Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyfarfod Cyngor Llawn (hybrid)

Meeting of Full Council (hybrid)

 

28.11.2022

 

 

COFNODION / MINUTES

 

134

Yn bresennol:

 

Cyng. Talat Chaudhri (Cadeirydd)

Cyng. Kerry Ferguson

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Jeff Smith

Cyng. Alun Williams

Cyng. Emlyn Jones

Cyng. Mathew Norman

Cyng. Maldwyn Pryse

Cyng. Brian Davies

Cyng. Mari Turner

Cyng. Carl Worrall

Cyng. Mark Strong

Cyng. Bryony Davies

Cyng. Dylan Lewis-Rowlands

Cyng. Owain Hughes

Cyng. Steve Davies

 

Yn mynychu:

 

Dr Alan Axford (HAHAV)

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Wendy Hughes (Swyddog Digwyddiadau a Phartneriaethau)

Carol Thomas (cyfieithydd)

 

Present:

 

Cllr. Talat Chaudhri (Chair)

Cllr. Kerry Ferguson

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Jeff Smith

Cllr. Alun Williams

Cllr. Emlyn Jones

Cllr. Mathew Norman

Cllr. Maldwyn Pryse

Cllr. Brian Davies

Cllr. Mari Turner

Cllr Carl Worrall

Cllr. Mark Strong

Cllr. Bryony Davies

Cllr. Dylan Lewis-Rowlands

Cllr. Owain Hughes

Cllr. Steve Davies

 

In attendance:

 

Dr Alan Axford (HAHAV)

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Wendy Hughes (Events & Partnerships Officer)

Carol Thomas (translator)

 

 

135

Ymddiheuriadau:

 

Cyng. Sienna Lewis

Cyng. Mair Benjamin

 

Apologies:

 

Cllr. Sienna Lewis

Cllr. Mair Benjamin

 

 

136

Datgan Diddordeb ar faterion yn codi o’r agenda

 

Dim

Declaration of Interest on Matters Arising from the agenda

 

None

 

 

137

Cyflwyniad

 

Cyflwynodd Dr Alan Axford wybodaeth am weithgareddau Plas Antaron fel Canolfan Byw’n Dda. Yn eu blwyddyn gyntaf darparwyd 1000 o oriau gwirfoddol ac erbyn y drydedd roedd yn 5000 o oriau gwirfoddol. Mae cleientiaid â salwch cronig yn cael cynnig therapïau amrywiol gyda chanlyniadau cadarnhaol iawn. Roedd angen arian cyfatebol o £300,000 i brynu Plas Antaron ac roedd ganddynt ddiffyg o £50,000 yr oedd angen ei gasglu erbyn mis Ionawr.

 

PENDERFYNWYD rhoi £5000 i HAHAV o'r Gronfa Argyfwng (£4100) ac o gyllideb y Grantiau Cymunedol (£900). Byddai hyn yn cael ei hysbysebu er mwyn denu cefnogaeth bellach i'r elusen

 

Presentation

 

Dr Alan Axford presented information on Plas Antaron’s activities as a Living Well Centre. In their first year they provided 1000 volunteer hours and by the third it was 5000 of volunteer hours. Clients with chronic ill health are offered various therapies with very positive outcomes.  Match funding of £300,000 was needed to purchase Plas Antaron and they had a shortfall of £50,000 which needed to be met by January.

 

It was RESOLVED to donate £5000 to HAHAV from the Emergency Fund (£4100) and Community Grant budget (£900).  This would be publicised to attract further support for the charity.

 

 

 

138

Cyfeiriadau Personol

 

Llongyfarchwyd y Cadeirydd ar ei swydd newydd yn Geiriadur Prifysgol Cymru

Personal References

 

Congratulations were extended to the Chair on his new job at Geiriadur Prifysgol Cymru

 

 

139

Adroddiad y Maer

 

Cyflwynwyd adroddiad llafar ar bresenoldeb y Maer mewn amrywiol ddigwyddiadau a oedd yn cynnwys noson wobrwyo’r RNLI a chyngerdd yn yr Amgueddfa a drefnwyd gan Bwyllgor Gefeillio Llandrindod.

