor Edwards

 

107

Datganiad Derbyn Swydd

 

Gwnaeth Bryony Davies a Connor Edwards ddatgan yn ffurfiol eu bod yn derbyn y swydd.

Declaration of Acceptance of Office

 

Bryony Davies and Connor Edwards formally declared their acceptance of office.