Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyfarfod Cyngor Llawn

Meeting of Full Council

 

26.11. 2018

 

 

COFNODION / MINUTES

 

94

Yn bresennol:

Cyng. Talat Chaudhri (Cadeirydd)

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Alun Williams

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Claudine Young

Cyng. Alex Mangold

Cyng. Mark Strong

Cyng. Michael Chappell

Cyng. Dylan Lewis

Cyng. Steve Davies

Cyng. Brendan Somers

 

Yn mynychu:

George Jones (cyfieithydd)

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Mike Walker, Traws Link Cymru

 

Present:

Cllr. Talat Chaudhri (Chair)

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Alun Williams

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Claudine Young

Cllr. Alex Mangold

Cllr. Mark Strong

Cllr. Michael Chappell

Cllr. Dylan Lewis

Cllr. Steve Davies

Cllr. Brendan Somers

 

In attendance:

George Jones (translator)

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

Mike Walker, Traws Link Cymru

 

 

 

 

95

Ymddiheuriadau:

Cyng. Rhodri Francis

Cyng. Mari Turner

 

Apologies:

Cllr. Rhodri Francis

Cllr. Mari Turner

 

 

96

Datgan Diddordeb:  

 

Eitem agenda 104 (5): Arghymellion y Pwyllgor Cyllid:

 

Datganodd y Cynghorwyr  Endaf Edwards a Talat Chaudhri ddiddordeb cyffredinol fel aelodau o Bwyllgor Apêl Aberystwyth

 

Declaration of interest:  

 

Agenda item 104 (5): Finance Committee Recommendations

 

Cllrs Endaf Edwards and Talat Chaudhri declared a general interest as members of the Aberystwyth Appeals Committee

Ychwanegu at y cofrestr

Add to the register

97

Cyfeiriadau Personol: Dim

Personal References: None

 

 

98

Cyflwyniad gan Traws Link Cymru

 

Cyflwynodd Mike Walker wybodaeth am yr ail-agor arfaethedig o reilffordd Aberystwyth i Gaerfyrddin a'r Astudiaeth Ddichonoldeb a gyhoeddwyd yn ddiweddar.

 

Roedd y materion a drafodwyd yn cynnwys:

 • niferoedd teithwyr - yn uwch na ragwelir yn yr astudiaeth ddichonoldeb gan nad yw myfyrwyr a thwristiaid wedi eu cynnwys
 • Yr angen am drafnidiaeth gyhoeddus integredig yn enwedig ar gyfer ardaloedd gwledig
 • Poblogrwydd trenau o'i gymharu â bysiau - a'r trên fel estyniad i'r swyddfa
 • Dehongli ardal y daith at ddibenion twristiaeth
 • Yr effaith gadarnhaol ar deithiau cleifion (cefnogaeth Hywel Dda)
 • Yr effaith ar ardaloedd amgylcheddol bwysig megis cors Caron.
 • Y costau fesul km o'i cymharu â datblygiadau ffyrdd megis Blaenau'r Cymoedd a darn Casnewydd o’r M4
 • Mae twneli yn gyffredin yn Ewrop ar gyfer ffyrdd newydd

 

PENDERFYNWYD mabwysiadu'r cynnig canlynol:

 

Yng ngoleuni'r astudiaeth ddichonoldeb ddiweddar, mae Cyngor Tref Aberystwyth yn ailadrodd ei gefnogaeth lawn i gyswllt rheilffordd newydd o Aberystwyth i Gaerfyrddin er mwyn troi Cymru'n genedl effeithlon, modern, gysylltiedig.

 

ac i ysgrifennu at Network Rail,Theresa May a Phrif Weinidog Cymru ynghylch pwysigrwydd y prosiect i Gymru, yn ogystal ag i Elin Jones i gynnig cefnogaeth y Cyngor wrth drefnu cyfarfod cyhoeddus

Traws Link Cymru Presentation

 

Mike Walker presented information on the proposed re-opening of the Aberystwyth to Carmarthen railway and the recently published Feasibility Study.

 

Matters discussed included:

 • passenger numbers – will be higher than anticipated in the feasibility study as students and tourists haven’t been included
 • The need for integrated public transport especially for rural areas
 • The popularity of trains as compared to buses – and the train as an extension of the office
 • Interpretation of the journey area for tourism purposes
 • The positive effect on patient journeys (Hywel Dda support)

 

 • The effect on areas of environmental importance such as Tregaron bog.
 • Costs per km as compared to road developments such as the Heads of the Valleys and the Newport section of the M4
 • Tunnels are common in Europe for new routes

 

It was RESOLVED to adopt the following motion:

 

In the light of the recent feasibility study, Aberystwyth Town Council reiterates its full support for a new railway link from Aberystwyth to Carmarthen in order to turn Wales into an efficient, modern, connected nation.

