Aberystwyth Council

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol (hybrid)

General Management Committee (hybrid)

 

10.10.2022

 

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

 

Cyng. Kerry Ferguson (Cadeirydd)

 1. Talat Chaudhri
 2. Jeff Smith

Cyng. Emlyn Jones

Cyng. Maldwyn Pryse

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Mathew Norman

Cyng. Brian Davies

Cyng. Owain Hughes

 

Yn mynychu:

 

Cyng. Alun Williams

Cyng. Dylan Lewis-Rowlands

Cyng. Carl Worrall

Cyng. Connor Edwards

 

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Steve Williams (Rheolwr Cyfleusterau ac Asedau)

Present

 

Cllr. Kerry Ferguson (Chair)

Cllr. Talat Chaudhri

 1. Jeff Smith

Cllr. Emlyn Jones

Cllr. Maldwyn Pryse

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Mathew Norman

Cllr. Brian Davies

Cllr. Owain Hughes

 

In attendance:

 

Cllr. Alun Williams

Cllr. Dylan Lewis-Rowlands

Cllr. Carl Worrall

Cllr. Connor Edwards

 

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Steve Williams (Facilities and Assets Manager)

 

 

2

Ymddiheuriadau

 

Cyng. Sienna Lewis

Cyng. Mair Benjamin

 

Apologies

 

Cllr. Sienna Lewis

Cllr. Mair Benjamin

 

 

3

Datgan Diddordeb:

 

Dim

 

Declaration of Interest:

 

None

 

4

Cyfeiriadau personol:

 

Dim

Personal references:

 

None

 

 

5

Man pwrpasol i gŵn

 

Pwyllgor Cyllid i edrych ar gostau darparu rhediad yn Fifth Avenue.

 

Cysylltu eto gyda'r Adran Ystadau ynglyn â'r tir yn y Castell.

 

Dog run

 

Finance Committee to look at the costs of providing a run in Fifth Avenue.

 

The Estates department to be contacted again regarding the land at the Castle.

 

 

Agenda Cyllid

Finance agenda

6

Blodau, pamau a mannau gwyrdd y dref - diweddariad

 

Roedd bylbiau cennin pedr a ffwrwm wedi'u plannu yng ngwelyau’r promenâd gyda gwelyau'r dref i ddilyn.

Roedd dwy ar bymtheg o goed yn cynnwys celyn, ynn mynydd a draenen goch wedi'u prynu ar gyfer gwelyau canol y dref

 

Town Flowers, green spaces and borders - update:

 

Daffodil and crocus bulbs had been planted in the promenade beds with the town beds to follow.

 

Seventeen trees consisting of holly, mountain ash and hawthorn had been purchased for the town centre beds

 

 

7

Materion ac atebion ynghylch sbwriel a glanhau trefi

 

Parhad o wasanaethau’r Cynorthwy-ydd Amgylcheddol y tu hwnt i fis Hydref i’w ystyried gan y Pwyllgor Cyllid.

 

Roedd y Cyng Maldwyn Pryse wedi cynhyrchu cynllun gweithredu drafft i'w drafod yn y Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol nesaf. Y papur i'w ddosbarthu i gynghorwyr.

 

Refuse and town cleaning issues and solutions

 

 

Continuation of the Environmental Assistant’s services beyond October to be considered by the Finance Committee.

 

Cllr Maldwyn Pryse had produced a draft action plan to be discussed at the next General Management Committee. The paper to be circulated to councillors.

 

 

 

 

Agenda Cyllid

Finance agenda

 

 

Agenda RhC

GM agenda

 

 

 

7.1

Peiriant brwsio a golchi

 

Pryniant peiriant ail law i'w ystyried gan y Pwyllgor Cyllid.

Sweeper washer

 

The purchase of a second hand machine to be considered by the Finance Committee.

 

Agenda Cyllid

Finance agenda

 

7.2

Bagiau atal gwylanod

 

Roedd y bagiau ar werth am £4 yr un i dalu costau. Cynghorwyr i ddosbarthu taflenni o fewn eu wardiau.

Gull proof bags

 

The bags were available for sale at £4 each to cover costs. Councillors to distribute leaflets within their wards.

 

 

 

8

Meysydd chwarae (diweddariad)

 

Roedd uned plant bach Penparcau wedi'i osod a'r gwaith sylfaen wedi'i gwblhau.

 

Byddai cylchfan Plascrug yn cael ei osod yn yr wythnosau nesaf.

Playgrounds (update)

 

The toddler unit for Penparcau had been installed and the groundworks completed.

 

The Plascrug roundabout would be installed in the next few weeks.

 

9

Darpariaeth chwarae meddal

 

Nid oedd meysydd chwarae’r Cyngor yn darparu ar gyfer y plantos ieuengaf a dyna pam y cyflwynwyd y syniad o ddarpariaeth chwarae meddal am ddim yn y Bandstand i'r Pwyllgor.

 

Tybiwyd ei fod yn syniad da a'r Pwyllgor Cyllid i edrych ar gostau.

