Aberystwyth Council

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol (hybrid)

General Management Committee (hybrid)

 

  1. 9.2023

 

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

 

Cyng. Maldwyn Pryse (Cadeirydd)

Cyng. Dylan Lewis-Rowlands

Cyng. Kerry Ferguson

  1. Talat Chaudhri
  2. Jeff Smith

Cyng. Emlyn Jones

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Bryony Davies

Cyng. Alun Williams

Cyng. Brian Davies

Cyng. Mark Strong

 

Yn mynychu:

 

Cyng. Carl Worrall

Cyng. Connor Edwards

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Steve Williams (Rheolwr Cyfleusterau ac Asedau)

Will Rowlands (Clerc dan hyfforddiant)

Wendy Hughes (Swyddog Digwyddiadau a Phartneriaethau)

 

Present

 

Cllr. Maldwyn Pryse (Chair)

Cllr. Dylan Lewis-Rowlands

Cllr. Kerry Ferguson

Cllr. Talat Chaudhri

  1. Jeff Smith

Cllr. Emlyn Jones

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Bryony Davies

Cllr. Alun Williams

Cllr. Brian Davies

Cllr. Mark Strong

 

In attendance:

 

Cllr. Carl Worrall

Cllr. Connor Edwards

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Steve Williams (Facilities and Assets Manager)

Will Rowlands (Trainee Clerk)

Wendy Hughes (Events and Partnerships Officer)

 

2

Ymddiheuriadau

 

Cyng. Matthew Norman

 

Apologies

 

Cllr. Matthew Norman

 

 

3

Datgan Diddordeb:

 

Dim

Declaration of Interest:

 

None

 

 

4

Cyfeiriadau personol:

 

Llongyfarchiadau i Cyng. Sienna Lewis-Oldale ar ei phriodas.

Personal references:

 

Congratulations to Cllr. Sienna Lewis-Oldale on her recent marriage.

 

 

5

Canmlwyddiant y Gofeb Rhyfel

 

Rhoddodd y Swyddog Digwyddiadau ddiweddariad i’r pwyllgor ar Ganmlwyddiant y Gofeb Ryfel (3pm 14.9.2023). Cytunwyd y byddai'r digwyddiad yn mynd yn ei flaen pe bai'n bwrw glaw.

 

Roedd Bardd y Dref wedi cyfansoddi darn o farddoniaeth a roedd Llysgennad yr Eidal yn anfon neges.

 

War Memorial centenary

 

The Events Officer updated the committee on the War Memorial event (3pm 14.9.2023). It was agreed that the event would go ahead should it rain.

 

The Town Bard, Eurig Salisbury had written a poem and the Italian Ambassador was sending a message.

 

 

6

Brandio / nwyddau Cyngor Tref

 

ARGYMHELLWYD creu grŵp gorchwyl i benderfynnu ar brandio a nwyddau.

 

Aelodau’r grŵp:

Cyng. Talat Chaudhri, Cyng. Kerry Ferguson, Cyng. Dylan Lewis-Rowlands, Cyng. Bryony Davies, Gweneira Raw-Rees, Wendy Hughes

Town Council Branding / merchandise

 

It was RECOMMENDED to set up a  task and finish group to decide on Town Council branding and merchandise.

 

Group members:

Cllr. Talat Chaudhri, Cllr. Kerry Ferguson, Cllr. Dylan Lewis-Rowlands, Cllr. Bryony Davies, Gweneira Raw-Rees, Wendy Hughes

 

Trefnu’r grŵp gorchwyl

Organise the working group

7

Ymgynghoriad Llywydraeth Cymru: Papur Gwyrdd – Rhenti Teg - Fforddiadwyedd

 

Diolchwyd i’r Cyng. Jeff Smith am ei waith yn drafftio ymateb i'r papur. Yn dilyn sylwadau’r Cyng. Dylan Lewis-Rowlands ARGYMHELLWYD newid yr ymateb i C5, ac ehangu yr ymateb i C7. Penderfynwyd y dylai cynghorwyr ymateb yn uniongyrchol i’r Cyng. Jeff Smith (gan gopio’r Clerc i mewn) cyn y dyddiad cau, sef 15.9.2023.

 

Welsh Government Consultation: Green Paper – Fair and Affordable Rent

 

Cllr. Jeff Smith was thanked for his work in drafting a response to the paper. It was RECOMMENDED that following Cllr Dylan Lewis-Rowland’s comments that the response to Q5 would be changed and the response to Q7 expanded. It was decided that councillors should respond directly to Cllr Jeff Smith (and copy Clerk in) prior to the deadline of 15.9.2023.

