Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyngor Llawn / Full Council

 

18.12.2017

 

 

COFNODION / MINUTES

 

134

Yn bresennol:

 

Cyng. Brendan Somers (Cadeirydd)

Cyng. Michael Chappell (cofnodion)

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Mark Strong

Cyng. Mari Turner

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Dylan Lewis

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Claudine Young

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Alun Williams

Cyng. Sara Hammel

Cyng. Alex Mangold

Cyng. Mair Benjamin

 

Yn mynychu:

George Jones (cyfieithydd)

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present:

 

Cllr. Brendan Somers (Chair)

Cllr. Michael Chappell (minutes)

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Mark Strong

Cllr. Mari Turner

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Dylan Lewis

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Claudine Young

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Sara Hammel

Cllr. Alex Mangold

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Alun Williams

 

In attendance:

George Jones (translator)

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

135

Ymddiheuriadau:

Cyng. Steve Davies

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. David Lees

Cyng. Rhodri Francis

 

Apologies:

Cllr. Steve Davies

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. David Lees

Cllr. Rhodri Francis

 

 

136

Datgan Diddordeb:  

 

Nodwyd o fewn yr eitem ar yr agenda

 

Declaration of interest:  

 

Noted within the agenda item

 

137

 

Cyfeiriadau Personol:

 

Diolchodd y Clerc i'r Cyng. Brendan Somers a Charlie Kingsbury am reoli’r swyddfa yn ei habsenoldeb a diolchodd i Michael Chappell am gymryd y cofnodion.

Personal References:

 

The Clerk thanked Cllrs Brendan Somers and Charlie Kingsbury for managing the office in her absence and thanked Michael Chappell for taking the minutes.

 

 

 

138

 

Adroddiad ar Weithgareddau’r Maer:

 

Cyflwynwyd adroddiad ar lafar.

Mayoral Activity Report:   

 

A verbal report was presented

 

 

 

 

 

 

 

139

 

Cofnodion o’r Cyngor Llawn a gynhaliwyd 27 Tachwedd  2017:

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion

 

 

Minutes of Full Council held on 27 November 2017:

 

 

It was RESOLVED to approve the minutes

 

 

140

 

Materion yn codi o’r Cofnodion: dim

 

Matters arising from the Minutes: none

 

 

 

141

 

Cofnodion y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd nos Lun, 4 Rhagfyr 2017

 

Eitem 3: Dylid ychwanegu ‘Genedlaethol’ i’r cofnodion Cymraeg.

Eitem 7.4: dylai’r cofnod ddweud: roedd yr eglwys Gatholig yn bwriadu adnewyddu'r adeilad presennol ym Mhenparcau. Dylid newid yr enw i Eglwys Merthyron Cymru.

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion a’r argymhellion gyda’r newidiadau uchod.

 

Minutes of the Planning Committee held on Monday, 4 December 2017

 

Item 3: ‘Genedlaethol’ should be added to the Welsh minute

 

Item 7.4: the minute should read: the Catholic church was intending to renovate the current building in Penparcau. The name in Welsh should be amended to ‘Eglwys Merthyron Cymru’.

 

It was RESOLVED to approve the minutes and the recommendations with the above changes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142

 

Cofnodion y Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol a gynhaliwyd nos Lun, 4 Rhagfyr 2017

 

Eitem 4: dylid nodi mai dim ond goleuadau y goeden a oedd wedi cael eu troi ymlaen ym Mhenparcau. Mynegodd y Cyng Brenda Haines ei siom o beidio â chael goleuadau Nadolig ym Mhenparcau.

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion a’r argymhellion

Minutes of the General Management Committee held on Monday, 4 December 2017

 

Item 4: should specify that it was only the tree lights that had been switched on in Penparcau.  Cllr Brenda Haines expressed her disappointment at not having Christmas lights in Penparcau.

 

It was RESOLVED to approve the minutes and the recommendations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143

 

Cofnodion y Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd ar nos Lun, 11 Rhagfyr 2017

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion a’r argymhellion

 

Minutes of the Finance & Establishments Committee held on Monday, 11 December 2017

 

It was RESOLVED to approve the minutes and recommendations.

