Aberystwyth Council

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol (hybrid)

General Management Committee (hybrid)

 

 1. 2.2023

 

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

 

Cyng. Kerry Ferguson (Cadeirydd)

 1. Talat Chaudhri
 2. Jeff Smith

Cyng. Emlyn Jones

Cyng. Maldwyn Pryse

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Brian Davies

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Bryony Davies

Cyng. Mari Turner

Cyng. Owain Hughes

 

Yn mynychu:

 

Cyng. Alun Williams

Cyng. Connor Edwards

Cyng. Dylan Lewis-Rowlands

Cyng. Carl Worrall

Cyng. Mark Strong

 

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Steve Williams (Rheolwr Cyfleusterau ac Asedau)

Wendy Hughes (Events & Partnerships Officer)

Present

 

Cllr. Kerry Ferguson (Chair)

Cllr. Talat Chaudhri

 1. Jeff Smith

Cllr. Emlyn Jones

Cllr. Maldwyn Pryse

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Brian Davies

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Bryony Davies

Cllr. Mari Turner

Cllr. Owain Hughes

 

In attendance:

 

Cllr. Alun Williams

Cllr. Connor Edwards

Cllr. Dylan Lewis-Rowlands

Cllr. Carl Worrall

Cllr. Mark Strong

 

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Steve Williams (Facilities and Assets Manager)

Wendy Hughes (Events & Partnerships Officer)

 

 

2

Ymddiheuriadau

 

Cyng. Mathew Norman

 

Apologies

 

Cllr. Mathew Norman

 

 

3

Datgan Diddordeb:

 

7:    Cyng. Mari Turner

 1. 1: Cyng Dylan Lewis-Rowlands – roedd yn gweithio gyda Michael Freeman

Declaration of Interest:

 

7:    Cllr Mari Turner was a Director of Arad Goch

 1. 1: Cllr. Dylan Lewis-Rowlands worked with Michael Freeman

 

 

4

Cyfeiriadau personol:

 

Dim

Personal references:

 

None

 

 

5

Gwasanaethau glanhau tref

 

Roedd gan gynghorwyr bryderon ynghylch y gostyngiad posibl mewn gwasanaethau glanhau trefi. ARGYMHELLWYD gwahodd yr Arweinydd a swyddogion perthnasol o Gyngor Ceredigion i gwrdd â chynghorwyr tref â diddordeb.

Town cleaning services

 

Councillors had concerns regarding the possible reduction in town cleaning services. It was RECOMMENDED that the Leader and relevant officers from Ceredigion Council be invited to meet with interested town councillors.

 

Trefnu

Organise

6

Penwythnos sefydlu’r Maer a gefeillio 19-21 Mai

 

Rhoddwyd diweddariad a gofynnwyd i gynghorwyr i ystyried rhoi llety i’r ymwelwyr i helpu gyda chostau. Byddai'r costau'n cael eu cyflwyno i'r Pwyllgor Cyllid.

 

Hefyd roedd digwyddiad Tywysoges Gwenllian yn cael ei gynllunio ar gyfer mis Mehefin.

Mayor Making weekend and twinning 19-21 May

 

An update was provided and councillors were asked to consider hosting. Costs would be presented to the Finance Committee.

 

Also a Tywysoges Gwenllian event was being planned for June.

 

 

7

Gŵyl Agor Drysau Mawrth 2024 – llythyr o gefnogaeth

 

Gadawodd y Cyng Mari Turner y cyfarfod.

 

ARGYMHELLWYD anfon llythyr o gefnogaeth.

Gŵyl Agor Drysau /Opening Doors March 2024 – letter of support.

 

Cllr Mari Turner left the meeting.

 

It was RECOMMENDED that a letter of support be sent.

 

 

8

Placiau’r dref

Town plaques

 

 

8.1

Placiau Cymdeithas Ddinesig Aberystwyth - cynnal a chadw

 

Roedd y Gymdeithas Ddinesig wedi amlygu bod angen cynnal a chadw rhai placiau.

 

ARGYMHELLWYD bod Cyngor Tref Aberystwyth yn mabwysiadu holl blaciau coffaol y Gymdeithas Ddinesig a bod y Cyngor yn gyfrifol am eu cynnal gyda’r amod a ganlyn:

 

 • Dylai'r Gymdeithas Ddinesig gysylltu â Chyngor Aberystwyth ynghylch cynigion ar gyfer placiau ychwanegol

 

 • Dylid defnyddio gosodiadau sy’n gwrthsefyll halen y môr

 

 • Dylai arfbais neu logo Cyngor Tref Aberystwyth ymddangos ar y placiau.

 

Aberystwyth Civic Society plaques –

maintenance

 

The Civic Society had highlighted that some plaques were in need of maintenance.

