Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyfarfod y Cyngor Llawn (hybrid)

Meeting of Full Council (hybrid)

 

27.11.2023

 

 

COFNODION / MINUTES

 

149

Yn bresennol:

 

Cyng. Kerry Ferguson (Cadeirydd)

Cyng. Emlyn Jones

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Lucy Huws

 1. Cyng. Dylan Lewis-Rowlands (149 i 163)
 2. Cyng. Jeff Smith
 3. Cyng. Brian Davies
 4. Cyng. Alun Williams
 5. Cyng. Carl Worrall
 6. Cyng. Maldwyn Pryse
 7. Cyng. Bryony Davies
 8. Cyng. Talat Chaudhri

 

 

Yn mynychu:

 

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Will Rowlands (Clerc dan hyfforddiant)

Delyth Davies (cyfieithydd)

Present:

 

Cllr. Kerry Ferguson (Chair)

Cllr. Emlyn Jones

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Dylan Lewis-Rowlands (149 to 163)

Cllr. Jeff Smith

Cllr. Brian Davies

Cllr. Alun Williams

Cllr. Carl Worrall

Cllr. Maldwyn Pryse

Cllr. Bryony Davies

Cllr. Talat Chaudhri

 

In attendance:

 

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Will Rowlands (Trainee Clerk)

Delyth Davies (translator)

 

 

150

Ymddiheuriadau:

 

 1. Cyng. Mathew Norman
 2. Cyng. Mari Turner
 3. Cyng. Connor Edwards
 4. Cyng. Mark Strong

 

Apologies:

 

Cllr. Mathew Norman

Cllr. Mari Turner

Cllr. Connor Edwards

Cllr. Mark Strong

 

 

151

Datgan Diddordeb ar faterion yn codi o’r agenda

 

164:. Mae Cyng. Kerry Ferguson ac Emlyn Jones yn gyfarwyddwyr Gwe Cambrian Web

Declaration of Interest on Matters Arising from the agenda

 

164: Cllrs. Kerry Ferguson & Emlyn Jones are directors of Gwe Cambrian Web

 

 

152

Cyfeiriadau Personol

 

 • Roedd y digwyddiad cynnau goleuadau Nadolig yn llwyddiant mawr gyda thyrfa fawr. Diolchwyd i bawb a wirfoddolodd ac a helpodd i drefnu'r digwyddiad. Roedd Bardd y Dref Eurig Salisbury wedi ysgrifennu cerdd Gymraeg a Saesneg ar gyfer yr orymdaith lusernau.
 • Diolchwyd i'r staff am drefnu'r pedair coeden Nadolig metel newydd.
 • Estynnwyd croeso cynnes i Ivor, Cynorthwyydd Amgylcheddol newydd y Cyngor Tref. Derbyniwyd adborth cadarnhaol eisoes gan drigolion am ei waith.

Personal References

 

 • The Christmas lights switch-on event had been a huge success with a large crowd. Thanks were extended to all who volunteered and helped organise the event. Town Bard Eurig Salisbury had written a Welsh and an English poem for the lantern parade.
 • Thanks were extended to staff for organising the four new metal Christmas trees.
 • A warm welcome was extended to Ivor, the Town Council’s newly employed Environmental Assistant. Positive feedback had already been received form residents about his work.

 

 

153

Adroddiad y Maer

 

Roedd adroddiad ysgrifenedig wedi'i ddosbarthu.

Mayoral report

 

A written report had been circulated.  

 

 

154

Cofnodion o Gyfarfod y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun 23 Hydref 2023 i gadarnhau cywirdeb

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion.

 

Minutes of the Meeting of Full Council held on Monday 23 October 2023 to confirm accuracy.

 

It was RESOLVED to approve the minutes.

 

 

155

Materion yn codi o’r Cofnodion:

 

Dim

Matters arising from the Minutes:

 

None

 

 

156

Cofnodion o gyfarfod arbennig y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun 6 Tachwedd 2023 i gadarnhau cywirdeb

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion gyda’r newid isod:

148: dylid pwysleisio siom y Cyngor ynghylch y diffyg ymgynghori h.y.Teimlai'r Cyngor yn gryf, ac roedd yn hynod siomedig nad oedd ymgysylltu’

 

Minutes of the extraordinary meeting of Full Council held on Monday 6 November 2023

 

It was RESOLVED to approve the minutes, with the following amendment:

148: the Council’s disappointment at the lack of consultation should be emphasised i.e. ‘the Council felt strongly and was greatly disappointed that engagement…..’

