Aberystwyth Council

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol (hybrid)

General Management Committee (hybrid)

 

  1. 11.2023

 

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

 

Cyng. Maldwyn Pryse (Cadeirydd)

Cyng. Dylan Lewis-Rowlands

Cyng. Kerry Ferguson

Cyng. Emlyn Jones

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Alun Williams

Cyng. Brian Davies

Cyng. Owain Hughes

Cyng. Mark Strong

Cyng. Carl Worrall

 

Yn mynychu:

 

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Will Rowlands (Clerc dan hyfforddiant)

Present

 

Cllr. Maldwyn Pryse (Chair)

Cllr. Dylan Lewis-Rowlands

Cllr. Kerry Ferguson

Cllr. Emlyn Jones

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Alun Williams

Cllr. Brian Davies

Cllr. Owain Hughes

Cllr. Mark Strong

Cllr. Carl Worrall

 

In attendance:

 

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Will Rowlands (Trainee Clerk)

 

2

Ymddiheuriadau

 

Cyng. Jeff Smith

  1. Cyng. Mathew Norman
  2. Cyng. Talat Chaudhri
  3. Cyng. Bryony Davies

 

Apologies

 

Cllr. Jeff Smith

Cllr. Mathew Norman

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Bryony Davies

 

 

3

Datgan Diddordeb:

 

Dim

 

Declaration of Interest:

 

None

 

 

4

Cyfeiriadau personol:

 

  • Llongyfarchwyd gwraig y Cyng. Carl Worrall, Pam, a oedd wedi cynrychioli Cymru ym Mhencampwriaethau Pysgota Môr y Byd ac a orffennodd yn bedwerydd.
  • Diolchwyd i John Davies am oleuo'r gofeb rhyfel ar gyfer Sul y Cofio.

Personal references:

 

  • Congratulations were extended to Cllr. Carl Worrall’s wife, Pam, who had represented Wales at the Sea Angling World Championships and finished fourth.
  • Thanks were extended to John Davies for the lighting of the war memorial for Remembrance Sunday.

 

 

5

Sul y Cofio – trefniadau’r dyfodol

 

Byddai adolygiad yn cael ei gynnal a chyfarfod yn cael ei drefnu gyda changen Aberystwyth o'r Lleng Prydeinig Brenhinol ym mis Ionawr.

 

Diolchwyd i'r staff am eu gwaith.

Remembrance Sunday – future arrangements

 

A review would be held and a meeting arranged with the Aberystwyth branch of the Royal British Legion in January.

 

Staff were thanked for their work.

 

Trefnu cyfarfod

Arrange meeting

6

Cynllun hyfforddiant

 

Cytunwyd i ddiweddaru'r cynllun hyfforddiant presennol i gynnwys hyfforddiant hanfodol y dylai cynghorwyr gymryd fel gofyniad sylfaenol.

 

Pwyllgorau i benderfynu eu gofynion hyfforddi hanfodol eu hunain ar gyfer aelodau.

Training plan

 

It was agreed to update the current training plan to include essential training that councillors should undertake as a basic requirement.

 

Committees to determine their own essential training requirements for members.  

 

Update

Diweddaru

7

Plac Yosano – y geiriad

 

ARGYMHELLWYD diwygio a chadw’r hen blac, ynghyd â phrynu plac newydd i goffau’r cytundeb cyfeillgarwch newydd a arwyddwyd ar 9 Tachwedd 2023.

 

Bu ymweliad diweddar Maer Yosano yn llwyddiant mawr, a gwerthfawrogwyd gwaith y Cyngor. Diolchwyd i'r staff am eu gwaith.

Yosano plaque - wording

 

It was RECOMMENDED that the old plaque be amended and kept, along with the purchase of a new plaque to commemorate the new friendship agreement signed on 9 November 2023.

 

The recent visit by the Yosano Mayor had been a great success, and the Council’s work had been appreciated. Staff were thanked for their work. 

 

 

8

Brandio’r Cyngor tref a nwyddau

 

Cafwyd adroddiad ar lafar gan y Clerc ar drafodaethau’r grŵp gwaith brandio. Gofynnwyd i gynghorwyr i ystyried sut a phryd y dylid defnyddio arfbais y Cyngor Tref a logo Aberystwyth. Nodwyd bod y Cyngor Tref yn cael ei ariannu gan arian cyhoeddus, ac felly roedd gwelededd a chydnabyddiaeth o waith y Cyngor yn bwysig.

 

Cyflwynwyd syniadau amrywiol ar gyfer nwyddau fforddiadwy e.e. bagiau siopa papur, matiau diod, darnau arian troli, sticeri, beiros a phensiliau

Town Council branding/merchandise

 

A verbal report was provided by the Clerk on the discussions of the branding working group. Councillors were asked to consider how and when the Town Council crest and Aberystwyth logo should be used. It was noted that the Town Council was funded by public money, and as such visibility and recognition of the Council’s work was important.

 

Various ideas for affordable merchandise were presented e.g. paper carrier bags, coasters, trolley coins, stickers, pens and pencils

 

 

13

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

13.1

Digwyddiad parc sglefrio:

 

Derbyniwyd cais i ddefnyddio Parc Kronberg i gynnal gweithdy sgiliau sglefrfyrddio i bobl ifanc. Croesawyd hyn ar yr amod bod gan yr ymgeisydd yswiriant digonol ac asesiad risg.

Skatepark event:

 

A request had been received to use Parc Kronberg to hold a skateboarding skills workshop for young people. This was welcomed, subject to the applicant having sufficient insurance cover and a risk assessment.