Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Cofnodion y Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau (hybrid)

Minutes of the Finance and Establishments Committee (hybrid)

 

 1. 10.2023

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

 

Cyng. Talat Chaudhri (Cadeirydd)

 1. Cyng. Kerry Ferguson
 2. Cyng. Emlyn Jones
 3. Cyng. Maldwyn Pryse
 4. Cyng. Brian Davies
 5. Cyng. Owain Hughes
 6. Cyng. Dylan Lewis-Rowlands
 7. Cyng. Mark Strong
 8. Cyng. Jeff Smith
 9. Cyng. Mathew Norman

 

Yn mynychu

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Will Rowlands (Clerc Dan Hyfforddiant)

Present

 

Cllr. Talat Chaudhri (Chair)

Cllr. Kerry Ferguson

Cllr. Emlyn Jones

Cllr. Maldwyn Pryse

Cllr. Brian Davies

Cllr. Owain Hughes

Cllr. Dylan Lewis-Rowlands

Cllr. Mark Strong

Cllr. Jeff Smith

Cllr. Mathew Norman

 

In attendance

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Will Rowlands (Trainee Clerk)

 

2

Ymddiheuriadau

 

 1. Cyng. Alun Williams

Cyng. Bryony Davies

Cyng. Sienna Lewis

 

Apologies

 

Cllr. Alun Williams

 1. Bryony Davies

Cllr. Sienna Lewis

 

 

3

Datgan buddiannau:

 

 1. Mae’r Cynghorwyr Emlyn Jones a Kerry Ferguson yn gyfarwyddwyr Menter Aberystwyth

 

 1. Mae'r Cynghorwyr Maldwyn Pryse, Mathew Norman a Mark Strong yn gynrychiolwyr y Cyngor Tref ar Fenter Aberystwyth

 

 1. Cyng. Kerry Ferguson: cyfeillgarwch ag aelod o staff CAB

Declarations of interest:  

 

 1. Cllrs Emlyn Jones and Kerry Ferguson are directors of Menter Aberystwyth

 

 1. Cllrs Maldwyn Pryse, Mathew Norman and Mark Strong are Town Council representatives on Menter Aberystwyth

 

 1. Cllr. Kerry Ferguson: friendship with a CAB staff member

 

 

4

Cyfeiriadau Personol:

 

Cerdyn i'w anfon at Jeremy Turner, gŵr y Cyng. Mari Turner, a oedd yn yr ysbyty.

Personal references:

 

A card to be sent to Jeremy Turner, Cllr. Mari Turner’s husband, who was in hospital.

 

 

 

5

 

Cyfrifon Mis Medi

 

ARGYMHELLWYD cymeradwyo’r cyfrifon

 

Nodwyd bod arian wrth gefn ar gyfer adfer Neuadd Gwenfrewi (Tŷ’r Offeiriad) ac unrhyw ddiffyg pensiwn yn y dyfodol wedi eu clustnodi. Roedd costau lwfansau Aelodau a Maer wedi'u symud o'r Gyflogres i'r penawdau cyllideb cywir.

September accounts

 

It was RECOMMENDED that the accounts be approved.

 

It was noted that reserves for restoration of Neuadd Gwenfrewi (Presbytery) and any future pension deficit had been earmarked. Member and Mayor allowances costs had been moved from Payroll to the correct budget headings.

 

 

 

6

Cyllideb 2024-25

 

Dosbarthwyd cyllideb ddrafft.

 • Cyfieithu: i'w gynyddu i £5,000 ar gyfer darpariaeth cyfieithu ar gyfer cyfarfodydd Pwyllgor
 • Grantiau cymunedol: i'w cynyddu i £25,000
 • Cronfa argyfwng: I'w ostwng i £2,000
 • Celf stryd: i'w ychwanegu fel llinell newydd, gan gynnwys placiau a murluniau, a £3000 i’w ddyrannu.

I'w drafod ymhellach yn y cyfarfod nesaf.

