Aberystwyth Council

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol (hybrid)

General Management Committee (hybrid)

 

 1. 1.2024

 

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

 

Cyng. Maldwyn Pryse (Cadeirydd)

 1. Cyng. Emlyn Jones
 2. Cyng. Talat Chaudhri
 3. Cyng. Mair Benjamin
 4. Cyng. Kerry Ferguson
 5. Cyng. Dylan Lewis-Rowlands
 6. Cyng. Lucy Huws
 7. Cyng. Alun Williams
 8. Cyng. Jeff Smith
 9. Cyng. Carl Worrall
 10. Cyng. Bryony Davies
 11. Cyng. Mathew Norman
 12. Cyng. Owain Hughes

 

 

Yn mynychu:

 

Will Rowlands (Clerc dan Hyfforddiant)

Steve Williams (Rheolwr Cyfleusterau ac Asedau)

Wendy Hughes (Swyddog Digwyddiadau a Phartneriaethau)

Becky Willis (Swyddog Adfywio Tref) (eitemau 1-5 yn unig)

Menna Davies (Gweinyddwr Partneriaeth Tref) (eitemau 1-5 yn unig)

Bethan Jones (Swyddog Mannau Gwyrdd, Cyngor Sir Ceredigion) (eitemau 1-6 yn unig)

 

Present

 

Cllr. Maldwyn Pryse (Chair)

Cllr. Emlyn Jones

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Kerry Ferguson

Cllr. Dylan Lewis-Rowlands

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Alun Williams

Cllr. Jeff Smith

Cllr. Carl Worrall

Cllr. Bryony Davies

Cllr. Mathew Norman

Cllr. Owain Hughes

 

 

In attendance:

 

Will Rowlands (Trainee Clerk)

Steve Williams (Facilities and Assets Manager)

Wendy Hughes (Events and Partnerships Officer)

Becky Willis (Town Revitalisation Officer) (items 1-5 only)

Menna Davies (Town Partnership Administrator) (items 1-6 only)

Bethan Jones (Greenspace Officer, Ceredigion County Council) (items 1-6 only)

 

 

2

Ymddiheuriadau

 

Cyng. Brian Davies

Cyng. Mark Strong

 

Apologies

 

Cllr. Brian Davies

Cllr. Mark Strong

 

 

3

Datgan Diddordeb:

 

 1. Cais coeden goffa Heddwch ar Waith – Mae Cyng. Dylan Lewis-Rowlands yn aelod o’r grŵp.

Declaration of Interest:

 

 1. Heddwch ar Waith memorial tree request – Cllr. Dylan Lewis-Rowlands is a member of the group

 

 

4

Cyfeiriadau personol:

 

Dim

 

Personal references:

 

None

 

 

5

Prosiect Aber - diweddariad

 

Estynnwyd croeso cynnes i dri aelod newydd o staff a oedd wedi ymuno o dan arian y grant.

 

Cafwyd diweddariad gan y Cyng. Emlyn Jones a’r Gweinyddwr Partneriaeth Tref:

 • Y disgwyl oedd y byddai rhai o'r allbynnau mwy gweledol a thwristiaeth yn cael eu cyflawni erbyn Ebrill/Mai (Teithiau cerdded, canllawiau sain, gwefan/ap ac ati)
 • Gofynnwyd am wirfoddolwyr ar gyfer digwyddiadau a fyddai'n cael eu trefnu, fel sesiynau codi sbwriel.
 • Byddai adroddiad misol yn cael ei ddarparu gan y Weinyddwr Partneriaeth Tref i ddiweddaru'r Cyngor Llawn.
 • Roedd y ffurflen hawlio gyntaf yn cael ei pharatoi a byddai'n barod i'w chyflwyno cyn bo hir.

 

Prosiect Aber - update

 

A warm welcome was extended to three new members of staff who had joined under grant funding.

 

An update was provided by Cllr. Emlyn Jones and the Town Partneship Administrator:

 • It was expected that some of the more visual and tourism based outputs would be achieved by April/May (Walking tours, audio guides, website/app etc.)
 • Volunteers were sought for planned events, such as litter picks.
 • A monthly report would be provided by the Town Partnership Administrator to update Full Council.
 • The first claim form was being prepared and would soon be ready for submission.

