Aberystwyth Council

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol (hybrid)

General Management Committee (hybrid)

 

 1. 3.2023

 

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

 

Cyng. Kerry Ferguson (Cadeirydd)

 1. Talat Chaudhri
 2. Jeff Smith

Cyng. Emlyn Jones

Cyng. Maldwyn Pryse

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Brian Davies

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Bryony Davies

Cyng. Mari Turner

Cyng. Connor Edwards

Cyng. Matthew Norman

Yn mynychu:

 

Cyng. Dylan Lewis-Rowlands

Cyng. Carl Worrall

Cyng. Mark Strong

 

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Steve Williams (Rheolwr Cyfleusterau ac Asedau)

Wendy Hughes (Events & Partnerships Officer)

Present

 

Cllr. Kerry Ferguson (Chair)

Cllr. Talat Chaudhri

 1. Jeff Smith

Cllr. Emlyn Jones

Cllr. Maldwyn Pryse

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Brian Davies

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Bryony Davies

Cllr. Mari Turner

Cllr. Connor Edwards

Cllr. Matthew Norman

In attendance:

 

Cllr. Dylan Lewis-Rowlands

Cllr. Carl Worrall

Cllr. Mark Strong

 

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Steve Williams (Facilities and Assets Manager)

Wendy Hughes (Events & Partnerships Officer)

 

 

2

Ymddiheuriadau

 

Cyng. Owain Hughes

 

Apologies

 

Cllr. Owain Hughes

 

 

3

Datgan Diddordeb:

 

Dim

Declaration of Interest:

 

None

 

 

4

Cyfeiriadau personol:

 

Dim

Personal references:

 

None

 

 

5

Penwythnos sefydlu’r Maer a gefeillio 19-21 Mai

 

Darparwyd diweddariad. Roedd cynrychiolwyr o Sant Brieg ac Arklow eisoes wedi cadarnhau eu presenoldeb. Dosbarthwyd manylion a chostau lleoliadau amrywiol a byddai'r rhain yn cael eu cyflwyno i'r Pwyllgor Cyllid.

 

Hefyd roedd digwyddiad Tywysoges Gwenllian yn cael ei gynllunio ar gyfer 17 Mehefin er mwyn peidio â gwrthdaro â'r Sioe Amaethyddol. Byddai'r digwyddiad yn cynnwys parêd.

Mayor Making weekend and twinning 19-21 May

 

An update was provided. Representatives from St Brieuc and Arklow had already confirmed their attendance.  Various venue details and costs were circulated and these would be presented to the Finance Committee.

 

Also the Tywysoges Gwenllian event was being planned for 17 June so as not to clash with the Agricultural Show. The event would include a parade.

 

Agenda Pwyllgor Cyllid

Finance Committee agenda

6

Hyfforddiant: Rheoli Traffig mewn Digwyddiadau Cymunedol

 

Roedd cynghorwyr yn siomedig gyda chost yr hyfforddiant o £120 y pen ac ARGYMHELLWYD anfon llythyr at Geredigion/Llywodraeth Cymru yn gofyn am ffyrdd o ddarparu hyfforddiant mwy fforddiadwy yn enwedig ar gyfer grwpiau cymunedol bach.

 

Byddai'r Pwyllgor Cyllid yn ystyried y gofyniad ariannu.

 

Training: Traffic Management at Community Events

 

Councillors were disappointed at the cost of training at £120 per person and RECOMMENDED that a letter be sent to Ceredigion/WG asking for ways of providing more affordable training especially for small community groups.

 

The Finance Committee would consider the funding requirement.

 

Agenda Pwyllgor Cyllid

Finance Committee agenda

7

Man tyfu i ffoaduriaid

 

ARGYMHELLWYD neilltuo gofod tyfu i Aberaid ond y dylid hefyd ofyn iddynt gyfathrebu ag eglwysi lleol er mwyn defnyddio gerddi nad ydynt yn cael eu defnyddio ddigon. Byddai erthygl yn y wasg a digwyddiad yn ddefnyddiol i roi cyhoeddusrwydd i'r fenter hon i gysylltu'r rhai sy'n chwilio am ardd a'r rhai sydd â gerddi nad ydynt yn cael eu defnyddio'n ddigonol.

