Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyfarfod y Cyngor Llawn (hybrid)

Meeting of Full Council (hybrid)

 

23.10.2023

 

 

COFNODION / MINUTES

 

117

Yn bresennol:

 

Cyng. Kerry Ferguson (Cadeirydd)

Cyng. Alun Williams

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Jeff Smith

Cyng. Maldwyn Pryse

Cyng. Emlyn Jones

Cyng. Dylan Lewis-Rowlands

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Owain Hughes (117 to 131)

 1. Cyng. Brian Davies
 2. Cyng. Mark Strong
 3. Cyng. Mari Turner
 4. Cyng. Bryony Davies
 5. Cyng. Connor Edwards
 6. Cyng. Mathew Norman

 

 

Yn mynychu:

 

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Will Rowlands (Clerc dan hyfforddiant)

Carol Thomas (cyfieithydd)

Present:

 

Cllr. Kerry Ferguson (Chair)

Cllr. Alun Williams

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Jeff Smith

Cllr. Maldwyn Pryse

Cllr. Emlyn Jones

Cllr. Dylan Lewis-Rowlands

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Owain Hughes (117 to 131)

Cllr. Brian Davies

Cllr. Mark Strong

Cllr. Mari Turner

Cllr. Bryony Davies

Cllr. Connor Edwards

Cllr. Mathew Norman

In attendance:

 

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Will Rowlands (Trainee Clerk)

Carol Thomas (translator)

 

 

118

Ymddiheuriadau:

 

Cyng. Carl Worrall

 

Apologies:

 

Cllr. Carl Worrall

 

 

119

Datgan Diddordeb ar faterion yn codi o’r agenda

 

Dim

Declaration of Interest on Matters Arising from the agenda

 

None

 

 

120

Cyfeiriadau Personol

 

Llongyfarchwyd y Clerc dan Hyfforddiant ar gwblhau 3 mis yn y swydd.

Personal References

 

Congratulations were extended to the Trainee Clerk on completing 3 months in post.

 

 

121

Adroddiad y Maer

 

Roedd adroddiad ysgrifenedig wedi'i ddosbarthu.

 

Mayoral report

 

A written report had been circulated.  

 

 

122

Cofnodion o Gyfarfod y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun 25 Medi 2023 i gadarnhau cywirdeb

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion.

 

Minutes of the Meeting of Full Council held on Monday 25 September 2023 to confirm accuracy.

 

It was RESOLVED to approve the minutes.

 

 

123

Materion yn codi o’r Cofnodion:

 

 1. Brandio/nwyddau'r Cyngor Tref: Roedd grŵp ffocws wedi'i gynnal a byddai adroddiad yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol.

 

 1. TCC: Roedd gosod camera wedi dechrau.

 

 1. Ras Dau Gopa: Roedd cynghorwyr wedi mynychu'r digwyddiad llwyddiannus. Diolchwyd i'r trefnwyr.

Matters arising from the Minutes:

 

 1. Town Council branding/merchandise: A focus group had been held and a report would be presented to the General Management Committee.

 

 1. CCTV: Camera installation had begun.

 

 1. Twin Peaks race: Councillors had attended the successful event. Thanks were extended to the organisers.

 

Agenda RhC

GM agenda

124

Cofnodion o gyfarfod arbennig y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun 2 Hydref 2023 i gadarnhau cywirdeb

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion.

 

Minutes of the extraordinary meeting of Full Council held on Monday 2 October 2023

 

It was RESOLVED to approve the minutes.

 

 

125

Materion yn codi o'r cofnodion

 

 1. Adnewyddu Neuadd Gwenfrewi: trwy gyfarfodydd Cyngor Llawn arbennig cyn cyfarfodydd Pwyllgor byddai Cynghorwyr yn cael eu cynnwys yn y broses adeiladu.

 

Roedd cynlluniau drafft i'w cyflwyno i gynghorwyr i'w cymeradwyo.

 

Canfuwyd tystiolaeth o weithgarwch ystlumod yn llofft yr henaduriaeth. Nodwyd bod y gair Tsieineaidd am ystlumod hefyd yn golygu lwc.

 

Gofynnodd y Cyng. Brian Davies am i'w wrthwynebiad parhaus i'r datblygiad gael ei gofnodi.

