Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyfarfod y Cyngor Llawn (hybrid)

Meeting of Full Council (hybrid)

 

26.6.2023

 

COFNODION / MINUTES

 

39

Yn bresennol:

 

Cyng. Kerry Ferguson (Cadeirydd)

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Jeff Smith

Cyng. Alun Williams

Cyng. Maldwyn Pryse

Cyng. Emlyn Jones

Cyng. Dylan Lewis-Rowlands

Cyng. Bryony Davies

Cyng. Mari Turner

Cyng. Matthew Norman

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Mark Strong

Cyng. Steve Davies

Cyng. Owain Hughes

Cyng. Carl Worrall

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Brian Davies

Cyng. Connor Edwards

 

Yn mynychu:

 

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Wendy Hughes (Swyddog Digwyddiadau a Phartneriaethau)

Carol Thomas (cyfieithydd)

 

Aelod o’r cyhoedd

Present:

 

Cllr. Kerry Ferguson (Chair)

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Jeff Smith

Cllr. Alun Williams

Cllr. Maldwyn Pryse

Cllr. Emlyn Jones

Cllr. Dylan Lewis-Rowlands

Cllr. Bryony Davies

Cllr. Mari Turner

Cllr. Matthew Norman

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Mark Strong

Cllr. Steve Davies

Cllr. Owain Hughes

Cllr. Carl Worrall

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Brian Davies

Cllr. Connor Edwards

 

In attendance:

 

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Wendy Hughes (Events & Partnerships Officer)

Carol Thomas (translator)

 

Member of the public

 

 

40

Ymddiheuriadau:

 

Cyng. Sienna Lewis

 

Apologies:

 

Cllr. Sienna Lewis

 

 

41

Datgan Diddordeb ar faterion yn codi o’r agenda

 

51(12.3): Wendy Hughes - Cais am arian Sgarmes

Declaration of Interest on Matters Arising from the agenda

 

51(12.3): Wendy Hughes - Sgarmes funding application

 

 

42

Cyfeiriadau Personol

 

Dim

Personal References

 

None

 

 

43

Adroddiad y Maer

 

Darparwyd adroddiad ar lafar

Mayoral report

 

Verbal report provided

 

 

44

Cofnodion o Gyfarfod Blynyddol y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun 22 Mai 2023 i gadarnhau cywirdeb

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion.

 

Minutes of the Annual Meeting of Full Council held on Monday 22 May 2023 to confirm accuracy

 

It was RESOLVED to approve the minutes.

 

 

 

45

Materion yn codi o’r Cofnodion:

 

 1. 21: Y Cyng. Maldwyn Pryse i fod yn aelod llawn er mwyn darparu tri cynrychiolydd i’r Cyngor Tref.
 2. 1 a 31. 2: Cyng Mair Benjamin i fod yn aelod wrth gefn.
 3. 8: Ychwanegodd y Cyng Mair Benjamin fel cynrychiolydd
 4. 18: Cyng Mair Benjamin i fod yn aelod wrth gefn

 

 1. 2: Cynhaliwyd cyfarfod gyda Heddlu Dyfed Powys. Mae angen ymchwilio i opsiynau teledu cylch cyfyng i gefnogi ymdrechion plismona ym Maes Gwenfrewi.

 

Matters arising from the Minutes:

 

 1. 21: Cllr Maldwyn Pryse to be a full member to provide three representatives for the Town Council
 2. 1 and 31. 2: Cllr Mair Benjamin to be a reserve.

 

 1. 8: Cllr Mair Benjamin added as a representative

 

 1. 18: Cllr Mair Benjamin to be a reserve

 

 1. 2: A meeting had been held with Dyfed Powys Police. CCTV options to be investigated to support policing efforts in Maes Gwenfrewi.

 

 

 

46

Cofnodion o’r Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd ar nos Lun 5 Mehefin 2023

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion ond gyda diwygiad i:

 

 

 • 8.4 - pwynt bwled pump, a ddylai ddarllen: ‘Cyfeirir at yr heddlu fel partner posibl, ond dylai eu cynnwys nhw fod yn ddewis olaf.’

