Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyfarfod Blynyddol y Cyngor Llawn (hybrid)

Annual Meeting of Full Council (hybrid)

 

22.5.2023

 

COFNODION / MINUTES

 

18

Yn bresennol:

 

Cyng. Kerry Ferguson (Cadeirydd)

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Jeff Smith

Cyng. Alun Williams

Cyng. Maldwyn Pryse

Cyng. Emlyn Jones

Cyng. Dylan Lewis-Rowlands

Cyng. Bryony Davies

Cyng. Mari Turner

Cyng. Matthew Norman

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Mark Strong

Cyng. Steve Davies

Cyng. Sienna Lewis

Cyng. Owain Hughes

 

Yn mynychu:

 

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Wendy Hughes (Swyddog Digwyddiadau a Phartneriaethau)

Carol Thomas (cyfieithydd)

 

Present:

 

Cllr. Kerry Ferguson (Chair)

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Jeff Smith

Cllr. Alun Williams

Cllr. Maldwyn Pryse

Cllr. Emlyn Jones

Cllr. Dylan Lewis-Rowlands

Cllr. Bryony Davies

Cllr. Mari Turner

Cllr. Matthew Norman

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Mark Strong

Cllr. Steve Davies

Cllr. Sienna Lewis

Cllr. Owain Hughes

 

In attendance:

 

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Wendy Hughes (Events & Partnerships Officer)

Carol Thomas (translator)

 

 

19

Ymddiheuriadau:

 

Cyng. Carl Worrall

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Connor Edwards

Cyng. Brian Davies

 

Apologies:

 

Cllr. Carl Worrall

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Connor Edwards

Cllr. Brian Davies

 

 

20

Datgan Diddordeb ar faterion yn codi o’r agenda

 

Dim

Declaration of Interest on Matters Arising from the agenda

 

None

 

 

21

Cyfeiriadau Personol

 

Diolchwyd i'r staff am eu gwaith yn trefnu penwythnos y Maer a'r Gefeillio.

Personal References

 

Staff were thanked for their work in organising the Mayoral and Twinning weekend.

 

 

22

Adroddiad y Maer

 

Cyflwynwyd adroddiad llafar gan y Cyn Faer ar ddigwyddiadau diweddar a fynychwyd gan gynnwys seremonïau Sefydlu’r Maer yn Llanbedr Pont Steffan ac Aberteifi.

Mayoral report

 

A verbal report was presented by the Past Mayor on recent events attended which included the Mayoral Inauguration ceremonies at both Llanbedr Pont Steffan and Aberteifi.

 

 

23

Cofnodion o Gyfarfod Blynyddol y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Wener, 19 Mai 2023 i gadarnhau cywirdeb

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion. Roedd Eurig Salisbury fel y Bardd Tref cyntaf wedi ysgrifennu dwy gerdd ardderchog a oedd wedi creu argraff ar ymwelwyr rhyngwladol a threfi cyfagos.

 

Minutes of the Annual Meeting of Full Council held on Friday, 19 May 2023 to confirm accuracy

 

It was RESOLVED to approve the minutes. Eurig Salisbury as the first ever Town Bard had written two excellent poems which had impressed both international visitors and neighbouring towns.

 

 

24

Cofnodion o’r Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 4 Mai 2023 i gadarnhau cywirdeb

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion gyda’r newidiadau canlynol:

 

 

254: newid ‘ei’ i ‘eu’

270: roedd brawddeg wedi ei adael allan o’r Gymraeg - ‘Byddai’r cwestiynau a godwyd yn y papur yn cael eu trafod yn y Pwyllgor Rheolau Sefydlog a Pholisi’.

Minutes of Full Council held on Monday, 4 May 2023 to confirm accuracy

 

It was RESOLVED to approve the minutes with the following amendments:

 

254: ‘his’ to be changed to ‘their’

270: a sentence had been omitted from the Welsh minute – ‘The questions posed in the paper would be discussed in the Standing Orders and Policy Committee’

 

 

25

Materion yn codi o’r Cofnodion:

 

262: byddai’r gwariant grant ychwanegol o £175 yn cael ei gymryd o’r gyllideb digwyddiadau ar gyfer Parêd Dewi Sant.