Mayoral report

 

A verbal report was presented of the Mayor’s attendance at various events which included an RNLI awards evening and a concert at the Museum organised by the Llandrindod Twinning Committee.

 

 

 

140

Cofnodion o gyfarfod y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 24 Hydref 2022 i gadarnhau cywirdeb

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion

 

Minutes of the meeting of Full Council held on Monday, 24 October 2022 to confirm accuracy

 

It was RESOLVED to approve the minutes

 

141

Materion yn codi o’r Cofnodion:

 

 1. 9: Ymwelwyd â’r Ganolfan Hamdden i weld yr uned chwarae meddal ond roedd yn darparu ar gyfer Ceredigion gyfan felly efallai y byddai’r Bandstand yn opsiwn gwell.

 

Matters arising from the Minutes:

 

 1. 9: The visit to the Leisure Centre to see the soft play unit had taken place but it catered for the whole of Ceredigion so the Bandstand might be a better option.

 

 

142

Cofnodion o’r Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd ar nos Lun 7 Tachwedd 2022

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion

 

Minutes of the Planning Committee held on Monday 7 November 2022

 

It was RESOLVED to approve the minutes

 

143

Materion yn codi o’r Cofnodion:

 

 1. 2 Nid oedd y Clwb Pêl-droed wedi'i wahodd i gyfarfod o'r Pwyllgor Cynllunio eto

Matters arising from the Minutes:

 

 1. 2 The Football Club had not yet been invited to a Planning Committee meeting

 

Gwahodd

Invite

 

144

Cofnodion o’r Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol a gynhaliwyd ar nos Lun 14 Tachwedd 2022

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion

Minutes of the General Management Committee held on Monday 14 November 2022

 

It was RESOLVED to approve the minutes

 

 

145

Materion yn codi o’r Cofnodion

 

 • 9.1. Cinio’r henoed: Roedd Llwyn yr Eos yn mynd i wneud perfformiad 15 munud. Cytunwyd i roi rhodd o £100 i'r ysgol.

 

 • 9.2. Santes Dwynwen: Roedd llawer wedi ei wneud gyda threfnu’r orymdaith a’r twmpath. Byddai’r costau terfynol yn cael eu cyflwyno i’r Pwyllgor Cyllid ond byddai’r gwariant yn cynnwys: Rhodd llogi amgueddfa, band ar gyfer y twmpath dawns, addurniadau ayb.

Matters arising from the Minutes:

 

 • 1. Seniors lunch: Llwyn yr Eos were going to do a 15- minute performance. It was agreed that a donation of £100 be given to the school.
 • 2. Santes Dwynwen: Progress had been made with the organisation of the parade and twmpath. Final costs would be brought back to the Finance Committee, but expenditure would include: Museum hire donation, a band for the twmpath dawns, decorations etc

 

 

146

Cofnodion o’r Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd ar nos Lun, 22 Tachwedd 2022

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion

Minutes of the Finance & Establishments Committee held on Monday, 22 November 2022

 

It was RESOLVED to approve the minutes

 

 

147

Materion yn codi o’r Cofnodion

 

Cymeradwywyd yr ARGYMHELLION canlynol:

 

 • 6: Ymgynghoriad IRP: cymeradwywyd y taliad ychwanegol o £52 am nwyddau traul swyddfa a’r ymateb i'r ymgynghoriad
 • 7: Pris tocyn cinio Nadolig i'r henoed o £5
 • 8: Neuadd Gwenfrewi – bwrw ymlaen ag adnewyddu’r henaduriaeth gan ddefnyddio arian wrth gefn ond hefyd ceisio am gyllid grant
 • 12: Aelodaeth o Gyswllt Trafnidiaeth Gyhoeddus Cambrian

 

Matters arising from the Minutes:

 

The following RECOMMENDATIONS were approved:

 

 • 6: IRP consultation: additional payment of £52 for office consumables and the consultation response were approved
 • 7: Seniors Christmas lunch ticket price of £5
 • 8: Neuadd Gwenfrewi – to proceed with renovation of the presbytery using reserves but also to seek grant funding
 • 12: Membership of the Cambrian Public Transport Liaison

 

 

 

148

Cyllid – ystyried gwariant Mis Tachwedd

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r gwariant

Finance – to consider November expenditure

 

It was RESOLVED to approve the expenditure.