 

Growing spaces for refugees

 

It was RECOMMENDED that a growing space be allocated to Aberaid but that they should also be asked to communicate with local churches in order to utilise under used gardens. An article in the press and an event would be useful in publicising this initiative to link up those looking for garden space and those with underused gardens.

 

 

8

Cynrychiolydd: Corff Llywodraethol Penweddig

 

ARGYMHELLWYD y Cyng Mari Turner oherwydd ei gwybodaeth a'i phrofiad.

 

ARGYMHELLWYD hefyd y dylai adroddiadau gan lywodraethwyr ysgol ddod yn eitem sefydlog ar agenda'r Pwyllgor Rheoli Cyffredinol

Representative: Ysgol Penweddig’s Governing Body

 

Cllr Mari Turner was RECOMMENDED due to her knowledge and experience.

 

It was also RECOMMENDED that reports from school governors should become a General Management Committee standing agenda item

 

Agenda RhC

GM agenda

9

Cyngor Ceredigion: Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus ar gyfer Aberystwyth.

 

ARGYMHELLWYD parhau â’r GGMC ond y gobaith oedd na fyddai dull llawdrwm yn cael ei fabwysiadu ac na fyddai iechyd meddwl yn cael ei droseddoli.

Ceredigion Council: Public Space Protection Order for Aberystwyth.

 

It was RECOMMENDED that the PSPO be continued but it was hoped that a heavy handed approach would not be taken and that mental health would not be criminalised

 

Ymateb

Respond

10

Baw cŵn

 

Roedd y sefyllfa wedi gwaethygu’n sylweddol, a nodwyd amryw o strategaethau posib i’w hystyried:

 

 • Ysgolion lleol i ddatblygu posteri
 • Defnyddio baneri plu'r Cyngor Tref
 • Cysylltu â Cheredigion ynghylch gorfodi'r is-ddeddf gan ddefnyddio Swyddogion Gorfodi Cyhoeddus a wardeniaid cŵn a dirwyon yn y fan a'r lle
 • Cysylltu â Cheredigion ynghylch y peilot yng Nghei Newydd a ddefnyddiodd arwyddion bolard a stensiliau llawr
 • Arwyddion i fod yn weladwy o'r traeth a'r promenâd
 • Targedu mannau problemus
 • Paentio’r baw ci i gynyddu gwelededd
 • Defnyddio'r wasg leol i godi ymwybyddiaeth

 

Dog Fouling

 

The situation had visibly worsened, and various possible strategies were noted for consideration:

 

 • Local schools to develop posters
 • The Town Council’s feather banners to be utilised
 • Contact Ceredigion regarding enforcement of the by-law using Public Enforcement Officers and dog wardens and on the spot fines
 • Contact Ceredigion regarding the pilot in Cei Newydd that used bollard signs and ground stencils
 • Signage to be visible from the beach and promenade
 • Target hot spot areas
 • Paint spray the dog mess to increase visibility
 • Utilise local press to raise awareness

 

 

11

Canmlwyddiant y Gofeb Ryfel:

 

Oherwydd y tensiynau posibl rhwng cofio'r rhai a fu farw ac eiriol dros heddwch, yn enwedig yn ystod y cyfnod hwn o ryfel yn yr Wcrain, ARGYMHELLWYD sefydlu grŵp gorchwyl i drefnu dathliad ac i ystyried syniadau posibl megis:

 

 • Sain o brofiadau pobl
 • Datganiad o ymrwymiad i heddwch
 • Silwetau

 

 

Centenary of the War Memorial:

 

Due to the potential tensions between remembering the fallen and advocating for peace, especially during this time of war in Ukraine, it was RECOMMENDED that a working group be set up to organise a celebration and to consider possible ideas such as:

 

 • An audio of people’s experiences
 • A declaration of commitment to peace
 • Silhouettes

 

 

12

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

12.1

Ymgynghoriad: Hywel Dda – Safle Ysbyty Newydd. Dyddiad cau 19 Mai 2023. Byddai hon yn eitem ar agenda cyfarfod nesaf y Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol

 

Consultation: Hywel Dda – New Hospital Site. Deadline 19 May 2023.  This would be an agenda item at the next General Management Committee

 

Agenda RhC

GM Agenda