Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyngor Llawn / Full Council

26.6.2017

 

COFNODION / MINUTES

 

30

Yn bresennol:

Cyng. Steve Davies

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Sara Hammel

Cyng. Michael Chappell

Cyng. David Lees

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Alun Williams

Cyng. Rhodri Francis

Cyng. Mark Strong

Cyng. Mari Turner

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Alex Mangold

Cyng. Lucy Huws

 

Yn mynychu:

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

George Jones (cyfieithydd)

Chris Betteley (Cambrian News)

 

Present: 

Cllr. Steve Davies

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Sara Hammel

Cllr. Michael Chappell

Cllr. David Lees

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Alun Williams

Cllr. Rhodri Francis

Cllr. Mark Strong

Cllr. Mari Turner

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Alex Mangold

Cllr. Lucy Huws

 

In attendance:

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

George Jones (translator)

Chris Betteley (Cambrian News)

 

 

31

Ymddiheuriadau:

Cyng. Claudine Young

Cyng. Dylan Lewis

Cyng. Mair Benjamin

 

 

Apologies:

Cllr. Claudine Young

Cllr. Dylan Lewis

Cllr. Mair Benjamin

 

 

 

32

Datgan Diddordeb:  

 

Nodwyd o fewn yr eitem agenda

 

Declaration of interest:  

 

Noted within the agenda item

 

33

Cyfeiriadau Personol:

 

 • Cynhaliwyd munud o dawelwch er cof am drigolion Tŵr Grenfell.

 

 • Roedd cynghorwyr wedi mynychu diwrnod agored y rhandiroedd ac wedi edmygu pa mor dda yr oeddent yn cael eu rheoli gan y Gymdeithas a Chlerc y Cyngor Tref.

Personal References:

 

 • A minute’s silence was held in memory of the inhabitants of Grenfell Tower.

 

 • Councillors had attended the allotment open day and were impressed with how well run they were by the Association and Town Council Clerk.

 

 

 

 

34

Cyflwyniad –Stephen Davies, Prif Arolygydd, a Robyn Mason, Uwch Arolygydd, a Comander Rhanbarth Ceredigion Heddlu Dyfed Powys.

 

Darparodd y ddau swyddog drosolwg o'r sefyllfa bresennol yn Aberystwyth. Roedd mwy o weithgarwch gwrthgymdeithasol. Roedd y Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus (PSPO) yn cael ei adolygu ym mis Hydref. Roedd patrolau ar droed wedi cynyddu ond roedd angen atebion mewn partneriaeth gan gynnwys tai a chymorth. Byddai'r Comisiynydd yn trafod darpariaeth CCTV gyda'r Cyngor maes o law.

 

Rhai materion a godwyd gan gynghorwyr yn cynnwys:

 • Beicio ar balmentydd a’r achosion am hynny
 • Pwysigrwydd rhaglenni addysgol
 • Atyniad Aberystwyth fel cyrchfan
 • Yr ymateb Cymraeg annigonol i'r rhif 101. Byddai hyn yn cael ei adrodd yn ôl i'r Pwyllgor Iaith a Safonau ym Mhencadlys yr Heddlu.
 • Os ydynt yn dychryn pobl gellir eu harestio, ond dim ond ateb tymor byr ydyw.

Presentation –Stephen Davies, Chief Inspector, and Robyn Mason, Superintendent and Ceredigion Divisional Commander, Dyfed Powys Police.

 

Both officers provided an overview of the current situation in Aberystwyth. There was increased anti-social activity. The Public Space Protection Order (PSPO) was due to be reviewed in October.  Foot patrols had been increased but partnership solutions were needed including housing and support.  The Commissioner would be discussing CCTV provision with the Council in due course.

 

Some issues raised by councillors included:

 • Cycling on pavements and the causes
 • The importance of educational programmes
 • Aberystwyth’s attraction as a destination
 • The inadequate Welsh language response to the 101 number. This would be reported back to the Language and Standards Committee in Police Headquarters.
 • If they intimidate people they can be arrested but it is only a short-term solution.

 

 

35

Adroddiad ar Weithgareddau’r Maer:

 

 Darparwyd adroddiad ar lafar – roedd y Maer wedi mynychu nifer o ddigwyddiadau.

Mayoral Activity Report:   

 

Verbal report provided – the Mayor had attended various events.

 

 

(48)

Eitem Agenda 48: Cynnig ynghylch Bodlondeb.