Matters arising from the minutes

 

 1. Neuadd Gwenfrewi refurbishment: Councillor involvement in the build process would be via extraordinary Full Council meetings prior to Committee meetings.

 

Draft plans were due to be presented to councillors for approval.

 

Evidence of bat activity had been found in the presbytery loft. It was noted that the Chinese word for bat also means luck.

 

Cllr. Brian Davies requested that his continued objection to the development be minuted.

 

 

126

Cofnodion y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd ar 2 Hydref 2023

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion gyda’r newid a ganlyn:

 

 1. Cyng. Dylan Lewis-Rowlands i'w ychwanegu.

Minutes of the Planning Committee held on Monday 2 October 2023

 

It was RESOLVED to approve the minutes with the following amendment:

 

 1. Cllr. Dylan Lewis-Rowlands to be added.

 

127

Materion yn codi o'r cofnodion

 

 1. Ardal Cadwraeth: Nodwyd nad oedd y rheiliau wedi'u hailosod ym Meithrinfa, Ffordd y Gogledd. Byddai hyn yn cael ei drafod yn y Pwyllgor Cynllunio nesaf.

 

 1. Polisi Rheoli Harbwr: Cafwyd diweddariad ar reolaethau cyflymder gan y Cyng. Brian Davies. Dylid ffilmio cychod yn goryrru ac anfon y recordiad at yr harbwr feistr.

Matters arising from the minutes

 

 1. Conservation area: It was noted that the railings still had not been reinstated at Meithrinfa, Ffordd y Gogledd. This would be discussed at the next Planning Committee.

 

 1. Harbour Management Policy: Cllr Brian Davies provided an update on speed controls. Speeding vessels should be filmed and the recording sent to the harbourmaster.

 

 

 

Agenda Cynllunio

Planning agenda

128

Cofnodion o’r Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol a gynhaliwyd ar nos Lun 11 Hydref 2023

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion.

 

Minutes of the General Management Committee held on Monday 11 October 2023

 

It was RESOLVED to approve the minutes.

 

 

129

Materion yn codi o’r Cofnodion:

 

 1. Iaith cyfrwng dysgu sylfaenol: cymeradwywyd yr ymateb drafft.

 

 1. 1. Y Lleng Prydeinig Brenhinol: Y Maer a'r Dirprwy Faer i gwrdd â chynrychiolwyr.

 

 1. 2. Mater cynllunio: Ymateb drafft i'w anfon at Gadeiryddion Pwyllgorau.

Matters arising from the minutes:

 

 1. Language medium of foundation learning: the draft response was approved.

 

 1. 1. Royal British Legion: The Mayor and Deputy Mayor to meet with representatives.

 

 1. 2. Planning issue: A draft response to be sent to Committee Chairs.

 

 

 

Ymateb

Respond

 

 

Cyfarfod

Meeting

 

Ymateb

Respond

130

Cofnodion o’r Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd ar nos Lun 16 Hydref 2023

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion a’r argymhellion.

 

Minutes of the Finance & Establishments Committee held on Monday 16 October 2023

 

It was RESOLVED to approve the minutes and recommendations.

 

 

131

Materion yn codi o’r Cofnodion:

Darparodd y Clerc y diweddaraf ar y grantiau lluosog sy'n cael eu darparu ar hyn o bryd ac y gwneir cais amdanynt. Diolchwyd i'r staff am eu gwaith.

 

Gadawodd y Cyng. Owain Hughes y cyfarfod.

 

 1. Premiymau Treth Cyngor ail gartrefi ac eiddo gwag hir dymor: Byddai ymateb yn cael ei anfon fel yr argymhellir, ond hefyd yn amlygu'r angen i gau bylchau osgoi treth ac i annog y Cyngor Sir i ddefnyddio’r arian ar gyfer prosiectau tai fforddiadwy.

 

 1. 1. Ymddiswyddiad: PENDERFYNWYD anfon cerdyn at Steve Davies yn diolch am ei flynyddoedd lawer o wasanaeth fel Cynghorydd Sir a Thref.

 

Pleidleisiodd y Cynghorwyr Mathew Norman a Dylan Lewis-Rowlands yn erbyn y penderfyniad hwn. Ataliodd y Cynghorwyr Talat Chaudhri a Jeff Smith rhag pleidleisio.

