Aberystwyth Council

Rheoliadau Gwasanaethau Technegol

Rhagymadrodd

Cafodd y Rheoliadau hyn eu paratoi er mwyn rhoi gwybodaeth i holl ddefnyddwyr y Gwasanaethau Technegol am y rheolau sy'n llywio'r defnydd a wneir o adnoddau'r Gwasanaethau Technegol. Cynlluniwyd y rheoliadau i sicrhau bod yr holl ddefnyddwyr yn cael y cyfle gorau posibl i ddefnyddio'r holl adnoddau a'r gwasanaethau yn gywir. Gallai anwybodaeth am gynnwys y rheoliadau achosi anghyfleustra i ddefnyddwyr eraill ac ataliad gwasanaethau i ddefnyddwyr sy'n methu â chydymffurfio â hwy, felly rhowch amser i'w darllen.

Mae'n amlwg na all y Rheoliadau ddarparu ar gyfer pob sefyllfa, ac rydym yn cydnabod y cyfyd achosion lle na fydd modd cyfiawnhau cadw at ddehongliad hollol fanwl o'r rheolau. Cysylltwch ag aelod o Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. cyn gynted â phosibl os ydych yn rhagweld trafferthion, ac fe geisiwn ni helpu cyn i broblemau godi. Os ydych yn anfodlon â'r modd y caiff unrhyw un o'r Rheoliadau hyn eu gweithredu neu â'r ffordd y cawsoch eich trin gan aelod o'r staff, anfonwch eich cwyn at Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

Rheoliadau Cyffredinol

1.1 Defnyddwyr cofrestredig yn unig sydd fel rheol yn cael mynediad llawn i wasanaethau ac adnoddau'r Gwasanaethau Technegol, ac y mae'r defnydd hwnnw'n amodol ar gadw at y rheoliadau, a'r canllawiau cysylltiedig a fydd mewn grym ar y pryd. Mae'r Rheoliadau hyn yn berthnasol hefyd i ddefnyddwyr sy'n cerdded i mewn, ymwelwyr a gwesteion. Caiff y Rheoliadau eu diweddaru o bryd i'w gilydd, oherwydd newidiadau yn y gyfraith a phrofiad defnyddwyr lleol. Bydd yn rhaid i'r holl ddefnyddwyr gydymffurfio â'r newidiadau hyn. Caiff y Rheoliadau eu cyhoeddi ar wefan Cyngor Aberystwyth. Cymerir yn ganiataol felly bod defnyddwyr cofrestredig yn ymwybodol o'r Rheoliadau sydd ar gael ar dudalennau gwe y Cyngor, a'u bod yn cytuno i gadw atynt.

1.2 Mae'r teitl Gwasanaethau Technegol yn y Rheoliadau hyn drwyddi draw yn golygu unrhyw un neu holl wasanaethau gwasanaethau cyfrifiadurol, gwasanaethau cyfryngau a gwasanaethau technegol eraill Cyngor Aberystwyth, a'r adeiladau lle mae gwasanaethau o'r fath yn cael eu darparu. Mae defnydd yr adnoddau yn golygu defnydd cysylltiedig â gwaith gweinyddol neu waith busnes y Cyngor, neu ddefnydd personol gan ddefnyddwyr cofrestredig. Mae'r gair Cyngor yn y Rheoliadau hyn drwyddi draw yn cyfeirio at Gyngor Aberystwyth.

1.3 Mae gan staff y Gwasanaethau Technegol yr awdurdod i ddileu breintiau'r Gwasanaethau Technegol i unrhyw berson ac i bennu unrhyw gosb briodol arall am dorri'r Rheoliadau. Gellir dweud wrth yr awdurdodau priodol am unrhyw weithred o eiddo staff y Gwasanaethau Technegol o dan y Rheoliad hwn.

1.4 Mae holl ddefnyddwyr adnoddau'r Gwasanaethau Technegol yn addo i warantu Cyngor Aberystwyth rhag unrhyw weithred, achos, gweithrediadau, archebion a chostau (gan gynnwys costau neu dreuliau cyfreithiol dilys ac unrhyw gostau iawndal a thaliadau a delir gan y Cyngor yn ôl cyngor eu cynghorwyr cyfreithiol i gyfaddawdu neu setlo achos o unrhyw fath) a wynebir gan y Cyngor o ganlyniad i unrhyw dramgwydd gan y defnyddiwr yn erbyn rheoliadau'r Gwasanaethau Technegol neu'n erbyn cyfraith gwladol neu ryngwladol.