 

269: cyfarfod Bardd y Dref i'w drefnu i drafod manylion pellach a dylid gwahodd Eurig Salisbury.

Matters arising from the Minutes:

 

262: the additional grant spend of £175 would be taken from the events budget for the St David’s Parade.

 

269: a Town Bard meeting to be organised to discuss further details and Eurig Salisbury to be invited.

 

 

26

Ceisiadau cynllunio

 

Dim

Planning applications

 

None

 

 

27

Apwyntio aelodau ar y Pwyllgor Cynllunio 2023-24

 

Cynigiodd y cynghorwyr canlynol eu henwau:

Jeff Smith; Talat Chaudhri; Matthew Norman; Dylan Lewis Rowlands; Lucy Huws; Owain Hughes; Bryony Davies

 

To appoint members to the Planning Committee 2023-24

 

The following councillors put their names forward:

Jeff Smith; Talat Chaudhri; Matthew Norman; Dylan Lewis Rowlands; Lucy Huws; Owain Hughes; Bryony Davies

 

 

28

Apwyntio aelodau ar y Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol 2023-24

 

Cynigiodd y cynghorwyr canlynol eu henwau:

Jeff Smith; Talat Chaudhri; Matthew Norman; Dylan Lewis Rowlands; Lucy Huws; Owain Hughes; Bryony Davies; Alun Williams; Emlyn Jones; Mark Strong; Brian Davies; Steve Davies

 

To appoint members to the General Management Committee 2023-24

 

The following councillors put their names forward:

Jeff Smith; Talat Chaudhri; Matthew Norman; Dylan Lewis Rowlands; Lucy Huws; Owain Hughes; Bryony Davies; Alun Williams; Emlyn Jones; Mark Strong; Brian Davies; Steve Davies

 

 

29

Apwyntio aelodau ar y Pwyllgor Cyllid

2023-24

 

Cynigiodd y cynghorwyr canlynol eu henwau:

Jeff Smith; Talat Chaudhri; Matthew Norman; Dylan Lewis Rowlands; Sienna Lewis; Owain Hughes; Bryony Davies; Alun Williams; Emlyn Jones; Mark Strong; Brian Davies; Steve Davies

 

To appoint members to the Finance Committee 2023-24

 

The following councillors put their names forward:

Jeff Smith; Talat Chaudhri; Matthew Norman; Dylan Lewis Rowlands; Sienna Lewis; Owain Hughes; Bryony Davies; Alun Williams; Emlyn Jones; Mark Strong; Brian Davies; Steve Davies

 

 

30

Apwyntio aelodau ar y Panel Staffio

2023-24

 

PENDERFYNWYD newid y Cylch Gorchwyl i gyfyngu aelodaeth y Panel Staffio i wyth aelod yn cynnwys chwe chynghorydd a'r Maer a'r Dirprwy Faer yn aelodau ex-officio. Byddai hyfforddiant ‘Y Cyngor fel Cyflogwr’ yn orfodol i aelodau’r Panel.

To appoint members to the Staffing Panel

2023-24

 

It was RESOLVED to amend the Terms of Reference to restrict the membership of the Staffing Panel to eight members consisting of six councillors and the Mayor and Deputy Mayor as ex-officio members. The ‘Council as an Employer’ training would be compulsory for members of the Panel.

 

 

 

31

Apwyntio cynrychiolwyr ar gyrff allanol 2023-24

To appoint representatives to outside bodies 2023-24

 

Councillors

31.1

Pwyllgor Cyswlllt Rheilffyrdd Amwythig i Aberystwyth

Shrewsbury to Aberystwyth Rail Liaison Committee

Jeff Smith

Sienna Lewis

 

31.2

Cymdeithas Teithwyr Rheilffyrdd Amwythig i Aberystwyth

 

Shrewsbury to Aberystwyth Rail Passengers Association SARPA

 

Jeff Smith

Sienna Lewis

 

31.3

Traws Link Cymru

Traws Link Cymru

Jeff Smith

Sienna Lewis

 

