Aberystwyth Council

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol (hybrid)

General Management Committee (hybrid)

 

 1. 11.2022

 

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

 

Cyng. Kerry Ferguson (Cadeirydd)

 1. Talat Chaudhri
 2. Jeff Smith

Cyng. Emlyn Jones

Cyng. Maldwyn Pryse

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Mathew Norman

Cyng. Brian Davies

Cyng. Owain Hughes

 

Yn mynychu:

 

Cyng. Alun Williams

Cyng. Dylan Lewis-Rowlands

Cyng. Carl Worrall

Cyng. Connor Edwards

Cyng. Steve Davies

 

Cyng. Mathew Vaux, Cyngor Sir Ceredigion

 

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Steve Williams (Rheolwr Cyfleusterau ac Asedau)

Wendy Hughes (Events & Partnerships Officer)

Present

 

Cllr. Kerry Ferguson (Chair)

Cllr. Talat Chaudhri

 1. Jeff Smith

Cllr. Emlyn Jones

Cllr. Maldwyn Pryse

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Mathew Norman

Cllr. Brian Davies

Cllr. Owain Hughes

 

In attendance:

 

Cllr. Alun Williams

Cllr. Dylan Lewis-Rowlands

Cllr. Carl Worrall

Cllr. Connor Edwards

Cllr. Steve Davies

 

Cllr Mathew Vaux, Ceredigion County Council

 

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Steve Williams (Facilities and Assets Manager)

Wendy Hughes (Events & Partnerships Officer)

 

 

2

Ymddiheuriadau

 

Cyng. Sienna Lewis

Cyng. Mair Benjamin

 

Apologies

 

Cllr. Sienna Lewis

Cllr. Mair Benjamin

 

 

3

Datgan Diddordeb:

 

Dim

 

Declaration of Interest:

 

None

 

4

Cyfeiriadau personol:

 

Croesawyd Wendy Hughes, y Swyddog Digwyddiadau a Phartneriaethau newydd

Personal references:

 

Wendy Hughes, the new Events and Partnerships Officer was welcomed

 

 

5

Landlordiaid: y Cynghorydd Mathew Vaux, Aelod Cabinet gyda’r portffolio tai

 

Roedd y materion a nodwyd gan gynghorwyr yn gysylltiedig â rheolaeth wael o dai rhent gan rai landlordiaid yn cynnwys:

 • Cyffuriau a llinellau sirol
 • Sbwriel
 • Cyfathrebu â landlordiaid – dim manylion cyswllt wedi'u postio yn y ffenestr fel sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith
 • Diffyg gorfodi a gweithredu gan Gyngor Ceredigion
 • Dim ymateb pan yn cyfathrebu â Chyngor Ceredigion
 • Rhent yn codi ond safonau’n gwaethygu
 • Materion tenantiaid yn cael eu gadael heb eu trin
 • Eiddo yn cael ei esgeuluso o fewn yr ardal gadwraeth
 • Digartrefedd

 

Roedd y cwestiynau a ofynnwyd yn cynnwys:

 

 • A oes gan Gyngor Ceredigion gofrestr o landlordiaid?
 • Faint o landlordiaid sy'n byw yng Ngheredigion?
 • Faint o swyddogion gorfodi sydd yng Ngheredigion?
 • Faint o landlordiaid sydd wedi colli eu trwydded HMO?
 • Pa orgyffwrdd sydd rhwng cynllunio a datblygu a'r portffolio tai

 

Awgrymiadau

 

 • Fforwm Landlordiaid i'w ailddechrau i sicrhau gwybodaeth am ddeddfwriaeth newydd
 • Fforwm Tenantiaid i'w sefydlu
 • Trwyddedau i gynnwys storio gwastraff a beiciau

Byddai’r Cynghorydd Vaux yn dod o hyd i’r atebion i’r cwestiynau ond dywedodd bod:

 

 • llinellau sirol ar agenda nesaf y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus
 • 1860 o unedau preswyl

 

