Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyfarfod Cyngor Llawn (hybrid)

Meeting of Full Council (hybrid)

 

30.1.2023

 

COFNODION / MINUTES

 

180

Yn bresennol:

 

Cyng. Talat Chaudhri (Cadeirydd)

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Jeff Smith

Cyng. Alun Williams

Cyng. Mathew Norman

Cyng. Maldwyn Pryse

Cyng. Brian Davies

Cyng. Kerry Ferguson

Cyng. Emlyn Jones

Cyng. Carl Worrall

Cyng. Mark Strong

Cyng. Dylan Lewis-Rowlands

Cyng. Steve Davies

Cyng. Bryony Davies

Cyng. Owain Hughes

 

Yn mynychu:

 

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Carol Thomas (cyfieithydd)

 

Present:

 

Cllr. Talat Chaudhri (Chair)

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Jeff Smith

Cllr. Alun Williams

Cllr. Mathew Norman

Cllr. Maldwyn Pryse

Cllr. Brian Davies

Cllr. Kerry Ferguson

Cllr. Emlyn Jones

Cllr. Carl Worrall

Cllr. Mark Strong

Cllr. Dylan Lewis-Rowlands

Cllr. Steve Davies

Cllr. Bryony Davies

Cllr. Owain Hughes

 

In attendance:

 

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Carol Thomas (translator)

 

 

181

Ymddiheuriadau:

 

Cyng. Mari Turner

Cyng. Sienna Lewis

Cyng. Connor Edwards

 

Apologies:

 

Cllr. Mari Turner

Cllr. Sienna Lewis

Cllr. Connor Edwards

 

 

 

182

Datgan Diddordeb ar faterion yn codi o’r agenda

 

Dim

Declaration of Interest on Matters Arising from the agenda

 

None

 

 

183

Cyfeiriadau Personol

 

Cydymdeimlwyd â’r Prif Weinidog ar farwolaeth sydyn ei wraig. Byddai cerdyn yn cael ei anfon.

Personal References

 

Condolences were extended to the First Minister on the sudden death of his wife. A card would be sent.

 

Anfon cerdyn

Send card

184

Adroddiad y Maer

 

Cyflwynwyd adroddiad llafar gan y Maer. Roedd wedi mynychu cyfarfodydd Dinas Llên a byddai’n eu cadeirio o hyn ymlaen.

Mayoral report

 

A verbal report was presented by the Mayor. He had attended City of Literature meetings and would be chairing them going forward

 

 

185

Cofnodion o gyfarfod y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 19 Rhagfyr 2022 i gadarnhau cywirdeb

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion

 

Minutes of the meeting of Full Council held on Monday, 19 December 2022 to confirm accuracy

 

It was RESOLVED to approve the minutes

 

186

Materion yn codi o’r Cofnodion:

 

Dim

Matters arising from the Minutes:

 

None

 

 

187

Cofnodion o’r Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd ar nos Lun 16 Ionawr 2023

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion

 

Minutes of the Planning Committee held on Monday 16 January 2023

 

It was RESOLVED to approve the minutes

 

188

Materion yn codi o’r Cofnodion:

 

Dim

Matters arising from the Minutes:

 

None

 

 

189

Cofnodion o’r Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol a gynhaliwyd ar nos Lun 16 Ionawr 2023

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion gydag un ychwanegiad at bwynt 14.3 a ddylai nodi bod yr hadau yn dod o Hiroshima.

 

Minutes of the General Management Committee held on Monday 16 January 2023

 

It was RESOLVED to approve the minutes with one addition to point 14.3 which should specify the seeds were coming from Hiroshima

 

 

190

Materion yn codi o’r Cofnodion

 

12: Bardd y Dref. I'w ychwanegu at agenda cyfarfod nesaf y Cyngor Llawn

 

 1. 1: Nid oedd yr Ymddiriedolaeth Cofebion Rhyfel yn cefnogi adleoli’r heneb, fodd bynnag, oherwydd cefnogaeth gan sefydliadau allweddol eraill, cyfarwyddwyd swyddogion i barhau â’r ymchwiliadau.

Matters arising from the Minutes:

 

12: Town Bard. To be added to the next Full Council meeting agenda

 

 1. 1: The War Memorial Trust did not support the relocation of the monument however, due to support from other key organisations, officers were instructed to continue with investigations.

 

Agenda Cyngor Llawn

Full Council agenda

 

191

Cofnodion o’r Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd ar nos Lun, 23 Ionawr 2023

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion gydag ychwanegu’r Cyng. Dylan Lewis-Rowlands i’r rhestr ‘Yn mynychu’ a chywiriad i bwynt 11 – fe ddylai ‘Tŷ’r Offeiriad’ gymryd lle ‘henaduriaeth’

 

Minutes of the Finance & Establishments Committee held on Monday, 23 January 2023

 

It was RESOLVED to approve the minutes with the addition of Cllr. Dylan Lewis-Rowlands to the ‘In attendance’ list and a correction to 11 in the Welsh minute (‘tŷ’r offeiriad’ should replace ‘henaduriaeth’).