 

6

Cylchdaith Parc Natur

 

Cafwyd cyflwyniad gan Swyddog Mannau Gwyrdd Cyngor Sir Ceredigion yn amlinellu cynllun rhagarweiniol i gysylltu llwybrau cerdded ym Mharc Natur Penglais â Craig Glais drwy Glyn Y Cariadon a Allt Y Clogwyn. Roedd y Pwyllgor yn gefnogol iawn i’r prosiect, er bod rhai rhwystrau posibl:

 • Cyllid heb ei sicrhau
 • Byddai angen pont ar draws Glyn Y Cariadon
 • Caniatâd perchnogion tir

 

Diolchwyd i'r Swyddog Mannau Gwyrdd am ei chyflwyniad.

Parc Natur circular walk

 

A presentation was given by Ceredigion County Council’s Greenspace Officer outlining a preliminary plan to connect walking paths at Parc Natur Penglais to Craig Glais via Glyn Y Cariadon and Allt Y Clogwyn. The Committee was very supportive of the project, althought there were some potential barriers:

 • Funding not secured
 • A bridge would be needed across Glyn Y Cariadon
 • Landowner permissions

 

The Greenspace Officer was thanked for her presentation.

 

 

7

Neuadd Gwenfrewi – adnewyddiad Tŷ’r Offeiriad

 

Socedi: Barnwyd bod pyrth USB mewn socedi yn ddiangen. ARGYMHELLWYD gosod o leiaf un soced ar gyfer y rhai â nam ar eu golwg ym mhob ystafell a gwahodd arbenigwyr hygyrchedd a chynwysoldeb o Gyngor Sir Ceredigion i asesu anghenion yr adeilad.

 

Llawr: Nid oedd sylfaen i'r llawr yn ystafell gyfarfod 1 ac roedd wedi'i adeiladu ar bridd. Byddai angen gosod sylfaen goncrit newydd, gyda chost amcangyfrifedig o £2,800.21. ARGYMHELLWYD cymeradwyo hyn, gan fod arbedion yn cael eu gwneud mewn mannau eraill.

 

Ymweliad safle: Roedd ymweliad safle ar gyfer Cynghorwyr yn cael ei drefnu ar gyfer 25 Ionawr 2024.

Neuadd Gwenfrewi – Presbytery refurbishment

 

Sockets: USB ports in sockets were deemed unneccesary. It was RECOMMENDED to fit at least one socket for the visually impaired in each room and to invite accessibility and inclusivity experts from Ceredigion County Council to assess the needs of the building.

 

Floor: The floor in meeting room 1 had no foundation and was built on soil. A new concrete foundation would need to be installed, with an estimated cost of £2,800.21. It was RECOMMENDED that this be approved, as savings were being made elsewhere. 

 

Site visit: A site visit for Councillors was being arranged for 25 January 2024.

 

 

8

Cynhwysiad Cynghorwyr yn nhrefniadaeth digwyddiadau

 

Cytunwyd nad oedd angen pwyllgor neu grwp gwaith ar wahân, gan fod croeso i bob Cynghorydd gysylltu â’r swyddfa i roi mewnbwn, syniadau neu ofyn am wybodaeth.

 

Sicrhawyd cyllid grant i ddarparu rhaglen ehangach o ddigwyddiadau ar gyfer y flwyddyn. Byddai'r Swyddog Digwyddiadau a Phartneriaethau yn dosbarthu rhestr o ddigwyddiadau cynlluniedig ar gyfer mewnbwn gan Gynghorwyr.

 

Councillor involvement in event organisation

 

It was agreed that a separate committee or working group was not necessary, as all Councillors are welcome to contact the office to give input, ideas or request information.

 

Grant funding had been secured to provide an expanded programme of events for the year. The Events and Partnerships Officer would circulate a list of planned events for Councillor input.

 

9

Mannau Tyfu Plascrug – diweddariad

 

Roedd Cam 1 y gwaith yn dod i ben ac roedd y dyraniad wedi dechrau. Roedd gwelyau wedi cael eu cynnig i Brifysgol Aberystwyth a'r GIG, a gellid eu cynnig i wasanaeth iechyd meddwl Gorwellion.

 

Disgwyliwyd y gallai'r tyfu ddechrau tua 1 Chwefror 2024. Byddai ymweliad safle a datganiad i'r wasg yn cael eu trefnu yn gynnar yn y Gwanwyn.

 

Diolchwyd i'r Rheolwr Cyfleusterau ac Asedau am ei waith; roedd y safle yn drawsnewidiad ardderchog o dir segur.

Plascrug Growing Spaces – update

 

Phase 1 of works was coming to an end and allocation had started. Beds had been offered to Aberystwyth University and the NHS, and could be offered to Gorwellion mental health service.

 

It was expected that growing could begin around 1 February 2024. A site visit and press release would be organised in early Spring.

 

The Facilities and Assets Manager was thanked for his work; the site was an excellent transformation of disused land.

