Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Cofnodion y Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau (hybrid)

Minutes of the Finance and Establishments Committee (hybrid)

 

  1. 6.2023

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

 

Cyng. Sienna Lewis (Cadeirydd)

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Maldwyn Pryse

Cyng. Jeff Smith

Cyng. Kerry Ferguson

Cyng. Matthew Norman

Cyng. Emlyn Jones

Cyng. Owain Hughes

 

Yn mynychu

 

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Carl Worrall

Cyng Mair Benjamin

Hedydd Cunningham (Cyfrifydd)

John Cunningham (Cyfrifydd)

Wendy Hughes (Digwyddiadau a Phartneriaethau ac yn cynrychioli’r Clerc yn ei habsenoldeb)

Jordan Phillips (Aelod o’r cyhoedd)

 

Present

 

Cllr. Sienna Lewis (Chair)

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Maldwyn Pryse

Cllr. Jeff Smith

Cllr. Kerry Ferguson

Cllr. Matthew Norman

Cllr. Emlyn Jones

Cllr. Owain Hughes

 

In attendance

 

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Carl Worrall

Cllr. Mair Benjamin

Hedydd Cunningham (Accountant)

John Cunningham (Accountant)

Wendy Hughes (Events & Partnerships and representing the Clerk in her absence)

Jordan Phillips (Member of the public)

 

 

2

Ymddiheuriadau

 

Cyng. Mark Strong

Cyng. Alun Williams

Cyng. Bryony Davies

Cyng. Brian Davies

Cyng. Dylan Lewis-Rowlands

 

Apologies

 

Cllr. Mark Strong

Cllr. Alun Williams

Cllr. Bryony Davies

Cllr. Brian Davies

Cllr. Dylan Lewis-Rowlands

 

 

3

Datgan buddiannau:

 

  1. 3: Cais am grant Sgarmes - Wendy Hughes

 

Declarations of interest:  

 

  1. 3: Sgarmes grant application - Wendy Hughes

 

 

4

Cyfeiriadau Personol:

 

Ymddiheuriodd y Cyng. Sienna Lewis am ei habsenoldeb dros y misoedd diwethaf a fu oherwydd afiechyd.

 

Personal references:

 

Cllr. Sienna Lewis apologised for her absence over the last few months which had been due to ill health.

 

 

 

5

Ethol Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau:

 

Enwebwyd y Cyng. Sienna Lewis gan y Cyng. Talat Chaudhri ac fe’i eiliwyd gan y Cyng. Emlyn Jones

Gan nad oedd unrhyw enwebiadau eraill fe’i hetholwyd yn briodol.

Elect Chair of the Finance & Establishments Committee:

 

Cllr. Sienna Lewis was nominated by Cllr. Talat Chaudhri and seconded by Cllr Emlyn Jones

 

As there were no other nominations she was duly elected.

 

6

Ethol Is-gadeirydd y Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau

Hunan-enwebwodd y Cyng. Talat Chaudhri ac fe’i eiliwyd gan y Cyng. Maldwyn Pryse. Gan nad oedd unrhyw enwebiadau eraill fe’i etholwyd yn briodol.

Elect Vice Chair of the Finance & Establishments Committee:

 

Cllr. Talat Chaudhri self-nominated and was seconded by Cllr. Maldwyn Pryse. As there were no other nominations he was duly elected.

 

 

7

 

Cyfrifon Mis Mai

 

ARGYMHELLWYD cymeradwyo cyfrifon Mis Mai.

 

Cwestiynwyd y ddyraniad cyllideb i’r Farchnad Ffermwyr

 

Roedd John Cunningham wedi cytuno cyfraddau is gyda BT (gostyngiad o £110 i £45 y mis) a chontractau Ynni ar gyfer Neuadd Gwenfrewi a Sgwâr Glyndŵr (gostyngiad o £2300 y flwyddyn i £275 y flwyddyn ynghyd ag ad-daliad o £345 oherwydd trafodaethau hir).

 

Yswiriant: Cyflwynodd John Cunningham hefyd y dyfynbrisiau yswiriant yr oedd wedi'u derbyn. Roedd manylion y polisi gwerth gorau wedi'u dosbarthu i'r holl gynghorwyr ond oherwydd y brys i gwrdd â'r terfyn amser tynn (dyddiad adnewyddu 26.06.2023) bu'n rhaid i'r opsiynau gael eu hystyried gan y Pwyllgor Cyllid.

 

PENDERFYNWYD dewis Gallaghers ond gyda'r yswiriant parc sglefrio wedi'i gynnwys a'r yswiriant ‘Cyberisk’ wedi'i ychwanegu. Roedd hyn yn cynrychioli arbediad sylweddol o gymharu â'r llynedd.

 

Diolchodd y cynghorwyr i John a Hedydd Cunningham am eu gwaith.

 

May accounts

 

It was RECOMMENDED that the May accounts be approved.

 

The Farmers Market budget allocation was queried.

 

John Cunningham (Accountant) had negotiated lower rates with BT (reduced from £110 to £45 per month) and Energy contracts for Neuadd Gwenfrewi and Sgwâr Glyndŵr (reduced from £2300 per annum to £275 per annum plus a refund of £345 due to lengthy negotiation).

 

Insurance: John Cunningham also presented the insurance quotes he had received. The best value policy details had been circulated to all councillors but due to the urgency of meeting the tight deadline (renewal date 26.06.2023) the options had to be considered by the Finance Committee.

 

 

It was RESOLVED to go with Gallaghers but with the skate park insurance included and the Cyberisk Insurance added. This represented a substantial saving as compared to last year.

 

Councillors thanked John and Hedydd Cunningham for their work.

 

 

 

8

Adroddiad yr Archwilydd Mewnol 2022-23

ARGYMHELLWYD cymeradwyo’r adroddiad yn amodol ar gywiro'r dyddiad.