(Alun Williams CCC)

 

31.4

Partneriaeth Efeillio Sant Brieg

 

St Brieuc People in Partnership Association  

 

Matthew Norman

Dylan Lewis-Rowlands

Emlyn Jones

Talat Chaudhri

Owain Hughes

Bryony Davies

Kerry Ferguson

Brian Davies

 

31.5

Efeillio Aberystwyth a Kronberg

  

Aberystwyth Kronberg Twinning

 

Emlyn Jones

Owain Hughes

Bryony Davies

Steve Davies

 

31.6

Cyfeillgarwch Yosano

 

Yosano Friendship 

 

Bryony Davies

Owain Hughes

Sienna Lewis

 

31.7

Efeillio Esquel

 

Esquel Twinning  

Maldwyn Pryse

Emlyn Jones

Bryony Davies

 

31.8

Efeillio Arklow

 

Arklow Twinning

Emlyn Jones

Kerry Ferguson

Owain Hughes

Steve Davies

Talat Chaudhri

 

31.9

Un Llais Cymru

 

PENDERFYNWYD mai'r Maer ddylai fynychu cyfarfodydd Un Llais Cymru

One Voice Wales  

 

It was RESOLVED that it should be the Mayor who attends One Voice Wales meetings

 

Kerry Ferguson

31.10

Menter Aberystwyth  

Menter Aberystwyth  

Maldwyn Pryse

Mark Strong

Matthew Norman

 

31.11

Llys Prifysgol Aberystwyth

 

Aberystwyth University Court  

 

Dylan Lewis-Rowlands

Owain Hughes

31.12

Bwrdd Prosiect yr Hen Goleg

 

Old College Project Board  

Brian Davies

Emlyn Jones

 

(Sienna Lewis – reserve)

 

31.13

Band Arian Aberystwyth

 

Aberystwyth Silver Band  

 

Maldwyn Pryse

 

(Talat Chaudhri – reserve)

 

31.14

Grŵp Adleoli Ffoaduriaid

 

Refugee Resettlement Group

Dylan Lewis-Rowlands

Lucy Huws

 

(Alun Williams – reserve)

 

31.15

Bwrdd Ymddiriedolwyr Craig Glais

 

Constitution Hill Board of Trustees  

 

Mark Strong

Maldwyn Pryse

 

(Jeff Smith – reserve)

 

31.16

Pwyllgor Defnyddwyr yr Harbwr

 

Harbour Users Committee

 

Brian Davies

Steve Davies

 

31.17

Grŵp Aberystwyth Gwyrddach

 

Greener Aberystwyth Group

Lucy Huws

Jeff Smith

Kerry Ferguson

Talat Chaudhri

 

31.18

Biosffer Dyfi

 

Dyfi Biosphere

 

Sienna Lewis

Jeff Smith

 

(Dylan Lewis-Rowlands – reserve)

 

31.19

Parc Natur Penglais

Parc Natur Penglais

Maldwyn Pryse

 

(Jeff Smith - reserve)

 

31.20

Bwrdd Rheoli y Cynllun Bro

 

Place Plan Management Board

 

Kerry Ferguson

Emlyn Jones

Sienna Lewis

Lucy Huws

Bryony Davies

 

31.21

Ymddiriedolaeth Cofeb Rhyfel

 

War Memorial Trust

 

Mari Turner

Kerry Ferguson

 

(Maldwyn Pryse – reserve)

 

31.22

Ymddiriedolaeth Cymynrodd Joseph a Jane Downie

 

Joseph and Jane Downie Bequest Trust.