Sylwadau i Cyng. Jeff Smith

Comments to Cllr. Jeff Smith

8

Digwyddiad Santes Dwynwen – Ionawr 2024

 

Cytunwyd y dylid ei drafod ymhellach yn y Pwyllgor Cyllid.

 

Nodwyd bod angen gwneud cais cau ffordd deuddeg wythnos ymlaen llaw.

 

Dylid dosbarthu mwy o bosteri ar draws ardal ehangach ac ymchwilio i'r defnydd o godau QR.

 

Roedd digwyddiad Owain Glyndŵr ar 16.9.2023 yn cynnwys ail-greu hanesyddol yn y castell ac yn y dref.

 

Byddai mat bwrdd papur i'w liwio yn cael ei ddosbarthu i gaffis ac yn rhoi rhywfaint o wybodaeth am Owain Glyndŵr.

 

ARGYMHELLWYD y dylid chwifio baner Owain Glyndŵr o bolyn fflag y Castell.

Santes Dwynwen event – January 2024

 

It was agreed that it should be discussed further in the Finance Committee

 

It was noted that all road closure applications need to be applied for twelve weeks in advance.

 

More posters to be circulated across a wider area and use of QR codes to be investigated.

 

The Owain Glyndŵr event on 16.9.2023 involved historic re-enactment in the castle and in town.

 

A paper table mat for colouring in would be distributed to cafes and would provide some information on Owain Glyndŵr.

 

It was RECOMMENDED that the Owain Glyndŵr flag should be flown from the Castle flagpole.

 

Agenda Cyllid  Finance Agenda

9

Marchnad Hen Dref (Adroddiad)

 

Diolchwyd i’r Rheolwr Cyfleusterau ac Asedau am ei waith ar y farchnad.

 

Roedd Marchnad yr Hen Dref yn datblygu’n dda gydag 16 o stondinau yn y farchnad diwethaf – sef y nifer llawn.

 

Old Town Market (Report)

 

The Facilities and Assets Manager was thanked for his work on the market.

 

The Old Town Market was developing well and the most recent had had a full quota of stalls (16).

 

 

10

 Arwyddion cwn (adroddiad)

 

Roedd yr arwyddion cŵn lan ar y prom ac awgrymodd y Rheolwr Cyfleusterau ac Asedau eu bod yn aros lan trwy’r gaeaf.

 

Derbyniwyd adborth cadarnhaol a chytunwyd anfon datganiad i'r wasg.

Dog signs (report)

 

The dog signs had been put up on the prom and the Facilities and Assets Manager suggested that they remain up all winter.

 

Positive feedback had been received and it was agreed to send a press release.

 

Datganiad i’r Wasg

Press release

11

Gwaith Meysydd Chwarae (adroddiad)

 

Roedd gwaith atgyweirio arwyneb maes chwarae'r Castell wedi'i gwblhau yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Roedd gwaith ffensio newydd i faes chwarae Plascrug i fod i ddechrau ymhen wythnos ac yna ffensio newydd ym maes chwarae Penparcau. Dylai'r holl waith gael ei gwblhau erbyn canol mis Hydref.

 

Y gwaith i gael cyhoeddusrwydd.

Playground works (report)

 

Wetpour repairs in the Castle playground had been completed in the last week. New fencing works to Plascrug playground was due to commence in a week’s time followed by new fencing in the Penparcau playground. All work should be completed by mid October.

 

The work to be publicised.

 

 

12

Mannau Tyfu (adroddiad)

 

Dylai rhan fwyaf y gwaith cael ei gwblhau erbyn Nadolig 2023 a gweddyll y gwaith erbyn Hydref 2024.

 

Growing Spaces (report)

 

The majority of the work should be completed by Christmas 2023 with the remaining work completed by Autumn 2024.

 

 

13

Golau Nadolig (adroddiad)

 

Roedd holiaduron cyn tendro wedi mynd allan i dri cwmni.

 

I’w drafod yn y Pwyllgor Cyllid nesaf.

Christmas Lights (report)

 

Pre-tender questionaires had gone out to three companies.

 

To be discussed in the next Finance Committee

 

Agenda Cyllid  Finance Agenda

14

Blodau (adroddiad)

 

Roedd y planhigion lluosflwydd ar y prom wedi eu difrodi gan halen. Byddai opsiynau plannu eraill yn cael ei ymchwilio a byddai manylion am rywogaethau planhigion a chostau yn cael eu darparu i'w trafod yn y Pwyllgor Cyllid.

Flowers (report)

 

The perennial plants on the prom had suffered salt damage. Other planting options would be investigated and details of  plant species and costs provided for discussion at the Finance Committee.

 

 

Agenda Cyllid  Finance Agenda

15

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

 

Dim gohebiaeth

 

 

No correspondence