Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Cofnodion y Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau (hybrid)

Minutes of the Finance and Establishments Committee (hybrid)

 

 1. 4.2023

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

 

Cyng. Maldwyn Pryse (Cadeirydd)

Cyng. Jeff Smith

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Alun Williams

Cyng. Brian Davies

Cyng. Kerry Ferguson

Cyng. Bryony Davies

Cyng. Connor Edwards

 

Yn mynychu

 

Cyng. Dylan Lewis-Rowlands

Cyng. Mark Strong

 

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Mari Turner

Cyng. Emlyn Jones

 

Hedydd Cunningham (Cyfrifydd)

Wendy Hughes (Digwyddiadau a Phartneriaethau ac yn cynrychioli’r Clerc yn ei habsenoldeb)

 

Present

 

Cllr. Maldwyn Pryse (Chair)

Cllr. Jeff Smith

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Alun Williams

Cllr. Brian Davies

Cllr. Kerry Ferguson

Cllr. Bryony Davies

Cllr. Connor Edwards

 

In attendance

 

Cllr Dylan Lewis-Rowlands

Cllr. Mark Strong

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Mari Turner

Cllr. Emlyn Jones

 

Hedydd Cunningham (Accountant)

Wendy Hughes (Events & Partnerships and representing the Clerk in her absence)

 

2

Ymddiheuriadau

 

Cyng. Sienna Lewis

Cyng. Steve Davies

Cyng. Matthew Norman

 

Apologies

 

Cllr. Sienna Lewis

Cllr. Steve Davies

Cllr. Matthew Norman

 

 

3

Datgan buddiannau:

 

 1. 7. Grantiau cymunedol:
 • 2: Arad Goch - Cyng. Mari Turner
 • 17: Clwb Busnes - Cynghorwyr Kerry Ferguson ac Emlyn Jones
 • 20: Hwb Eco Aber - Cynghorwyr Emlyn Jones a Kerry Ferguson
 • 12: Sgarmes - Wendy Hughes

 

Declarations of interest:  

 

 1. 7. Grant applications:
 • 2: Arad Goch - Cllr. Mari Turner
 • 17: Business Club - Cllrs. Kerry Ferguson and Emlyn Jones
 • 20: Eco Hub Aber - Cllrs. Emlyn Jones and Kerry Ferguson
 • 12: Sgarmes - Wendy Hughes

 

 

4

Cyfeiriadau Personol:

 

Roedd y Cyng. Kerry Ferguson a’r Cyng. Emlyn Jones wedi cwblhau cais am grant o’r Gronfa Ffyniant Gyffredin ar ran Cyngor Tref Aberystwyth, Clwb Busnes Aberystwyth a Menter Aberystwyth.

 

Diolchwyd iddynt am eu gwaith.

 

Personal references:

 

Cllr. Kerry Ferguson and Cllr. Emlyn Jones had completed a grant application to the Shared Prosperity Fund on behalf of the Town Council,  Aberystwyth Business Club and Menter Aberystwyth.

They were thanked for their work.

 

 

 

 

 

5

 

Cyfrifon Mis Mawrth

 

ARGYMHELLWYD cymeradwyo cyfrifon Mis Mawrth.

 

Diolchodd Cyng. Maldwyn Pryse i Hedydd Cunningham am ei gwaith.

 

Materion a godwyd gan Cyng.Talat Chaudhri:

 

 1. Mae angen diweddaru lluniau a byrddau’r Meiri.
 2. Gorwariant Glanhau’r Traeth. Roedd y Cyngor Tref wedi cymryd mwy o gyfrifoldebau ers gosod y gyllideb am y flwyddyn.
 3. Tanwariant Plannu coed. Manylion i’w darparu.

March accounts

 

It was RECOMMENDED that the March accounts be approved.

 

Cllr. Maldwyn Pryse thanked Hedydd Cunningham for her work.

 

Cllr.Talat Chaudhri raised the following:

 

 1. The portraits and Mayoral inscription boards need updating
 2. Beach cleaning overspend. The Town Council had taken on more responsibilities after setting the budget for the year.
 3. Tree planting underspend. Details to be provided.

 

 

6

Costau etholiadol

Roedd y Clerc wedi cysylltu â chlercod cynghorau eraill ac wedi ysgrifennu at Geredigion. Dylid gofyn eto i Geredigion roi'r rhesymau dros y cynnydd sylweddol yn y costau.