1.5 Bydd y rheoliadau hyn hefyd yn weithredol mewn mannau heblaw Cyngor Aberystwyth lle mae mynediad i rwydwaith yn cael ei ganiatáu trwy ddefnyddio manylion Cyngor Aberystwyth. I gael mynediad fel hyn gallai fod angen datgelu gwybodaeth sydd ar gael yn Aberystwyth am y defnyddiwr.

1.6 Mae'r Gwasanaethau Technegol yn cynhyrchu nifer o ddogfennau atodol i gynorthwyo defnyddwyr i gadw at y Rheoliadau a chyfrifoldeb y defnyddiwr yw cadw at unrhyw bolisïau neu ganllawiau perthnasol, sydd ar gael ar dudalennau gwe y Gwasanaethau Technegol.

Mynediad i'r Gwasanaethau Technegol

2.1 Mae gan Faer a Chynghorwyr Cyngor Aberystwyth, aelodau o staff y Cyngor ac aelodau pwyllgorau penodedig y Cyngor, ynghyd ag eraill sydd â breintiau dan awdurdod y Cyngor, hawl i ddefnyddio adnoddau'r Gwasanaethau Technegol.

2.2 Gall fod fan aelodau rhai sefydliadau penodol eraill yr hawl i ddefnyddio adnoddau'r Gwasanaethau Technegol yn unol â thelerau cytundeb rhwng y sefydliad a'r Cyngor. Rhaid i'r defnyddwyr gytuno i gydymffurfio â Rheoliadau Gwasanaethau Technegol Cyngor Aberystwyth.

2.3 Caiff mynediad i adnoddau'r Gwasanaethau Technegol ei ddarparu'n bennaf er mwyn hyrwyddo gweithgaredd y Cyngor. Er bod peth gweithgaredd personol yn un o freintiau'r defnyddwyr, ni chaniateir i fynediad i'r perwyl hwnnw nac i adnoddau a ddefnyddir yn sgil hynny, wrthdaro â'n prif amcanion. Os defnyddir adnoddau'r Gwasanaethau Technegol at unrhyw ddibenion masnachol, rhaid i unrhyw ddefnyddiwr gael awdurdod yn gyntaf gan y Cyngor, a gellid codi tâl am weithgaredd o'r fath.

2.4 Nid yw'n arferiad gan staff Gwasanaethau Technegol i archwilio cynnwys unrhyw e-bost a ffeiliau data personol defnyddwyr mewn unrhyw ffordd ag eithrio mewn achosion tebyg i'r canlynol:

1. Lle mae feirws, neu e-bost sy'n cael eu anfon at nifer fawr o bobl, yn bygwth amharu ar y system e-bost, neu'n debygol o ddileu neu ddifetha data defnyddwyr. Mewn achos o'r fath, bydd staff yn edrych ar benawdau a phatrymau data eraill yr e-bost er mwyn adnabod a dileu y deunydd dan sylw.

2. Lle ceir amheuaeth digonol fod unigolyn yn camddefnyddio adnoddau'r Gwasanaethau Technegol neu lle ceir amheuaeth fod rheoliadau eraill y Cyngor wedi eu torri.

3. Ar gais yr heddlu, lle dangosir y gallai cydweithredu â'r heddlu hyrwyddo ymchwiliad troseddol yn uniongyrchol.

Trwy arwyddo'r Rheoliadau rydych yn cytuno fod gan staff y Gwasanaethau Technegol hawl i archwilio mewn amgylchiadau o'r fath.

Ymddygiad

3.1 Ni ddylid datgelu cyfrinair  cyfrifiadur personol i unrhyw berson arall. Defnyddwyr fydd yn gyfrifol am unrhyw gamddefnydd o adnoddau'r Gwasanaethau Technegol a gaiff ei briodoli iddynt.

