Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Cofnodion y Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau (hybrid)

Minutes of the Finance and Establishments Committee (hybrid)

 

  1. 2.2023

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

 

Cyng. Maldwyn Pryse (Cadeirydd)

Cyng. Jeff Smith

Cyng. Mathew Norman

Cyng. Kerry Ferguson

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Connor Edwards

 

Yn mynychu

 

Cyng. Emlyn Jones

Cyng. Carl Worrall

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present

 

Cllr. Maldwyn Pryse (Chair)

Cllr. Jeff Smith

Cllr. Mathew Norman

Cllr. Kerry Ferguson

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Connor Edwards

 

In attendance

 

Cllr. Emlyn Jones

Cllr. Carl Worrall

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau

 

Cyng. Sienna Lewis

Cyng. Steve Davies

Cyng. Alun Williams

Cyng. Brian Davies

 

Apologies

 

Cllr. Sienna Lewis

Cllr. Steve Davies

Cllr. Alun Williams

Cllr. Brian Davies

 

 

3

Datgan buddiannau:

 

6: Roedd y Cyng Jeff Smith yn cael ei gyflogi yn y Llyfrgell Genedlaethol

Declarations of interest:  

 

6: Cllr Jeff Smith was employed at  the National Library

 

 

4

Cyfeiriadau Personol:

 

Croesawyd y Cyng Connor Edwards fel aelod o'r Pwyllgor

Personal references:

 

Cllr Connor Edwards was welcomed as a member of the Committee

 

 

 

 

 

5

 

Cyfrifon Mis Ionawr

 

ARGYMHELLWYD cymeradwyo cyfrifon Mis Ionawr

January accounts

 

It was RECOMMENDED that the January accounts be approved.

 

 

6

Penwythnos Sefydlu’r Maer a Gefeillio 19-21 Mai 2023

Gadawodd y Cyng Jeff Smith y Siambr

Cyflwynwyd costau amrywiol lleoliadau a lletygarwch ac ARGYMHELLWYD cynnal y Seremoni Urddo yn y Llyfrgell Genedlaethol.

 

 

ARGYMHELLWYD hefyd darparu bwyd (pysgod a sglodion) ar y nos Sadwrn os yn bosibl, cinio dydd Sul yn y Clwb Pêl-droed cyn Parêd y Maer a the Cymreig ar brynhawn Sadwrn yng nghaffi Consti.

 

Diolchwyd i'r Swyddog Digwyddiadau a Phartneriaethau am ei gwaith.

Mayor Making and Twinning weekend 19-21 May 2023

 

Cllr Jeff Smith left the Chamber

 

Various venue and hospitality costs were presented and it  was RECOMMENDED that the Inauguration Ceremony be held at the National Library.

 

It was also RECOMMENDED that food (fish & chips) be provided on the Saturday evening if possible, Sunday lunch at the Football Club prior to the Mayoral Parade and a Welsh tea on Saturday afternoon in the Consti cafe.

 

The Events and Partnerships Officer was thanked for her work.

 

 

7

Rhaglen haf yn y Bandstand

Byddai'r Clerc yn ymchwilio i'r costau ar gyfer blwyddyn ariannol 2023 -24 ar gyfer trafod ymhellach.

Summer programme in the Bandstand

 

The Clerk would investigate costs for the 2023 -24 financial year to inform further discussion.

 

Cysylltu

Contact

8

Partneriaeth Gefeillio Kronberg

Byddai’r cais am gyllid i dalu costau annisgwyl yn ystod yr ymweliad â Kronberg yn cael ei ystyried yn dilyn rhagor o wybodaeth am gynlluniau’r Bartneriaeth ar gyfer eu cronfeydd wrth gefn.

Kronberg Twinning Partnership

The request for funding to cover unexpected costs during the visit to Kronberg would be considered following further information on the Partnership’s plans for their reserves.

