Aberystwyth Council

Cyllid a Chyllidebau

Cyflwyno Cyllid y Cyngor

Mae Cyngor Tref Aberystwyth yn derbyn incwm drwy Dreth y Cyngor ond hefyd yn derbyn incwm o grantiau a cheisiadau am arian.

Yn flynyddol, mae’r Cyngor yn penderfynu ar gyllideb am y flwyddyn ganlynol ac yn ceisio sicrhau fod y gwariant mor agos i’r gyllideb a phosibl.

Mae’r Cyngor yn dosbarthu grantiau i fudiadau lleol sydd yn gwneud ceisiadau ym mis Ebrill o bob blwyddyn. Mae’r ffurflen grantiau ar gael ar y wefan.

Mae’r Cyngor yn gwario ar staff, cynnal a chadw parciau, goleuadau ac adloniant Nadolig ac unrhyw wariant i sicrhau fod Aberystwyth yn lle braf i fyw.

Mae’r Cyfarfod Cyllid yn cwrdd yn fisol (ag eithro mis Awst) ac mae croeso i’r cyhoedd fynychu’r cyfarfodydd hynny.

 

Hysbysiad o ddyddiad  penodi ar gyfer arfer hawliau etholwyr  o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004

Cyngor Tref Aberystwyth

 

Costau Aelodau Cyngor Tref Aberystwyth

 

2022-23

 

Cynghorydd

Councillor

Lwfans Colled Ariannol

Financial Loss Allowance

Lwfans y Maer / Dirprwy Faer

Mayor /Deputy Mayor Allowance

 

Taliad Cyfrifoldeb Am waith ychwanegol

Responsibility payment for extra work

Lwfans gofal

Care allowance

Costau teithio

Travel & Subsistence costs

Costau eraill

Other costs

Taliad blynyddol at TG ayb

Annual allowance towards IT etc

Cyfanswm

TOTAL

Talat Chaudhri (Maer)

 

1500.00

 

 

 

 

150.00

 

1650.00

 

Sienna Quinn Lewis

 

 

 

 

 

 

 

150.00

 

150.00

 

Mark Strong

 

 

 

 

 

 

Dim / Nil

 

-

Dylan Lewis-Rowlands

 

 

 

 

 

 

150.00

 

150.00

 

Lucy Huws

 

 

 

 

 

 

Dim / Nil

 

 -

Mathew Norman

 

 

 

 

 

 

150.00

 

150.00

 

Alun Williams

 

 

 

 

 

 

 

Dim / Nil

 

 -

Kerry Ferguson

(Committee Chair & Deputy Mayor)

 

 

 

500.00

 

345.09 (Teithio i Arklow Twinning)

 

150.00

 

650.00

Emlyn Jones

 

 

 

 

 

308.39 (Gwesty Arklow Twinning)

 

150.00

 

150.00

Brian Davies

 

 

 

 

 

 

Dim / Nil

 

-

Mair Benjamin

 

 

 

 

 

 

150.00

 

150.00

 

Maldwyn Pryse

 

 

 

 

 

 

Dim / Nil

 

-

Mari Turner

 

 

 

 

 

 

 

Dim / Nil

 

-

Owain H Hughes

 

 

 

 

 

 

150.00

 

150.00

Steve Davies

 

 

 

 

 

 

Dim / Nil

 

 

-

Jeff Smith

 

 

500.00

 

11.85 (11.3.23)

2.80 (11.2.23)

11.45 (14.1.23)

 

150.00

 

650.00

Carl Worrall

 

 

 

 

 

 

Dim / Nil

 

 

-

Bryony Davies

 

 

 

 

 

 

 

 

Dim / Nil

 

-

Connor Edwards

 

 

 

 

 

 

Dim / Nil

 

-

CYFANSWM

TOTALS

 

 

1500.00

1000.00

 

371.19

308.39

1350

3850.00

 

Awdit

Archwiliadau Cyfrifon 2023

 

Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014

 

 1. Mae archwiliadau cyfrifon dros Cyngor Tref Aberystwyth ar gyfer y blynyddoedd Sy’n gorffen ar 31 Mawrth 2021-22 wedi’u cwblhau.

 

 1. Mae’r cofnod blynyddol ar gael i’w arolygu gan etholwyr llywodraeth leol ardal Cyngor Tref Aberystwyth trwy wneud cais at:

 

Gweneira Raw-Rees – Clerc a Swyddog Ariannol Cyfrifol

 

11 Stryd y Popty, Aberystwyth SY23 2BJ

    

     rhwng  10am a 4pm ar ddydd Llun i ddydd Gwener

 

     gan eithrio gwyliau cyhoeddus), pryd y gall unrhyw etholwr llywodraeth leol wneud copïau o’r cofnod blynyddol

 

 1. Darperir copïau i unrhyw etholwr llywodraeth leol os gofynnir. Taliad o £1 am bob copi ychwanegol o’r ffurflen flynyddol

 

Gweneira Raw-Rees,

Clerc a Swyddog Ariannol Cyfrifol,

11 Stryd y Popty, Aberystwyth SY23 2BJ

 

 1. 3.2023

 

 Archwiliadau Cyfrifon 2022

 1. Mae archwiliadau cyfrifon dros Cyngor Tref Aberystwyth ar gyfer y blynyddoedd Sy’n gorffen ar 31 Mawrth 2020-21 wedi’u cwblhau.