 

 • 8.4 – pwynt bwled deg, a ddylai ddarllen: ‘Ni roddir unrhyw esboniad sut y bydd y Cyngor yn mynd i'r afael â materion trwy dai fforddiadwy yn ogystal â thai cymdeithasol cymdeithasau tai’

Minutes of the Planning Committee held on Monday 5 June 2023

 

It was RESOLVED to approve the minutes but with an amendment to:

 

 • 4 - bullet point five, which should read: ‘The police are referenced as a potential partner, but involvement should be as a last resort.’

 

 • 4bullet point ten, which should read: ‘There is no explanation given as to how the Council will address issues through affordable housing in addition to housing association social housing.’

 

 

47

Materion yn codi o’r Cofnodion:

 

 1. 4: Yr ymateb i Strategaeth Tai Ceredigion i'w ddiwygio a'i anfon

Matters arising from the minutes

 

 1. 4: The response to the Ceredigion Housing Strategy to be amended and sent.

 

Anfon ymateb

Send response

48

Cofnodion o’r Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol a gynhaliwyd ar nos Lun 12 Mehefin 2023

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion.

 

Minutes of the General Management Committee held on Monday 12 June 2023

 

It was RESOLVED to approve the minutes.

 

 

49

Materion yn codi o’r Cofnodion:

 

13: Adolygu Ffiniau Cymunedol. Roedd y Cyng Alun Williams wedi paratoi ymateb manwl. Pwynt 'd' yn y cofnodion i'w ychwanegu at y chweched paragraff yn yr ymateb i ddarllen: 'Yn amodol ar yr angen i leihau maint Ward y Gogledd rydym yn cynnig y dylai'r ffin rhwng Ward y Gogledd a Ward Ganolog redeg ymhellach ar hyd Morfa Mawr. .....'

 

 1. 4: roedd estyniad amser wedi ei roi tan 4 Gorffennaf

Matters arising from the minutes

 

13: Community Boundary Review. Cllr Alun Williams had prepared a detailed response. Point ‘d’ in the minutes to be added to the sixth paragraph in the response to read: ‘Subject to the need to reduce the size of North Ward we propose that the boundary between North ward and Central ward should run further along Queen’s Road ......’

 

 1. 4: a time extension had been given until 4 July

 

 

Anfon ymateb

Send response

50

Cofnodion o’r Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd ar nos Lun, 19 Mehefin 2023

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion a’r argymhellion.

 

Minutes of the Finance & Establishments Committee held on Monday 19 June 2023

 

It was RESOLVED to approve the minutes and recommendations.

 

 

 

51

Materion yn codi o’r Cofnodion:

 

7: ‘Pennawd cyllideb Marchnad y Ffermwyr i’w ddiwygio i ‘Farchnad’

 

 1. 3: Oherwydd cyfyngiadau ar y gyllideb Gefeillio PENDERFYNWYD rhoi £380 i'r grŵp i dalu am un o'u prydau yn Kronberg.

Matters arising from the minutes

 

7: ‘Farmer’s Market budget heading to be amended to ‘Market’

 

 1. 3: Due to constraints on the Twinning budget It was RESOLVED to provide £380 to the group to pay for one of their meals in Kronberg.

 

 

52

Ystyried gwariant Mis Mehefin

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r gwariant

To consider June expenditure

 

It was RESOLVED to approve the expenditure.

 

 

 

53

Cymeradwyo cyfrifon Mis Mai

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cyfrifon.

To approve May accounts

 

It was RESOLVED to approve the accounts.

 

 

54

Ystyried adroddiad yr Archwilydd Mewnol 2022-23

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r adroddiad a oedd wedi cael ei gywiro a’i ail lofnodi gan yr Archwilydd Mewnol.

To consider the Internal Auditor report 2022-23

 

It was RESOLVED to approve the report which had been corrected and re-signed by the Internal Auditor.

 

 

 

55

Cymeradwyo’r Ffurflen Flynyddol

2022-23

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r Ffurflen Flynyddol.