 

Daethpwyd â’r drafodaeth ymlaen gan fod aelod o'r cyhoedd â diddordeb yn bresennol.

 

Gadawodd y Cyng Alun Williams yr ystafell oherwydd ei fod yn aelod o Gabinet Cyngor Sir. Nododd Cynghorwyr Endaf Edwards a Mark Strong eu rôl fel Cynghorwyr Sir a Rhodri Francis ei fod yn gweithio i’r Cyngor Sir (y tri wedi atal eu pleidlais).

 

PENDERFYNWYD bod y cynnig yn cael ei gymeradwyo gydag un newid:

 

'... i edrych ar yr holl ddewisiadau posibl i achub Bodlondeb' yn lle '... i achub Bodlondeb'

Agenda Item 48: Motion regarding Bodlondeb. 

 

Discussion was brought forward as an interested member of the public was in attendance.

 

Cllr Alun Williams left the room because he was a member of the County Council Cabinet.  Cllrs Endaf Edwards and Mark Strong noted their role as County Councillors and Rhodri Francis that he worked for the County Council (they abstained from voting).

 

It was RESOLVED that the motion be approved with one amendment:

 

‘… to look at all possible options to save Bodlondeb’ would replace ‘…to save Bodlondeb’

 

 

Danfon llythyr yn cynnwys y cynnig at y Cyngor Sir

Send letter including the motion to CCC

 

 

 

 

 

36

 

Cofnodion o’r Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 30 Mai 2017 i gadarnhau cywirdeb:

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion

 

 

Minutes of Full Council held on Monday, 30 May 2017 to confirm accuracy:

 

It was RESOLVED to approve the minutes

 

37

Materion yn codi o’r Cofnodion:

 Dim

 

Matters arising from the Minutes:

None

 

 

 

 

38

Cofnodion y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd nos Lun 5 Mehefin 2017

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion gydag un cywiriad:

7.6 Tan y Cae ac nid Dan Dre

 

Minutes of the Planning Committee held on Monday 5 June 2017

 

It was RESOLVED to approve the minutes with one correction to the Welsh for South Road in 7.6: Tan y Cae

 

 

 

 

 

 

 

 

39

 

Cofnodion Pwyllgor Rheolaeth Gyffredinol a gynhaliwyd ar nos Lun, 12 Mehefin 2017:

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion gydag un cywiriad:

 

Eitem 3: dylid ychwanegu ieithoedd modern at sylwadau’r Cyngor

 

 

 

 

Minutes of the General Management Committee held on Monday, 12 Mehefin 2017:

 

It was RESOLVED to approve the minutes with one correction:

Item 3: modern languages to be added to the Council’s comments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

Cofnodion o’r Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd nos Lun, 22 Mai 2017:

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion a’r argymhellion,

 

 

 

Minutes of the Finance and Establishments Committee held on Monday, 22 May 2017:

 

It was RESOLVED to approve the minutes.

 

 

 

41

Ceisiadau Cynllunio: dim

 

Planning Applications: none

 

42

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion o fewn cylch gorchwyl Cyngor Aberystwyth YN UNIG:  Dim

 

Questions relating ONLY to matters in Aberystwyth Council’s remit:   None

 

 

43

Cyllid – ystyried gwariant: 

 

PENDERFYNWYD derbyn y gwariant

 

Finance – to consider expenditure:

 

It was RESOLVED to accept the expenditure

 

44

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â Chyngor Aberystwyth YN UNIG:

 

 • Adroddodd y Cyng. Alun Williams ar ymgynghoriad Hywel Dda ar wasanaethau clinigol cyffredinol. Dyddiad cau 15 Medi. Byddai'n anfon y ddolen at y Clerc i'w ddosbarthu.

PENDERFYNWYD trafod yr ymgynghoriad yng nghyfarfod nesaf y Cyngor Llawn.

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to Aberystwyth Council:

 

 

 • Alun Williams reported on the Hywel Dda consultation on general clinical services. 15 September deadline. He would send the link to the Clerk for distribution.

It was RESOLVED to discuss the consultation at the next Full Council meeting.

 

 

Eitem agenda Cyngor Llawn

Full Council agenda item

45

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol: 

 

Roedd y Cyng Dylan Lewis darparu adroddiad ysgrifenedig ar y Pwyllgor Cyswllt Rheilffordd.

