Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Cofnodion Pwyllgor Cynllunio (Hybrid)

Minutes of the Planning Committee (Hybrid)

 

 1. 6.2023

 

 

COFNODION  /  MINUTES

 

1

Yn bresennol:

 

Cyng. Jeff Smith (Cadeirydd)

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Dylan Lewis-Rowlands

Cyng. Matthew Norman

Cyng. Bryony Davies

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Mark Strong

 

Yn mynychu:

 

Cyng. Connor Edwards

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present:

 

Cllr. Jeff Smith (Chair)

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Dylan Lewis-Rowlands

Cllr. Matthew Norman

Cllr. Bryony Davies

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Mark Strong

 

In attendance:

 

Cllr. Connor Edwards

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau:

 

Cyng. Kerry Ferguson

Cyng. Maldwyn Pryse

Cyng. Owain Hughes

Cyng. Lucy Huws

 

Apologies:

 

Cllr. Kerry Ferguson

Cllr. Maldwyn Pryse

Cllr. Owain Hughes

Cllr. Lucy Huws

 

 

3

Datgan Diddordeb:

 

Dim

Declaration of interest:

 

None

 

 

4

Cyfeiriadau Personol:

 

Dim

Personal references:

 

None

 

 

5

Ethol Cadeirydd y Pwyllgor Cynllunio

 

Enwebwyd y Cyng Jeff Smith gan y Cyng Talat Chaudhri ac fe’i eiliwyd gan y Cyng Dylan Lewis-Rowlands. Nid oedd unrhyw enwebiadau eraill, ac etholwyd ef yn briodol.

 

Elect Chair of the Planning Committee

 

Cllr Jeff Smith was nominated by Cllr Talat Chaudhri and seconded by Cllr Dylan Lewis-Rowlands. There were no other nominations, and he was duly elected.

 

 

6

Ethol Is-gadeirydd y Pwyllgor Cynllunio

 

Enwebwyd y Cyng Dylan Lewis-Rowlands gan y Cyng Matthew Norman ac fe’i eiliwyd gan y Cyng Mair Benjamin. Nid oedd unrhyw enwebiadau eraill, ac etholwyd ef yn briodol.

Elect Vice Chair of the Planning Committee

 

Cllr Dylan Lewis-Rowlands was nominated by Cllr Matthew Norman and seconded by Cllr Mair Benjamin. There were no other nominations, and he was duly elected.

 

 

7

Ceisiadau Cynllunio

 

Planning Applications

 

 

7.1

A230347: Maes carafannau Midfield

 

DIM GWRTHWYNEBIAD gan y Cyngor yn amodol ar gydymffurfio â'r yr argymhellion yn yr adroddiad ecoleg ynghylch cyfyngiadau goleuo allanol.

 

Mae'r Cyngor yn croesawu'r mesurau i gyflawni cynaliadwyedd

A230347: Midfield Caravan Park

 

The Council has NO OBJECTION subject to compliance with the recommendations in the ecology report regarding exterior lighting restrictions.

 

The Council welcomes the measures to achieve sustainability

 

Cysylltu gyda’r Cyngor Sir

Contact CCC

8

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

8.1

16 Stanley Road: roedd y perchennog wedi gosod ffenestri upvc nad oedd yn cyd-fynd â'r rhai gwreiddiol. Nid oedd unrhyw gais cynllunio wedi'i gyflwyno felly byddai'r mater yn cael ei godi gyda Chyngor Ceredigion.

 

16 Stanley Road: the owner had inserted upvc windows that were not in keeping with the originals.  No planning application had been presented so the matter would be raised with Ceredigion Council.

 

Cysylltu gyda’r Cyngor Sir

Contact CCC

8.2

3 Ffordd y Gogledd (A220294 22.5.2022): Roedd yr eiddo hwn wedi derbyn caniatâd cynllunio yn ddibynnol ar gadw'r nodweddion gwreiddiol gan gynnwys y gwydr lliw. Roedd y gwydr lliw wedi'i dynnu a byddai'r mater yn cael ei adrodd i Gyngor Ceredigion

 

3 North Road ( A220294 22.5.2022):This property had received planning permission subject to keeping the original features including the stained glass.  The stained glass had been removed and the matter would be reported to Ceredigion Council

 

8.3

Meithrinfa, Heol y Gogledd (Tŷ Tref Rhif 1): nid oedd y rheiliau balconi wedi'u hailosod.

 

Byddai'r Aelod Cabinet a swyddogion yn cael eu gwahodd i'r Pwyllgor Cynllunio nesaf i drafod gorfodi.

Meithrinfa, North Road (Town House No1): the balcony railings had not been reinstated.

