Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyfarfod Cyngor Llawn

Meeting of Full Council

 

24.9.2018

 

 

COFNODION / MINUTES

 

60

Yn bresennol:

Cyng. Talat Chaudhri (Cadeirydd)

Cyng. Brendan Somers

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Alun Williams

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Claudine Young

Cyng. Alex Mangold

Cyng. Mari Turner

Cyng. Mark Strong

 

Yn mynychu:

George Jones (cyfieithydd)

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present:

Cllr. Talat Chaudhri (Chair)

Cllr. Brendan Somers

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Alun Williams

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Claudine Young

Cllr. Alex Mangold

Cllr. Mari Turner

Cllr. Mark Strong

 

In attendance:

George Jones (translator)

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

61

Ymddiheuriadau:

Cyng. Michael Chappell

Cyng. Steve Davies

Cyng. Dylan Lewis

Cyng. Rhodri Francis

Sara Hammel

 

Apologies:

Cllr. Michael Chappell

Cllr. Steve Davies

Cllr. Dylan Lewis

Cllr. Rhodri Francis

Sara Hammel

 

 

62

Datgan Diddordeb:  

 

 1. 62. Datganodd y Cyng Endaf Edwards ddiddordeb cyffredinol fel aelod o'r Pwyllgor Cynllunio

 

 

Declaration of interest:  

 

 1. 62. Cllr Endaf Edwards declared a general interest as a member of the Planning Committee

 

 

 

Ychwanegu at y cofrestr

Add to the register

63

Cyfeiriadau Personol:

 

Dosbarthwyd cardiau i'r Cynghorwyr Dylan Lewis a Charlie Kingsbury i’r cynghorwyr eu harwyddo

 

 

Personal References:

 

Cards for Cllrs Dylan Lewis and Charlie Kingsbury were circulated for councillors to sign

 

 

 

 

64

Adroddiad ar Weithgareddau’r Maer:

 

Cyflwynwyd adroddiad ar lafar.

 

Mayoral Activity Report:   

 

A verbal report was presented.

 

 

65

Cofnodion o Gyfarfod y Cyngor Llawn a gynhaliwyd ar Ddydd Llun 23 Gorffennaf 2018.

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion gyda’r cywiriad isod:

 

46 (54): dylai ddarllen ‘Llywodraeth Cymru’ ac nid 'Llyfrgell Genedlaethol Cymru' yn y cofnod Cymraeg a 'division' yn lle 'department' yn y Saesneg

Minutes of the Meeting of Full Council held on Monday 23 July 2018.

 

It was RESOLVED to approve the minutes with the following correction:

 

46 (54): it should read ‘Llywodraeth Cymru’ and not ‘Llyfrgell Genedlaethol Cymru’ in the Welsh minute and ‘division’ to replace ‘department’ in the English

 

 

66

Materion yn codi o’r Cofnodion:

Dim

 

Matters arising from the Minutes:

None

 

 

 

 

 

67

Cofnodion y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd nos Lun, 3 Medi 2018

 

 1. 1 A180675 Plas Morolwg: dylid ychwanegu graddiant cyffredinol y safle, fel pryder o ran mynediad i bobl anabl.

 

PENDERFYNWYD cymweradwyo’r cofnodion gyda’r newid uchod

 

Materion yn codi:

 

 1. 1: Enoc Huws (ac Arad Goch): Mae Cyngor y Dref wedi gwrthwynebu'r ddau ddatblygiad hwn ac mae'n gyson yn ei nod i ddiogelu adeiladau hanesyddol yn yr ardal gadwraeth. Roedd yr Aelodau'n pryderu fod yr Adran Gynllunio’n anwybyddu barn Cyngor y Dref ac am ddiffyg cadwraeth yr amgylchedd adeiledig hanesyddol.

 

PENDERFYNWYD ysgrifennu at y cyfarwyddwr Cynllunio yn gofyn am Erthygl 4 ar gyfer Aberystwyth a'i wahodd i gyfarfod llawn o'r Cyngor.

Minutes of the Planning Committee held on Monday, 3 September 2018

 

 1. 1 A180675 Plas Morolwg: the general gradient of the site, as a concern in terms of disability access, should be added.

 

It was RESOLVED to approve the minutes with the above amendment.