 

Byddai gwasanaethau trên yn cael ei ychwanegu fel eitem agenda ar gyfer y Pwyllgor Rheoli Cyffredinol nesaf.

WRITTEN reports from representatives on outside bodies:

 

Cllr Dylan Lewis had provided a written report on the Rail Liaison Committee. 

 

Train services would be added as an agenda item for the next General Management Committee.

 

 

Eitem agenda RhC

GM agenda item

 

46

Derbyn Rheolau Sefydlog

 

Roedd y Pwyllgor Rheolau Sefydlog wedi cyfarfod ac wedi cynhyrchu rhestr ysgrifenedig o'r diwygiadau arfaethedig. PENDERFYNWYD gohirio ystyriaeth tan y Cyngor Llawn nesaf er mwyn rhoi digon o amser i gynghorwyr i ystyried y diwygiadau.

 

Dylid cadw fersiynau blaenorol y Rheoliadau fel record.

 

Approve Standing Orders

 

The Standing Orders Committee had met and produced a written list of proposed amendments. It was RESOLVED to postpone consideration until next Full Council so as to provide sufficient time for councillors to consider the amendments.

 

All previous versions of Standing Orders should be kept as a record

 

 

Eitem agenda Cyngor Llawn

Full Council agenda item

47

Derbyn Rheoliadau Ariannol

 

PENDERFYNWYD gohirio ystyriaeth tan y Cyngor Llawn nesaf fel pwynt 46 uchod.

Approve Financial Regulations

 

It was RESOLVED to postpone consideration until next Full Council as for point 46 above.

 

 

 

Eitem agenda Cyngor Llawn

Full Council agenda item

49

Sedd y Ward Ganol: sedd wag achlysurol oedd hon a roedd y Clerc yn aros am y dogfennau oddi wrth y Cyngor Sir

 

Central Ward seat:  this was a casual vacancy and the Clerk was waiting for documents from CCC.

 

 

 

 

 

 

50

Gohebiaeth:

 

Correspondence:

 

50.1

Seremoni Graddio 18-21 Gorffennaf

 

Roedd y Clerc wedi cylchredeg amserlen ar gyfer datganiadau o ddiddordeb.  Nodwyd cynrychiolwyr y Cyngor Tref fel a ganlyn:

 

 • Dydd Mawrth: Brenda Haines (am) a Mair Benjamin (am + pm)
 • Dydd Mercher: Brenda Haines (am) a Mair Benjamin (am + pm)
 • Dydd Iau: Mair Benjamin (am + pm)
 • Dydd Gwener: Mair Benjamin (am) Steve Davies a Charlie Kingsbury (pm)

Degree ceremonies 18-21 July

 

The Clerk had circulated a timetable for expressions of interest. The Town Council’s representatives were noted as follows:

 

 • Tuesday: Mair Benjamin (am+pm)
 • Wednesday: Brenda Haines (am) and Mair Benjamin (am+pm)
 • Thursday: Brenda Haines (am) and Mair Benjamin (am + pm)
 • Friday: Mair Benjamin (am) Steve Davies and Charlie Kingsbury (pm)

 

Ymateb i’r Brifysgol

Respond to the University

50.2

Cyfarfod yn y Brifysgol: ychwanegu fel eitem RhC

Meeting at the University:  add as GM agenda item

 

Eitem agenda RhC

GM agenda item

 

50.3

Geithdai Llywodraeth Cymru ar reoli a gwaredu gwastraff ymbelydrol actifedd uwch

Welsh Government Workshops on higher activity radioactive waste management and disposal

 

 

 

Danfon y wybodaeth at gynghorwyr

Send details to councillors

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Pwyllgor Cynllunio   /   Planning Committee

3.7.2017

 

COFNODION  /  MINUTES

 

1

 

Yn bresennol:

 

Cyng. Lucy Huws (Cadeirydd)

Cyng. Rhodri Francis

Cyng. Steve Davies

Cyng. David Lees

Cyng. Michael Chappell

Cyng. Mari Turner

Cyng. Sue Jones-Davies

Cyng. Claudine Young

 

Yn mynychu:

 

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Alun Williams

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

 

Present: 

 

Cllr. Lucy Huws (Chair)

Cllr. Rhodri Francis

Cllr. Steve Davies

Cllr. David Lees

Cllr. Michael Chappell

Cllr. Mari Turner

Cllr. Sue Jones-Davies

Cllr. Claudine Young

 

In attendance:

 

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Alun Williams

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau:

Cyng. Talat Chaudhri

 

Apologies:

Cllr. Talat Chaudhri

 

 

3

Datgan Diddordeb: Dim

 

Declaration of interest: None

 

 

4

Cyfeiriadau Personol: Dim

Personal references: None

 

 

5

Ceisiadau Cynllunio:

Planning Applications:

 

 

5.1

A170417: Pier, Glan y Môr. Addasiadau mewnol.