3.2 Gwaherddir unrhyw ymddygiad sy'n debygol o darfu ar ddefnyddwyr eraill, neu achosi anghyfleustra iddynt, neu o niweidio eiddo'r Gwasanaethau Technegol. Ni ddylai defnyddwyr adnoddau'r Gwasanaethau Technegol ymddwyn mewn modd sy'n debygol o ddwyn anfri ar y Cyngor, ni ddylid amharu ar weinyddiaeth neu weithgareddau'r Cyngor ac ni ddylid rhwystro unrhyw aelod o'r Cyngor rhag cyflawni ei ddyletswyddau.

3.3 Ni ddylai defnyddwyr farcio na difrodi cyfrifiaduron, peiriannau argraffu nac unrhyw beth arall sy'n eiddo i'r Gwasanaethau Technegol. Rhaid gwneud iawn am ddifrod o'r fath yn ôl gofynion y Gwasanaethau Technegol.

3.4 Ni ddylai defnyddwyr geisio mynd ymaith ag unrhyw beth sy'n eiddo i'r Gwasanaethau Technegol oni bai ei fod wedi ei fenthyca iddynt yn unol â'r rheoliadau. Mae hawl gan staff y Gwasanaethau Technegol fel mater o drefn archwilio unrhyw adnoddau technegol at ddibenion diogelwch, cynnal a chadw a thrwsio a phob diben arall sy'n cael ei ystyried yn angenrheidiol.

3.5 Caniateir defnyddio cyfrifiaduron symudol personol neu gyfarpar trydanol arall yn adeiladau Cyngor Aberystwyth cyn belled â'u bod yn cael eu defnyddio mewn modd diogel ac nid yn achosi rhwystr neu berygl i ddefnyddwyr eraill. Cyfrifoldeb perchennog y cyfarpar fydd sicrhau ei fod yn ddiogel, a chaniateir ei ddefnyddio ar yr amod bod y perchennog yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw ddifrod a wneir i eiddo'r Cyngor gan y cyfarpar hwnnw.

3.6 Rhaid i ddefnyddwyr gadw at gyfraith hawlfraint ac amodau unrhyw drwyddedau ar gyfer deunyddiau maent yn eu defnyddio. Mae gwybodaeth am hawlfraint ac am gytundebau trwydded y Cyngor â'r Asiantaeth Trwyddedu Hawlfraint a sefydliadau eraill sy'n cwmpasu deunydd print, clyweled, electronig a deunyddiau eraill, ar gael ar dudalennau gwe y Cyngor. Trwy gofrestru i ddefnyddio'r Gwasanaethau Technegol mae defnyddwyr yn cytuno i gadw at ddeddfwriaeth hawlfraint. Rheolir defnydd o rwydwaith rhanbarth eang JANET gan bolisi "JANET Acceptable Use", sydd i'w weld ar dudalennau gwe y Cyngor. Rheolir y defnydd o feddalwedd a chronfeydd data gan drwyddedau cynnyrch unigol

3.7 Ni chaniateir i ddefnyddwyr y Gwasanaethau Technegol ddefnyddio rhwydwaith y Cyngor i gynhyrchu nac arddangos gwybodaeth na chynnyrch cyfrifiadurol o'r math, neu mewn dull, a allai beri tramgwydd i bobl eraill rhesymol gan gynnwys deunydd sy'n gallu ysgogi casineb tuag at unigolyn/unigolion penodol neu grwpiau hiliol neu grefyddol. Mae hyn yn berthnasol i destun ysgrifenedig ac i ddeunydd graffig. Os, fel rhan o ddyletswyddi aelod staff neu gynghorydd, yw'n rhaid ichi greu neu arddangos deunydd a all beri tramgwydd i bobl rhesymol, rhaid ichi sicrhau bod staff y Gwasanaethau Technegol yn ymwybodol ohono.

3.8 Rhaid i ddefnyddwyr gadw at delerau Deddf Gwarchod Data 1998 neu ddeddfwriaeth gyfwerth mewn awdurdodaethau eraill lle mae'r Cyngor yn gweithredu a pharchu'r canllawiau a ddarperir ar dudalennau gwe y Cyngor.

3.9 Ni ddylai defnyddwyr geisio cyrchu na defnyddio unrhyw un o'r adnoddau cyfrifiadurol heb awdurdod. Y mae hyn yn cynnwys defnyddio cyfrinair sy'n eiddo i berson arall, sut bynnag y cafwyd hwnnw. Bydd unrhyw ymgais a wneir i ddileu neu newid deunydd sy'n eiddo i ddefnyddwyr eraill, neu i ymyrryd â chaledwedd neu feddalwedd, yn drosedd yn erbyn Rheoliadau'r Cyngor, a gallai hefyd fod yn drosedd gyfreithiol.