 

and to write to Network Rail, Theresa May and the First Minister regarding the importance of the project to Wales, as well as to Elin Jones to offer the Council’s support in organising a public meeting.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anfon llythyr

Send a letter

99

Adroddiad ar Weithgareddau’r Maer:

 

Cyflwynwyd adroddiad ar lafar

Mayoral Activity Report:   

 

A verbal report was presented

 

 

 

100

Cofnodion o Gyfarfod y Cyngor Llawn a gynhaliwyd ar Ddydd Llun 29 Hydref 2018.

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion

 

Minutes of the Meeting of Full Council held on Monday 29 October 2018.

 

It was RESOLVED to approve the minutes

 

101

Materion yn codi o’r Cofnodion: Dim

 

Matters arising from the Minutes: None

 

 

 

 

 

102

Cofnodion y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd nos Lun, 5 Tachwedd 2018

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion

 

Minutes of the Planning Committee held on Monday, 5 November 2018

 

It was RESOLVED to approve the minutes

 

 

 

103

Cofnodion y Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol a gynhaliwyd nos Lun, 12 November 2018

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion gyda’r newidiadau canlynol:

 1. 1: ychwanegu ‘fel mater o frys’ i’r frawddeg olaf

6: ychwanegu ‘wrth fynd tuag at Trefechan’ i’r pwynt bwled cyntaf

 

Materion yn Codi:

7: dylid gofyn am ganlyniadau'r ymgynghoriad i'w drafod

 1. 1: gan nad oedd yr ymgyrch ond yn cynnwys arwyddion goleuedig, tynnwyd yr argymhelliad hwn yn ôl

Minutes of the General Management Committee held on Monday, 12 November 2018

 

It was RESOLVED to approve the minutes with the following amendments;

 1. 1: add ‘as a matter of urgency’ to the last sentence

6: add ‘going towards Trefechan’ to the first bullet point

 

 

Matters Arising:

7: the results of the consultation to be requested for discussion

 1. 1: as the campaign only consisted of illuminous signage this recommendation was withdrawn

 

 

Eitemau agenda

Agenda items

 

 

104

Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd ar nos Lun, 19 Tachwedd 2018

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion gydag un newid i eitem 5 - sef fod y Cynghorwyr Endaf Edwards a Talat Chaudhri wedi gadael y siambr.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo pob argymhelliad gan gynnwys y canlynol:

5: cefnogaeth i Eisteddfod Genedlaethol Tregaron. Gadawodd y Cynghorwyr Endaf Edwards a Talat Chaudhri y Siambr

Finance & Establishments Committee held on Monday, 19 November 2018

 

It was RESOLVED to approve the minutes with one change to item 5 -  that Cllrs Endaf Edwards and Talat Chaudhri had left the chamber

 

It was RESOLVED to approve all recommendations including the following:

5: support for Tregaron National Eisteddfod.  Cllrs Endaf Edwards and Talat Chaudhri left the Chamber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

Ceisiadau Cynllunio: 

Planning Applications:   

 

 

105.1

Dim ceisiadau cynllunio heblaw am gais Aldi nad oedd angen trafodaeth pellach

 

No planning applications other than the Aldi application which did not need further discussion

 

 

 

106

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion o fewn cylch gorchwyl Cyngor Aberystwyth YN UNIG: 

 

Penderfyniadau i'w casglu ar ffurf tabl ar gyfer cyfeirio atynt yn hawdd

 

Questions relating ONLY to matters in Aberystwyth Council’s remit:   

 

Resolutions to be collated in table format for easy reference.