 

Matters arising:

 

 1. 1: Enoc Huws (and Arad Goch): The Town Council has opposed both of these developments and is consistent in its aim to protect historic buildings within the conservation area. Members were concerned at the Planning Department’s disregard for the views of the Town Council and lack of conservation of the historic built environment.

 

It was RESOLVED to write to the director of Planning requesting Article 4 for Aberystwyth and to invite him to a Full Council meeting.

 

 

 

 

68

Cofnodion y Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol a gynhaliwyd nos Lun, 10 Medi 2018

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion a’r argymhellion

 

 

Materion yn Codi:

 

 1. 1: Llygod Ffyrnig: cynhaliwyd cyfarfod llwyddiannus rhwng Dŵr Cymru a Chyngor Sir Ceredigion

 

9: Dehongliad Parc Kronberg: Tra'n gwerthfawrogi'r syniad llechi, mae'r Pwyllgor Gefeillio yn dal i fod eisiau panel dehongli

 

7&8: Meysydd Chwarae: roedd ymweliad gan Wicksteed wedi bod yn fuddiol o ran syniadau a chyngor am ailddefnyddio arwynebau ac offer

Minutes of the General Management Committee held on Monday, 10 September 2018

 

It was RESOLVED to approve the minutes and recommendations.

 

Matters Arising:

 

 1. 1Rats: a successful meeting had been held between Dŵr Cymru and Ceredigion County Council

 

9: Parc Kronberg interpretation:  Whilst appreciating the slate idea, the Twinning Committee still want an interpretation panel

 

7&8: Plagrounds: a visit by Wicksteed had been beneficial in terms of ideas and advice regarding re-use of surfacing and equipment

 

 

 

 

 

69

Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd ar nos Lun, 17 Medi 2018

 

Nid oedd munudau gan nad oedd gan y cyfarfod gworwm.

 

Materion ariannol a ddygwyd ymlaen i'r Cyngor Llawn:

 

Finance & Establishments Committee held on Monday, 17 September 2018

 

There were no minutes as the meeting was not quorate.

 

Financial matters brought forward to Full Council:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69.1

Cyfrifon Gorffennaf ac Awst:

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r cyfrifon

July and August accounts:

 

It was RESOLVED to approve the accounts

 

 

69.2

Archwiliad Blynyddol 2017-18:

 

Eleni roedd yr archwilwyr yn drylwyr iawn gan gynnwys edrych ar broses Parc Kronberg o'r dechrau sy'n golygu mynd yn ôl chwe blynedd.

Annual Audit 2017-18:

 

This year the auditors were being very thorough including looking at the Parc Kronberg process from the beginning which involved going back six years.

 

 

69.3

Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol a Chyhoeddi Tâl i aelodau:

 

 

PENDERFYNWYD:

 1. mabwysiadu f.2) o ran cyhoeddi costau gofal hy: 'y cyfanswm a ad-dalwyd gan yr awdurdod yn ystod y flwyddyn ond heb ei briodoli i unrhyw aelod a enwir’
 2. ysgrifennu at Banel Annibynnol Cymru i ofyn am i ad-daliadau lwfansau (£150) gael eu trin fel uchod.

Independent Remuneration Panel and Publication of Remuneration to members:

 

It was RESOLVED to:

 1. adopt f.2) in terms of publication of the costs of care ie: ‘the total amount reimbursed by the authority during the year but not attributed to any named member’
 2. write to the Independent Remuneration Panel to request that reimbursements of allowances (£150) are dealt with as above.

 

Ysgrifennu at PCA

Write to the IRP

69.4

Cyllideb 2019-20:

 

Dosbarthwyd y gyllideb ar gyfer 2018-19 i'r holl aelodau i'w hystyried cyn y Pwyllgor Cyllid nesaf.

Budget 2019-20:

 

The budget for 2018-19 was distributed to all members for their consideration in advance of the next Finance Committee.

 

 

69.5

Rhandiroedd - Tap dŵr Caeffynnon:

 

PENDERFYNWYD prosesu'r cais i Dŵr Cymru am gost o £100

Allotments – Caeffynnon water tap:

 

it was RESOLVED to process the application to Dŵr Cymru at a cost of £100

 

Gwneud cais

Apply

69.6

Cynnig ffi Aelodaeth Un Llais Cymru ar gyfer y CCB:

 

PENDERFYNWYD gwrthwynebu unrhyw gynnydd am eleni. Roedd angen rhesymeg lawn cyn gwneud penderfyniad.

