Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyfarfod Blynyddol yn y Llyfrgell Genedlaethol

Annual Meeting in the National Library

 

 1. 5.2023

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Gweddi gan Y Parch. Cei Rees

 Prayer by Rev. Cei Rees

 

2

Presennol

 

Cyng Talat Chaudhri

Cyng. Kerry Ferguson

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Jeff Smith

Cyng. Maldwyn Pryse

Cyng. Brian Davies

Cyng. Emlyn Jones

Cyng. Dylan Lewis-Rowlands

Cyng. Bryony Davies

Cyng. Mari Turner

Cyng. Matthew Norman

Cyng. Steve Davies

Cyng. Connor Edwards

Cyng. Owain Hughes

 

Yn mynychu

 

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Wendy Hughes (Swyddog Digwyddiadau a Phartneriaethau)

Carol Thomas (cyfieithydd)

Gwestai gwahoddedig

 

Present

 

Cllr Talat Chaudhri

Cllr. Kerry Ferguson

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Jeff Smith

Cllr. Maldwyn Pryse

Cllr. Brian Davies

Cllr. Emlyn Jones

Cllr. Dylan Lewis-Rowlands

Cllr. Bryony Davies

Cllr. Mari Turner

Cllr. Matthew Norman

Cllr Steve Davies

Cllr. Connor Edwards

Cllr. Owain Hughes

 

In attendance

 

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Wendy Hughes (Events & Partnerships Officer)

 

Carol Thomas (translation)

Invited Guests

 

3

Ymddiheuriadau

 

Cyng. Mark Strong

Cyng. Alun Williams

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Sienna Lewis

Cyng. Carl Worrall

 

Derbynwyd ymddiheuriadau hefyd gan:

 • Ben Lake, Aelod Seneddol
 • Sara Edwards, Arglwydd Raglaw Dyfed
 • Elizabeth Treasure, Is Ganghellor Prifysgol Aberystwyth
 • Bryan Davies - Arweinydd y Cyngor Sir
 • Eifion Evans - Prif Weithredwr y Cyngor Sir

Apologies

 

Cllr. Mark Strong

Cllr. Alun Williams

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Sienna Lewis

Cllr. Carl Worrall

 

Apologies also received from:

 • Ben Lake, Member of Parliament
 • Sara Edwards, Lord Lieutenant of Dyfed
 • Elizabeth Treasure, Vice Chancellor Aberystwyth University

 

 • Cllr Bryan Davies – Leader of Ceredigion Council
 • Eifion Evans – Chief Executive of Ceredigion Council

 

4

Adroddiad gan y Cyng. Talat Chaudhri, y Maer yn ymddeol gan ddiolch i’r Cynghorwyr, y Clerc a’r staff am eu gwaith a’u cefnogaeth ar hyd y flwyddyn.

 

A review of his year in office by the retiring Mayor, Cllr Talat Chaudhri. He also thanked Councillors, the Clerk and staff for their work and support during the year.

 

5

Apwyntio Maer ar gyfer y flwyddyn Faerol 2023-24

 

Cynigiodd y Cyng. Kerry Ferguson, Dirprwy Faer, ddiolch i’r Maer ymadawedig am gwblhau ei ddyletswyddau yn effeithiol ar ran y Cyngor

 

Appoint the Mayor for the Mayoral Year 2023-24

 

Councillor Kerry Ferguson, Deputy Mayor, extended a vote of thanks to the retiring Mayor for fulfilling his duties on behalf of the Council.

 

 

Apwyntio Maer ar gyfer y flwyddyn Faerol 2023-24

 

Cynigiodd y Cyng. Talat Chaudhri y Cyng. Kerry Ferguson fel Maer Aberystwyth ar gyfer y flwyddyn Faerol 2023-24 gan gynnig ei resymau dros y cynnig.

Eiliodd y Cyng. Jeff Smith y cynnig

 

Gan nad oedd unrhyw gynnig arall

pleidleisiwyd yn unfrydol dros apwyntio’r Cyng Kerry Ferguson yn Faer ar gyfer y flwyddyn 2023-24

 

Appoint the Mayor for the Mayoral Year 2023-24

 

Councillor Talat Chaudhri proposed Councillor Kerry Ferguson as Mayor of Aberystwyth for the Mayoral Year 2023-24 and gave his reasons for the proposal.