 

 

 

 

 

144

 

 

Ceisiadau Cynllunio: None

 

Planning Applications: Dim

 

 

 

145

 

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion o fewn cylch gorchwyl Cyngor Aberystwyth YN UNIG: 

 

Plannu ar gyfer y gwanwynPENDERFYNWYD y dylai'r Clerc siarad â Pharciau a Gerddi ynglŷn â chostiau a threfnu cyfarfod o'r Pwyllgor Blodau ym mis Ionawr.

Questions relating ONLY to matters in Aberystwyth Council’s remit:   

 

Spring planting: it was RESOLVED that the Clerk should speak to Parks and Gardens regarding cost and convene a meeting of the Flower Committee in January.

 

 

146

 

Cyllid – ystyried gwariant Rhagfyr: 

 

PENDERFYNWYD derbyn y gwariant

 

Cyflwynwyd cyfrifon mis Tachwedd a PENDERFYNWYD y dylai'r rhain gael eu cymeradwyo.

 

Finance – to consider December expenditure

 

It was RESOLVED to accept the expenditure. 

 

November accounts were presented and it was RESOLVED that these should be approved.

 

 

147

 

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â Chyngor Aberystwyth YN UNIG:

 

 1. Alun Williams:
 • Cynhyrchwyd taflen Llwybr Coed gan GAG
 • Cynhelir y cyfarfod blynyddol gyda CSC ar 17 Ionawr am 6.30pm ym Mhenweddig
 • Byddai casgliadau sbwriel un diwrnod yn ddiweddarach yn ystod yr wythnos yn arwain at y Nadolig

 

 1. Mark Strong:
 • Roedd yn cyfarfod gydag Aelod Cabinet a swyddogion ar 19 Ionawr i drafod deddfwriaeth ar gyfer ardal gadwraeth Aberystwyth. Gellid trafod hyn ymhellach yng nghyfarfod Pwyllgor Cynllunio Ionawr.

 

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to Aberystwyth Council:

 

 

 1. Alun Williams:
 • GAG Tree Trail leaflet had been produced
 • The annual meeting with CCC was being held on 17 January at 6.30pm in Penweddig
 • Refuse collections would be one day later during the week leading up to Christmas

 

 1. Mark Strong:
 • He was meeting with a Cabinet Member and officers on 19 January to discuss legislation for the Aberystwyth conservation area. This could be discussed further in the January Planning Committee meeting.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eitem agenda’r Pwyllgor Cynllunio

Planning Committee agenda item

 

 

148

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol: 

 

Dim adroddiadau ond trafodwyd cynrychiolaeth y Cyngor yng nghyfarfodydd SARPA.

WRITTEN reports from representatives on outside bodies:  

 

 

No reports but Council representation at SARPA meetings was discussed.

 

 

 

 

 

 

 

149

Gohebiaeth:

 

Correspondence:

 

149.1

Siarter Coed: PENDERFYNWYD fframio’r Siarter ac i drefnu cyhoeddusrwydd

 

Tree Charter: It was RESOLVED to frame the Charter and to publicise

Fframio’r Siarter

Frame Charter

149.2

Adnewyddu contract PeninsulaPENDERFYNWYD dirprwyo'r pwerau i'r Panel Staffio

 

Peninsula contract renewal: it was RESOLVED to delegate powers to the Staffing Panel

 

149.3

Ymgynghoriad Un Llais CymruPENDERFYNWYD ysgrifennu i ofyn yn gadarn am gyfarfodydd yng Ngheredigion

One Voice Wales consultation: it was RESOLVED to write to strongly request meetings in Ceredigion

 

 

149.4

Torri swyddi’r Brifysgol:

 

Datganiadau o Ddiddordeb:

 

Cyng Michael Chappell

Cyng Dylan Lewis

Cyng Alex Mangold

Cyng Claudine Young

Cyng Mari Turner

 

PENDERFYNWYD anfon llythyr i fynegi siom, i ofyn i'r difrod gael ei leihau, ac i’r toriadau gael eu cymhwyso'n deg ar bob lefel.