One Voice Wales Membership fee motion for the AGM:

 

It was RESOLVED to oppose any increase for this year.  A full rationale was needed before making a decision.

 

 

 

70

Ceisiadau Cynllunio: 

Planning Applications:   

 

 

70.1

A180832: Rose Cottage, Pen yr Angor:

 

DIM GWRTHWYNEBIAD

A180832: Rose Cottage, Pen yr Angor:

 

NO OBJECTION

 

 

 

70.2

A180848: Fferm Piercefield

 

DIM GWRTHWYNEBIAD

A180848: Piercefield Farm:

 

NO OBJECTION

 

 

70.3

A180857: 3 Rhes Bryn y môr

 

Roedd cynghorwyr yn pryderu:

 • nad oedd y cais wedi'i hysbysebu'n iawn (wedi'i guddio gan sgaffaldiau)
 • byddai'r fynedfa newydd i ddianc tân metel yn beryglus oherwydd gwynt a rhew
 • nid oes unrhyw le i storio sbwriel ac mae'r sbwriel hwnnw eisoes yn broblem

 

Roedd angen mwy o wybodaeth cyn y gallai’r Cyngor ddod i benderfyniad

A180857: 3 Bryn y môr Terrace:

 

Councillors were concerned that:

 • the application had not been advertised properly (hidden by scaffolding)
 • the new entrance onto a metal fire escape would be dangerous due to wind and ice
 • there is no refuse storage and that litter is already an issue

 

More information was needed before Council could come to a decision

 

 

70.4

A180868/870: Pantycelyn

 

Mae gan y Cyngor bryderon ynglŷn â'r diffyg gwybodaeth ynghylch:

 

 • y deunyddiau i gymryd lle'r pileri
 • pa fynediad i gerddwyr sydd i gymryd lle’r grisiau a ddefnyddir yn rheolaidd. Mae'r grisiau ar hyn o bryd yn sicrhau mynediad diogel trwy osgoi y fynedfa ar gyfer cerbydau.
 • Unrhyw newidiadau a wnaed i ddyluniad y dderbynfa. Dylai’r deunyddiau a’r dyluniad fod yn cydweddu ag adeilad hanesyddol

 

A180868/870: Pantycelyn

 

Council has concerns regarding the lack of information regarding:

 

 • materials to replace the pillars
 • what pedestrian access is to replace the well-used steps. The steps currently ensure safe access by avoiding the vehicle entrance.
 • Any changes made to the reception design. Materials and design should be in keeping with a historic building

 

 

 

 

71

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion o fewn cylch gorchwyl Cyngor Aberystwyth YN UNIG: 

 

Dim

 

Questions relating ONLY to matters in Aberystwyth Council’s remit:   

 

None

 

 

72

 

Cyllid – ystyried gwariant Medi: 

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r gwariant a chymeradwyo y dylai'r Clerc fod yn gyd-lofnodwr gyda'r Cyng. Alun Williams yn absenoldeb y ddau lofnodwr arall.

Finance – to consider the September expenditure

 

It was RESOLVED to approve the expenditure and to approve that the Clerk should be the co-signatory with Cllr Alun Williams in the absence of the other two signatories.

 

 

73

 

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â Chyngor Aberystwyth YN UNIG:

 

Dim

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to Aberystwyth Council:

 

None

 

 

 

 

 

 

74

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol: 

Dim

WRITTEN reports from representatives on outside bodies:  

None

 

 

75

Gohebiaeth:

 

Correspondence:

 

75.1

Glanhau'r traethau: roedd y Cyngor Sir wedi darparu gwybodaeth bellach ynglŷn â chyfraniad y Cyngor Tref i wasanaethau ychwanegol yr haf. PENDERFYNWYD cymeradwyo'r gwariant o £3,500.

Beach cleaning:  CCC had provided further information regarding the Town Council’s contribution to additional summer services.  It was RESOLVED to approve the spend of £3,500.

 

Rhoi gwybod i’r Cyngor Sir

Notify CCC

75.2

Taith Feics 2019 a 2020PENDERFYNWYD cymeradwyo cyfraniad y Cyngor Tref mewn egwyddor ond gallai'r swm fod yn llai na £8000. Byddai'r Pwyllgor Cyllid yn ystyried y gwir swm wrth ystyried y gyllideb.