Cllr Jeff Smith seconded the proposal

 

There being no other names proposed members voted unanimously that Councillor Kerry Ferguson be appointed Mayor of Aberystwyth for the Mayoral Year 2019-20

 

6

Apwyntio Dirprwy Faer ar gyfer y flwyddyn Faerol 2023-24

 

 

Yn absenoldeb y Cyng Alun Williams cynigiodd y Cyng Emlyn Jones y Cyng Maldwyn Pryse fel Dirprwy Faer ar gyfer 2023-24

Yn absenoldeb y Cyng Carl Worrall, eiliwyd hyn gan y Cyng Kerry Ferguson

 

Gan nad oedd unrhyw gynnig arall pleidleisiwyd yn unfrydol dros apwyntio’r Cyng Maldwyn Pryse yn Ddirprwy Faer ar gyfer y flwyddyn 2023-24

 

Appoint the Deputy Mayor for the Mayoral Year 2023-24

 

 

In Cllr Williams’ absence Cllr Emlyn Jones proposed Councillor Maldwyn Pryse as Deputy Mayor for 2023-24

In Cllr Carl Worrall’s absence Cllr Kerry Ferguson seconded the proposal.

 

There being no other names proposed members voted unanimously that Cllr Maldwyn Pryse be appointed Deputy-Mayor of Aberystwyth for the Mayoral year 2023-24

 

7

Datganiad Derbyn Swydd

 

Arwyddodd y Maer newydd i dderbyn y Datganiad Derbyn Swydd -wedi ei dystio gan y Cynigydd a’r Eilydd a’r Clerc.

Declaration of Acceptance of Office

 

The incoming Mayor accepted and signed the Declaration of Acceptance of Office -witnessed by his proposer and seconder and the Clerk

 

8

Cyfarchiad y Maer

 

Cyfarchod y Maer, Cyng Kerry Ferguson, y Cyngor a phawb yn bresennol, gan ddiolch i’w chyd-gynghorwyr am eu ffydd ynddi ac am ei hethol fel Maer.

 

The Mayor’s address

 

The Mayor, Cllr Kerry Ferguson addressed Council and all present, thanking her fellow councillors for their vote of confidence in electing her to the office of Mayor.

 

9

Apwyntiadau ar gyfer y Flwyddyn Faerol 2023-24

 

Cyflwynodd y Clerc yr apwyntiadau ar gyfer Blwyddyn y Maer 2023-24:

 

 • Cymar y Maer: Cyng Emlyn Jones
 • Dirprwy Faer: Cyng Maldwyn Pryse
 • Caplan y Maer: y Parch. Cei Rees

 

Appointments for the Mayoral Year 2023-24

 

 

The Clerk presented the appointments for the Mayoral Year 2023-24:

 

 • Consort: Cllr Emlyn Jones
 • Deputy Mayor: Cllr Maldwyn Pryse
 • Chaplain to the Mayor: Rev. Cei Rees

 

10

Arwisgodd y Maer y Dirprwy Faer gyda Bathodyn y Swydd

The Mayor invested the Deputy Mayor with the Badge of Office

 

11

Arwisgodd Y Maer y cyn-Faer gyda Bathodyn y Swydd

The Mayor invested the retiring Mayor with the Badge of Office

 

12

Arwisgodd y cyn- Faeres, Carolyn Hodges, y cymar newydd, Cyng Emlyn Jones

The Outgoing Mayoress, Carolyn Hodges, invested the incoming consort, Cllr Emlyn Jones

 

13

Cyflwyno Medalau Cyfraniad Arbennig

 

Cyflwynodd y Maer medalau Cyfraniad Arbennig i Richard Griffiths BEM a David Jenkins MBE am flynyddoedd maith o wasanaeth i’r Bâd Achub yn Aberystwyth.  Cyflwynwyd y medalau am y tro cyntaf.

 

Presentation of Special Contribution Medals

 

The Mayor presented Special Contribution Medals to

Richard Griffiths BEM a David Jenkins MBE for their years of service to the RNLI in Aberystwyth. These medals were being presented for the first time.

14

Apwyntio Bardd y Dref am y flwyddyn Faerol 2023-24

 

Apwyntiwyd Eurig Salisbury fel Bardd y Dref am y flwyddyn Faerol 2023-24. Cyflwynodd y Bardd gerddi i’r  Maer ymadawedig a’r Maer newydd.

 

Appoint the Town Bard for the Mayoral year 2023-24

 

Eurig Salisbury was appointed the Town Bard for the Mayoral year 2023-24. He presented poems to the retiring and incoming Mayors.

15

Galwodd y Maer am fendith i’r apwyntiadau newydd oddiwrth y Parch Cei Rees

The Mayor requested a blessing for the new appointments from Rev. Cei Rees

 

16

Gan nad oedd unrhyw fusnes arall gohiriodd y Maer y cyfarfod yn swyddogol ac fe’i ddilynwyd gyda’r Anthem Genedlaethol.

 

There being no further business, the Mayor formally adjourned the meeting which was followed by the National Anthem of Wales.