Aberystwyth Council

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol (hybrid)

General Management Committee (hybrid)

 

  1. 12.2022

 

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

 

Cyng. Kerry Ferguson (Cadeirydd)

  1. Talat Chaudhri
  2. Jeff Smith

Cyng. Emlyn Jones

Cyng. Maldwyn Pryse

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Mathew Norman

Cyng. Brian Davies

Cyng. Bryony Davies

Cyng. Mair Benjamin

 

Yn mynychu:

 

Cyng. Alun Williams

Cyng. Connor Edwards

Cyng. Steve Davies

 

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Steve Williams (Rheolwr Cyfleusterau ac Asedau)

Wendy Hughes (Events & Partnerships Officer)

Present

 

Cllr. Kerry Ferguson (Chair)

Cllr. Talat Chaudhri

  1. Jeff Smith

Cllr. Emlyn Jones

Cllr. Maldwyn Pryse

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Mathew Norman

Cllr. Brian Davies

Cllr. Bryony Davies

Cllr. Mair Benjamin

 

In attendance:

 

Cllr. Alun Williams

Cllr. Connor Edwards

Cllr. Steve Davies

 

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Steve Williams (Facilities and Assets Manager)

Wendy Hughes (Events & Partnerships Officer)

 

 

2

Ymddiheuriadau

 

Cyng. Sienna Lewis

 

Apologies

 

Cllr. Sienna Lewis

 

 

3

Datgan Diddordeb:

 

Dim

 

Declaration of Interest:

 

None

 

4

Cyfeiriadau personol:

 

Dim

Personal references:

 

None

 

 

5

Blodau a coed - diweddariad

 

Roedd y gwaith o blannu coed, llwyni a phlanhigion lluosflwydd yn y gwelyau mabwysiedig wedi'i gwblhau. Roedd coed newydd yn cael eu plannu ym Mharc Kronberg ym mis Ionawr

Town Flowers and trees - update:

 

Planting of trees, shrubs and perennials in the adopted beds had been completed. Replacement trees were being planted in Parc Kronberg in January

 

 

 

6

Sbwriel a glanhau tref

 

Refuse and town cleaning

 

 

6.1

Cytundeb glanhau strydoedd

 

ARGYMHELLWYD gan y pwyllgor y dylid contractio cynorthwyydd amgylcheddol ychwanegol i lanhau palmentydd a dyfrhau gwelyau blodau.

Street cleaning contract

 

The committee RECOMMENDED that an additional environmental assistant be contracted to clean pavements and water flower beds.

 

Paratoi rhestr

Prepare list

 

6.2

Bagiau atal gwylanod – diweddariad

 

Nodyn i atgoffa cynghorwyr i nodi'r angen am fagiau o fewn eu wardiau.

 

Rhestr o brosiectau a gyflawnwyd yn 2022 i'w dosbarthu i gynghorwyr

Gull proof bags – update

 

A reminder for councillors to identify the need for bags within their wards.

 

A list of projects achieved in 2022 to be circulated to councillors

 

 

7

Marchnad Fferm

 

Yn dilyn trafodaeth ar anfanteision y lleoliad presennol, ARGYMHELLWYD darparu'r cyllid ar gyfer y flwyddyn ariannol hon ond gyda'r amod y byddai'r farchnad yn cael ei hadleoli i ganol y dref o 1 Ebrill 2023.   Y lleoliad a ffefrir yw Y Stryd Fawr Uchaf.

Farmer’s Market

 

Following discussion on the disadvantages of the current location, it was RECOMMENDED that the funding be provided for this financial year but with the proviso that from 1 April 2023 the market would be relocated to the town centre. The preferred location option is Upper Great Darkgate Street.

 

 

8

Digwyddiadau

 

Events

 

 

8.1

Cyfryngau cymdeithasol

 

ARGYMHELLWYD y byddai tudalen digwyddiadau gan gynnig gwybodaeth yn unig yn cael ei sefydlu a'i gweinyddu gan y Swyddog Digwyddiadau.

Social media

 

It was RECOMMENDED that an information only events page would be set up and administered by the Events Officer.

 

 

8.2

Santes Dwynwen

 

Rhoddwyd diweddariad ar lwybr y parêd a'r cyfranogwyr arfaethedig. ARGYMHELLWYD ei fod yn ddigwyddiad dinesig fel Parêd Gŵyl Dewi lle byddai cynghorwyr yn gwisgo eu regalia dinesig.

 

 

Santes Dwynwen

 

An update was provided on the parade route and proposed participants. It was RECOMMENDED that it be a civic event like the St David’s Day parade where councillors wear their civic regalia.

 

 

9

Neuadd Gwenfrewi – croes, diffoddydd a stondin canhwyllau

 

ARGYMHELLWYD trafod y groes ymhellach yn y Pwyllgor Cyllid, ond byddai'r diffoddydd a'r stondin canhwyllau yn cael eu cadw.

 

Neuadd Gwenfrewi – cross, candle sniffer and stand

 

It was RECOMMENDED that the cross be discussed further at the Finance Committee, but the candle sniffer and stand would be retained.

 

Agenda Cyllid

Finance agenda

10

Wifi y dref

 

Roedd y seilwaith ar gyfer wifi y dref yn dal i fod yno yn dilyn buddsoddiad blaenorol Aberystwyth ar y Blaen. Roedd cefnogaeth gyffredinol i'w adfer o dan berchnogaeth y Cyngor Tref tra’n aros am drafodaeth ar gostau yn y Pwyllgor Cyllid

Town wifi

 

The infrastructure for town wifi was still there following Advancing Aberystwyth’s previous investment. There was general support for its reinstatement under Town Council ownership pending discussion of costs at the Finance Committee

 

Agenda Cyllid

Finance agenda

11

Meini prawf Medal Cyfraniad Arbennig a Rhyddid y Dref

 

ARGYMHELLWYD y meini prawf canlynol:

 

  • Medal Cyfraniad Arbennig: i'w chyflwyno i unigolion sydd wedi gwneud cyfraniad arbennig i'r dref dros nifer o flynyddoedd.
  • Rhyddid y Dref: i'w gyflwyno i sefydliadau neu unigolion sydd wedi gadael etifeddiaeth barhaus.
  • Rhaid i o leiaf dwy ran o dair o aelodaeth y Cyngor gytuno cyn rhoi'r naill neu'r llall o'r anrhydeddau uchod

Special Contribution Medal and Freedom of the Town criteria

 

The following criteria were RECOMMENDED:

 

  • The Special Contribution medal: to be presented to individuals who have made an outstanding contribution to the town over many years.
  • The Freedom of the Town: to be presented to organisations or individuals who have left a lasting legacy.
  • At least two thirds of the Council membership has to agree before conferring either of the above honours

 

Agenda Cyllid

Finance agenda

12

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

12.1

Gwobr Baner Werdd Cadwch Gymru'n Daclus: Roedd Maes Gwenfrewi yn y broses o gael ei gofrestru.

Keep Wales Tidy Green Flag award:  Maes Gwenfrewi was in the process of being registered