Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyfarfod Arbennig o’r Cyngor Llawn (hybrid)

Extraordinary Meeting of Full Council (hybrid)

 

6.11.2023

 

 

COFNODION / MINUTES

 

144

Yn bresennol:

 

 

Cyng. Maldwyn Pryse (Chair)

Cyng. Dylan Lewis-Rowlands

Cyng. Brian Davies

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Mari Turner

Cyng. Mark Strong

Cyng. Jeff Smith

Cyng. Mathew Norman

Cyng. Emlyn Jones

Cyng. Owain Hughes

Cyng. Alun Williams

 

 

Yn mynychu:

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Will Rowlands (Clerc dan hyfforddiant)

Gareth Thomas (Pensaer)

 

Present:

 

Cllr. Maldwyn Pryse (Chair)

Cllr. Dylan Lewis-Rowlands

Cllr. Brian Davies

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Mari Turner

Cllr. Mark Strong

Cllr. Jeff Smith

Cllr. Mathew Norman

Cllr. Emlyn Jones

Cllr. Owain Hughes

Cllr. Alun Williams

 

 

In attendance:

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Will Rowlands (Trainee Clerk)

Gareth Thomas (Architect)

 

 

145

Ymddiheuriadau:

 

Cyng. Kerry Ferguson

Cyng. Carl Worrall

Cyng. Bryony Davies

 

Apologies:

 

Cllr. Kerry Ferguson

Cllr. Carl Worrall

Cllr. Bryony Davies

 

 

146

Datgan Diddordeb ar faterion yn codi o’r agenda

 

Dim

Declaration of Interest on Matters Arising from the agenda

 

None

 

 

147

Ystyried cynlluniau ar gyfer adnewyddu Neuadd Gwenfrewi

 

Yn seiliedig ar ymgysylltu cynnar â'r cyhoedd, mewnbwn cynghorwyr a swyddogion, cyflwynwyd y cynlluniau rhagarweiniol i'r cyfarfod. PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cynlluniau (gofynnodd y Cyng Brian Davies i’w wrthwynebiad i’r prosiect gael ei gofnodi) gyda’r diwygiadau a nodir isod

 

Consider plans for the refurbishment of Neuadd Gwenfrewi

 

Based on early public engagement, councillor and officer input, the preliminary plans were presented to the meeting. It was RESOLVED to approve the plans (Cllr Brian Davies  requested his objection to the project be minuted) with the amendments noted below:

 

 

 

 

ADEILAD NEWYDD:

 

 • Paneli solar ychwanegol
 • Mwy o ffenestri yn y to
 • Tynnu ffenestri o'r wal ogleddol i greu gofod wal mewnol di-dor ar gyfer sgriniadau
 • Ffrâm isaf y tair ffenestr ar y talcen i'w gosod ar yr un lefel.

 

Pwyntiau trafod

 • Hyblygrwydd ac hygyrchedd y gegin
 • Ffenestri i fod â gwydr triphlyg
 • Cladin allanol - a chynnal a chadw
 • Uchder y wal allanol
 • Darpariaeth toiledau

 

NEW BUILD:

 

 • Additional solar panels
 • More windows in the roof
 • Remove windows from the North wall to create an uninterrupted internal wall space for screenings
 • The lower frame of the three gable windows to be placed at the same level.

 

Discussion points

 • Kitchen versatility and accessibility
 • Windows to be triple glazed
 • External cladding and maintenance
 • External wall height
 • Toilet provision

 

 

 

YR EGLWYS GYNT

 

 • Paneli solar ychwanegol

 

Pwyntiau trafod:

 

 • Cadw’r pulpud a’r corau - priodasau sifil yn cael eu gweld fel ffrwd incwm allweddol
 • Lloriau – lefelau a chadw’r teils llawr
 • Gwresogi – ystyriwyd mai paneli pelydrol oedd yr opsiwn gorau

 

FORMER CHURCH

 

 • Additional solar panels

 

Discussion points:

 

 • Retention of pulpit and pews - civil weddings seen as a key income stream
 • Flooring – levels and retention of the floor tiles
 • Heating – radiant panels were considered the best option

 

 

TU ALLAN

 

 • Darpariaeth rac beiciau

EXTERNAL

 

 • Bike rack provision

 

 

148

Cynlluniau adfywio’r promenâd – adborth o gyfarfodydd rhanddeiliaid

 

Teimlai'r Cyngor yn gryf, ac roedd yn hynod siomedig nad oedd ymgysylltu wedi digwydd ac, roedd yn ymddangos, bod penderfyniadau eisoes wedi'u gwneud.

 

Nododd y Cyngor bod angen i unrhyw newidiadau fod o fewn cyd-destun adolygiad parcio. Roedd angen agwedd gyfannol hefyd gan gynnwys ystyried syniadau megis cau rhai strydoedd cul yn yr hen dref i draffig am resymau diogelwch, a darparu parcio i fyfyrwyr ar gampws y Brifysgol.

Promenade revitalisation plans – stakeholder meeting feedback

 

Council felt strongly, and was extremely disappointed that engagement had not taken place and, it seemed, that decisions had already been made.

 

The Council noted that any changes needed to be within the context of a parking review. A holistic approach was also needed including consideration of ideas such as closure of some narrow streets in the old town to traffic for reasons of safety, and student parking to be provided on campus by the University.