 

 1. Mae’r cofnod blynyddol ar gael i’w arolygu gan etholwyr llywodraeth leol ardal Cyngor Tref Aberystwyth trwy wneud cais at:

 

Gweneira Raw-Rees – Clerc a Swyddog Ariannol Cyfrifol

 

11 Stryd y Popty, Aberystwyth SY23 2BJ

    

     rhwng  10am a 4pm ar ddydd Llun i ddydd Gwener

 

     gan eithrio gwyliau cyhoeddus), pryd y gall unrhyw etholwr llywodraeth leol wneud copïau o’r cofnod blynyddol

 

 1. Darperir copïau i unrhyw etholwr llywodraeth leol os gofynnir. Taliad o £1 am bob copi ychwanegol o’r ffurflen flynyddol

 

Gweneira Raw-Rees, Clerc a Swyddog Ariannol Cyfrifol,

11 Stryd y Popty, Aberystwyth SY23 2BJ

 

 1. 7.2022

 

Diwedd y flwyddyn ariannol ar 31 Mawrth 2020

 

 1. Dyddiad cyhoeddi 19.8.2020

 

 1. Bob blwyddyn, caiff y cyfrifon blynyddol eu harchwilio gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. Cyn y dyddiad hwn, mae gan unrhyw berson â diddordeb y cyfle i archwilio a gwneud copïau o'r cyfrifon a'r holl lyfrau, gweithredoedd, contractau, biliau, talebau a derbynebau ac ati sy'n ymwneud â hwy am 20 diwrnod gwaith ar ôl rhoi rhybudd rhesymol. Ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020, bydd y dogfennau hyn ar gael ar hysbysiad rhesymol wrth wneud cais i:

Gweneira Raw-Rees, Clerc, 12 Stryd y Popty Aberystwyth, Ceredigion SY23 2BJ

rhwng yr oriau o 10yb-5yh  o ddydd Llun i ddydd Iau

 

yn dechrau ar                      7fed o Fedi  2020

ac yn diweddu ar yr              2il o Hydref  2020

 

 1. O 3 Hydref 2020 hyd nes y bydd yr archwiliad wedi'i gwblhau, mae gan etholwyr llywodraeth leol a'u cynrychiolwyr hefyd:
 • yr hawl i gwestiynu'r Archwilydd Cyffredinol am y cyfrifon. Gellir cysylltu â'r Archwilydd Cyffredinol drwy [BDO/grant  Thornton]; a chael
 • yr hawl i fod yn bresennol gerbron yr Archwilydd Cyffredinol a gwneud gwrthwynebiadau i'r cyfrifon neu unrhyw eitem ynddynt. Yn gyntaf, rhaid rhoi hysbysiad ysgrifenedig o wrthwynebiad i'r Archwilydd Cyffredinol drwy  [BDO/Grant Thornton]. Rhaid rhoi copi o'r hysbysiad ysgrifenedig hefyd i'r Cyngor.
 • [Gellir cysylltu â BDO yn: BDO LLP, Arcadia House, Rhodfa'r môr, pentref cefnforol, Southampton, Rheol Sefydlog 14 3TL]
 • [Gellir cysylltu â Grant Thornton yn: Grant Thornton, 3 Sgwâr Callaghan, Caerdydd, CF10 5BT]
 1. Mae'r archwiliad yn cael ei gynnal dan ddarpariaethau Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004, Rheoliadau Cyfrifon ac archwilio (Cymru) 2014 a chod ymarfer archwilio Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Ardystio a chymeradwyo cyfrifon blynyddol ar gyfer 2019-20

Mae rheoliad 15 (1) o Reoliadau Cyfrifon ac archwilio (Cymru) 2014 (fel y'i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol i swyddog ariannol cyfrifol Cyngor Tref Aberystwyth  lofnodi a dyddio'r datganiad o gyfrifon, ac ardystio ei fod  yn cyflwyno'n deg sefyllfa ariannol Cyngor Tref Aberystwyth ar ddiwedd y flwyddyn ac incwm a gwariant y Cyngor am y flwyddyn. Roedd y Rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol cwblhau hyn erbyn 30 Mehefin 2020.

Roedd y swyddog ariannol cyfrifol wedi llofnodi a thystio'r cyfrifon ar 18.5.2020.

Mae rheoliad 15 (2) o Reoliadau Cyfrifon ac archwilio (Cymru) 2014 (fel y'i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol, yn dilyn yr ardystiad gan y swyddog ariannol cyfrifol y cyfeirir ato uchod, fod yn rhaid i'r Cyngor gymeradwyo'r cyfrifon. Mae'r Rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol cwblhau hyn erbyn 30 Mehefin 2020.

 

Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020

Mae rheoliad 15 (5) o Reoliadau Cyfrifon ac archwilio (Cymru) 2014 (fel y'i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol, erbyn 30 Medi 2020, i Gyngor Tref Aberystwyth  gyhoeddi ei ddatganiadau cyfrifyddu ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020 ynghyd ag unrhyw dystysgrif, barn neu adroddiad a gyhoeddwyd, a roddwyd neu a wnaed gan yr Archwilydd Cyffredinol.

Mae'r datganiadau cyfrifyddu ar ffurf ffurflen flynyddol wedi'u cyhoeddi ar wefan y Cyngor. Fodd bynnag, cyhoeddir y cyfrifon cyn i'r archwiliad ddod i ben. Oherwydd effaith COVID-19, nid yw'r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi barn archwilio eto.

 2020-2021

Datganiad Taliadauu i gynghorwyr 2020-2021

Cyfrifon Archwiliedig 2020-2021

 

2019-20

Adroddiad Blynyddol wedi ei Arwyddo 2020

Hysbyseb o Awdit wed eu Cwblhau

 

Ffurflen Flynyddol 2019-2020

Mantolen Manwl - yn eithrio symudiad stoc

Incwm a Taliadau wrth Gyllideb

Cyfriflen Elw a Cholled

 

2018-19

Awdit Mewnol  2018-2019 (Saesneg)

Ffurflen Flynyddol 2018-2019

Datganiad taliadau i gynghorwyr 2018-19