Dylan Lewis-Rowlands

 

32

Rheoliadau Sefydlog

 

Cyfarfod o’r Pwyllgor Rheolau Sefydlog a Pholisi i’w drefni i drafod y rheolau sefydlog enghreifftiol newydd gyda’r cynghorwyr a ganlyn:

 

Ex-officio: Kerry Ferguson; Maldwyn Pryse

 • Ward Penparcau: Dylan Lewis-Rowlands
 • Ward Rheidol: Matthew Norman
 • Ward Ganol: Sienna Lewis
 • Ward y Gogledd: Jeff Smith
 • Ward Bronglais: Talat Chaudhri

Standing Orders

 

The Standing Orders and Policy Committee to be convened to discuss the new model standing orders with the following councillors:

 

Ex-officio: Kerry Ferguson; Maldwyn Pryse

 • Penparcau ward: Dylan Lewis-Rowlands
 • Rheidol ward: Matthew Norman
 • Central ward: Sienna Lewis
 • North ward: Jeff Smith
 • Bronglais ward: Talat Chaudhri

 

 

Organise meeting

33

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion tu fewn cylch gorchwyl y Cyngor hwn YN UNIG

 

1. RNLI: Cynghorwyr yn dymuno edrych ar ffyrdd o weithio'n agosach gyda'r RNLI. Y Maer a chynghorwyr â diddordeb i ymweld â'r orsaf.

2. Y Comisiwn Ffiniau: Eitem agenda'r Pwyllgor Rheoli Cyffredinol

3. Ffynnon ddŵr ar faes chwarae'r Castell – eitem ar raglen y Pwyllgor Rheoli Cyffredinol

4. Syniad maes chwarae ar gyfer Maes Heli Penparcau: nid mater i’r Cyngor Tref

5. Cadeiriau mawr y prom: roedd angen glanhau

6. Amserlen contract glanhau stryd: gwybodaeth i'w darparu.

 

Questions relating ONLY to matters in this Council’s remit

 

 1. RNLI: Councillors were keen to look at ways of working more closely with the RNLI. The Mayor and interested councillors to visit the station.
 2. Boundary Commission: General Management Committee agenda item
 3. Water fountain in the Castle playground – General Management Committee agenda item
 4. A playground idea for Maes Heli Penparcau: not a matter for the Town Council
 5. Prom giant deckchairs: cleaning needed to be carried out
 6. Street cleaning contract schedule: information to be provided.

 

Agenda RhC

GM agenda

34

Cyllid – ystyried gwariant Mis Mai

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r gwariant

Finance – to consider the May expenditure

 

It was RESOLVED to approve the expenditure.

 

 

35

Cymeradwyo cyfrifon Mis Ebrill

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r cyfrifon.

 

Daethpwyd o hyd i archwilydd mewnol newydd.

To approve the April accounts

 

It was RESOLVED to approve the accounts.

 

A replacement internal auditor had been found.

 

 

36

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Cyngor Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â’r cyngor hwn YN UNIG

 

Cyng Alun Williams

 

 • Roedd Arolygiaeth Gofal Cymru wedi darparu adolygiad cadarnhaol o wasanaethau yn y sir
 • Roedd y bwriad i gau canolfannau Ambiwlans Awyr yn y Canolbarth yn bryder a dylai cynghorwyr ymateb i ymgynghoriad y Gwasanaeth Adalw a Throsglwyddo Meddygol Brys.

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to this Council

 

 

Cllr Alun Williams

 • Care Inspectorate for Wales had provided a positive review of services in the county
 • Proposed closure of Air Ambulance bases in Mid Wales was a concern and councillors should respond to the Emergency Medical Retrieval and Transfer Service consultation

 

 

 

37

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol

 

Dim

 

WRITTEN Reports from representatives on outside bodies

 

None

 

 

38

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

38.1

Cynigion ar gyfer Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2023

 

PENDERFYNWYD rhoi pwerau dirprwyedig i’r Pwyllgor Rheoli Cyffredinol i drafod yr eitem hon oherwydd yr amserlen dynn.

Motions for 2023 Annual General Meeting

 

It was RESOLVED that General Management Committee be given delegated powers to discuss this item due to the tight timescale.

 

Agenda RhC

GM agenda

38.2

Cŵn oddi ar dennyn ac ymddygiad gwrthgymdeithasol ym Maes Gwenfrewi

 

I'w drafod yn y Pwyllgor Rheoli Cyffredinol

Dogs off leads and anti social behaviour in Maes Gwenfrewi

 

 

To be discussed in the General Management Committee

 

Agenda RhC

GM agenda