 

 

157

Materion yn codi o'r cofnodion

 

Dim

Matters arising from the minutes

 

None

 

 

158

Cofnodion y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd ar 6 Tachwedd 2023

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion.

 

Minutes of the Planning Committee held on Monday 6 November 2023

 

It was RESOLVED to approve the minutes.

 

 

159

Materion yn codi o'r cofnodion

 

Dim

Matters arising from the minutes

 

None

 

 

 

 

160

Cofnodion o’r Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol a gynhaliwyd ar nos Lun 13 Tachwedd 2023

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion.

 

Minutes of the General Management Committee held on Monday 13 November 2023

 

It was RESOLVED to approve the minutes.

 

 

161

Materion yn codi o’r Cofnodion:

 

 1. Cynllun hyfforddiant: yn cael ei ddiweddaru a byddai'n cael ei gyflwyno i'w gymeradwyo yn y cyfarfod nesaf.

 

 1. Ymweliad Yosano: ni chafwyd adborth eto gan gynrychiolwyr Yosano

 

Matters arising from the minutes:

 

 1. Training plan: was being updated and would be presented for approval at the next meeting.

 

 1. Yosano visit: feedback had not yet been received from the Yosano delegates

 

 

162

Cofnodion o’r Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd ar nos Lun 20 Tachwedd 2023

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion a’r argymhellion.

Minutes of the Finance & Establishments Committee held on Monday 20 November 2023

 

It was RESOLVED to approve the minutes and recommendations.

 

 

163

Materion yn codi o’r Cofnodion:

 

 1. Adroddiad blynyddol drafft PACGA: Cafwyd diweddariad gan y Clerc dan Hyfforddiant, yn dilyn cyngor gan yr PACGA:

 

 • Roedd y taliad o £52 ar gyfer nwyddau traul swyddfa wedi'i eithrio rhag treth.
 • Roedd y taliad blynyddol o £156 yn gyfraniad tuag at gostau gweithio o gartref, felly nid oedd yn drethadwy. Fodd bynnag, byddai angen i gynghorwyr ddarparu cadarnhad ysgrifenedig o drefniadau gweithio o gartref er mwyn i'r taliad fod yn ddi-dreth. Byddai'r ddogfennaeth yn cael ei llunio ar gyfer y flwyddyn nesaf.
 • Byddai'r taliadau gorfodol uchod yn awr yn cael eu gwneud ar ddiwedd pob blwyddyn ariannol, gan ddileu'r angen am bolisi i adennill taliadau oddi wrth gynghorwyr.
 • Roedd taliadau uwch i gyd yn drethadwy a byddent yn cael eu talu ar ddechrau'r flwyddyn ariannol. Byddai cyngor yn cael ei geisio ar statws treth taliadau uwch.

Matters arising from the minutes:

 

 1. IRPW draft annual report: An update was provided by the Trainee Clerk, following advice from the IRPW:

 

 • The £52 payment for office consumables was tax exempt.
 • The £156 annual payment was a contribution towards working from home costs, therefore not taxable. However, councillors would need to provide written confirmation of working from home arrangements for the payment to be tax-free. The documentation would be drawn up for next year.
 • The above mandatory payments would now be made at the end of each financial year, eliminating the need for a policy to recover payments from councillors.
 • Senior payments were all taxable and would be paid at the start of the financial year. Advice would be sought on the tax status of senior payments.

 

 

164

Ystyried gwariant Mis Tachwedd

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r gwariant.

 

To consider November expenditure

 

It was RESOLVED to approve the expenditure.

 

 

165

Cymeradwyo cyfrifon Mis Hydref

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cyfrifon.

To approve October accounts

 

It was RESOLVED to approve the accounts.

 

 

166

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion tu fewn cylch gorchwyl y Cyngor hwn YN UNIG.

 

Dim

 

Questions relating ONLY to matters in this Council’s remit

 

None

 

167

Ceisiadau cynllunio

 

Planning applications

 

 

167.1

A230720: Hen Goleg

 

Trafodwyd y cais hwn eto gan fod asesiad o'r effaith ar dreftadaeth wedi'i ddarparu ers y drafodaeth wreiddiol. Fodd bynnag, credwyd nad oedd y ddogfen hon yn ychwanegu digon o fanylion ac mae safbwynt y Cyngor yn aros yr un fath; nid oes unrhyw arwydd o ba mor debygol yw'r slab o fethu.

 

Ni all y Cyngor ymateb oherwydd diffyg gwybodaeth; nid yw'n glir a yw'n gwbl angenrheidiol ailosod y slab.

 

A230720: Old College

 

This application was discussed again as a heritage impact assessment had been made available since the original discussion. However, it was thought that this document did not add enough detail and the Council’s position remains the same; there is no indication of how likely the slab is to fail.