ARGYMHELLWYD ymgynghori â'r Cadeirydd Staffio fel rhan o Archwiliadau Mewnol yn y dyfodol.

Byddai argymhellion yr archwilydd a'r cyfrifydd ar gyfer system fflôt neu arian mân yn cael eu hystyried ymhellach.

Internal Auditor report 2022-23

It was RECOMMENDED that the report be approved subject to correction of the date.

 

It was also RECOMMENDED that the Chair of Staffing be consulted as part of future Internal Audits.

 

The recommendations by both the auditor and the accountant for a float or a petty cash system would be considered further.

 

 

9

Y ffurflen Flynyddol 2022-23

ARGYMHELLWYD cymeradwyo’r Ffurflen Flynyddol.

 

Annual Return 2022-23

It was RECOMMENDED that the Annual Return be approved.

 

 

10

Grant  ‘ Shared Prosperity Fund’  – staff a chyfrifiaduron ychwanegol

Dal i ddisgwyl cadarnhad ysgrifenedig gan Geredigion ond byddai'n cynnwys dau aelod arall o staff. Byddai gofod desg yn cael ei greu yn y Siambr ond roedd angen dau gyfrifiadur arall a gliniadur (ar gyfer cyfarfodydd).

 

Dywedodd y Cyng. Emlyn Jones y byddai’n  adrodd yn ôl i'r Cyngor Tref ar ôl derbyn cadarnhad.

 

Diolchwyd i'r Cynghorwyr Kerry Ferguson ac Emlyn Jones am eu gwaith.

Shared Prosperity Fund grant – additional staff and computers

Still awaiting written confirmation from Ceredigion but it would involve two further members of staff.  Desk space would be created in the Chamber but two further computers and a laptop (for meetings) were needed.

Cllr. Emlyn Jones would report back to the Town Council after receipt of confirmation.

Councillors Kerry Ferguson and Emlyn Jones were thanked for their work.

 

11

Neuadd Gwenfrewi – gwaith angenrheidiol

Ebost oddiwrth Nathan Goss ynglyn ag ymsuddiant a’r opsiynau ar gyfer tangryfhau. Costau i’w darparu.

Neuadd Gwenfrewi – essential works

Email from Nathan Goss regarding subsidence and the options for underpinning. Costs to be provided

 

12

Grantiau cymunedol

Community grants

 

12.1

Ystyried newid yr uchafswm grant

ARGYMHELLWYD y dylid:

  • edrych ar y cyfanswm a gynigir o dan adran 137 wrth osod y gyllideb nesaf.
  • newid yr uchafswm grant o £5,000 i £2,000
  • darparu tystiolaeth ar ffurf cynllun busnes am symiau dros £1,000 (gostyngiad o £2,000)

Consider amending maximum grant amount

It was RECOMMENDED that:

  • the total offered under section 137 should be looked at whilst setting the next budget.
  • the maximum grant amount should be changed from £5,000 to £2,000.
  • Evidence in the form of a business plan should be provided for amounts over £1,000 (reduced from £2,000)

 

 

12.2

Ystyried y gŵyn a dderbyniwyd (eitem caeedig)

Gadawodd Jordan Phillips y Siambr

Cynigiwyd bod y Clerc yn ysgrifennu at y ddau achwynydd yn ailadrodd y canllawiau. Byddai Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid, y Cyng. Sienna Lewis hefyd yn hapus i gwrdd â'r achwynydd cyntaf.

Consider complaint received  (Closed item)

Jordan Phillips left the Chamber

It was proposed that the Clerk writes to both complainants reiterating the guidelines. Finance Committee Chair, Cllr Sienna Lewis would also be happy to meet with the first complainant.

 

12.3

Cais am grant -  ymweliad Sgarmes â Kronberg

 

I’w drafod yn y Cyngor Llawn.

Grant applicationSgarmes visit to Kronberg

 

To be discussed in Full Council.

 

13

Taliadau cynghorwyr

 

Roedd rhestr lwfansau drafft wedi'u dosbarthu'n electronig ac yn y cyfarfod. Lwfansau i'w trafod  ymhellach yn y cyfarfod nesaf.

Cylchredwyd ffurflenni eithrio.

 

Councillor Allowances

 

The draft allowances had been circulated electronically and at the meeting. Allowances to be discussed further at the next meeting.

Opt out forms were circulated.

 

14

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

14.1

Gwobrau Cyntaf Aber 22.06.2023 – Gwahoddiad Menter Aberystwyth

 

Byddai’r Cynghorwyr Mair Benjamin a Jeff Smith yn mynychu’r achlysur.

Aber First Awards 22.6.2023 – Menter Aberystwyth invitation

 

Cllrs. Mair Benjamin and Jeff Smith would attend the awards.

 

 

14.2

Cronfa Bensiwn Dyfed – Er gwybodaeth

 

Cyfradd cyfraniad cyflogwr rhwng 1.4.2024 i 31.3.2027 yw 18.7%. Dylid cronni’r dyraniad o £2000 (cyfyngedig yn y gronfa) yn y gyllideb flynyddol ar gyfer ddiffyg pensiwn pe bai’r Balans Buddion Diffiniedig yn annigonol a bod angen ychwanegiad.

 

Dyfed Pension Fund – for information

 

Employer contribution rate for the period from 1.4.2024 to 31.3.2027 is 18.7%. The annual £2,000 pension deficit budget allocation in the event that the Defined Benefit Balance is inadequate and a top-up is required should be accumulated (fund restricted).

 

 

14.3

Wild West Cycle Sportive

 

Dylid cysylltu gyda’r Cyngor Sir

 

Wild West Wales Cycle sportive:

 

Ceredigion Council to be contacted.