 

 

107

 

Cyllid – ystyried gwariant Mis Hydref: 

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r gwariant

 

Finance – to consider the October expenditure

 

It was RESOLVED to approve the expenditure

 

108

 

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â Chyngor Aberystwyth YN UNIG:

 

Cyng Mark Strong:

 • Bu'r ymgynghoriad gwasanaethau clinigol drwy'r Pwyllgor Craffu Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles
 • Ymgynghori ar barcio: edrychir ar feysydd fel Dan y Coed yn y gwanwyn gobeithio
 • Ardal y tu ôl i Neuadd Alexandra - roedd Cyngor Sir Ceredigion yn mynd i dacluso’r ardal hon dros y gaeaf

 

Cyng Steve Davies

 • Mainc Owen Jones: Roedd y gymuned yn ddiolchgar i’r Cyngor Tref am yr amnewidiad prydlon

 

Cyng Alun Williams:

 • Mae goleuadau Nadolig yn cael eu troi ymlaen ar 1 Rhagfyr gyda’r Orymdaith Lluserni yn gadael eglwys Mihangel Sant am 5pm. Stiwardiaid i fod yn yr eglwys am 4.15pm.

 

 1. Endaf Edwards:
 • Mae gwelliannau Teithio Actif yn cael eu gwneud ar hyn o bryd, gan gynnwys mwy o balmentydd cyffyrddol a saethau cyfeiriadol ar y lôn beicio yn Rhyd yr Afon

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to Aberystwyth Council:

 

 

Cllr Mark Strong:

 • The clinical services consultation had been through the Health Social Care and Wellbeing Scrutiny Committee
 • Parking consultation: areas such as Dan y Coed would be looked at in the spring hopefully
 • Area behind Alexandra Hall – Ceredigion County Council were going to tidy this up over the winter

 

Cllr Steve Davies

 • Owen Jones bench: The community were grateful to the Town Council for the prompt replacement

 

Cllr Alun Williams:

 • Christmas lights switch on 1 December with Lantern Parade leaving St Michael’s church at 5pm. Stewards to be at the church for 4.15pm.

 

 

Cllr Endaf Edwards:

 • Active Travel works were currently taking place including more tactile paving and directional arrows on the cycle lane at Riverside Terrace

 

 

 

 

 

 

109

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol: 

Un Llais Cymru: Roedd y Cyng. Mair Benjamin wedi darparu dau adroddiad a oedd wedi cael eu dosbarthu

WRITTEN reports from representatives on outside bodies:  

 

One Voice Wales: Cllr Mair Benjamin had provided two reports which had been distributed

 

 

110

Gohebiaeth:

 

Correspondence:

 

110.1

Statws dinesig ar gyfer cynnig Parêd Dewi Sant (Cyng Charlie Kingsbury): PENDERFYNWYD bod y Cyngor yn mynychu'r orymdaith yn ffurfiol ac yn gwisgo dillad dinesig.

Civic status for the St David’s Parade proposal (Cllr Charlie Kingsbury): it was RESOLVED that the Council formally attend the parade and wear civic robes.

 

 

 

110.2

Lleihad trafnidiaeth gyhoeddus ym Mhenparcau (Cyng Charlie Kingsbury): PENDERFYNWYD ysgrifennu at Gyngor Ceredigion a Llywodraeth Cymru yn gofyn am fwy o wasanaethau ac yn amlygu anawsterau cymeriad daearyddol Penparcau a’r Waunfawr. Hefyd gofyn am amserlenni bysiau mewn arosfannau bysiau. Byddai'r manylion yn cael eu trafod yng nghyfarfod Rheolaeth Cyffredinol

 

Public transport reduction in Penparcau (Cllr Charlie Kingsbury): it was RESOLVED to write to Ceredigion Council and Welsh Government asking for more services and highlighting the difficulties of the geographical character of both Penparcau and Waunfawr. Also to ask for bus timetables at bus stops.  The detail would be discussed in General Management

 

Eitem agenda RhC

GM agenda item

110.3

Cynnig Heol y Bont: PENDERFYNWYD cefnogi'n llwyr waharddiad troad i’r dde ger yr ysgol Gynradd

Heol y Bont proposal:  it was RESOLVED to wholeheartedly support the prohibition of a right turn by the Primary school

 

Cysylltu gyda’r Cyngor Sir

Contact CCC

 

110.4

Lansio cynllun labeli coed Grwp Aberystwyth Gwyrddach 11am 27.11.2018 - Byddai'r Cyng Brendan Somers yn cynrychioli'r Cyngor yn swyddogol. Delweddau i'w rhoi ar y wefan ac yn EGO

Greener Aberystwyth tree label project launch 11am 27.11.2018 – Cllr Brendan Somers would be officially representing the Council.  Images to be put on the website and in EGO

 

Cyhoeddi lluniau

Publish images

110.5

Cyflwyniad ar yr Hen Goleg: byddai swyddogion yn cyflwyno'r cynlluniau yn y Pwyllgor Cyllid nesaf 10.12.2018.