 

Soft play provision

 

The Council’s playgrounds did not cater for the youngest toddlers which is why the idea of free soft play provision in the Bandstand was presented to the Committee.

 

It was thought to be a good idea and the Finance Committee to look at costs.

 

Agenda Cyllid

Finance agenda

 

10

Dathlu Esquel trwy enwi rhan o’r dref

 

Gan fod gan Kronberg a St Brieuc barc a ffordd wedi'u henwi er anrhydedd iddynt, roedd Partneriaeth Esquel yn awyddus i weld datblygiad tebyg i Esquel. Cyflwynwyd syniadau amrywiol:

 

 • Ardal yr orsaf – Plaza Esquel
 • Rhodfa'r Gogledd – Rhodfa Esquel
 • Datblygiadau newydd yn yr harbwr
 • Y bryn rhwng y prom a Rheilffordd Craig Glais
 • Safle gwylio ym Mharc Natur Penglais

 

Cynghorwyr i feddwl am syniadau erbyn y Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol nesaf

Celebrate Esquel by naming part of the town

 

As both Kronberg and St Brieuc had a park and road named in their honour the Esquel Partnership was keen to see a similar development for Esquel.  Various ideas were presented:

 

 • The station area – Plaza Esquel
 • North Parade – Rhodfa Esquel
 • Harbour developments
 • The hill between the prom and Cliff Railway
 • Viewing site in Parc Natur Penglais

 

Councillors to come up with ideas by the next General Management Committee

 

Agenda RhC

GM agenda

 

11

Landlordiaid problemus

 

Soniodd y Cynghorwyr am arferion gwael honedig gan rai landlordiaid ac ARGYMHELLWYD gwahodd y Cynghorydd Matthew Vaux, yr Aelod Cabinet â chyfrifoldeb dros Dai yng Nghyngor Ceredigion i fynychu cyfarfod o'r Pwyllgor Rheolaeth Gyffredinol.

 

Byddai'r Cyng Lucy Huws yn drafftio'r llythyr i'r Cyng Alun Williams ei gyflwyno i'r Cyng Vaux.

Problem landlords

 

Councillors reported alleged poor practice by some landlords and it was RECOMMENDED that Cllr Matthew Vaux, the Cabinet Member with responsibility for Housing at Ceredigion Council be invited to attend a General Management Committee meeting.

 

Cllr Lucy Huws would draft the letter for Cllr Alun Williams to present to Cllr Vaux. 

 

Gwahodd

Invite

12

Jasper House

 

Gohiriwyd y drafodaeth

Jasper House

 

Discussion was postponed

 

 

13

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

13.1

Prosiect Priffyrdd Draenogod: nodwyd y cynnwys ond roedd galluogi symudiad draenogod eisoes wedi’i ymgorffori ym mannau awyr agored y Cyngor lle bo’n berthnasol.

 

Hedgehog Highway project: the content was noted but enabling hedgehog movement was already incorporated into the Council’s outdoor spaces where applicable

 

 

13.2

Cyfarfod Bwrdd Atebolrwydd Plismona: 10am 14 Hydref. Cynghorwyr i fynychu os yn bosibl

 Policing Accountability Board Meeting: 10am 14 October.  Councillors to attend if possible

 

 

13.3

Cyswllt Puducherry: teimlai cynghorwyr y dylid cefnogi cysylltiad rhwng y trefi a'u Prifysgolion priodol.

Puducherry link: councillors felt that a link between the towns and their respective Universities should be supported.

 

 

13.4

Bysgio swnllyd: gofyn am eglurhad ond ystyriwyd ei fod yn fater i'r heddlu.

Loud Busking: clarification to be sought but it was thought to be a police matter.

 

 

13.5

Bwyd Dros Ben Aber: cais am wybodaeth am eiddo mwy o faint

Aber Food Surplus: a request for information on bigger premises

 

 

13.6

Gwrthryfel Difodiant: cais i gysylltu â LlC ynglŷn â Banc Cambria.

Extinction Rebellion: a request to contact WG regarding Banc Cambria.

 

 

13.7

Ben Lake AS: llythyr yn rhoi gwybodaeth am y cymorth ariannol sydd ar gael i drigolion ynghylch biliau tanwydd. I'w ddosbarthu trwy gyfryngau cymdeithasol.

Ben Lake MP: a letter providing information on available funding support for residents regarding fuel bills.   To be circulated via social media.

 

 

13.8

Llwybrau Beicio’r Dref: cais am lôn feicio ar Allt Penglais. I'w anfon ymlaen at Swyddog Teithio Llesol Cyngor Ceredigion.

Town Cycle routes: a request for a cycle lane on Penglais Hill.  To be forwarded to Ceredigion Council Active Travel Officer.

 

 

13.9

Hen gerdyn post Aberystwyth: dyddiedig 1909, roedd wedi'i roi yn anrheg i’r Cyngor Tref gan ŵr bonheddig o'r Iseldiroedd.

Old Aberystwyth postcard: dated 1909, it had been gifted to the Town Council by a gentleman from the Netherlands.