Landlords: Cllr Mathew Vaux, Cabinet member with the housing portfolio

 

The issues noted by councillors linked to poor management of rental houses by some landlords included:

 • Drugs and county lines
 • Rubbish

 

 • Communication with landlords – no contact details posted in the window as required by law
 • Lack of enforcement and action by Ceredigion Council
 • No response in communications with Ceredigion Council
 • Increasing rents but poorer standards
 • Tenant issues left unaddressed
 • The neglect of properties within the conservation area
 • Homelessness

 

Questions asked included:

 

 • Has Ceredigion Council got a register of landlords?
 • How many landlords live in Ceredigion?
 • How many enforcement officers are there in Ceredigion?
 • How many landlords have lost their HMO licence?
 • What overlap is there between planning & development and the housing portfolio

 

Suggestions

 

 • Landlord Forum to be resumed to ensure knowledge of new legislation
 • Tenant Forum to be established
 • Licences to include waste and bike storage

 

 

Cllr Vaux would find the answers to the questions but reported that:

 

 • County lines was on the next Public Service Board agenda
 • There are 1860 residential units

 

 

6

Blodau a coed - diweddariad

 

Byddai plannu coed a llwyni yn y gwelyau mabwysiedig yn cael ei gwblhau erbyn diwedd mis Tachwedd. Mae'r Cyngor wedi plannu dros 50 o goed yn y dref yn 2022.

 

Town Flowers and trees - update:

 

Planting of trees and shrubs in the adopted beds would be completed by the end of November. The Council has planted over 50 trees in the town in 2022. 

 

 

7

Sbwriel a glanhau tref

 

Refuse and town cleaning

 

 

7.1

Cytundeb glanhau strydoedd

 

Roedd y Cynorthwy-ydd Amgylcheddol yn gweithio am 15 awr yr wythnos ond roedd hefyd yn cau Maes Gwenfrewi gyda'r nos gan ei fod yn cynrychioli gwell gwerth am arian.

 

Roedd angen mwy o wybodaeth gan Gyngor Ceredigion ynghylch eu darpariaeth glanhau strydoedd cyn i benderfyniad gael ei wneud ond roedd prynu ysgubwr yn broblemus o ran cost a storio. Roedd contractio llafur ychwanegol yn cael ei ystyried yn opsiwn da.

Street cleaning contract

 

The Environmental Assistant was working for 15 hours per week but was also closing Maes Gwenfrewi at night as it represented better value.

 

More information was needed from Ceredigion Council regarding their street cleaning provision before a decision was made but the purchase of a sweeper was problematic both in terms of cost and storage. Contracting additional labour was seen as a good option.

 

 

Cysylltu gyda’r Cyngor Sir

Contact CCC

 

7.2

Bagiau atal gwylanod – diweddariad

Hyd yma roedd 10 bag gwyn a 5 bag du wedi eu gwerthu. Cynghorwyr i ddosbarthu taflenni o fewn eu wardiau.

 

Gull proof bags – update

 

To date 10 white bags and 5 black bags had been sold. Councillors to distribute leaflets within their wards.

 

 

8

Goleuadau a choed Nadolig - diweddariad

 

Ni fyddai goleuadau batri yn cael eu defnyddio eleni oherwydd y gostyngiad mewn pŵer y batri ond byddai ychydig o oleuadau pibonwy ychwanegol yn cael eu gosod ar strydoedd cyfagos.

 

Yn ogystal â darparu’r tair coeden Nadolig arferol, byddai dwy yn cael eu plannu’n barhaol ym Mhenparcau ac ar waelod bryn Penglais.

Christmas trees and lights – update

 

Battery lights would not be used this year due to the reduction in battery power but a few additional icicle lights would be put up on adjacent streets.

 

As well as providing the usual three Christmas trees, two would be planted permanently in Penparcau and at the bottom of Penglais hill.