 

 

 

 

10

Santes Dwynwen 2024

 

Cafwyd diweddariad gan y Swyddog Digwyddiadau a Phartneriaethau. Roedd arian grant wedi'i sicrhau, gan alluogi digwyddiad llawer mwy na'r blynyddoedd blaenorol. Fe'i cynhelir ar ddydd Sadwrn 27 Ionawr, a byddai'r digwyddiad yn cynnwys gorymdaith, twmpath ac adloniant gyda'r hwyr gan nifer o gerddorion.

 

Roedd cerddi yn cael ei hysgrifennu gan Fardd y Dref, a fyddai'n cael ei hargraffu ar gardiau post i'w rhannu; Byddai cynghorwyr sydd hefyd yn llywodraethwyr ysgol yn holi eu hysgolion i blant ddarllen y gerdd ar y diwrnod.

 

Santes Dwynwen 2024

 

An update was provided by the Events and Partnerships Officer. Grant funding had been secured, enabling a much larger event that previous years. Held on Saturday 27 January, the event would include a parade, twmpath and evening entertainment from multiple musicians.

 

Poems were being written by the Town Bard, which would be printed on postcards to share; Councillors who are also school governors would enquire with their schools for children to read the poem on the day.

 

 

11

Cais coeden goffa Heddwch ar Waith

 

Gadawodd Cyng. Dylan Lewis-Rowlands y siambr.

 

ARGYMHELLWYD cymeradwyo'r cais i blannu coeden olewydd ym Maes Gwenfrewi. Dylai’r plannu ddilyn polisi coed coffa’r Cyngor.

Heddwch ar Waith memorial tree request

 

Cllr. Dylan Lewis-Rowlands left the chamber.

 

It was RECOMMENDED to approve the request to plant an olive tree in Maes Gwenfrewi. The planting should follow the Council’s memorial tree policy.

 

 

12

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

12.1

RNLI Disgwylir llythyr cefnogol yn manylu ar eu defnydd o'r Jeti yn fuan. Byddai ymholiadau hefyd yn cael eu gwneud gyda'r Heddlu, Gwasanaethau Ambiwlans a Gwylwyr y Glannau ynghylch eu defnydd.

RNLI – A supportive letter detailing their use of the Jetty was expected soon. Enquiries would also be made with the Police, Ambulance and Coastguard services as to their use.

 

Cysylltu

Contact

12.2

Cyllid Cyngor Sir Ceredigion 2024/25 – Derbyniwyd llythyr yn amlinellu cyflwr gwael cyllideb yr awdurdod ar gyfer y flwyddyn 2024/25, yn dilyn Setliad Cyllid Llywodraeth Leol Llywodraeth Cymru.

 

Byddai llythyr yn cael ei anfon mewn ymateb yn gofyn am ragor o fanylion am rai gwasanaethau cyn cyfarfod â'u Harweinydd a'r Prif Weithredwr ddiwedd Ionawr.

Ceredigion County Council finances 2024/25 – A letter was received outlining the poor state of the authority’s budget for the 2024/25 year, following the Welsh Government’s Local Government Finance Settlement.

 

A letter would be sent in response requesting further details on certain services ahead of meeting with their Leader and Chief Executive at the end of January.

Ymateb

Respond

12.3

Partneriaeth Trosedd Cyngor Sir Ceredigion – Derbyniwyd cais i swyddogion gyflwyno briff ar ddull partneriaeth newydd sy’n ceisio mynd i’r afael â throseddau. Byddent yn cael eu gwahodd i gyflwyno mewn cyfarfod caeedig, anffurfiol gyda Chynghorwyr ar 5 Chwefror 2024.

Ceredigion County Council Crime Partnership – A request was received for officers to present a brief on a new partnership approach that looks to tackle crime. They would be invited to present at a closed, informal meeting with Councillors on 5 February 2024.

 

Gwahodd

Invite

12.4

Gosodiad Celf Lefel y Môr – Cais i gwrdd â Chynghorwyr i drafod y prosiect. Byddai Cyng. Talat Chaudhri yn cysylltu â'r trefnwyr.

Sea Level Art Installation – A request to meet with Councillors to discuss the project. Cllr. Talat Chaudhri would liaise with the organisers to arrange.

 

 

12.5

Clwb Bocsio Aberystwyth – Roedd gan y clwb ddiddordeb mewn sefydlu cysylltiadau gyda gefeilldrefi Aberystwyth ar gyfer cystadlaethau posib yn y dyfodol.

Aberystwyth Boxing Club – The club were interested in establishing contacts with Aberystwyth’s twin towns for potential future competitions.

 

Cysylltu

Contact