Matters arising from the minutes:

The Clerk provided an update on the multiple grants currently being delivered and applied for. Staff were thanked for their work.

 

Cllr Owain Hughes left the meeting.

 

 1. Second home and long-term empty Council Tax premiums: A response would be sent as recommended, but also highlighting the need to close tax avoidance loopholes and encouraging Ceredigion Council to use any income generated in support of affordable housing projects.

 

 1. 1. Resignation: It was RESOLVED to send a card to Steve Davies in thanks for his many years of service as a Town and County Councillor.

 

Cllrs. Mathew Norman & Dylan Lewis-Rowlands voted against this resolution. Cllrs. Talat Chaudhri & Jeff Smith abstained from voting.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ymateb

Respond

 

 

 

 

 

 

 

Anfon cerdyn

Send card

132

Ystyried gwariant Mis Hydref

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r gwariant.

 

Cymeradwywyd prynu casglwr dail

To consider October expenditure

 

It was RESOLVED to approve the expenditure.

 

The purchase of a leaf vacuum was approved.

 

 

133

Cymeradwyo cyfrifon Mis Medi

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cyfrifon.

To approve September accounts

 

It was RESOLVED to approve the accounts.

 

 

134

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion tu fewn cylch gorchwyl y Cyngor hwn YN UNIG.

 

Byddai cyfarfod o’r Pwyllgor Rheoliadau Sefydlog yn cael ei gynnal ddydd Llun 30 Hydref 2023.

Questions relating ONLY to matters in this Council’s remit

 

A meeting of the Standing Orders Committee would be held on Monday 30 October 2023.

 

135

Ceisiadau cynllunio

 

Planning applications

 

 

135.1

A230694: Pen Y Cei, Felin Y Môr

 

DIM GWRTHWYNEBIAD gan y Cyngor Tref ar yr amod bod yr holl bryderon gwreiddiol ynghylch draenio, bywyd gwyllt a phryderon trigolion yn cael sylw.

A230694: Pen Y Cei, Felin Y Môr

 

The Town Council has NO OBJECTION provided that all of the original concerns regarding drainage, wildlife and residents’ concerns are addressed.

 

Ymateb

Respond

136

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol

 

Dosbarthwyd adroddiad o'r Cynllun Adsefydlu Ffoaduriaid. Bu'n rhaid canslo'r digwyddiad cydlyniant cymunedol ar 20 Hydref ond byddai'n cael ei aildrefnu.

WRITTEN Reports from representatives on outside bodies

 

A report from the Refugee Resettlement Scheme was circulated. The communIty cohesion event on 20 October had to be cancelled but would be rearranged.  

 

 

137

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Cyngor Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â’r cyngor hwn YN UNIG

 

 1. Alun Williams:
 • Byddai is-etholiad Cyngor Sir yn cael ei gynnal yn ward Penparcau ar 16 Tachwedd 2023.

 

 • Roedd Parc Natur Penglais yn ystyried creu ‘llwybr atal tân’ a fyddai’n agor mannau gwylio newydd

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to this Council

 

 1. Alun Williams:

 

 • A County Council by-election would be held in Penparcau ward on 16 November 2023.

 

 • Parc Natur Penglais were considering creating a ‘firebreak trail’ that would open up new viewing areas

 

Agenda Cynllunio

Planning Agenda

 

 

 

138

Cynllun Hyfforddiant

 

I'w drafod yn y cyfarfod nesaf.

Training Plan

 

To be discussed at the next meeting.

 

 

139

Pris tocyn cinio Nadolig yr henoed

 

Prisiau tocynnau a lleoliadau i'w hadolygu oherwydd costau uwch. I'w drafod ymhellach gan y Pwyllgor Cyllid.

Seniors’ Christmas lunch ticket price

 

Ticket prices and venues to be reviewed due to increased costs. To be discussed further by the Finance Committee.

 

Agenda Cyllid

Finance Agenda

140

Gwelyau blodau y promenâd

 

Darparwyd cost cynllun plannu blwyddolion. Ffafriwyd cynllun hybrid gyda phlanhigion lluosflwydd a allai leihau costau a chyd-fynd â pholisi bioamrywiaeth y Cyngor.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r gwariant i fyny at £5126

Promenade flower beds

 

The cost of a planting scheme of annuals was provided. A hybrid scheme with perennials was prefered which could reduce costs and be in keeping with the Council’s biodiversity policy.