Tour Series 2019 and 2020: it was RESOLVED to approve the Town Council’s contribution in principle but the amount could be less that £8000.  Finance Committee would consider the actual amount during consideration of the budget.

 

Agenda Pwyllgor Cyllid

Finance Committee agenda

75.3

Plannu rhosyn heddwch: i'w ystyried gan y Pwyllgor Rheoli Cyffredinol

Planting of a peace rose: to be considered by the General Management Committee

 

Agenda RhC

GM agenda

75.4

Prosiect Twristiaeth Turin: i'w ystyried gan y Pwyllgor Rheoli Cyffredinol

Turin Tourism project: to be considered by the General Management Committee

 

Agenda RhC

GM agenda

75.5

Diffibrilwyr Calonnau Cymreig: er gwybodaeth. Pasio’r ebost ymlaen at gynghorwyr ar gyfer gweithredu

Welsh Hearts Defibrillators: for information. Pass email on to councillors for action

 

Ebost / Email

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol

General Management Committee

 

 1. 10.2018

 

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

Cyng Brendan Somers (Cadeirydd)

Cyng. Mari Turner

Cyng. Michael Chappell

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Mark Strong

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Steve Davies

Cyng. Claudine Young

Cyng. Lucy Huws

Cyng. David Lees

 

Yn mynychu:

Cyng. Alun Williams

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present

Cllr Brendan Somers (Chair)

Cllr. Mari Turner

Cllr. Michael Chappell

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Mark Strong

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Steve Davies

Cllr. Claudine Young

Cllr. Lucy Huws

Cllr. David Lees

 

In attendance:

Cllr. Alun Williams

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Rhodri Francis

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Dylan Lewis

 

Apologies

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Rhodri Francis

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Dylan Lewis

 

 

3

Datgan Diddordeb: dim

Declaration of Interest: none

 

 

4

Cyfeiriadau personol: Dim

 

Personal references: None

 

 

5

Parc Natur Penglais

 

 1. Ffin: ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn ysgrifennu at adran Ystadau Cyngor Sir Ceredigion yn gofyn am gynnwys y stribed o dan y meithrinfeydd, a'r darn o dir amaethyddol ar brydles, o fewn y Warchodfa Natur Leol.

 

 1. Llwybr: ARGYMHELLWYD gofyn i Gyngor Sir Ceredigion ddynodi'r ffordd breifat i fyny at Craig Glais, y tu hwnt i Cliff Terrace, fel llwybr troed swyddogol.

 

 

Parc Natur Penglais

 

 1. Boundary: it was RECOMMENDED that Council write to Ceredigion County Council Estates department requesting that the strip of land below the nurseries and the leased piece of agricultural land be included within the Local Nature Reserve.

 

 1. Footpath: it was RECOMMENDED that Ceredigion County Council be asked to designate the private road up to Constitution Hill, beyond Cliff Terrace, as an official footpath.

 

 

Cysylltu gyda’r Cyngor Sir

Contact CCC

6

Parc Ffordd y Gogledd

 

Roedd ymgynghoriad ynghylch y gwaith coed am fod y parc mewn ardal gadwraeth.

 

Byddai'r Clerc yn edrych ar reoliadau ynglŷn â rhannu manylion dogfennau tendro.

North Road Park

 

Consultation was taking place regarding the tree works as the park was in a conservation area.

 

The Clerk would look into regulations regarding the sharing of tender document details.

 

Cysylltu gyda’r Cyngor Sir

Contact CCC

7

Cennin Pedr

 

Lleoliadau a awgrymwyd:

 • Ymylon gwaelod Ffordd Penparcau (ochr dde)
 • Ardaloedd gwyrdd o flaen Neuadd y Dref
 • Darn gwyrdd ger Porth y Gogledd
 • Parc sglefrio
 • Top y dref y tu ôl i’r meinciau
 • Y clawdd ger maes parcio Rhes y Poplys
 • Sedd ar ben Ffordd Bryn y Môr
 • Perllan y rhandiroedd

 

Daffodils

 

Suggested locations:

 • Lower Penparcau Rd verges (right hand side)
 • Town Hall greens
 • Northgate green
 • Skatepark
 • Top of town behind benches
 • Poplar row car park bank
 • Seat on top of Bryn y Môr Road
 • Allotment orchard

 

 

Eitem agenda Cyllid

Finance agenda item

8

Rhosyn Heddwch

 