 

The Cabinet Member and officers would be invited to the next Planning Committee to discuss enforcement.

 

8.4

Strategaeth Tai Ceredigion (dyddiad cau 30.6.2023)

 

Yn gyffredinol teimlwyd bod diffyg targedau ac uchelgais yn y Strategaeth. Roedd sylwadau’r Cynghorwyr yn cynnwys:

 

 • Nid oes gan y Strategaeth weledigaeth na chynllun gweithredu clir.
 • Mae problemau'n cael eu nodi ond nid yw'r atebion wedi'u nodi.
 • Nid oes targedau mesuradwy
 • Er y cyfeirir at bwysigrwydd trafnidiaeth gyhoeddus yng nghyd-destun tai nid oes ymrwymiad i weithredu
 • Cyfeirir at yr heddlu fel partner posibl, ond fe ddylai eu cynnwys nhw fod yn ddewis olaf.
 • Nid oes unrhyw gyfeiriad at gyllid Adran 106
 • Nid oes unrhyw sôn am gyfyngiadau ar niferoedd HMO
 • Nid oes unrhyw gyfeiriad at brynwyr tro cyntaf a thro olaf a sut y bydd anghenion tai'r ddau grŵp mawr hyn yn cael eu diwallu.
 • Nid oes cyfeiriad at gynlluniau Cymorth i Brynu
 • Ni roddir unrhyw esboniad sut y bydd y Cyngor yn mynd i'r afael â materion trwy dai fforddiadwy yn ogystal â thai cymdeithasol cymdeithasau tai.
 • Mae diffyg ymgysylltu â thenantiaid.
 • Mae gorddibyniaeth ar y sector rhentu preifat sydd yn aml yn cael ei reoli'n wael ac yn achosi problemau yn Aberystwyth o ran ymddygiad gwrthgymdeithasol.
 • Mae diffyg gorfodaeth difrifol i gefnogi'r system drwyddedu sy'n cael effaith negyddol ar dwristiaeth yn Aberystwyth o erddi blaen hyll (storfeydd bin ac ati), tai sy'n cael eu cynnal a'u cadw'n wael.
 • Nid oes targedau penodol ar gyfer darparu tai cyngor
 • Y Gymraeg: nid yw’r strategaeth yn dweud sut y bydd yn mynd i’r afael â’r gostyngiad yng nghanran y siaradwyr Cymraeg drwy dai fforddiadwy.
 • Mae angen llwybr ‘llety yn gyntaf’

 

 

Roedd y cwestiynau a godwyd yn cynnwys:

 

 • Faint o bobl sydd wedi cyflwyno eu hunain yn ddigartref i'r heddlu yn dilyn cau swyddfeydd CSC?
 • Sut mae CSC yn hysbysu tenantiaid o'u hawliau?
 • Sut mae Cyfraniadau Tai Fforddiadwy a chyllid Adran 106 wedi cael eu defnyddio hyd yn hyn?

 

Byddai'r ymateb yn cael ei ddosbarthu i gynghorwyr am sylwadau pellach.

 

Ceredigion Housing Strategy (deadline 30.6.2023)

 

In general it was felt that the Strategy lacked targets and ambition. Councillor comments included:

 

 

 • The Strategy lacks a clear vision or action plan.
 • Problems are identified but the solutions are not.
 • There are no measurable targets
 • Although the importance of public transport is referred to in the housing context there is no commitment to take action
 • The police are referenced as a potential partner, but involvement should be as a last resort.
 • There is no reference to Section 106 funding

 

 • There is no mention of limits on HMO numbers
 • There is no reference to first time and last time buyers and how the housing needs of these two large groups will be met.
 • There is no reference to Help to Buy schemes
 • There is no explanation given as to how the Council will address issues through affordable housing in addition to housing association social housing.
 • There is a lack of engagement with tenants.
 • There is an over reliance on the private rental sector which is often badly managed and causing problems in Aberystwyth in terms of anti-social behaviour.
 • There is a serious lack of enforcement to support the licencing system which has a negative impact on tourism in Aberystwyth from unsightly front gardens (bin stores etc), badly maintained housing.
 • There are no specific targets for the provision of council housing
 • Welsh language: the strategy doesn’t say how it will address the decline in the percentage of Welsh speakers through affordable housing.
 • There needs to be a ‘housing first’ approach

 

Questions raised included:

 

 • How many people have presented as homeless to the police following the closure of CCC offices?
 • How does CCC inform tenants of their rights?
 • How has Affordable Housing Contributions and Section 106 funding been used up until now?

 

The response would be circulated to councillors for further comment