 

It was RESOLVED to approve the expenditure of up to £5126.

 

 

141

Yosano

Yosano

 

 

141.1

Plac:

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r gwariant o tua £295 i brynu plac newydd. Gan y byddai'r plac yn ailadrodd y geiriad gwreiddiol ac yn coffáu ailgadarnhau'r cyfeillgarwch yn y Gymraeg a'r Saesneg, gydag ymadrodd byr yn Japaneg, byddai'r gost yn uwch.

Plaque:

It was RESOLVED to approve the approximate expenditure of £295 to purchase a new plaque. As the plaque would re-iterate the original wording and commemorate the re-affirmation of the friendship in Welsh and English, with a short phrase in Japanese, the cost would be higher.

 

 

141.2

Derbyniad 9.11.2023:

Byddai'r Maer a'r ddirprwyaeth yn cael cinio gyda Maer Aberystwyth, ac yna taith o amgylch prosiectau canol y dref. Byddai llofnodi swyddogol y tystysgrifau a derbyniad bychan yn cael eu cynnal yn swyddfeydd y Cyngor Tref ac yna derbyniad gyda'r hwyr a thwmpath yn yr Amgueddfa. Cytunwyd y byddai ‘canllaw moesau’ o fudd i Gynghorwyr cyn y digwyddiad.

Reception 9.11.2023:

The Mayor and delegation would be having lunch with the Aberystwyth Mayor, followed by a tour of town centre projects.  The official signing of the certificates and a small reception would take place in the Town Council offices followed by an evening reception and twmpath at the Museum. It was agreed that an ‘etiquette guide’ would be beneficial for Councillors ahead of the event. 

 

 

142

Cynrychiolaeth y Cyngor ar deithiau Gefeillio

 

PENDERFYNWYD anfon y Clerc dan Hyfforddiant a'r Swyddog Digwyddiadau a Phartneriaethau ar y daith i Kronberg ym mis Rhagfyr, ar gost amcangyfrifedig o tua £1,200 ar gyfer teithio a llety. Byddai'r gost yn cael ei thalu o'r gyllideb wrth gefn.

Council representation on Twinning trips

 

It was RESOLVED to send both the Trainee Clerk and the Events and Partnerships Officer on the trip to Kronberg in December, at an estimated cost of around £1,200 for travel and accommodation. The cost would be covered from the contingency budget.

 

 

PENDERFYNWYD gohirio'r Rheoliadau Sefydlog er mwyn ymestyn y cyfarfod am 20 munud arall.

It was RESOLVED to suspend Standing Orders in order to extend the meeting by a further 20 minutes.

 

 

143

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

143.1

Marchnad y Ffermwyr: Byddai cynigion a dderbyniwyd gan Gyngor Sir Ceredigion yn cael eu trafod yn y Pwyllgor Cyllid nesaf.

Farmers Market: Proposals received from Ceredigion County Council would be discussed at the next Finance Committee.

 

Agenda Cyllid

Finance Agenda

143.2

Cyfeillion cae Erw Goch: cais i weithredu i gefnogi'r cais i ddod yn faes pentref. Nid oedd hyn yn bosibl gan nad oedd digon o amser i drafod y mater gyda Chynghorau Cymuned cyfagos, fodd bynnag, nodwyd bod gwarchod mannau gwyrdd yn gynwysedig yng Nghynllun Lle a rennir yr ardal.

Friends of Erw Goch field: a request for action in support of the bid to become a village green. This was not possible as there was not enough time to discuss the issue with neighbouring Community Councils, however, it was noted that the protection of green spaces was included in the area’s shared Place Plan

 

 

143.3

Ymgynghoriad promenâd: Cynhaliwyd cyfarfod ymgynghori gyda Chyngor Ceredigion i drafod y cynlluniau ar gyfer promenâd y De. Byddai cyfarfod Arbennig o’r Cyngor Llawn yn cael ei gynnal cyn y Pwyllgor Cynllunio nesaf i drafod ymateb y Cyngor.

Prom consultation: A consultation meeting was held with Ceredigion Council to discuss the plans for the South promenade. An Extraordinary Full Council meeting would be held before the next Planning Committee to discuss the Council’s response.

 

Cyfarfod Arbennig

Extraordinary Meeting