 

It was RECOMMENDED that Aberystwyth Town Council adopt all the Civic Society commemorative plaques and be responsible for their maintenance with the following proviso:

 

 • The Civic Society should liaise with Aberystwyth Council regarding proposals for additional plaques

 

 • Marine tolerant fixings should be used

 

 • Aberystwyth Town Council’s crest or logo should feature on the plaques.

 

 

8.2

Placiau i goffau merched – trefn blaenoriaeth

 

 • Iris de Freitas: Astudiodd y gyfraith yn Aberystwyth rhwng 1890-96 a daeth yn fargyfreithwraig du cyntaf y Caribî
 • Cranogwen (Sarah Jane Rees): bardd (curodd dau o’r beirdd gwrywaidd enwocaf yn Eisteddfod Genedlaethol Aberystwyth), newyddiadurwraig, ysgolfeistres, morwraig, pregethwraig, darlithydd ac addysgydd mordwyaeth (roedd ganddi ysgol fordwyaeth yn y Ffynnon Haearn /Ffordd Alexandra)
 • Mary Emerson Thomas a Mary Marles Thomas: sefydlodd Ysgol Golegol y Merched yn Aberystwyth a bu’r ddwy yn hyrwyddwyr hawliau merched yn y dref yn ogystal â rhoi cymorth i ferched a phlant tlawd.

 

Plaques to commemorate women – priority order:

 

 • Iris de Freitas: Studied law at Aberystwyth between 1890-96 and became the first female black barrister in the Caribbean
 • Cranogwen (Sarah Jane Rees): poet (beat two famous male poets at Aberystwyth National Eisteddfod), journalist, schoolmistress, seafarer, preacher, lecturer and teacher of navigation (had a navigation school in Chalybeate St./Alexandra Rd.
 • Mary Emerson Thomas and Mary Marles Thomas: founded the Girls’ Collegiate School in Aberystwyth and were both champions of the suffrage movement in the town as well as providing support for poor women and children.

 

Agenda Cyllid

Finance agenda

9

Meinciau coffa a gardd

 

 • Meinciau coffa: Cytunwyd mewn egwyddor i'r Cyngor Tref gynnig cyfleoedd i drigolion osod placiau coffa ar feinciau yn ogystal â phlannu coed coffa. Byddai manylion y cynllun yn cael eu trafod ymhellach.

 

 • Gardd goffa: cais yn ymwneud â darn o dir gwyllt ym Mhenparcau. Disgwylir ymateb gan Gyngor Ceredigion sy’n berchen ar y tir.

Memorial benches and garden

 

 • Memorial benches: The Town Council to offer residents opportunities to place memorial plaques on benches as well as plant memorial trees was agreed in principle. Details of the scheme would be discussed further.

 

 • Memorial garden: a request involving a piece of overgrown ground in Penparcau. Awaiting a response from Ceredigion Council who owned the land.

 

Agenda RhC

GM agenda

10

Y sector rhentu - ymateb

 

Nid oedd yr ymateb yn cynnwys data ar gyfer Aberystwyth na sut y defnyddir yr arian o drwyddedau HMO ac roedd cwestiynau o hyd ynghylch y broses rheoli a chanlyniadau. Byddai'r Cadeirydd yn cysylltu â'r Aelod Cabinet.

Rental sector – response

 

The response did not include data for Aberystwyth or how the money from HMO licences is used and there were still questions regarding enforcement and outcomes.  The Chair would contact the Cabinet Member.

 

Cysylltu

Contact

11

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

11.1

Cyngor Ceredigion (er gwybodaeth): roedd gwaith i ddechrau ar newid y ceblau trydan ac ati ar y promenâd. Byddai ymgynghoriad pellach yn cael ei gynnal ynghylch dyluniad y safonau newydd.

Ceredigion Council (for information): works were due to start on changing the electric cables etc on the promenade. Further consultation would take place regarding the design of the new standards.

 

 

11.2

Cyngor Ceredigion: Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus ar gyfer Aberystwyth. Byddai hon yn eitem ar gyfer yr agenda nesaf

Ceredigion Council: Public Space Protection Order for Aberystwyth. This would be an item for the next agenda

 

Agenda RhC

GM agenda

11.3

Canmlwyddiant y Gofeb Ryfel: e-bost yn holi ynghylch unrhyw ddathliad arfaethedig. Byddai hon yn eitem ar gyfer yr agenda nesaf

Centenary of the War Memorial: an email inquiring regarding any proposed celebration. This would be an item for the next agenda

 

Agenda RhC

GM agenda

 

11.4

EGO: costau ar gyfer argraffiadau printiedig. I'w ystyried gan y Pwyllgor Cyllid

EGO: costs for printed editions. To be considered by the Finance Committee

 

Agenda Cyllid

Finance agenda