 

The Council cannot respond due to lack of information; it is unclear whether it is absolutely necessary to replace the slab.

 

Ymateb

Respond

168

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol

 

Dim

WRITTEN Reports from representatives on outside bodies

 

None

 

 

169

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Cyngor Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â’r cyngor hwn YN UNIG

 

 1. Alun Williams:
 • Roedd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Parc Natur Penglais i’w gynnal ddydd Mercher 29 Tachwedd 2023.

 

 1. Carl Worrall:
 • Estynwyd llongyfarchiadau i'r Cyng. Shelley Childs, Cynghorydd Sir newydd Penparcau.

 

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to this Council

 

 1. Alun Williams:
 • Parc Natur Penglais AGM was to be held on Wednesday 29 November 2023.

 

 1. Carl Worrall:
 • Extended congratulations to Cllr. Shelley Childs, the newly elected County Councilllor for Penparcau.

 

 

 

 

170

Marchnad ffermwyr: opsiynau rheoli

 

Roedd Cyngor Sir Ceredigion wedi paratoi papur gyda thri opsiwn rheoli. Mae'n debyg y byddai eu penderfyniad yn cael ei wneud ym mis Ionawr ar ôl ymgynghori â masnachwyr. Roedd Opsiwn 3 yn ymwneud â mabwysiadu'r farchnad gan y Cyngor Tref (ond yn cael ei chynnal yn ardal yr Hen Dref) a PHENDERFYNWYD cymryd cyfrifoldeb am y farchnad pe bai angen.

Farmers market: management options

 

Ceredigion County Council had prepared a paper with three management options. Their decision would likely be made in January following consultation with traders. Option 3 involved adoption of the market by the Town Council (but held in the Old Town area) and it was RESOLVED to take on responsibility for the market if necessary.

 

 

171

Cynnig Parcio promenâd (Cyng. Dylan Lewis-Rowlands)

 

Tynnwyd y cynnig yn ôl, gan fod Cyngor Sir Ceredigion wedi penderfynu peidio â chyflwyno taliadau.

Motion: Promenade parking (Cllr. Dylan Lewis-Rowlands)

 

The motion was withdrawn, as Ceredigion County Council had decided against introducing charges.

 

 

172

Cynnig: NFLA a ‘Mayors for Peace’ (Cyng. Dylan Lewis-Rowlands)

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r cynnig ac i Gyngor Tref Aberystwyth ddod yn aelod o'r Awdurdodau Lleol Di-Niwclear a'r rhwydwaith Meiri dros Heddwch. Y Clerc i gael pwerau dirprwyedig i dalu ffi aelodaeth o hyd at £50.

Motion: NFLA & ‘Mayors for Peace’ (Cllr. Dylan Lewis-Rowlands)

 

It was RESOLVED to approve the motion and for Aberystwyth Town Council to become a member of the Nuclear Free Local Authorities and the Mayors for Peace networks. The Clerk to be given delegated powers to pay a membership fee of up to £50.

 

Trefnu

Organise

173

Cynnig: Cadoediad Gaza (Cyng. Lucy Huws)

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cynnig ac ysgrifennu at y Prif Weinidog Rishi Sunak, yr Arlywydd Joe Biden, Syr Keir Stamer, y Prif Weinidog Mark Drakeford ac Antonio Guterres, Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig yn cefnogi cadoediad ar unwaith yn Gaza.

Motion: Gaza ceasefire (Cllr. Lucy Huws)

 

It was RESOLVED to approve the motion and write to PM Rishi Sunak, President Joe Biden, Sir Keir Stamer, First Minister Mark Drakeford and Antonio Guterres, General Secretary of the UN supporting an immediate ceasefire in Gaza.

 

 

174

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

174.1

Comisiynydd Heddlu a Throseddu: roedd cyfarfod ymgysylltu â’r Comisiynydd i’w gynnal am 3pm ddydd Mercher 6 Rhagfyr, yn swyddfeydd y Cyngor Tref.

Police & Crime Commissioner: an engagement meeting with the Commissioner was to be held at 3pm on Wednesday 6 December, at the Town Council offices.

 

 

174.2

Prosiect Cymru - Llydaw: roedd digwyddiad i’w gynnal ar 21 Mehefin 2024 yn y Llyfrgell Genedlaethol, i drafod y prosiect a chysylltiadau hanesyddol rhwng Cymru a Llydaw.

Wales - Brittany Project: an event was to be held on 21 June 2024 at the National Library, to discuss the project and historical connections between Wales and Brittany.