Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Cofnodion y Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau (hybrid)

Minutes of the Finance and Establishments Committee (hybrid)

 

 1. 1.2023

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

 

Cyng. Sienna Lewis (Cadeirydd)

Cyng. Jeff Smith

Cyng. Mathew Norman

Cyng. Alun Williams

Cyng. Brian Davies

Cyng. Maldwyn Pryse

Cyng. Steve Davies

Cyng. Kerry Ferguson

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Bryony Davies

 

Yn mynychu

Cyng. Emlyn Jones

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Wendy Hughes (Swyddog Digwyddiadau a Phartneriaethau)

 

Present

 

Cllr. Sienna Lewis (Chair)

Cllr. Jeff Smith

Cllr. Mathew Norman

Cllr. Alun Williams

Cllr. Brian Davies

Cllr. Maldwyn Pryse

Cllr. Steve Davies

Cllr. Kerry Ferguson

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Bryony Davies

 

In attendance

Cllr. Emlyn Jones

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Wendy Hughes (Events & Partnerships Officer)

 

 

2

Ymddiheuriadau

 

Dim

Apologies

 

None

 

 

3

Datgan buddiannau:

 

Dim

Declarations of interest:  

 

None

 

 

4

Cyfeiriadau Personol:

 

Llongyfarchwyd y Cynghorydd Mathew Norman ar ei rôl newydd.

Personal references:

 

Cllr Mathew Norman was congratulated on his new role.

 

 

 

 

 

5

 

Cyfrifon Mis Rhagfyr

 

ARGYMHELLWYD cymeradwyo cyfrifon Mis Rhagfyr

December accounts

 

It was RECOMMENDED that the December accounts be approved.

 

 

6

Santes Dwynwen 21.1.2023

 

ARGYMHELLWYD bod baner y groes Geltaidd a fenthycwyd yn cael ei phrynu am £20, a hyd at £40 yn cael ei wario ar flodau mewn gwerthfawrogiad o fenthyg gwisgoedd amrywiol.

 

Santes Dwynwen 21.1.2023

 

It was RECOMMENDED that the borrowed Celtic cross banner be bought for £20, and that up to £40 be spent on flowers in appreciation of the loan of various outfits.

 

 

 

 

7

Cytundeb Cyfraith cyflogaeth

 

Archwiliwyd y Cynnig Gwasanaeth gan Worknest a chodwyd y canlynol gan gynghorwyr:

 

 • Beth sy'n cael ei ystyried yn ddigwyddiad?
 • Dylid cael barn Cynghorau Tref eraill yn debyg o ran maint i Aberystwyth sy’n gwsmer
 • Beth mae'r yswiriant Costau Cyfreithiol yn ei gynnwys?
 • Beth sy'n digwydd pan fydd y cyngor yn penderfynu mynd yn groes i'r cyngor cyfreithiol?
 • Fel y nodwyd eisoes, mae'r contract yn costio mwy na'r darparwr presennol ond yn cynnig cymorth mwy arbenigol

 

ARGYMHELLWYD bod y Panel Staffio hefyd yn ystyried y cynnig gwasanaeth a bod y Cadeirydd Staffio hefyd yn mynychu’r cyfarfod gyda Worknest.

 

Employment Law contract

 

The Service Proposal from Worknest was scrutinised and councillors raised the following:

 

 • What is classed as an event?
 • Are there references from other comparable Town Councils?
 • What does the Legal Expenses insurance cover?
 • What happens when the council decides to go against the legal advice?
 • As previously noted the contract costs more than that of the current provider but offers more specialised support

 

It was RECOMMENDED that Staffing Panel also considers the service proposal and that the Chair of Staffing attend the meeting with Worknest.

 

 

 

8

Cyllideb ar gyfer placiau i gydnabod merched nodedig

 

Y Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol i ystyried pwy ddylai gael plac yn gyntaf, a'r geiriad, a'r costau i’w cyflwyno i’r Pwyllgor Cyllid. Dylid brandio'r placiau gyda Arfbais y Dref os yn bosibl.

Budget for plaques to recognise noteworthy women

The General Management Committee to consider who should get a plaque first, and the wording, and the costs brought back to the Finance Committee.  The plaques should be branded with the Town Crest if possible.

 

 

9

Cadeiriau dec enfawr i’r prom

 

ARGYMHELLWYD y dylai'r Cyngor Tref brynu tair cadair dec am gost o £490 yr un ynghyd â danfoniad.

Giant prom deckchairs

It was RECOMMENDED that the Town Council should purchase three deckchairs at a cost of £490 each plus delivery.

 

10

Gefeillio - dathliadau 2023 ar gyfer Arklow a Sant Brieg

 

Cadarnhawyd weithdrefnau ariannol ynghylch costau teithio. Dim ond costau teithio awdurdodedig y dylid eu had-dalu. Dyrannu gweddill cyllideb Gefeillio Arklow i fod yn eitem agenda'r Pwyllgor Cyllid ac adroddiad gweithgaredd i'w ddarparu.

 

Gan fod 2023 yn hanner canmlwyddiant Gefeillio Aberystwyth – Sant Brieg ARGYMHELLWYD y dylid gwahodd y pedair partneriaeth gefeillio i benwythnos Sefydlu’r Maer a dylid cyflwyno’r costau arfaethedig i’r Pwyllgor Cyllid i’w ystyried.

Twinning – 2023 celebrations for Arklow and St Brieuc

The Committee confirmed financial procedures regarding travel expenses. Only authorised travel should be reimbursed.  Allocation of the remaining Arklow Twinning budget to be a Finance Committee agenda item and an activity report to be provided.

As 2023 was a 50 year anniversary for the Aberystwyth – St Brieuc Twinning it was RECOMMENDED that all four twinning partnerships should be invited to the Mayor Making weekend and proposed costs to be brought back to the Finance Committee for consideration.

Trefnu

Organise

11

Henaduriaeth Neuadd Gwenfrewi – diweddariad

Roedd rheolwr y prosiect wedi trefnu sgaffaldiau, adeiladwr, a phensaer i ddarparu darluniau ar gyfer adfer yr henaduriaeth. Roedd wedi sicrhau gwerth gorau o ran costau, gwasanaeth cymwys a dibynadwy, ac wedi cadw at bolisi caffael lleol y Cyngor.

Neuadd Gwenfrewi Presbytery - update

The project manager had organised scaffolding, a builder and an architect to provide drawings for the presbytery restoration. He had ensured best value in terms of costs, qualified and reliable service, and had adhered to the Council’s local procurement policy.

 

12

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

12.1

Canolfan Uwchefrydiau Celtaidd: byddai’r Maer yn cyfarfod â dirprwyaeth o Lydaw a oedd yn cyrraedd Aberystwyth ddydd Llun 13 Chwefror am wythnos.

 

Centre for Advanced Celtic Studies: the Mayor would meet a delegation from Brittany who were arriving in Aberystwyth on Monday 13 February for a week.

 

 

12.2

Tenovus: gwahoddiad i fynychu digwyddiad arbennig ar yr Uned Symudol Cymorth Canser a fydd wedi'i barcio ym Morrisons am 6pm ar 7 Chwefror.

 

Tenovus: an invite to attend a special event on the Mobile Cancer Support Unit parked at Morrisons at 6pm on 7 February.