Lleoliadau a awgrymwyd:

 • Y lawntiau o flaen Neuadd y dref
 • Tir y Castell

 

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn prynu pum rhosyn ar gyfer pob ardal i ychwanegu gwerth at y rhosyn heddwch

 

Peace Rose

 

Suggested locations:

 • Town hall greens
 • Castle grounds

 

It was RECOMMENDED that Council purchases five roses for each area to add value to the peace rose

 

 

9

Cynllun twristiaeth Turin

 

Byddai’r gohebiaeth yn yn cael ei anfon at adran addysg y Cyngor Sir

Turin tourism project

 

This would be passed on to the County Council education department

 

Cysylltu gyda’r Cyngor Sir

Contact CCC

10

Goleuadau Nadolig

 

Mwy o oleuadau i'w gosod ym Mhenparcau fel porth i’r dref, gan ganolbwyntio ar yr ardal ger y siopau a’r ganolfan.

 

Dylid ymchwilio i garlantau arall er mwyn sicrhau gwerth am arian

Christmas lights

 

More lights to be placed in Penparcau as a gateway into town area concentrating on the area near the hub and shops.

 

Alternative garlands to be investigated to ensure value for money

 

Eitem agenda Cyllid

Finance agenda item

11

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

11.1

Cyfrifiadur newydd: Roedd angen cyfrifiadur newydd gan fod yr hen un wedi 'marw'

A new computer was needed as the old one had ‘died’

Eitem agenda Cyllid

Finance agenda item

 

11.2

Ymddiswyddiad: Roedd y Cyng Sara Hammel yn ymddiswyddo fel cynghorydd. Byddai'r Clerc yn cysylltu â Chyngor Ceredigion er mwyn dilyn y broses gywir. Byddai cerdyn yn cael ei anfon i ddymuno’n dda a diolch iddi am ei chyfraniad.

 

Resignation: Cllr Sara Hammel was resigning as councillor. The Clerk would contact Ceredigion Council to follow the proper process.  A card would be sent to wish her well and to thank her for her contribution.

 

 

11.3

Byrddau graffiti: Cytunodd y Cyngor i'r cais gan y Clwb Ieuenctid i'w gosod ar ffens y maes chwarae ym Mhenparcau cyn belled â'u bod yn cael eu tynnu ymaith os yn dirywio oherwydd y tywydd

Graffity boards: Council agreed to the Youth Club’s request to place them on the Penparcau playground fence as long as they removed them when they became weather worn.

 

 

11.4

Ffyrdd heb eu mabwysiadu: dylid anfon yr e-bost at gynghorwyr fel y gallent ymateb yn unigol ar gyfer eu wardiau

Unadopted roads: resend email to councillors so that they could respond individually for their wards

 

 

11.5

Tai ger y Clwb Pêl-droed: cymeradwywyd yr enw arfaethedig Maes Arthur

Football Club housing: the proposed name Maes Arthur was approved

 

 

11.6

Plaque ar adeilad Joseph Parry: anfon ymlaen at y Brifysgol

Plaque on the Joseph Parry building: forward to the University

 

 

11.7

Plac ar gofeb y rhyfel: i ddangos enw’r cerfluniwr - Mario Rutelli. ARGYMHELLWYD y dylid ymchwilio i blac. Cysylltu gyda CSC

Plaque on the war memorial to provide name of sculpturer – Mario Rutelli.  It was RECOMMENDED that a plaque should be investigated. Contact CCC

 

Cysylltu gyda’r Cyngor Sir

Contact CCC

11.8

Allweddi MUGA: cysylltu â Fforwm Penparcau am eglurder ar allweddi a chodi tâl

MUGA keys: contact Penparcau Forum for clarity on keys and charging

 

 

11.9

Pendinas: byddai’r Cyng. Charlie Kingsbury yn mynychu'r cyfarfod a byddai'n rhoi diweddariad ar y maes chwarae

Pendinas: Cllr Charlie Kingsbury would be attending the meeting and would give an update on the playground

 

 

11.10

Mainc Owen Jones: roedd angen ei atgyweirio.

Owen Jones Bench: needed to be repaired.