 

DIM GWRTHWYNEBIAD yn gyffredinol ond mae gan y Cyngor bryderon ynghylch:

 • Sbwriel a grëwyd gan yr elfen cludfwyd
 • Storio gwastraff
 • Effaith ar adeilad rhestredig – bydd coginio sglodion yn gofyn am offer coginio gwahanol a darpariaeth gwyntyllu. Nid oes son am hyn yn y cais.

 

Byddai'r Cyngor yn hoffi argymell:

 • pecynnau bioddiraddadwy
 • ystyriaeth yn cael ei roi i aelodau o staff yn mynd ati i godi sbwriel yn y cyffiniau (fel McDonalds)
 • Rheolaethau Adeiladu i sicrhau bod yr holl reoliadau diogelwch yn cael eu bodloni.

 

A170417: Pier Pavilion, Marine Terrace. Internal alterations.

 

Council generally has NO OBJECTION but does have concerns regarding:

 • Litter created by the takeaway element
 • Waste storage
 • Impact on listed building – cooking chips requires different cooking equipment and ventilation provision. There is no mention of this in the application.

 

Council would like to recommend:

 • biodegradable packaging
 • consideration given to staff members actively picking up litter within the vicinity (like McDonalds)
 • Building Controls to ensure all safety regulations are met.

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

 

5.2

A170511:  Clwb Pel Droed. Newid defnydd rhan o’r clwb i ganolfan prawf gyrru hyd at 10 mlynedd.

 

DIM GWRTHWYNEBIAD

 

A170511: Football Club. Change of use of part of the club to driving test centre for up to 10 years.

 

NO OBJECTION

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

 

5.3

A170557: Tŷ Eddleston. Peintio’r waliau allanol gyda Palladian 15 (Casgliad Hanesyddol Crown)

 

DIM GWRTHWYNEBIAD ond hoffai’r Cyngor gyfleu ei siom i dderbyn cais cynllunio ôl-weithredol.

A170557: Eddleston House. Painting the external walls with Palladian 15 (Crown Historic Collection)

 

Council has NO OBJECTION but would like to convey its disappointment at this retrospective planning application.

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

 

6

Pwyllgor Rheoli Datblygu

Development Control Committee

 

 

6.1

INV170068: Blaen siop Enoc Huws. Roedd y Cyngor yn siomedig fod Tai Ceredigion wedi apelio yn erbyn penderfyniad y Cyngor Sir y dylen nhw roi’r hen ffenest yn ol.

 

INV170068: Enoc Huws shop front. The Council was disappointed that Tai Ceredigion had appealed against the County Council’s decision that they reinstate the old-style window. 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

6.2

A170050: Store 21.  Roedd y Cyngor yn siomedig bod y llawr mesanîn wedi cael ei gymeradwyo i ddarparu caffi arall eto yn Aberystwyth. Mae hyn yn cynrychioli gor ddatblygu llefydd bwyta a bydd busnesau annibynnol yn cael eu heffeithio

 

A170050: Store 21.  The Council was disappointed that the mezzanine floor had been approved to provide yet another café in Aberystwyth. This represents an over development of food outlets and independent businesses would be affected.

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

 

7

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

7.1

Grisiau a ramp yr hen  barc sgrialu . Roedd y rhain yn awr mewn cyflwr gwael. Rhoddwyd ddau opsiwn i’r Pwyllgor i'w hystyried:

 

 • Ail-ddylunio ar gost o tua £32,000
 • Adnewyddu am gost o tua £10,000

 

Roedd angen mwy o wybodaeth ond roedd yn well gan y Pwllgor yr opsiwn rhatach, gyda mwy o fannau gwyrdd.

 

Old skatepark steps and ramp.  These were now in a poor state.  The Committee was given two options to consider:

 

 • Re-design at an approximate cost of £32,000
 • Renovation at an approximate cost of £10,000

 

More information was needed but the cheaper option, with more green space, was preferred.