To approve the Annual Return

2022-23

 

It was RESOLVED to approve the Annual Return

 

 

56

Yswiriant 2023-24

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo penderfyniad y Pwyllgor Cyllid a chydnabuwyd bod y penderfyniad wedi gorfod cael ei wneud gan y Pwyllgor oherwydd yr amserlen dynn.

Insurance 2023-24

 

It was RESOLVED to approve the Finance Committee’s resolution and it was acknowledged that the decision had had to be made by the Committee due to the tight timescale.

 

 

57

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion tu fewn cylch gorchwyl y Cyngor hwn YN UNIG.

 

Bardd y Dref: PENDERFYNWYD anfon llythyr at y Cambrian News mewn ymateb i sylw negyddol. Teimlai cynghorwyr ei fod yn ymosodiad ar ddiwylliant Cymraeg.

 

Questions relating ONLY to matters in this Council’s remit

 

Town Bard: it was RESOLVED to send a letter to the Cambrian News in response to negative coverage. Councillors felt it was an attack on Welsh culture.

 

58

Ceisiadau cynllunio

 

Dim

Planning applications

 

None

 

 

59

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol

(Cylchredwyd trwy e-bost)

 

 • Grwp Adleoli Ffoaduriaid (Cyng. Dylan Lewis-Rowlands)
 • Cymdeithas Teithwyr Rheilffyrdd Amwythig i Aberystwyth (Cyng. Mair Benjamin)

 

 

WRITTEN Reports from representatives on outside bodies

 

(Circulated via email)

 

 • Refugee Resettlement Group (Cllr. Dylan Lewis-Rowlands)
 • Shrewsbury Aberystwyth Rail Passengers Association -SARPA. (Cllr Mair Benjamin)

 

 

60

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Cyngor Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â’r cyngor hwn YN UNIG

 

Cyng Alun Williams

 

 • roedd y tân yng Nghoed Penglais wedi amlygu llawer iawn o sbwriel ac roedd sesiwn codi sbwriel wedi'i drefnu ar gyfer dydd Iau 29 Mehefin.

 

Cynghorydd Carl Worrall:

 

 • Roedd ymddygiad gwrthgymdeithasol yn broblem wirioneddol ac roedd yr heddlu wedi cytuno i batrolio pan fo hynny'n bosibl.
 • Roedd angen glanhau'r arwydd tref glas yn Rhydyfelin ond roedd Asiantaeth y Cefnffordd wedi dweud y dylai'r Cyngor Tref ei ariannu. Byddai hyn yn cael ei drafod ymhellach yn y Pwyllgor Rheolaeth Gyffredinol

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to this Council

 

 

Cllr Alun Williams:

 

 • the fire in Penglais Woods had exposed a great deal of litter and a litter pick had been organised for Thursday 29 June.

 

Cllr Carl Worrall:

 

 • Anti-social behaviour was a real issue and police had agreed to patrols when possible.
 • The blue town sign in Rhydyfelin needed cleaning but the Trunk Road agency had said that the Town Council should fund it. This would be discussed further in the General Management committee

 

 

Eitem agenda RhC

GM agenda item

61

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

61.1

Cyngor Ceredigion ynglŷn â rhent y Bandstand: Cyfradd gostyngol i’w ddarparu ar gyfer eleni ond roedd disgwyl i’r Cyngor Tref wneud pob ymdrech i wneud cais am arian grant er mwyn talu’r rhent llawn.

Ceredigion Council regarding the Bandstand rent: A discounted rate to be provided for this year but the Town Council was expected to make every effort to apply for grant funding in order to pay the full rent.

 

 

61.2

Yosano: yr oeddynt wedi anfon cais ffurfiol i Aberystwyth i fod yn chwaer-dref. Byddai hyn yn cael ei drafod ymhellach yn y Pwyllgor Rheoli Cyffredinol.

Yosano: they had sent a formal request to Aberystwyth to become a sister town. This would be discussed further in the General Management Committee.

 

Eitem agenda RhC

GM agenda item

62

Eitem caeedig: Penodiadau staff

 

Cymeradwywyd penodiad newydd y Clerc dan Hyfforddiant.

Closed item: Staffing Appointments

 

The new Trainee Clerk appointment was approved.