Election costs

The Clerk had liaised with other council clerks and written to Ceredigion. Ceredigion to be asked again to provide the reasons for the significant increase in costs.

 

7

Ystyried ceisiadau grantiau cymunedol

Consider community grant applications

 

7.1

Clwb Bowlio Aberystwyth (Plascrug)

Aberystwyth Bowling Club (Plascrug)

£300

7.2

Cwmni Theatr Arad Goch

Cwmni Theatr Arad Goch

£2000

 

Cyllideb Digwyddiadau

Events budget

 

7.3

Parc Natur Penglais Support Group

Parc Natur Penglais Support Group

£675

7.4

Pared Gwyl Dewi:

£1200-£2000 (Cyllideb Digwyddiadau) angen trafodaeth gyda swyddogion

Pared Gwyl Dewi:

£1200-£2000 (Events budget) discussion needed with officers

£1200

 

Cyllideb Digwyddiadau

Events budget

 

7.5

Clwb Bowlio Morfa Mawr

Queens Road Bowling Club

£300

7.6

6th Aberystwyth Rainbows

6th Aberystwyth Rainbows

£250

7.7

Seindorf Arian

Aberystwyth Silver Band

£1000

7.8

Girlguiding Ystwyth District:  Dim grant am ei fod tu allan i’r ardal

Girlguiding Ystwyth District: No grant as out of area

 

7.9

Friends of Aberystwyth Market Hall – 200 Anniversery Association: Dim Grant am nad yw’n ateb y gofynion ar gyfer ceisiadau dros £2000 ee dim cyfrif banc.

Friends of Aberystwyth Market Hall – 200 Anniversery Association: No grant as does not meet the requirements for applications over £2000 eg no bank account.

 

7.10

Only Boys Aloud Choir:  

dim grant am nad yw o fewn yr ardal a mae ganddynt llawer o arian wrth gefn

Only Boys Aloud Choir:

no grant as out of area and with substantial reserves

 

7.11

Blood Bikes Wales (Aberystwyth Group)

Blood Bikes Wales (Aberystwyth Group):

£3000

7.12

Elinor Powell’s Sgarmes:

I’w ystyried o’r gyllideb Efeillio.

Elinor Powell’s Sgarmes:

To be considered from the Twinning budget

 

I’w drafod

To be discussed

7.13

Prosiect Celf a Gwyddoniaeth

Art+Science project:

£2500

7.14

2nd Penparcau Scouts:

yn amodol ar yr arian yn mynd i ieuenctyd / plant difreintiedig o Aberystwyth a Phenparcau yn unig.

2nd Penparcau Scouts:

subject to the money going to disadvantaged youngsters in Aberystwyth and Penparcau only.

£1000

 

Gydag amod

With condition

7.15

Cered a Mentrau Iaith Cymru:

Cered a Mentrau Iaith Cymru:

£1000

 

Cyllideb digwyddiadau

Events budget

 

7.16

Aberystwyth Musicfest LTD:  

Yn amodol ar ddeunydd hyrwyddo dwyieithog (fel y gofynnwyd gyda’r ceisiadau blaenorol) ac fel rhan o’r gweithgareddau. Swyddogion i ymchwilio

Aberystwyth Musicfest LTD:

Subject to the Welsh language being used in promotional material (as requested in previous applications) and within activities. Officers to investigate.

£1000

7.17

Clwb Busnes Aberystwyth:  £2000 i’w ddefnyddio ar y canllaw ‘Beth Sy’ ‘Mlaen’ yn unig

Aberystwyth Business Club: £2000 for use on the What’s On Guide only

£2000

 

 

7.18

Aber Food Surplus

Aberystwyth Food Surpus

£1250

7.19

MHA Communities Aberystwyth:

 Dim yn ffiniau CTA

MHA Communities Aberystwyth:

Outside ATC Boundary

 

7.20

Hwb Eco Aber Ltd:

Eco Hub Aber Ltd:

£1500

7.21

Cyngor ar Bobeth:

Citizens Advice:

£1000

7.22

Little Wander LTD:

£500 i gyfiethu a £500 i hysbysebu (yn ddwyieithog)

Little Wander LTD

£500 translation £500 advertising (bilingual requirement).

£1000

7.23

 1. Paul’s Methodist Church

£500 tuag at leino.

 1. Paul’s Methodist Church

£500 for lino.

£500

8

Gohebiaeth

 

Dim

Correspondence

 

None