 

 

7.2

Eglwys Santes Gwenfrewi: e-bost yn gofyn i'r Cyngor Tref sicrhau cynnal a chadw'r eglwys.

 

Byddai'r Pwyllgor Cynllunio yn ysgrifennu at y Cyngor Sir i ofyn iddynt edrych ar gyhoeddi Gorchymyn dadfeilio 215.

St Winefride’s Church: an email requesting the Town Council secure maintenance of the church.

 

The Planning Committee would write to the County Council to ask them to look at issuing a 215 Dilapidation Order.

 

 

Cysylltu gyda’r Cyngor Sir

Contact CCC

7.3

M&S (Rheolwr Gweledol): yn edrych ar gyfleon ar gyfer hysbysebu allanol.

 

Y Clerc i ofyn am fwy o wybodaeth

M&S (Visual Manager): investigating opportunities for external advertising.

 

The Clerk to ask for more information

 

Cysylltu gyda M&S

Contact M&S

 

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol

General Management Committee

 

 1. 7.2017

 

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

Cyng. Talat Chaudhri (Cadeirydd)

Cyng. Steve Davies

Cyng. Sara Hammel

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Claudine Young

Cyng. Michael Chappell

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Alex Mangold

 

Yn mynychu:

Cyng. David Lees

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Alun Williams

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present

Cllr. Talat Chaudhri (Chair)

Cllr. Steve Davies

Cllr. Sara Hammel

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Claudine Young

Cllr. Michael Chappell

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Alex Mangold

 

In attendance:

Cllr. David Lees

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Alun Williams

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Mark Strong

Cyng. Dylan Lewis

Cyng. Mari Turner

 

Apologies

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Mark Strong

Cllr. Dylan Lewis

Cllr. Mari Turner

 

 

 

3

Datgan Diddordeb

Cyng. Talat Chaudhri ar gyfer eitem agenda 9 am mai ef oedd yn cyflwyno’r cynnig

 

Declaration of Interest:

Cllr Talat Chaudhri for agenda item 9 as he was presenting the motion.

 

 

4

Cyfeiriadau personol

 

Bu farw tad y Cyng Dylan Lewis a dylid danfon cerdyn cydymdeimlad ato.

 

 

Personal references

 

A sympathy card to be sent to Cllr Dylan Lewis whose father had passed away.

 

 

5

Coed – Morfa Mawr

 

Cyflwynwyd adroddiad ac argymhellion yr arolwg radar gwreiddiau a gomisiynwyd.

 

Roedd canghennau yn crogi dros y tai hefyd yn fater a oedd angen sylw brys.

 

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn cysylltu gyda Chyngor Sir Ceredigion ynghylch tocio ac am gyngor ar y gwreiddiau.

Trees – Queen’s Road

 

The commissioned root radar survey report and recommendations was presented. 

 

Branches overhanging properties was also an issue needing urgent attention.

 

It was RECOMMENDED that Council contact Ceredigion County Council regarding pruning and for advice on the roots.

 

 

Cysylltu gyda’r Cyngor Sir

Contact the County Council

6

Goleudadau Nadolig

 

Dylid trefnu is-grŵp mewn partneriaeth ag Aberystwyth ar y Blaen a oedd eisiau cyfrannu arian at y goleuadau.

 

Aelodau newydd: Cyng. Michael Chappell a Charlie Kingsbury

 

Christmas Lights

 

A sub-group to be convened in partnership with Advancing Aberystwyth, who wanted to contribute funding for the lights.

 

New members: Cllrs Michael Chappell and Charlie Kingsbury

 

 

Trefnu’r is-grŵp

Organise sub-group

7

Gwasanaethau Trenau

 

Gohiriwyd tan y cyfarfod nesaf

Rail Services

 

Deferred to next meeting

 

 

8

Cyfarfod yn y Brifysgol

 

Cytunwyd y byddai cynnal cyfarfod arbennig o'r Cyngor yn hwyrach ym mis Tachwedd, i drafod materion balchder dinesig yn y Brifysgol, yn syniad da. Yn ychwanegol at y Brifysgol ac Undeb y Prifysgolion, gellid gwahodd partneriaid allweddol, megis Cyngor Sir Ceredigion, Aberystwyth ar y Blaen a chynghorau cymuned cyfagos.