Old College presentation: officers would be presenting the plans at the next Finance Committee 10.12.2018.

 

 

110.6

Hyfforddiant Côd Ymddygiad 7pm:

 

 • Ysgol Penweddig: 11.2.2019
 • Penmorfa: 4.2.2019
 • Aberteifi: 18.2.2019

Code of Conduct training 7pm:

 

 • Penweddig school: 11.2.2019
 • Penmorfa: 4.2.2019
 • Cardigan: 18.2.2019

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Pwyllgor Cynllunio   /   Planning Committee

 

3.12.2018

 

 

COFNODION  /  MINUTES

 

1

Yn bresennol:

Cyng. Lucy Huws (Cadeirydd)

Cyng. Sue Jones-Davies

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Mari Turner

Cyng. Claudine Young

 

Yn mynychu:

Cyng. Alun Williams

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng Mark Strong

Gweneira Raw-Rees (clerc)

 

 

Present: 

Cllr. Lucy Huws (Chair)

Cllr. Sue Jones-Davies

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Mari Turner

Cllr. Claudine Young

 

In attendance:

Cllr. Alun Williams

Cllr Charlie Kingsbury

Cllr Mark Strong

Gweneira Raw-Rees (clerk)

 

 

 

2

Ymddiheuriadau:

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Michael Chappell

Cyng. David Lees

Cyng. Steve Davies

 

Cyng. Rhodri Francis

 

 

Apologies:

Cllr Mair Benjamin

Cllr. Michael Chappell

Cllr David Lees

Cllr. Steve Davies

 

Cllr. Rhodri Francis

 

3

Datgan Diddordeb:

Nodwyd o fewn yr eitem ar yr agenda

 

Declaration of interest:

Noted within the agenda item

 

 

4

Cyfeiriadau Personol:

Roedd Steve Davies yn yr ysbyty. Dylid anfon cerdyn

 

 

Personal references:

Steve Davies was in hospital.  A card to be sent

 

 

 

5

Ceisiadau Cynllunio:

Planning Applications:

 

Cysylltu gyda’r Cyngor Sir

Contact Ceredigion Council

5.1

A 181101: Harbour House – newid defnydd

 

DIM GWRTHWYNEBIAD

A 181101: Harbour House – change of use

 

NO OBJECTION

 

 

 

5.2

A181130: Rheilffordd Craig Glais

 

Datganodd y Cyng Mark Strong ddiddordeb fel cynrychiolydd y Cyngor Tref ar Fwrdd Craig Glais

 

DIM GWRTHWYNEBIAD heblaw pryderon ynglŷn â dŵr yn llifo i lawr a draeniad wyneb. Gallai defnyddio arwynebau treiddiedig a gwteri helpu i liniaru hyn.

A181130: Cliff Railway

 

Cllr Mark Strong declared an interest as the Town Council representative on the Constitution Hill Board

 

NO OBJECTION other than concerns regarding ‘run-off’ water and drainage.  Use of permeable surfaces and drains could help alleviate this.

 

 

 

5.3

A181126 8 Stryd y Gorfforaeth

 

Mae’r Cyngor yn GWRTHWYNEBU’r defnydd o UPVC yng nghanol yr ardal gadwraeth. Mae nifer o'r tai cyfagos yn rhestredig

 

A181126 8 Corporation Street

 

Council OBJECTS to the use of UPVC within the heart of the conservation area. Several of the neighbouring properties are listed

 

 

5.4

A180962: Carreg Goch, Ffordd Ddewi

 

Er nad yw’r Cyngor yn gwrthwynebu mae ganddo'r pryderon canlynol:

 • Mae angen adeiladu'r annedd newydd yn unol â chymeriad nodedig eiddo cyfagos - gan gynnwys y math / lliw o garreg naturiol a ddefnyddir yn ogystal â gosod ffenestri a drysau pren yn hytrach na UPVC
 • Dylid gwneud darpariaeth lawn ar gyfer draenio gan ei fod wedi'i leoli o fewn ardal gyda pherygl o gael llifogydd.

A180962: Carreg Goch, St David’s Rd

 

Whilst the Council has NO OBJECTION it does have the following concerns:

 • The new dwelling needs to be built in keeping with the distintive character of neighbouring properties – including the type/colour of natural stone used as well as fitting timber windows and doors as opposed to UPVC
 • Full provision should be made for drainage as it is located within a flood risk area.