Cysylltu gyda’r Cyngor Sir

Contact CCC

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau

Finance and Establishments committee

 

 1. 10.2018

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

 

Cyng. Charlie Kingsbury (Cadair)

Cyng. David Lees

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Alun Williams

Cyng. Brendan Somers

Cyng. Mark Strong

Cyng. Brenda Haines

 

Yn mynychu:

 

Cyng Michael Chappell

Cyng Mair Benjamin

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present

 

Cllr. Charlie Kingsbury (Chair)

Cllr. David Lees

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Alun Williams

Cllr. Brendan Somers

Cllr. Mark Strong

Cllr. Brenda Haines

 

In attendance:

 

Cllr Michael Chappell

Cllr Mair Benjamin

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau

Cyng. Mari Turner

Cyng. Dylan Lewis

Cyng. Alex Mangold

 

Apologies

Cllr. Mari Turner

Cllr. Dylan Lewis

Cllr. Alex Mangold

 

 

3

Datgan buddiannau: Dim

 

Declarations of interest: None

 

4

Cyfeiriadau Personol:

 

Roedd cerdyn wedi cael ei anfon at Sara Hammel yn dilyn ei ymddiswyddiad i ddiolch iddi ac i ddymuno’n dda

 

 

Personal references:

 

A card had been sent to Sara Hammel following her resignation to thank her and to wish her well.

 

 

 

 

5

Ystyried Cyfrifon Mis Medi

 

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn derbyn y cyfrifon

 

Consider Monthly Accounts for September

 

It was RECOMMENDED that Council approve the accounts.

 

 

6

Archwiliad Flynyddol 2017-18

 

Roedd y Cyngor wedi derbyn adroddiad cymwysiedig ar yr archwiliad oherwydd bod y Ffurflen Flynyddol wedi cael ei llofnodi gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ac nid y Maer. Byddai'r Clerc yn gwirio hyn gydag Un Llais Cymru a'i herio, os bod angen. Y ffi archwilio oedd £333 ynghyd â TAW

Annual Audit 2017-18

 

The Council had received a qualified report due to the Annual Return being signed by the Chair of Finance and not the Mayor.  The Clerk would check this with One Voice Wales and challenge if necessary. The Audit fee was £333 plus VAT.

 

 

Cysylltu gydag UllC

Contact OVW

7

Datganiad taliadau cynghorwyr 2018-19 a thaliadau 2019-20.

 

Roedd cwpl o gynghorwyr heb gadarnhau a fyddent yn derbyn neu'n gwrthod y lwfans ar gyfer 2018-19. Byddai'r Clerc yn cysylltu â nhw eto.

 

Penderfyniad 37: Gorfodol. Fodd bynnag, y Cyngor i ofyn i’r wybodaeth yma gael ei drin yn yr un modd â chostau gofal (Penderfyniad 43)

 

Penderfyniad 38: Gorfodol. Wedi'i gymeradwyo ar gyfer tri cadeirydd pwyllgor, y Maer a'r Dirprwy Faer.

 

Penderfyniad 40: Cymeradwywyd.

 

Penderfyniad 41: Cymeradwywyd

 

Penderfyniad 42: Cymeradwywyd

 

Penderfyniad 43: Cymeradwywyd. Nodwyd nad oedd y rhai a dderbynir hwn yn cael eu henwi mewn adroddiadau. Byddai'n cael ei fwydo yn ôl i'r Panel mai hyn ddylai ddigwydd o ran Penderfyniad 37.

 

Penderfyniad 44: Cymeradwywyd. Byddai'n galluogi gwahaniaethu rhwng y lwfans a'r treuliau. Y £1500 fyddai’r gwariant o fewn y rôl a byddai'r holl dreuliau, gan gynnwys teithio, yn cael eu had-dalu ar wahân. Dylid fwydo'n ôl y dylai cynghorau Categori A gael lefel ariannu uwch.

 

 

Penderfyniad 45: Cymeradwywyd fel y taliad mwyaf ar sail gweithgarwch.

 

Statement of payment to councillors 2018-19 and remuneration 2019-20

 

A couple of councillors still had not confirmed whether they would accept or refuse the allowance for 2018-19.  The Clerk would contact them again.

 

Determination 37: Mandatory.  However Council to submit a request for this information to be treated as for care costs (Determination 43)

 

Determination 38: Mandatory. Approved for three Committee chairs, the Mayor and Deputy Mayor.

 

 

Determination 40: Approved.

 

Determination 41: Approved

 

Determination 42: Approved

 

Determination 43: Approved.  It was noted that recipients were not identified within reports. It would be fed back to the Panel that this should also apply to Determination 37.