 

Meeting at the University

 

It was agreed that a special Council meeting to discuss civic pride issues and held at the University sometime in late November, had merit.  In addition to the University and Students Union, key partners, such as Ceredigion County Council, Advancing Aberystwyth and neighbouring community councils could be invited.

 

 

9

Cynnig Is Bwyllgor Technoleg, Cyng Talat Chaudhri

 

Pasiodd y Cyng Talat Chaudri y gadair i Sara Hammel, Is-gadeirydd.

 

Awgrymwyd diwygiadau amrywiol ond yn y diwedd penderfynwyd symud ymlaen i’r eitem nesaf ar yr agenda.

 

Motion: Technology Sub-Committee, Cllr Talat Chaudhri

 

Cllr Talat Chaudri passed the chair to Sara Hammel, Vice Chair.

 

Various amendments were suggested but in the end it was decided to move on to the next agenda item.

 

 

10

Cynnig: Comisiynydd y Cyngor Tref, Cyng Talat Chaudhri

 

Wedi tynnu’n ôl

 

Motion: Town Council Commissioner, Cllr Talat Chaudhri

 

Withdrawn

 

11

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

11.1

Pwyllgor yr Ŵyl Ddrama:  yn gofyn cyngor ar y broses o osod plac ar hen gartref y bardd sef 33 Rhodfa’r Gogledd.

Y Clerc i roi gwybod iddynt am yr angen i’r plac i fod yn ddwyieithog, ac ar lechen, a dylid danfon y geiriau at y Cyngor yn gyntaf.

 

Drama Festival Committe: asking for advice on the process of placing a plaque to commemorate Prosser Rhys, the poet, on his old home ie 33 North Parade.

 

The Clerk to notify them that the plaque should be bilingual, made of slate, and the wording should be sent to the Council first.

Ymateb / Respond

11.2

Ymgynghoriad Bodlondeb: er gwybodaeth

Bodlondeb consultation:  for information

 

 

11.3

Datganiad Llywodraethu Blynyddol y Cyngor Sir: er gwybodaeth

CCC Annual Governance Statement: for information

 

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau

Finance and Establishments committee

 

 1. 7.2017

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

 

Cyng. Alun Williams (Cadeirydd yn absenoldeb y Cadeirydd a’r Is-Gadeirydd)

Cyng. David Lees

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Mark Strong

Cyng. Talat Chaudhri

 

Yn mynychu:

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present

 

Cllr. Alun Williams (Chair in the absence of Chair and Vice-Chair)

Cllr. David Lees

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Mark Strong

Cllr. Talat Chaudhri

 

In attendance:

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau 

 

Cyng. Dylan Lewis

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Steve Davies

Cyng. Rhodri Francis

Cyng. Brenda Haines

 

Apologies

 

Cllr. Dylan Lewis

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Steve Davies

Cllr. Rhodri Francis

Cllr. Brenda Haines

 

 

3

Datgan buddiannau: Gweler eitem 7 -  Penderfyniad 47

 

Declarations of interest: See item 7 - Determination 47

 

 

4

Cyfeiriadau Personol: Dim 

 

Personal references: None

 

5

Ystyried Cyfrifon Misol Ebrill, Mai a Mehefin

 

 

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn derbyn y cofnodion.

 

Consider Monthly Accounts for April, May and June

 

it was RECOMMENDED that Council approve the accounts.

 

 

6

Y diweddaraf ar Barc Kronberg

 

Roedd gofynion y Loteri yn cael eu diwallu, ond bod estyniad y Prydles yn cymryd mwy o amser na'r disgwyl. Byddai arian y Loteri yn cael ei ryddhau ar ôl derbyn y Les, ond yn y cyfamser roedd taliadau yn cael eu gwneud i'r contractwyr.

 

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn darparu y Maer a'r Cyng Alun Williams (fel y llofnodwyr cyfredol) gyda phwerau dirprwyedig i wneud y taliadau angenrheidiol yn ystod mis Awst.

 

 

Kronberg Park update

 

The Lottery’s requirements were being met but the Lease extension was taking longer than anticipated.  Lottery funds would be released once this was in place but in the meantime payments were being made to the contractors. 

 

 

It was RECOMMENDED that Council provide the Mayor and Cllr Alun Williams  (as the current signatories) with delegated powers to make the necessary payments during August. 

 

 

7

Newidiadau arfaethedig yn Nhâl aelodau o Gynghorau Cymuned a Thref.

