Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Cofnodion Pwyllgor Cynllunio (Hybrid)

Minutes of the Planning Committee (Hybrid)

 

 1. 10.2023

 

 

COFNODION  /  MINUTES

 

1

Yn bresennol:

 

Cyng. Jeff Smith (Cadeirydd)

 1. Cyng. Bryony Davies
 2. Cyng. Mair Benjamin
 3. Cyng. Lucy Huws
 4. Cyng. Talat Chaudhri

 

Yn mynychu:

 

Cyng. Alun Williams

 

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Will Rowlands (Clerc dan hyfforddiant)

Present:

 

Cllr. Jeff Smith (Chair)

Cllr. Bryony Davies

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Talat Chaudhri

 

In attendance:

 

Cllr. Alun Williams

 

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Will Rowlands (Trainee Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau:

 

 1. Cyng. Mathew Norman
 2. Cyng. Kerry Ferguson
 3. Cyng. Maldwyn Pryse
 4. Cyng. Brian Davies

Cyng. Dylan Lewis-Rowlands

Apologies:

 

Cllr. Mathew Norman

Cllr. Kerry Ferguson

Cllr. Maldwyn Pryse

Cllr. Brian Davies

Cllr. Dylan Lewis-Rowlands

 

3

Datgan Diddordeb:

 

Dim

Declaration of interest:

 

None

 

 

4

Cyfeiriadau Personol:

 

Diolchwyd i'r Cyng. Jeff Smith am gadeirio’r cyfarfod arbennig o’r Cyngor Llawn

 

Personal references:

 

Thanks were extended to Cllr. Jeff Smith for chairing the extraordinary meeting of Full Council

 

5

Ceisiadau Cynllunio

 

Planning Applications

 

 

5.1

A230592: Tir gwag, Bryn Ardwyn

 

DIM GWRTHWYNEBIAD

 

Mae'r Cyngor yn croesawu'r cynllun yn gyffredinol ac mae'n falch o weld mannau gwyrdd yn cael eu cynnwys a defnydd o ddeunyddiau adeiladu traddodiadol. Fodd bynnag, gan mai cynllun amlinellol yn unig ydyw, byddai angen mwy o fanylion er mwyn rhoi ystyriaeth lawn i ddyluniad penodol yr adeiladau a’u huchder a’u pellter oddi wrth adeiladau cyfagos.

 

A230592: Vacant land, Bryn Ardwyn

 

NO OBJECTION

 

The Council broadly welcomes the plan and is pleased to see the inclusion of green spaces and use of traditional building materials. However, as it is only an outline plan, more detail would be needed in order to consider fully the specific design of the buildings and their height and proximity relative to nearby buildings.

Cysylltu gyda’r Cyngor Sir

Contact CCC

6

Gwerthusiad drafft Ardal Gadwraeth

 

Ymateb y Cyngor Tref

 

 • Mae'r Cyngor Tref yn cefnogi cyflwyno Cyfarwyddyd Erthygl 4 yn Aberystwyth.
 • Mae'n cytuno ag ehangu'r ardal gadwraeth i gynnwys Craig Glais a'r Pier a hoffai ei gweld yn cael ei hymestyn ymhellach i gynnwys y lanfa bren ac ardaloedd hanesyddol Trefechan. Mae'n argymell ehangu'r ardal ym mhob adolygiad i gynnwys adeiladau sydd o leiaf yn 80 oed ar adeg adolygu.
 • Mae'r Cyngor yn argymell y dylid cyfeirio at adroddiad CADW ar Gymeriad Trefol wrth ystyried ceisiadau cynllunio o fewn yr ardal gadwraeth.
 • Hoffai’r Cyngor weld mwy o ddarpariaeth ar gyfer cadwraeth yr iaith Gymraeg yn y gwerthusiad, megis enwau tai a strydoedd.