Cysylltu

Contact

9

Archwilydd Mewnol

ARGYMHELLWYD contractio Emyr Phillips i gynnal yr archwiliad mewnol

Internal Auditor

It was RECOMMENDED that Emyr Phillips be contracted to carry out the internal audit

Cysylltu

Contact

10

Hysbysebu

ARGYMHELLWYD cysylltu ag EGO ynghylch contract argraffu a digidol chwarterol

Advertising

It was RECOMMENDED that EGO be approached regarding a quarterly print and digital contract

Cysylltu

Contact

11

Yswiriant y Cyngor

Roedd yswiriant i'r Eglwys yn broblematig gan fod yr yswirwyr presennol yn seilio'r gost ar werthoedd adnewyddu. Byddai'r Clerc yn casglu dyfynbrisiau gan gwmnïau eraill ac yn cael cyngor

Council Insurance

 

Insurance for the Church was problematic as the current insurers were basing the cost on refurbishment values. The Clerk would collate quotes from other companies and seek advice.

 

Casglu dyfynbrisiau

Collate quotes

12

Costau etholiadol

Y Clerc i wirio costau etholiad blaenorol a chysylltu gyda chynghorau eraill cyn talu.

Election costs

The Clerk to check previous election costs and  liaise with other councils before payment.

Ymchwilio

Investigate

13

Cytundeb Cyfraith cyflogaeth

 

Roedd y Cynghorwyr Emlyn Jones a Jeff Smith wedi cyfarfod â chynrychiolydd Worknest ac yn hapus bod y cwestiynau a godwyd wedi cael eu hateb yn ddigonol. Roedd y cynnig o hyfforddiant ar-lein rhad ac am ddim i aelodau'r Panel Staffio hefyd yn fantais. ARGYMHELLWYD derbyn y Cynnig Gwasanaeth gan Worknest.

Employment Law contract

 

Cllrs Emlyn Jones and Jeff Smith had met with the representative from Worknest and were happy that the questions raised had been answered adequately. The offer of free online training for Staffing Panel members was also a benefit. It was RECOMMENDED that the Service Proposal from Worknest be accepted.

 

 

14

Gŵyl Agor Drysau - Mawrth 2024

Oherwydd cyfyngiadau ar y gyllideb Digwyddiadau ARGYMHELLWYD anfon ffurflen grant cymunedol.

Opening Doors Festival  - March 2024

 

Due to constraints on the Events budget it was RECOMMENDED that a community grant form be sent.

 

Anfon ffurflen

Send form

15

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

15.1

Cynnal y Cardi: roedd cais am grant wedi’i gyflwyno i brynu gasebos er mwyn sefydlu marchnad Hen Dref Aberystwyth ym mhen uchaf y Stryd Fawr a Sgwâr Sant Iago.

 

Dylid ymchwilio arwyddion posib.

Cynnal y Cardi: a grant bid had been submitted to purchase gazebos in order to establish an Aberystwyth OldTown market in Upper Great Darkgate Street and St James’ Square.

 

Signage options to be investigated.

 

 

15.2

Cloch bres: cefnogodd y pwyllgor brynu cloch bres ail law am £25 i'w defnyddio mewn digwyddiadau.

Brass bell: the committee supported the purchase of a second hand brass bell for £25 to be used in events.

 

 

15.3

Cynnal y Cardi: hysbysebu lleoedd ar y Bwrdd Partneriaeth – dyddiad cau 27 Chwefror 2023. Y Clerc i anfon ymlaen at yr holl gynghorwyr

Cynnal y Cardi: advertising places on the Partnership Board – deadline 27 February 2023. The Clerk to forward to all councillors

 

Anfon ymlaen

Forward

15.4

Wcrain: digwyddiad ger Siop y Pethe i ddiolch i Aberystwyth 12pm 24.2.2023

Ukraine: an event at Siop y Pethe to thank Aberystwyth 12pm 24.2.2023

 

 

15.5

Clwb Busnes: cais am lythyr o gefnogaeth ar gyfer cais i Cynnal y Cardi am ddeunyddiau marchnata a chymorth busnes.

 

ARGYMHELLWYD cefnogi hyn mewn egwyddor ac y byddai'r Cyngor Tref yn ymwneud â datblygu'r deunyddiau marchnata

Business Club: a request for a letter of support for a bid to Cynnal y Cardi for marketing materials and business support.

 

It was RECOMMENDED that this be supported in principle and that the Town Council would be involved in developing the marketing materials

 

Anfon llythyr

Send letter