Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Cofnodion Pwyllgor Cynllunio (Hybrid)

Minutes of the Planning Committee (Hybrid)

 

 1. 4.2023

 

 

COFNODION  /  MINUTES

 

1

Yn bresennol:

 

Cyng. Jeff Smith (Cadeirydd)

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Dylan Lewis-Rowlands

Cyng. Matthew Norman

Cyng. Bryony Davies

Cyng. Mair Benjamin

 

Yn mynychu:

 

Cyng. Alun Williams

Cyng. Mark Strong

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Wendy Hughes (Swyddog Digwyddiadau)

Steve Williams (Rheolwr asedau a phrosiectau)

Present:

 

Cllr. Jeff Smith (Chair)

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Dylan Lewis-Rowlands

Cllr. Matthew Norman

Cllr. Bryony Davies

Cllr. Mair Benjamin

 

In attendance:

 

Cllr. Alun Williams

Cllr. Mark Strong

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Wendy Hughes (Events Officer)

Steve Williams (Facilities and Projects Manager)

 

 

2

Ymddiheuriadau:

 

Cyng. Sienna Lewis

Cyng. Kerry Ferguson

Cyng. Owain Hughes

 

Apologies:

 

Cllr. Sienna Lewis

Cllr. Kerry Ferguson

Cllr. Owain Hughes

 

 

 

3

Datgan Diddordeb:

 

Dim

Declaration of interest:

 

None

 

 

4

Cyfeiriadau Personol:

 

Dim

Personal references:

 

None

 

 

 

5

Ceisiadau Cynllunio

 

Planning Applications

 

 

5.1

A230162: Ysgol Gymraeg

 

Tra bod y Cyngor Tref yn croesawu buddsoddiad mewn addysg Gymraeg ac yn yr ysgol mae’n GWRTHWYNEBU’r cais hwn oherwydd:

 

 1. Nid yw'r dyluniad yn mynd i'r afael yn ddigonol â'r perygl llifogydd (roedd y cynllun gwreiddiol yn cynnwys adeilad wedi ei godi)
 2. Nid yw goleddf y to yn ddigon serth

 

A230162: Ysgol Gymraeg

 

Whilst the Town Council welcomes investment in Welsh education and in the school it OBJECTS to this application because:

 

 1. The design doesn’t sufficiently address the flood risk (the original plan featured a raised building)
 2. The roof pitch is not steep enough

 

 

5.2

A230178: Tŷ’r Offeiriad, Neuadd Gwenfrewi

 

Nid oes gan y Cyngor fel yr ymgeisydd unrhyw wrthwynebiad ac mae'n edrych ymlaen at ddod ag adeilad segur yn ôl i ddefnydd.

A230178: Presbytery, Neuadd Gwenfrewi

 

The Council as the applicant has NO OBJECTION and looks forward to bringing a redundant building back into use.

 

 

5.3

A230179: Lidl

 

Mae’r Cyngor YN GWRTHWYNEBU cael gwared ar adeilad eithaf newydd o blaid mwy o leoedd parcio. Hefyd nid oes unrhyw sôn am raciau beiciau na phwyntiau gwefru trydan.

 

A230179: Lidl

 

The Council OBJECTS to the removal of quite a new building in favour of more parking spaces. Also there is no mention of bike racks or electric charging points.

 

 

5.4

A230203/206: Tesco, Coedlan y Parc

 

Mae'r Cyngor yn croesawu'r pwyntiau gwefru trydan ond mae'n GWRTHWYNEBU ceisiadau cynllunio ôl-weithredol

 

A230203/206: Tesco, Park Avenue

 

The Council welcomes the electric charging points but OBJECTS to retrospective planning applications.

 

 

6

Cynnig: Cerflun Edward VIII (Cyng Dylan Lewis-Rowlands)

 

Bod y pwyllgor yma yn annog y Cyngor Llawn i edrych ar bosibilrwydd symud cerflun Edward VIII ac i weithio gyda phartneriaid lleol a'r gymuned i enwebu ffigwr newydd i gymryd ei le. Mae'r pwyllgor yn nodi:

 

 • gweithredoedd a safbwyntiau y dyn, ac ein bod ni yn llwyr ymwrthod â nhw. (https://www.vanityfair.com/style/2022/07/traitor-king-edward-viii-interview)
 • fod llawer mwy o ffigyrau yn hanes Aberystwyth a Chymru sydd yn llawer fwy haeddiannol o safle o fri.
 • fod lle i’r fath gerfluniau ond nid mewn llefydd o fraint.
 • fod angen sicrhau ein bod ni yn gweithio yn agos iawn gyda phartneriaid lleol a’r gymuned lleol 

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor Llawn yn ystyried y cynnig

 

Motion: Edward VIII statue (Cllr Dylan Lewis-Rowlands)

 

That this committee encourages the Full Council to investigate the possibility of moving the statue of Edward VIII and to work with local partners and the community to nominate a new figure to take its place. The committee notes:

 

 • the man's actions and views, and that we completely reject them. (https://www.vanityfair.com/style/2022/07/traitor-king-edward-viii-interview)
 • that there are many more figures in the history of Aberystwyth and Wales who are much more deserving of a prestigious position.
 • that there is a place for such statues but not in places of privilege.
 • that we need to ensure that we work very closely with local partners and the local community.

 

It was RECOMMENDED that the Full Council consider the proposal

 

7

Gohebiaeth

 

Dim

Correspondence

 

None