Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Cofnodion Pwyllgor Cynllunio (Hybrid)

Minutes of the Planning Committee (Hybrid)

 

 1. 7.2023

 

 

COFNODION  /  MINUTES

 

1

Yn bresennol:

 

Cyng. Jeff Smith (Cadeirydd)

Cyng. Dylan Lewis-Rowlands

Cyng. Matthew Norman

Cyng. Mark Strong

Cyng. Owain Hughes

 

Yn mynychu:

 

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present:

 

Cllr. Jeff Smith (Chair)

Cllr. Dylan Lewis-Rowlands

Cllr. Matthew Norman

Cllr. Mark Strong

Cllr. Owain Hughes

 

In attendance:

 

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau:

 

Cyng. Kerry Ferguson

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Lucy Huws

 

Apologies:

 

Cllr. Kerry Ferguson

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Lucy Huws

 

 

 

3

Datgan Diddordeb:

 

Dim

Declaration of interest:

 

None

 

 

4

Cyfeiriadau Personol:

 

Mewn ymateb i erthygl negyddol yn y Cambrian News, mynegodd y Cyng Dylan Lewis-Rowlands ei gefnogaeth i staff y Cyngor Tref.

Personal references:

 

In response to a negative article in the Cambrian News, Cllr Dylan Lewis-Rowlands expressed his support for the Town Council staff.

 

 

5

Ceisiadau Cynllunio

 

Planning Applications

 

 

5.1

A230419: 9 Dan Dre

 

DIM GWRTHWYNEBIAD gan y Cyngor

 

Mae'r Cyngor yn croesawu'r defnydd o le busnes gwag

A230419: 9 Mill Street

 

The Council has NO OBJECTION

 

The Council welcomes the use of an empty business premises

 

Cysylltu gyda’r Cyngor Sir

Contact CCC

5.2

A230427: Heddle,  Ffordd Llanbadarn

 

DIM GWRTHWYNEBIAD gan y Cyngor

 

A230427: Heddle, Llanbadarn Road

 

The Council has NO OBJECTION

 

 

 

6

Gwerthusiadau Ardal Gadwraeth ac Archwiliad o Adeiladau Rhestredig Gwag

 

Ymateb y Cyngor Tref:

 

Mae Aberystwyth yn arbennig oherwydd ei thwf graddol o’r castell dros gyfnod hir o amser. Mae’n dref unigryw oherwydd harddwch ac amrywiaeth y bensaernïaeth hanesyddol – carreg, brics, tyrau, mosaigau, blaenau siopau traddodiadol, tafarndai hanesyddol, ffenestri, drysau, gwydr lliw, rheiliau, palmentydd llechi, coblau, enwau lleoedd Cymraeg ac ati.

 

Ffin yr ardal gadwraeth: dylid cynnwys y Pier yn yr ardal gadwraeth

 

Adeiladau arbennig i'w gwarchod:

 • Yr Hen Goleg
 • 'Hen Dref Aberystwyth' (Maes Lowri a'r strydoedd cyfagos ar dop y dref cyn belled â Stryd y Bont a Tan y Cae), Hen Neuadd y Farchnad, Eglwys Mihangel Sant
 • Y tafarndai – Ship & Castle, Y Llew Du, Gwesty’r Castell , Rummers, Bank Vaults, Y Cŵps ayb.
 • Y castell a’i dir a’i lochesi (y Wal Sibrwd a Chôr y Castell)
 • Y promenâd yn ei gyfanrwydd
 • Craig Glais, rheilffordd y graig a'r orsaf.
 • Yr orsaf drenau
 • Hen Swyddfa Bost
 • Heol y Gogledd (gan gynnwys gerddi blaen) a Morfa Mawr
 • Yr Ysgol Gelf a'i chyffiniau
 • Tai’r Porth gyda chlos oddi ar Y Porth Bach
 • Hen Lyfrgell y dref a Rhes Crynfryn
 • Llyfrgell newydd y dref
 • Adeiladau’r Hen Ysgol
 • Capeli ac eglwysi.