 

 

149

Cymeradwyo cyfrifon Hydref

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r cyfrifon

To approve the October accounts

 

It was RESOLVED to approve the accounts.

 

 

150

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion tu fewn cylch gorchwyl y Cyngor hwn YN UNIG

 

Dim

 

Questions relating ONLY to matters in this Council’s remit

 

None

 

151

Ceisiadau Cynllunio

 

Planning applications

 

 

A220829/848:Y Ceffyl Gwyn

 

Mae’r Cyngor Tref YN GWRTHWYNEBU’r arwyddion sydd wedi’u goleuo’n fewnol ac arwyddion uniaith Saesneg (Tŷ Traddodiadol Rhydd) – gofynnion sydd wedi cael eu nodi yng Nghanllawiau Atodol Aberystwyth. Hoffai'r Cyngor ofyn yn garedig i'r perchnogion ystyried defnyddio'r enw Cymraeg hefyd hy Y Ceffyl Gwyn.  Byddai hyn yn cynrychioli cam busnes da o ran denu pobl lleol.

 

A220829/848:The White Horse

 

The Town Council OBJECTS to the internally illuminated and English only signage (Traditional Free House) both of which are noted in the Aberystwyth Supplementary Guidance.  The Council would also like to kindly request that the owners also consider using the Welsh name ie Y Ceffyl Gwyn.  This would represent a good business move in attracting local customers.

 

Anfon ymatebion

Send responses

152

Cynnig: Gwahardd Arfau Niwclear (Cyng. Dylan Wilson-Rowlands)

 

PENDERFYNWYD cefnogi:

 

Cytundeb y Cenhedloedd Unedig ar Wahardd Arfau Niwclear (CWAN), cytundeb hanesyddol sy’n gwahardd ei lofnodwyr rhag datblygu, profi a defnyddio arfau niwclear.

 

Rydym yn collfarnu penderfyniad llywodraeth y Deyrnas Unedig i wrthod llofnodi neu gadarnhau’r cytundeb pwysig hwn a galwn ar lywodraeth y Deyrnas Unedig i weithio dros ddatniwcleareiddio byd eang trwy:

 

 • Lofnodi a chadarnhau’r TPNW, a thrwy hynny ymuno â'r mwyafrif byd-eang o wledydd sy'n gwrthwynebu arfau niwclear, a
 • Defnyddio pob llwybr diplomyddol posibl i weithio tuag at fyd di-niwclear

 

Motion: Prohibition of Nuclear Weapons (Cllr Dylan Lewis-Rowlands)

 

It was RESOLVED to support the:

 

United Nations Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW), a historic treaty which prohibits its signatories from developing, testing and using nuclear weapons.

 

We denounce the United Kingdom government’s refusal to sign or ratify this landmark treaty and call on the United Kingdom government to work for global denuclearisation by:

 

 • Signing and ratifying the TPNW, thereby joining the global majority of countries opposed to nuclear weapons, and

 

 • Utilising all diplomatic avenues possible to work towards a nuclear-free world.