Conservation Area draft appraisal

 

The Town Council’s response:

 

 • The Town Council supports the introduction of an Article 4 Direction in Aberystwyth.
 • It agrees with the expansion of the conservation area to include Craig Glais and the Pier and would like to see it further extended to include the wooden jetty and historic areas of Trefechan. It recommends the area is extended at each review to include buildings that are at least 80 years old at the time of review.
 • The Council recommends that the CADW report on Urban Character is referred to when considering planning applications within the conservation area.
 • The Council would like to see more provision for the conservation of the Welsh language in the appraisal, such as house and street names.

 

Ymateb

Respond

7

Ymgynghoriad: Polisi Rheoli Harbwr

 

Byddai ymateb yn cael ei anfon yn amlygu'r angen am reolaethau cyflymder a chyfyngiadau ar gychod cyflym yn yr harbwr a'r bae, oherwydd yr effaith negyddol y gallant ei gael ar fywyd gwyllt morol.

Consultation : Harbour Management Policy

 

A response would be sent, highlighting the need for speed controls and restrictions on high-speed vessels in the harbour and bay, due to the negative effect they can have on marine wildlife.

 

Ymateb

Respond

 

PENDERFYNWYD gohirio'r Rheolau Sefydlog er mwyn ymestyn y cyfarfod am 15 munud arall

It was RESOLVED to suspend Standing Orders in order to extend the meeting by a further 15 minutes

 

 

8

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

 

8.1

EcoDyfi: derbyniwyd ymgynghoriad ar ddatblygiad y sefydliad at y dyfodol. Byddai ymateb yn cael ei anfon.

EcoDyfi: a consultation on the organisation’s future development had been received. A response would be sent.

 

Ymateb

Respond

8.2

Adolygiad o Orsafoedd Pleidleisio:

 

 • Oherwydd gwaith adnewyddu, roedd gorsaf bleidleisio Central Ward wedi’i symud o Fyddin yr Iachawdwriaeth i Ganolfan Morlan. Teimlwyd bod hyn yn dderbyniol er ei fod yn cynrychioli taith hirach i rai

 

 • Roedd gorsaf bleidleisio Ward Rheidol yn anaddas, ac awgrymwyd y Clwb Pêl-droed fel lleoliad newydd.

 

Review of Polling Stations:

 

 • Due to renovation works, Central Ward’s polling station had been moved from the Salvation Army to the Morlan Centre. This was felt to be acceptable although it represented a longer journey for some.

 

 • Rheidol Ward’s polling station was unsuitable, and the Football Club was proposed as a new venue.

 

Ymateb

Respond

8.3

Llythyr Trwyddedu Hwyr y Nos:  Derbyniwyd llythyr yn gwrthwynebu’r cais am drwydded hwyr y nos gan yr Academi. Cytunwyd ysgrifennu at yr adain drwyddedu yn cefnogi dadl y preswylydd yn erbyn y cais.

 

Byddai llythyr ar wahân yn cael ei anfon yn mynegi pryder ynghylch hysbysiadau trwyddedu yn cael eu cyhoeddi yn Saesneg yn unig ac yn atgoffa’r awdurdod o’i ddyletswydd i ddarparu’r rhain yn ddwyieithog.

Late Night Licencing Letter:  An objection letter had been received against the application for a late-night licence by the Academy. It was agreed to write to the licensing section supporting the resident’s argument against the application.

 

A separate letter would be sent expressing concern over licencing notices being issued only in English and reminding the authority of its duty to provide these bilingually.

 

Cyfathrebu

Contact

8.4

Llythyr Gwaith Adnewyddu Ffordd y Gogledd: Derbyniwyd llythyr gan un o drigolion Ffordd y Gogledd yn hysbysu'r Cyngor am waith sy'n cael ei wneud ar eu heiddo a sut y byddai'r rhain yn cydymffurfio â'r ardal gadwraeth.

North Road Refurbishment Works Letter: A letter had been received from a North Road resident informing the Council of works being undertaken on their property and how these would comply with the conservation area.