 

 

192

Materion yn codi o’r Cofnodion

 

11: Roedd y sgaffaldiau bellach yn eu lle ac roedd gwaith diogelwch wedi dechrau

Matters arising from the Minutes:

 

11: The scaffolding was now in place and safety works had commenced

 

 

193

Cyllid – ystyried gwariant Mis Ionawr

 

Cyflwynwyd rhai taliadau hwyr Mis Rhagfyr a wnaed ar ôl cyfarfod diwethaf y Cyngor Llawn, rhestr gwariant mis Ionawr, a phedair anfoneb nad oedd wedi'u cyflwyno mewn pryd i'w hychwanegu at y rhestr. Byddai'r Clerc yn gofyn am ddadansoddiad o gostau'r etholiad cyn talu.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r gwariant

Finance – to consider January expenditure

 

A list of late December payments made after the last Full Council meeting, the January expenditure list, and four invoices that had not been submitted in time to be added to the list were presented. The Clerk would ask for a breakdown of the election costs before payment.  

 

It was RESOLVED to approve the expenditure.

 

 

194

Cymeradwyo cyfrifon Rhagfyr

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r cyfrifon

To approve the December accounts

 

It was RESOLVED to approve the accounts.

 

 

195

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion tu fewn cylch gorchwyl y Cyngor hwn YN UNIG

 

Cytunwyd cyfethol y Cynghorydd Maldwyn Pryse ar y Panel Staffio

 

Questions relating ONLY to matters in this Council’s remit

 

It was agreed to co-opt Cllr Maldwyn Pryse onto the Staffing Panel

 

 

196

Ceisiadau Cynllunio

 

Dim

Planning applications

 

None

 

 

197

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol

 

Cyflwynwyd yr adroddiadau ysgrifenedig a ganlyn:

 • Menter Aberystwyth – Cyng. Maldwyn Pryse
 • Cymdeithas Teithwyr Rheilffordd Amwythig Aberystwyth – Cyng Jeff Smith

 

WRITTEN Reports from representatives on outside bodies

 

The following written reports were provided:

 • Menter Aberystwyth – Cllr Maldwyn Pryse
 • Shrewsbury Aberystwyth Rail Passengers’ Association – Cllr Jeff Smith

 

 

198

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Cyngor Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â’r cyngor hwn YN UNIG

 

Cyng Alun Williams

 • Roedd ymgynghoriad ar ehangu Ysgol Gymraeg Aberystwyth yn cael ei gynnal ar 31.1.2023 rhwng 4pm - 8pm. Byddai'r datblygiad arfaethedig yn cynnwys deg ystafell ddosbarth ychwanegol a chanolfan drochi Cymraeg. Gan fod rhai cwynion wedi dod i law am hyd y cyfnod ymgynghori byddai'r Cynghorydd Jeff Smith yn ymchwilio.

 

Cyng Carl Worrall

 • Roedd y twll mawr yn Nhanybwlch wedi golygu bod wyneb y ffordd mewn cyflwr peryglus. Roedd y Cyng. Kerry Ferguson yn trafod y mater gyda Chyngor Ceredigion a byddai'n diweddaru'r Cyngor Tref.

 

 • Roedd atalfeydd tân wedi eu creu ar Bendinas i ddiogelu bywyd gwyllt. Roedd y Cyng Worrall ar y Pwyllgor Archeolegol a byddai'n diweddaru'r Cyngor Tref ar ddatblygiadau.

 

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to this Council

 

Cllr Alun Williams

 • A consultation on the expansion of Ysgol Gymraeg Aberystwyth was being held on 31.1.2023 between 4pm - 8pm. The proposed development would include ten additional classrooms and a Welsh Language immersion centre. As some complaints had been received about the duration of the consultation period Cllr Jeff Smith would investigate.

 

 

Cllr Carl Worrall

 • The Tanybwlch sink hole had resulted in the road surface being in a dangerous state. Cllr Kerry Ferguson was in discussion with Ceredigion Council regarding the matter and would update the Town Council.

 

 • Fire breaks had been created on Pendinas to safeguard wildlife. Cllr Worrall was on the Archaelogical Committee and would keep the Town Council updated on developments

 

 

199

Gohebiaeth

 

Gofynnodd y Cyng. Dylan Lewis-Rowlands am i'r ymateb gan Gyngor Ceredigion ynghylch safonau tai rhent gael ei drafod ymhellach. Byddai'n eitem ar agenda'r Pwyllgor Rheoli Cyffredinol.

Correspondence

 

Cllr Dylan Lewis-Rowlands requested that the response from Ceredigion Council regarding rented housing standards be discussed further. It would be a General Management Committee agenda item.

 

 

Agenda RhC

GM agenda