 

 

 

 

153

Dathlu’r Nadolig ym Mhenparcau – cefnogaeth ariannol

 

PENDERFYNWYD rhoi hyd at uchafswm o £500 tuag at y gost o beintio'r danffordd

Penparcau Christmas event – funding support

 

It was RESOLVED to give up to a maximum of £500 towards the cost of painting the underpass

 

Agenda Cyllid

Finance agenda

154

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol

 

Dim

WRITTEN Reports from representatives on outside bodies

 

None

 

 

155

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Cyngor Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â’r cyngor hwn YN UNIG

 

Cyng Steve Davies:

 • Roedd Cyngor Sir Ceredigion yn rhagweld y byddai'n wynebu heriau ariannol difrifol oherwydd llai o arian gan y Llywodraeth gan fod y cyfrifiad wedi'i gynnal pan oedd myfyrwyr i ffwrdd. Roedd 800 o swyddi eisoes wedi'u colli.

 

Cyng Alun Williams

 • Roedd disgwyl cyllideb ddangosol Cyngor Ceredigion gan Lywodraeth Cymru rywbryd yng nghanol mis Rhagfyr.
 • Roedd Maes y Môr, y datblygiad tai gofal ychwanegol wedi ei agor yn swyddogol. Roedd y 56 uned yn llawn.
 • Roedd gwefan hybiau cynnes a map wedi'u datblygu a byddai'r Cynghorydd Williams yn anfon y ddolen i'w ddosbarthu. Roedd saith canolfan gynnes yn Aberystwyth: Morlan, Llyfrgell Genedlaethol, Siop Lyfrau ar lan y môr, Merched y Wawr, Sant Paul, Hafan y Waun a HAHAV.

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to this Council

 

Cllr Steve Davies:

 • Ceredigion County Council anticipated facing serious financial challenges due to less government funding as the census had been carried out when students were away. 800 jobs had already been lost.

 

Cllr Alun Williams

 • Ceredigion Council’s indicative budget from Welsh Government was expected sometime in mid December.
 • Maes y Mor, the extra care housing development had been officially opened. The 56 units were fully occupied.
 • A warm hubs website and map had been developed and Cllr Williams would send the link for circulation. There were seven warm hubs in Aberystwyth: Morlan, National Library, Book Shop by the Sea, Merched y Wawr, St Paul’s, Hafan y Waun and HAHAV.

 

Agenda Rh.C

GM agenda

 

156

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

156.1

Un Llais Cymru: cais am adborth ar gyllid LlC ar gyfer hybiau cynnes. Roedd CAVO yn dosbarthu'r cyllid yng Ngheredigion. Roedd saith canolbwynt a byddai cyllid parhaus yn fuddiol, fodd bynnag, dylid mynd i'r afael â'r agenda ehangach hefyd ee argaeledd tai eco i bobl hŷn.

 

One Voice Wales: a request for feedback on WG funding for warm hubs.  CAVO was distributing the funding in Ceredigion. There were seven hubs and continuous funding would be beneficial, however, the wider agenda should also be addressed eg availability of eco housing for older people.

 

Ymateb

Respond

156.2

Neuadd Gwenfrewi: Trafodaeth ar roi’r groes, diffoddwr cannwyll a stand canhwyllau i’r plwyf i fod yn eitem ar yr agenda Rheolaeth Gyffredinol.

Neuadd Gwenfrewi: Discussion on donation of the cross, candle sniffer and candle stand to the parish to be a General Management agenda item.

 

Agenda RhC

GM agenda

 

156.3

Wifi y Dref: roedd cyfle i ddefnyddio cyllid LEADER i adfywio wifi y dref a sefydlwyd gan Aberystwyth ar y Blaen. Byddai hyn yn cael ei drafod ymhellach yn y Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol.

Town Wifi: there was an opportunity to utilise LEADER funding to revive the town’s wifi established by Advancing Aberystwyth. This would be discussed further in General Management Committee.

 

Agenda RhC

GM agenda

 

157

Eitem caeedig:

Pwyllgor Staffio: Swydd Dirprwy Glerc

 

PENDERFYNWYD recriwtio Dirprwy Glerc ar yr un sail ag y cytunwyd yn flaenorol

 

`

Closed item:

Staffing committee: Deputy Clerk post

 

It was RESOLVED to recruit a Deputy Clerk on the same basis as previously agreed