Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Cofnodion Pwyllgor Cynllunio (Hybrid)

Minutes of the Planning Committee (Hybrid)

 

3.10.2022

 

 

COFNODION  /  MINUTES

 

1

Yn bresennol:

 

Cyng. Jeff Smith (Cadeirydd)

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Dylan Lewis-Rowlands

Cyng. Sienna Lewis

Cyng. Owain Hughes

 

Yn mynychu:

 

Cyng. Alun Williams

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present:

 

Cllr. Jeff Smith (Chair)

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Dylan Lewis-Rowlands

Cllr. Sienna Lewis

Cllr. Owain Hughes

 

In attendance:

 

Cllr. Alun Williams

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau:

Cyng. Kerry Ferguson

Cyng. Mathew Norman

Cyng. Mair Benjamin

 

Apologies:

Cllr. Kerry Ferguson

Cllr. Mathew Norman

Cllr. Mair Benjamin

 

 

3

Datgan Diddordeb:

 

5.1: Cyflogir y Cyng Jeff Smith yn y Llyfrgell Genedlaethol

 

Declaration of interest:

 

5.1: Cllr Jeff Smith is employed at the National Library

 

4

Cyfeiriadau Personol:

 

Dim

Personal references:

 

None

 

 

5

Ceisiadau Cynllunio

 

Planning Applications

 

 

5.1

A220631/2 a 39/40: Y Llyfrgell Genedlaethol

 

Datganodd y Cyng Jeff Smith ddiddordeb a gadawodd y cyfarfod tra cymerodd y Cyng Sienna Lewis y gadair.

 

DIM GWRTHWYNEBIAD. Mae’r Cyngor Tref yn croesawu'r newid i wresogi ffynhonnell aer yn ogystal ag adleoli'r llwyni yn hytrach na'i gwaredu.

A220631/2 a 39/40: The National Library

 

Cllr Jeff Smith declared an interest and withdrew from the meeting whilst Cllr Sienna Lewis took the chair.

 

The Town Council has NO OBJECTION and welcomes the change to air source heating as well as the relocation, as opposed to removal, of the shrubbery.

 

 

5.2

A220661: Rockland House, Morfa Mawr

 

Mae’r Cyngor Tref yn GWRTHWYNEBU’r cais oherwydd y canlynol:

 

  • Mae'r datblygiad yn cynrychioli gorlethu a gorddatblygiad o'r safle gyda gormod o fflatiau
  • Nid oes darpariaeth storio gwastraff
  • Nid oes darpariaeth storio beiciau
  • Nid yw maint yr ystafelloedd yn cydymffurfio gydag amcanion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
  • Nid oes man gwyrdd

 

Ni ddylid defnyddio'r unedau fel gosodiadau gwyliau a dylent fodloni'r gofyniad Tai Fforddiadwy o 20%.

 

A220661: Rockland House, Upper Queens Road

 

The Town Council OBJECTS to the application because of the following:

 

  • The development represents cramming and overdevelopment of the site with too many flats
  • There is no waste storage provision
  • There is no bike storage provision
  • Size of rooms do not conform to the aims of the Wellbeing and Future Generations Act
  • There is no green space

 

The units should not be used as holiday lets and should meet the 20% Affordable Housing requirement

 

 

5.3

A220664: Plas Antaron, Porth y De

 

DIM GWRTHWYNEBIAD. Mae’r Cyngor Tref yn croesawu plannu peillwyr i wneud iawn am golli man gwyrdd.

 

A220664: Plas Antaron, Southgate

 

The Town Council has NO OBJECTION and welcomes the planting of pollinators to compensate for loss of green space.

 

 

5.4

A220713: Adeiladau’r Orsaf

 

DIM GWRTHWYNEBIAD gan y Cyngor Tref cyn belled â bod arwyddion yn ddwyieithog lle bo'n berthnasol a heb eu goleuo'n fewnol.

A220713: Station Buildings

 

The Town Council has NO OBJECTION as long as signage is bilingual where applicable and is not internally illuminated

 

 

6

Gohebiaeth:  

 

Adroddodd y cynghorwyr fod tŷ ym Mhen y Graig yn torri amodau cynllunio – roedd ffenestr heb ei chuddio. PENDERFYNWYD y dylid cysylltu gyda’r Adran Gynllunio.

Correspondence:  

 

 

Councillors reported that a property in Pen y Graig was in breach of planning conditions - a window had not been obscured. It was RESOLVED that this should be reported to the Planning Department.

 

Ysgrifennu at yr Adran Gynllunio

Report to Planning Dept.