3.10 Nid yw'r Cyngor yn derbyn cyfrifoldeb am broblemau a achosir yn sgil colli gwasanaeth nac am gywirdeb data, ac ni fydd yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod uniongyrchol neu anuniongyrchol.

3.11 Defnyddwyr y Gwasanaethau Technegol sydd yn gyfrifol am drosglwyddo unrhyw ddata yr hoffent ei chadw pan ddaw cyfnod eu cofrestriad i ben.

3.12 Rhaid i ddefnyddwyr roi gwybod i staff y Gwasanaethau Technegol yn ddi-oed am unrhyw ddamwain, neu unrhyw ladrad neu ddigwyddiad tebyg.

3.13 E-bost yw ffurf swyddogol y Cyngor o gysylltu â chynghorwyr a staff. Rhaid i ddefnyddwyr cofrestredig edrych ar e-bost Cyngor Aberystwyth yn gyson rhag ofn bod yna ohebiaeth iddynt

3.24 Mae'n rhaid i ddefnyddwyr drin defnyddwyr eraill a staff y Gwasanaethau Technegol gyda pharch a chwrteisi bob amser.

Benthyca

4.6 Nid oes gan ddefnyddwyr hawl i roi benthyg i berson arall unrhyw beth o eiddo'r Gwasanaethau Technegol a fenthycwyd iddynt hwy.

4.7 Os bydd unrhyw ddefnyddiwr yn colli unrhyw beth o eiddo'r Gwasanaethau Technegol a fenthycwyd iddynt, disgwylir iddynt ad-dalu cost prynu un i gymryd ei le. Os ceir hyd i'r eitem yn ddiweddarach a'i dychwelyd, ad-delir y costau prynu ond bydd yn rhaid i'r defnyddiwr barhau i dalu unrhyw gostau a fo wedi codi.

Cosbau

5.1 Am dorri unrhyw un o Reoliadau'r Gwasanaethau Technegol nad ydynt wedi eu cynnwys yn Rheolau ehangach y Cyngor, gall y cosbau gynnwys rhybudd neu atal dros dro neu dynnu nôl yn llwyr yr hawl i ddefnyddio adnoddau'r Gwasanaethau Technegol.

5.2 Os yw eiddo'r Gwasanaethau Technegol yn cael ei ddifrodi neu ei golli bydd yn rhaid talu iawndal.

5.3 Yn unrhyw achos sy'n ymwneud â thorri Rheolau'r Cyngor, pennir cosbau fel a nodir yn rheoliadau priodol y Cyngor.

Trefn

6.1 Yn achos torri unrhyw un arall o Reoliadau'r Gwasanaethau Technegol, cyfeirir yr achos at y Cyngor, neu'r sawl a enwebir ganddo. Trafodir y mater rhwng y defnyddiwr, a all ddod â pherson arall yn gwmni iddo/iddi, ac aelod priodol o staff y Gwasanaethau Technegol, ac os profir bod achos i'w ateb pennir cosb a fydd yn cyfateb i ddifrifoldeb y drosedd.

6.2 Rhaid i unrhyw ddefnyddiwr sy'n dymuno apelio yn erbyn penderfyniad disgyblaethol roi gwybod i'r Cyngor o fewn 14 diwrnod i'r penderfyniad, gan egluro achos yr apêl. Rhaid i staff sydd am apelio roi gwybod i'r Cyngor o fewn 10 diwrnod i'r penderfyniad.

6.3 Mewn unrhyw achos lle ceir anghytundeb ynglŷn â throsedd honedig neu gosb arfaethedig, gellir cyfeirio'r mater i bwyllgor disgyblaethol a fydd yn gwrando ar dystiolaeth berthnasol ac yn dod i benderfyniad, a fydd yn derfynol, o fewn 14 diwrnod.

6.4 Yn achos unrhyw dramgwydd difrifol yn erbyn Rheolau'r Cyngor caiff yr achos ei gyfeirio at yr awdurdod priodol, er y bydd y Gwasanaethau Technegol yn cadw'r hawl i gymryd camau disgyblaethol pellach fel y bo'n briodol.