 

 

Determination 44: Approved.  It would enable differentiation between the allowance and expenses. The £1500 would be for spending within the role and all expenses including travel would be reimbursed separately.  It should be fed back that Category A councils should be allowed a greater level of funding.

 

Determination 45: Approved as a maximum payment based on activity.

 

8

Nadolig 2018

Christmas 2018

 

 

8.1

Coed: roedd angen cadarnhau lleoliad coeden Penparcau. Byddai'r Clerc yn ymchwilio.

 

Roedd nifer y coed bach ar wynebau siopau yn cael eu cynyddu ac ARGYMHELLWYD na fyddai garlandiau’n cael eu prynu eleni.

Trees: the location of the Penparcau tree needed to be clarified. The Clerk would investigate.

 

The number of small trees on shop fronts was being increased and it was RECOMMENDED that garlands would not be purchased this year.

 

 

8.2

Goleuadau: Mwy o oleuadau i'w rhoi ym Mhenparcau. Dylid ymchwilio i ailgylchu'r goleuadau yn ogystal â defnyddio'r wefan i gasglu barn y cyhoedd.

 

Cytunwyd bod gweithio gyda chontractwr profiadol a dibynadwy yn cynrychioli gwerth am arian. Nid oedd optio am wasanaethau rhatach wedi gweithio'n dda yn y gorffennol.

 

Lights: More lights to be put in Penparcau. The recyclability of the lights should be investigated as well as using the website to gather public opinion.

 

 

It was agreed that working with an experienced and trusted contractor represented value for money.  Opting for cheaper services had not worked well in the past.

 

 

8.3

Cinio’r henoed (12.12.2018 Gwesty'r Marine):

 

Dylai pris y tocyn aros yn £5 er bod y cinio wedi codi punt,  i £19.50

Senior’s Lunch (12.12.2018 Marine Hotel): 

 

The ticket price should stay at £5 even though the lunch had gone up a pound, to £19.50

 

 

9

Cyfrifiadur:

 

Roedd Gwe Cambrian Web wedi darparu opsiynau a chostau. Cymeradwywyd Opsiwn 1 am £599 a £65 ar gyfer gyriant caled ychwanegol. Rhoddwyd ganiatad i'r Clerc archebu’r cyfrifiadur ar unwaith.

Computer:

 

Gwe Cambrian Web had provided options and costings. Option 1 was approved at £599 plus £65 for an additional hard drive.  The Clerk was given permission to order the computer immediately.

 

 

10

Cenin Pedr:

 

ARGYMHELLWYD archebu 15,000 o fylbiau am gost o £150 am bob 1000 (cyfanswm o £2250). Lleoliadau canol tref i'w cadarnhau.

Daffodils:

 

It was RECOMMENDED that 15,000 bulbs be ordered at a cost of £150 per 1000 (total cost of £2250).  Town centre locations to be confirmed.

 

 

11

Cyllideb a Praesept 2019-20

 

Awgrymwyd cynnydd i:

 

 • Costau staffio a chyflogres: i gwmpasu swydd newydd y Dirprwy Glerc
 • Costau TG Swyddfa
 • Etholiadau
 • Treuliau Aelodau
 • Hyfforddiant
 • Tanysgrifiadau

 

Byddai trafodaeth bellach a mwy manwl yn cael ei gynnal yn y Pwyllgor Cyllid nesaf.

 

Plannu coed i'w drafod yn y Pwyllgor Rheoli Cyffredinol

Budget and Precept 2019-20

 

Increases were suggested to:

 

 • Staffing & payroll costs: to cover the new Deputy Clerk post
 • Office IT costs
 • Elections
 • Members expenses
 • Training
 • Subscriptions

 

Further and more detailed discussion would be held at the next Finance Committee.

 

Tree planting to be discussed at the General Management Committee

 

Agenda Cyllid

Finance agenda item

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda RhC

GM Agenda

 

12

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

12.1

Gwersi Cymraeg

 

Roedd y Clerc wedi ymchwilio i wahanol opsiynau a chostau. ARGYMHELLWYD y dylai'r hyfforddiant mewnol barhau tan yr haf am gost o £350 y tymor.

 

 

Welsh lessons

 

The Clerk had researched various options and costs. It was RECOMMENDED that the in house training should continue until the summer at a cost of £350 per term.