Budget 2024-25

 

A draft budget was circulated.

 • Translation: to be increased to £5,000 to cover translation provision for Committee meetings
 • Community grants: to be increased to £25,000
 • Emergency fund: To be reduced to £2,000
 • Street art budget heading to be added, to include plaques and murals, and £3000 allocated.

To be discussed further at the next meeting.

 

7

Digwyddiad Santes Dwynwen 2024

 

Costau ar gyfer gorymdaith fwy a thwmpath i'w darparu erbyn y cyfarfod nesaf.

Santes Dwynwen event 2024

 

Costs for a bigger parade and twmpath to be provided by the next meeting.

 

8

Cyngor ar Bopeth Ceredigion

Nodwyd bod cyllid sylweddol eisoes wedi'i ddarparu i sefydlu presenoldeb yn Aberystwyth. Awgrymwyd Hyb Penparcau fel lleoliad arall a dylid trefnu cyfarfod anffurfiol gyda Chanolfan Fethodistaidd St. Paul ynghylch cost rhentu ystafell.

Ceredigion Citizens Advice

It was noted that significant funding had already been provided to establish a presence in Aberystwyth. Penparcau Hub was suggested as an alternative venue and an informal meeting to be held with St. Paul’s Methodist Centre regarding cost of room rental.

Ymateb

Respond

9

Darpariaeth cyfieithu i’r Pwyllgorau

 

Amcangyfrifwyd y byddai cyfieithu ar y pryd ar gyfer holl gyfarfodydd y Pwyllgorau yn costio tua £5,000 y flwyddyn. ARGYMHELLWYD cymeradwyo hyn a'i gynnwys yng nghyllideb 2024-25.

Translation provision for Committees

 

It was estimated that simultaneous translation for all Committee meetings would cost around £5,000 per annum. It was RECOMMENDED that this be approved and factored into the 2024-25 budget.

 

10

Gefeillio Aberystwyth a Kronberg – cais am gyllid

Dylid gofyn am ragor o wybodaeth ar gyfer ystyriaeth gan y Cyngor Llawn.

Aberystwyth Kronberg Twinning – request for funding

More information to be requested for consideration by Full Council.

Agenda Cyngor Llawn

Full Council Agenda

11

Cynrychiolaeth y Cyngor ar deithiau gefeillio

Cefnogaeth mewn egwyddor i'r Clerc a'r Swyddog Partneriaethau fynychu ond mwy o fanylion ariannol i'w darparu ar gyfer ystyriaeth gan y Cyngor Llawn.

Council representation on twinning trips

Support in principle for the Clerk and Partnerships officer to attend but further financial information to be provided for consideration by Full Council.

Agenda Cyngor Llawn

Full Council Agenda

12

Gwelyau blodau y promenâd

 

I'w drafod yn llawn yn y Cyngor Llawn. Ystyriwyd opsiwn hybrid, gyda chymysgedd o blanhigion unflwydd a lluosflwydd.

Promenade flower beds

 

To be discussed fully at Full Council. A hybrid option, with a mix of annuals and perennials was considered.

Agenda Cyngor Llawn

Full Council Agenda

13

Ymgynghoriad: Premiymau treth y cyngor ar ail gartrefi ac eiddo gwag hirdymor

 

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor Tref yn cefnogi’n gryf:

 • cynnydd o 300% yn y dreth Cyngor
 • cyflwyno Erthygl 4 ar draws Ceredigion.

 

Gallai’r cynghorwyr ymateb yn unigol hefyd.

Consultation: second home and long-term empty property council tax premiums

 

It was RECOMMENDED that the Town Council strongly supports:

 • an increase in Council tax by 300%
 • the introduction of Article 4 across Ceredigion.

Councillors could also respond individually.

 

Ymateb

Respond

14

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

14.1

Ymddiswyddiad: Roedd Cyng. Steve Davies wedi ymddiswyddo fel aelod o'r Cyngor.

Resignation: Cllr. Steve Davies had resigned as a member of the Council.