 

 

Trafodwyd Penderfyniadau 44-51, gan Banel Annibynnol ar Gydnabyddiaeth Ariannol Cymru, ac ARGYMHELLODD y Pwyllgor, yn ogystal â Lwfans y Maer sy’n bodoli eisoes, bod y Cyngor yn mabwysiadu'r canlynol:

 

 

Penderfyniad 47: Lwfans Ddinesig i'r Dirprwy Faer. Cyngor i benderfynu ar y swm priodol, ond yn seiliedig ar y Dirprwy Faer yn ymgymryd â dyletswyddau’r Maer.

(Gwnaeth y Cyng. Talat Chaudhri ymatal rhag pleidleisio)

 

Penderfyniad 48: Costau Teithio 45c y filltir

 

Penderfyniad 49: Costau arhosiad dros nos i fyny at uchafswm o £95 (£200 yn Llundain)

 

Penderfyniad 51: Ad-dalu costau angenrheidiol ar gyfer gofalu am blant dibynnol ac oedolion (gan ofalwyr anffurfiol neu ffurfiol) ac ar gyfer cymorth personol hyd at uchafswm o £403 y mis. Rhaid i’r gofalwr gyflwyno derbynebau.

 

Cytunodd y Cyng. Talat Chaudri chwilio am benderfyniad hanesyddol y Cyngor Tref ar hyn.

Proposed changes in the Remuneration of members of Community and Town Councils.

 

Determinations 44–51, by the Independent Remuneration Panel for Wales, were considered and the Committee RECOMMENDED that, in addition to the existing Mayoral allowance, Council adopts the following:

 

Determination 47: Civic allowance to the Deputy Mayor for undertaking Mayoral duties. Council to decide on the appropriate amount in the September Finance Committee.

(Cllr. Talat Chaudhri abstained from voting)

 

 

Determination 48: travel costs at 45p per mile

 

Determination 49: Overnight stay costs of up to a maximum of £95 (£200 in London)

 

Determination 51: Reimbursement of necessary costs for the care of dependent children and adults (by informal or formal carers) and for personal assistance needs up to a maximum of £403 per month. The carer has to produce receipts. 

Cllr Talat Chaudhri agreed to look for a historic Town Council decision on this issue.

 

 

8

Argymhelliad y Panel Staffio ar gyfer cymorth gyda’r cyfrifon:

 

Roedd y Panel Staffio wedi argymell 3 awr o gefnogaeth cyfrifeg y mis ar gyfer y Clerc oherwydd y llwyth gwaith cynyddol. Cysylltwyd gyda phump cwmni lleol ar gyfer y gwaith. Trafododd y Pwyllgor Cyllid y dyfynbrisiau a dderbyniwyd ac ARGYMHELLWYD y dylai'r Cyngor ddewis y rhataf am £30 yr awr a chyfanswm o £90 y mis.

Staffing Panel recommendation for accounting support:

 

The Staffing Panel had recommended 3 hours accounting support per month for the Clerk due to the increased workloadFive local companies were contacted regarding the work. The quotes received were discussed by the Finance Committee. It was RECOMMENDED that the Council should opt for the cheapest at £30 per hour and a total of £90 per month.

 

 

9

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

 

9.1

Peninsula: Mae Peninsula yn darparu Gwasanaethau Cyflogaeth. ARGYMHELLWYD y dylai'r Cyngor adolygu y  contract pum mlynedd ym mis Tachwedd er mwyn caniatáu amser ar gyfer rhybudd terfynu chwe mis pe bae angen.

 

Peninsula: Peninsula provides Employment Services.  It was RECOMMENDED that the Council should review the five year contract in  November to allow time for a six month termination notice if needed.

 

Nodi ar gyfer y Panel Staffio a Phwyllgor Cyllid Mis Tachwedd

Note for the November Staffing Panel and Finance Committee

9.2

Cytundeb Lefel Gwasanaeth gyda’r Cyngor Sir ar gyfer darparu blodau:

 

ARGYMHELLWYD y dylid llofnodi’r cytundeb ac y byddai blodau ar gyfer 2018-19 yn cael ei roi ar agenda y Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol nesaf

Service Level Agreement with the County Council for town flowers:

 

It was RECOMMENDED that the agreement be signed and flowers for 2018-19 would be put on the next General Management Committe agenda.

 

Eitem agenda RhC

GM agenda item