 

University job cuts:

 

Declarations of Interest:

 

Cllr Michael Chappell

Cllr Dylan Lewis

Cllr Alex Mangold

Cllr Claudine Young

Cllr Mari Turner

 

It was RESOLVED to send a letter to express disappointment, request that damage be minimised, and that cuts should be applied fairly at all levels.

 

Llythyr at y Brifysgol

Letter to the University

149.5

Erthygl Cambrian News -  adolygiad y Ganolfan Ddydd

 

Gan nad oedd cynlluniau hysbys i gau'r ganolfan ddydd, PENDERFYNWYD anfon llythyr at CSC yn mynegi rhyddhad y Cyngor nad oedd unrhyw wirionedd yn y stori.

Cambrian News article - Day Centre review

 

As there were no known plans to close the day centre it was RESOLVED to send a letter to CCC expressing the Council’s relief that there was no truth in the story.

 

Llythyr at y Cyngor Sir

Letter to CCC

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol

General Management Committee

 

 1. 1.2018

 

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

Cyng. Talat Chaudhri (Cadeirydd)

Cyng. Steve Davies

Cyng. Claudine Young

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Mari Turner

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Alex Mangold

 

Yn mynychu:

Cyng. Alun Williams

Cyng. Brendan Somers

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present

Cllr. Talat Chaudhri (Chair)

Cllr. Steve Davies

Cllr. Claudine Young

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Mari Turner

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Alex Mangold

 

In attendance:

Cllr. Alun Williams

Cllr Brendan Somers

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

 

2

Ymddiheuriadau

Cyng. Mark Strong

Cyng. Michael Chappell

Cyng. Dylan Lewis

Cyng. Mair Benjamin

 

Apologies

Cllr. Mark Strong

Cllr. Michael Chappell

Cllr. Dylan Lewis

Cllr. Mair Benjamin

 

 

3

Datgan Diddordeb: dim

Declaration of Interest: none

 

 

4

Cyfeiriadau personol:

 

Dymunodd yr aelodau benblwydd hapus i’r Clerc yn 60

Personal references:

 

Members wished the Clerk a happy 60th birthday.

 

 

5

Ymgynghoriad Parc Ffordd y Gogledd

 

 • Roedd Parciau a Gerddi yn paratoi proses tendro ar gyfer cael gwared ar y coed bytholwyrdd ar hyd ffin y clinig a'r goeden poplys sydd fwyaf o broblem. Gellir ystyried beth i’w wneud â’r clawdd gwyros yn nes ymlaen.
 • Roedd Hywel Dda yn hapus ynghylch gwneud y man mynediad answyddogol yn fynediad swyddogol
 • cynllun ymgynghori. ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn:
  • cynhyrchu taflen a holiadur ar gyfer ei ddosbarthu i gynghorwyr i fynd o ddrws i ddrws ac i’w roi ar facebook
  • trefnu stondin

 

North Road Park consultation

 

 • Parks and Gardens were preparing a tender process for the evergreens along the clinic boundary and the problem poplar tree. Action regarding the privet hedge could be considered at a later date.
 • Hywel Dda were happy to make the unofficial access gate an official access point.
 • consultation plan: It was RECOMMENDED that:
  • a flyer and questionnaire be produced and distributed to all councillors for taking door to door and to be put on facebook
  • a street stall to be organised

 

 

 

 

 

 

6

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor Meysydd Chwarae:

 

6.30yh 25 Ionawr 2018

 

The Playground Committee date:

 

6.30pm 25 January 2018

 

 

7

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor Blodau:

 

6.30yh 6 Chwefror 2018

Dylid gwahodd Jon Hadlow

Flower Committee meeting date:

 

6.30pm 6 February 2018

Jon Hadlow to be invited

 

 

8

Adeilad y Cyngor

 

Trafodwyd opsiynau amrywiol. ARGYMHELLWYD fod y Cyngor yn comisiynu arolwg

Council Building

 

Different options were discussed.  It was RECOMMENDED that Council commission a survey