 

Mannau gwyrdd i'w gwarchod:

 • Coedlan Plas Crug
 • Maes Gwenfrewi a'r ardaloedd amwynder cyfagos
 • yr holl lawntiau poced a borderi ledled y dref gan gynnwys y lawntiau o flaen Llyfrgell y Dref
 • dir y castell
 • coed stryd ledled y dref
 • gerddi blaen – yn hytrach na cael eu defnyddio fel lle i storio biniau neu parcio ceir

 

Materion sy'n effeithio ar yr ardal gadwraeth:

 • esgeuluso adeiladau hanesyddol
 • diffyg gorfodaeth
 • defnyddio UPVC yn lle deunyddiau cynaliadwy (yn aml heb ganiatâd)
 • colli nodweddion hanesyddol fel y rhestrwyd uchod (ffenestri, gwydr lliw, mosaigau, rheiliau haearn, drysau, goleuadau, palmentydd llechi a choblau, enwau tai/lleoedd Cymraeg ac ati)
 • Colli gerddi blaen – yn aml fe’u defnyddir fel storfa biniau neu ar gyfer parcio ceir
 • Dylid gwarchod enwau lleoedd Cymraeg
 • diffyg cynnal a chadw gan landlordiaid
 • Diffyg ymgynghori ac ymgysylltu ystyrlon ynghylch newidiadau a datblygiadau
 • Glendid tref a diffyg trefn lanhau
 • Diffyg dehongliad

 

Gwella'r ardal:

 • Fe ddylai gwelliannau warchod yr holl nodweddion a restrir uchod
 • Dylai datblygwyr a landlordiaid fod yn atebol am ddileu neu ddifrodi nodweddion hanesyddol (fel y rhestrir uchod)
 • Dylai’r broses gorfodi fod yn fwy effeithiol
 • Dylid cyflwyno telerau cadwraeth cryfach fel rhan o'r broses ceisiadau cynllunio yn ogystal â'r broses drwyddedu ar gyfer llety ar rent

 

Adeiladau Rhestredig masnachol gwag:

 • Belle Vue
 • Neuadd y Sir
 • Yr hen DIVA ar rhodfa’r môr
 • Claire gynt - 37 Y Stryd Fawr
 • Yr Hen Ysgol - 2 uned
 • Costa
 • Porth y Gogledd
 • Furniture Cave
 • Hen Swyddfa Bost (yn dod yn wag yn fuan o bosib)
 • Gas Showroom
 • Siop y Prom
 • Neuadd Buarth

 

Conservation Area Appraisals and Vacant Listed Building Audit

 

The Town Council’s response:

 

Aberystwyth is special because of its gradual growth from the castle over a long period of time.It is an unique town because of the beauty and variety of the historic architecture – stone, brick, towers, mosaics, traditional shop fronts, historic public houses, windows, doors, stained glass, railings, slate pavements, cobbles, Welsh place names etc

 

Conservation area boundary: the Pier should be included in the conservation area

 

Special buildings to be protected:

 • Old College
 • ‘Old Town Aberystwyth’ (Laura Place and surrounding streets at the top of town as far as Bridge Street and South Road), Old Market Hall, St Michael’s church
 • the public houses – Ship & Castle, Black Lion, Castle Hotel, Rummers, Bank Vaults, Y Cŵps etc.
 • The castle and its grounds and shelters (Whispering Wall and Côr y Castell)
 • The promenade in its entirety
 • Constitution Hill, cliff railway and station
 • The train station
 • Old Post Office
 • North Road (including front gardens) and Queen’s Road
 • The School of Art and its environs.
 • The houses with a courtyard off Eastgate Street (Tai y Porth).
 • The old town Library and Crynfryn Row
 • The new Town Library
 • The Old School complex
 • Chapels and churches.

 

Green spaces to be protected:

 • Plas Crug Avenue
 • Maes Gwenfrewi and adjacent amenity areas
 • all existing greens and borders throughout town including the greens in front of the Town Library
 • the castle grounds
 • street trees throughout the town
 • front gardens - as opposed to being used as bin stores and car parking

 

Issues affecting the conservation area:

 • neglect of historic buildings
 • lack of enforcement
 • use of UPVC instead of sustainable materials (often without permission,
 • loss of historic features as listed above (windows, stained glass, mosaics, iron railings, doors, lights, slate pavements and cobbles etc
 • Loss of front gardens – often they are used as bin stores or for car parking
 • Loss of Welsh house/place names
 • lack of maintenance by landlords.
 • Lack of meaningful consultation and engagement regarding changes and developments.
 • Town cleanliness and lack of cleaning regime
 • Lack of interpretation

 

 

To improve the area:

 • Improvements should protect all the features and characteristics listed above.
 • Developers and landlords should be accountable for removal of / or damage to historic features (as listed above)
 • Enforcement process should be more effective
 • Stronger conservation conditions should be introduced as part of the planning application process as well as the licensing process for rented accommodation

 

 

Vacant commercial Listed Buildings:

 • Belle Vue
 • County Hall
 • Former DIVA on the sea front
 • Former Claire’s - 37 Great Darkgate Street
 • The Old School - 2 units
 • Costa
 • Northgate St
 • Furniture Cave
 • Old Post Office (possibly becoming vacant shortly)
 • Gas Showroom
 • Siop y Prom
 • Buarth Hall

 

 

7

Gohebiaeth

 

Dim

Correspondence

 

None