 

 

 

9

Digwyddiadau

 

Events

 

 

9.1

Cinio Nadolig yr Henoed

 

I'w gynnal yng Ngwesty'r Marine ar 14 Rhagfyr, ARGYMHELLWYD bod pris y tocyn yn aros yr un fath a’r cinio blaenorol, er bod cost o £30 y pen eleni, a dylid gofyn i Ysgol Llwyn yr Eos i ddarparu adloniant. Byddai'r Cyng Dylan Lewis-Rowlands yn cysylltu â'r ysgol.

Seniors Christmas lunch

 

To be held at the Marine Hotel on 14 December, it was RECOMMENDED that the ticket price remain the same as for the previous lunch, even though there was a cost of £30 per head this year, and that Llwyn yr Eos school be asked to provide entertainment.  Cllr Dylan Lewis-Rowlands would contact the school.

 

Cysylltu â Llwyn yr Eos

Contact Llwyn yr Eos

9.2

Santes Dwynwen

 

Byddai gorymdaith a thwmpath yn cael eu cynnal ddydd Sadwrn, 21 Ionawr 2023. Gallai partneriaid posibl gynnwys Cered, y Clwb Busnes a Pride Aberystwyth.

 

 

Santes Dwynwen

 

A parade and twmpath would be held on Saturday, 21 January 2023. Potential partners could include Cered, the Business Club and Pride Aberystwyth.

 

 

10

Gefeillio Esquel ac enwi rhan o’r dref

 

Cynigiwyd y dylid galw’r lawntiau o flaen yr hen Neuadd y Dref yn Gerddi Esquel. Roedd bwriad gwneud gwelliannau yno.

Esquel Twinning and naming part of the town

 

It was proposed that the greens in front of the old Town Hall be called Gerddi Esquel. Improvements were planned for that area.

 

 

11

Neuadd Gwenfrewi – adroddiadau a’r camau nesaf

 

Cyflwynodd Lowri Goss adroddiad ar y gwaith ymgynghori a oedd wedi dangos ymateb cadarnhaol i'r prosiect, ac amlinellodd y camau ymlaen boed yn chwilio am gyllid ar gyfer prosiect safle cyfan neu dim ond ar gyfer yr eglwys a’r adeilad newydd.

 

Darparodd Nathan Goss drosolwg o’r gwaith sydd ei angen ac amlinellodd gostau adfer yr Henaduriaeth fel cam cyntaf posibl y gellid ei ariannu o’r cronfeydd wrth gefn.

 

Byddai'r Pwyllgor Cyllid yn edrych ar y costau'n fanylach.

 

Neuadd Gwenfrewi – reports and next steps

 

Lowri Goss presented a report on the consultation work which demonstrated a positive response to the project, and outlined the steps going forward whether it was looking for funding for a whole site project or just for the church and new build. 

 

Nathan Goss provided an overview of the work needed and outlined costs for restoration of the Presbytery as a possible first phase that could be funded from reserves.

 

The Finance Committee would look at the costings in greater detail.

 

Agenda Cyllid

Finance agenda

12

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

13.1

Mabwysiadu ffyrdd Ceredigion (er gwybodaeth): Pen yr Angor Trefechan a Llys Ardwyn

Ceredigion road adoptions ( for information): Pen yr Angor Trefechan and Llys Ardwyn

 

 

13.2

Parêd Sul y Cofio: Roedd Cambrian News wedi holi ynglŷn â phroblemau gyda pharêd Sul y Cofio. Adroddodd y Cynghorwyr rai materion a theimlent y dylai’r Cyngor Tref wirio trefniadau ar gyfer 2023

Remembrance Sunday parade: Cambrian News had inquired regarding problems with the parade. Councillors reported some issues and felt that the Town Council should check arrangements for 2023

 

 

13.3

Grŵp Aberystwyth Gwyrddach GAG: cyfarfod agored am 7 o’r gloch nos Wener 2 Rhagfyr yn Siambr y Cyngor Tref.

 

Greener Aberystwyth Group GAG: open meeting at 7pm, the Town Council Chamber on Friday 2 December