 

 

9

Parc Kronberg

 

Rôl y Llysgennad: Byddai Teilo Trimble yn dechrau yn y swydd ar Ddydd Llun 5 Chwefror 2018

Roedd y parc yn cael ei ddefnyddio'n dda gyda sylwadau cadarnhaol ar gyfryngau cymdeithasol

Parc Kronberg

 

The Ambassador role: Teilo Trimble would be commencing in post on Monday 5 February 2018

The park was being well used with positive comments on social media

 

 

10

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

 1. 1

Casglu eitemau trydanol am ddim: nodwyd bod y fenter hon yng Ngheredigion oherwydd cyllid yr UE

Free collection of electrical items: it was noted that this Ceredigion initiative was due to EU funding

 

 

 1. 2

A Play Fitted Theatre Company: yn gofyn am ddefnyddio tir y castell. Roedd y Clerc wedi danfon y wybodaeth at Gyngor Ceredigion ac Aberystwyth ar y Blaen. ARGYMHELLWYD anfon llythyr o gefnogaeth.

A Play Fitted Theatre Company: requesting use of the castle grounds. The Clerk had passed on the information to Ceredigion Council and Advancing Aberystwyth. It was RECOMMENDED that a letter of support be sent.

 

Anfon llythyr o gefnogaeth

Send letter of support

 1. 3

Materion Penparcau:

 • Roedd y goleuadau Nadolig wedi cael eu codi eisoes a byddai’r mater yn cael sylw ar gyfer y flwyddyn nesaf
 • Offer y maes chwarae: ARGYMHELLWYD y dylid cysylltu gyda Jon Hadlow i brisio'r gwaith trwsio sydd ei angen
 • Golau stryd diffygiol: Roedd y Cyng Steve Davies eisoes wedi codi'r mater gyda CSC

Penparcau issues:

 • Christmas lights had been raised previously and would be looked at for next year
 • The playground equipment: it was RECOMMENDED that Jon Hadlow be contacted to price the repairs needed
 • Faulty Street lamp: Cllr Steve Davies had already raised the matter with CCC

 

Cysylltu gyda Jon Hadlow

Contact Jon Hadlow

 1. 4

Panel Adolygu AnnibynnolARGYMHELLWYD bod y Clerc yn eu gwahodd i gyfarfod â'r Cyngor

Independent Review Panel: it was RECOMMENDED that the Clerk invite them to meet with the Council

 

Cysylltu gyda’r Panel Adolygu

Contact the Review Panel

 

 1. 5

Biniau cŵn yn Nhanybwlch a Gwelafon: i'w drafod yn y Pwyllgor Cyllid

Dog bins in Tanybwlch and Gwelafon: to be discussed in the Finance Committee.

 

Eitem agenda Cyllid

Finance agenda item

 1. 6

Polisi anifeiliaid anwes Tai Ceredigion: cyhoeddwyd llythyrau ynghylch rhoi terfyn ar ganiatau anifeiliaid anwes a rhoi rhybudd mis i denantiaid i gael gwared â'u cŵn. ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn ysgrifennu at Tai Ceredigion i fynegi ei wrthwynebiad. Dylai’r Cyngor hefyd rhoi gwybod i’r wasg

 

Tai Ceredigion pets policy: letters had been issued terminating permissions to allow pets and giving tenants a month’s notice to get rid of their dogs. It was RECOMMENDED that Council write to Tai Ceredigion to express its opposition. Council should also notify the press.

 

Ysgrifennu at Tai Ceredigion

Write to Tai Ceredigion

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau

Finance and Establishments committee

 

 1. 1.2018

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

 

Cyng. Dylan Lewis (Cadeirydd)

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Mark Strong

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Alun Williams

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Sara Hammel

 

 

Yn mynychu:

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Jeremy Turner - Arad Goch

 

Present

 

Cllr. Dylan Lewis (Chair)

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Mark Strong

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Alun Williams

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Sara Hammel

 

 

In attendance:

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Jeremy Turner - Arad Goch

 

 

2

Ymddiheuriadau

 

Cyng. David Lees

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Steve Davies

Cyng. Rhodri Francis

 

Apologies

 

Cllr. David Lees

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Steve Davies

Cllr. Rhodri Francis

 

 

3

Datgan buddiannau: Dim

Declarations of interest: None

 

 

4

Cyfeiriadau Personol: Dim

 

Personal references: None

 

5

Arad Goch

 

Cyflwynodd Jeremy Turner adroddiad ar ŵyl Hen Linell Bell a gwybodaeth am yr ŵyl rhyngwladol arfaethedig Agor Drysau ym mis Mawrth 2019 a fyddai’n costio £100,000.

 

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn dyrannu £8000 yng nghyllideb 2018-19 ar gyfer y digwyddiad hwn.

 

Arad Goch

 

Jeremy Turner presented a report on the Far Old Line festival and information on the proposed international Opening Doors festival in March 2019 which would cost £100,000.

 

It was RECOMMENDED that Council allocate £8000 in the 2018-19 budget for this event.

 

 

6

Ystyried Cyfrifon Mis Rhagfyr

 

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn derbyn y cofnodion

 

Consider Monthly Accounts for December

 

It was RECOMMENDED that Council approve the accounts

 

7

Cyllideb ddrafft 2018-19

 

Trafodwyd y materion canlynol yn ymwneud â gwariant ac ARGYMHELLWYD y dyraniadau diwygiedig canlynol:

 

 • Gwelliannau i’r parciau - £30,000
 • Adloniant / digwyddiadau a chefnogaeth i’r celfyddydau – £12,000 (i gynnwys yr £8000 i Arad Goch)
 • Cyclefest - £8000
 • Cynnal a chadw Parc Kronberg - £8000
 • Plannu coed - £10,000

Draft budget 2018-19

 

The following matters involving expenditure were discussed and the following amended allocations were RECOMMENDED:

 

 • Playground improvements - £30,000
 • Entertainment/events and support for the arts - £12,000 (to include the £8000 for Arad Goch)

 

 • Cyclefest - £8000
 • Parc Kronberg maintenance - £8000
 • Tree planting - £10,000

 

 

 

8

Praesept 2018-19

 

Oherwydd cymryd mwy o wasanaethau gan y Cyngor Sir, y gwelliannau arfaethedig i'r meysydd chwarae a'r parciau, a phrynu adeilad i’r Cyngor a’r gymuned, mae'r Pwyllgor yn argymell cynnydd posib o hyd at 14.42%

Precept 2018 -19

 

Due to taking on more services from the County Council, the proposed improvements to the playgrounds and parks, and the purchase of a building for the Council and the community, the Committee recommends an increase of 14.42% 

 

 

9

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

 1. 1

 Biniau baw cŵn (Cyng Steve Davies)

 

Byddai hyn yn cael ei ystyried ar y cyd â thrafodaeth bellach ar gyflogi warden cŵn

Dog bins (Cllr Steve Davies)

 

This would be looked at in conjunction with further discussion on employing a dog warden

 

 

 1. 2

Medal Dirprwy Faer (Cyng Talat Chaudhri)

 

Nid oedd y fedal gyfredol yn ddwyieithog. Dylid ymchwilio i gostau un newydd i gael trafodaeth bellach ond ni theimlwyd ei fod yn flaenoriaeth ar hyn o bryd.

Deputy Mayor medal (Cllr Talat Chaudhri)

 

The current medal wasn’t bilingual.  Costs of replacement would be investigated for further discussion but it was not felt to be an immediate priority.

 

 

 1. 3

Aelodaeth SLCC (Cymeithas Clercod Cynghorau Lleol):

 

Byddai hyn yn costio £233. ARGYMHELLWYD ei adnewyddu

SLCC (Society for Local Council Clerks) membership:

 

This would cost £233. It was RECOMMENDED that it be renewed

 

 

 1. 4

Pum cais am gyllid:

 

ARGYMHELLWYD anfon ffurflenni grant atynt

Five funding applications: 

 

It was RECOMMENDED that grant forms be sent to them