 

 

 

6

Adroddiad Pwyllgor Rheoli Datblygu 14.11.2018

 

Cylchredwyd er gwybodaeth.

 

Trafodwyd enghreifftiau posib o dorri rheolau cynllunio.

Development Control Committee report 14.11.2018

 

Circulated for information. 

 

Various possible breaches of planning regulations were discussed.

 

Cysylltu gyda’r Cyngor Sir

Contact Ceredigion Council

7

Cynllun Cynefin:

 

Cynhelir y cyfarfod nesaf am 6.30pm ar 13 Rhagfyr yn yr Hen Goleg

 

Byddai'r Pwyllgor Cyllid yn ystyried y costau hysbysebu

Place Plan:

 

The second meeting was being held at 6.30pm on 13 December in the Old College. 

 

Advertising costs would be considered by the Finance Committee

 

Eitem agenda Cyllid

Finance agenda item

8

Gohebiaeth

Correspondence:

 

 

8.1

Llygredd golau a choed Coedlan y Parc: dylid cysylltu â'r Cyng Ceredig Davies am ragor o wybodaeth.

Light pollution and trees Park Avenue:  contact Cllr Ceredig Davies for more information.

 

 

 

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol

General Management Committee

 

 1. 12.2018

 

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

Cyng Brendan Somers (Cadeirydd)

Cyng. Mari Turner

Cyng. Mark Strong

Cyng. Claudine Young

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Sue Jones Davies

 

Yn mynychu:

Cyng. Alun Williams

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Stella Celia (Eitem 8.1 yn unig)

 

Present

Cllr Brendan Somers (Chair)

Cllr. Mari Turner

Cllr. Mark Strong

Cllr. Claudine Young

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Sue Jones Davies

 

In attendance:

Cllr. Alun Williams

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

Stella Celia (Item 8.1 only)

 

 

 

2

Ymddiheuriadau

Cyng. Steve Davies

Cyng. Michael Chappell

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Dylan Lewis

Cyng. David Lees

Cyng. Rhodri Francis

Cyng. Brenda Haines

 

Apologies

Cllr. Steve Davies

Cllr. Michael Chappell

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Dylan Lewis

Cllr. David Lees

Cllr. Rhodri Francis

Cllr. Brenda Haines

 

 

3

Datgan Diddordeb: dim

Declaration of Interest: none

 

 

4

Cyfeiriadau personol: Roedd y Cyng Steve Davies yn yr ysbyty

 

Personal references: Cllr Steve Davies was in hospital

 

 

 1. 1

Cofeb Rhyfel y Tabernacl (Eitem gohebiaeth 7.1):

 

Roedd Stella Celia yn bresennol i ddarparu rhagor o wybodaeth am yr eitem gohebiaeth ynglŷn â Chofeb Rhyfel y Tabernacl

 

ARGYMHELLWYD trefnu cyfarfod o bartneriaid allweddol gan gynnwys CADW, Amgueddfa Ceredigion, yr Ymddiriedolaeth Cofebion Rhyfel a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru i ymchwilio ymhellach i’r dewisiadau a’r costau ar gyfer adfer ac adleoli’r gofeb ac i osod plac yn y lleoliad presennol

Tabernacl War Memorial (correspondence Item 7.1):

 

Stella Celia was in attendance to provide more information in support of the item of correspondence regarding the War Memorial

 

It was RECOMMENDED that a meeting of key partners including CADW, Ceredigion Museum, War Memorials Trust and the Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales be organised to further investigate the options and costs for restoration and relocation of the memorial and to place a plaque at its current location

 

Trefnu cyfarfod

Organise meeting

5

Coed stryd 2017-18 a 2018-19:

 

Nid oedd yn bosibl plannu coed yn y triongl glaswellt ar waelod rhiw Penglais (nesaf i'r parlwr Tatŵ) oherwydd trwch y pridd a sylfeini.

 

Byddai lleoliad Heol Penparcau yn golygu cais i'r Asiantaeth Cefnffyrdd ond roedd yna ychydig o bryder lleol ynglŷn â gwelededd

 

ARGYMHELLWYD trefnu cyfarfod gyda swyddogion Ceredigion a Chefnffyrdd i drafod lleoliadau a pholisi.

 

Street trees 2017-18 and 2018-19:

 

It was not possible to plant trees in the grass triangle at the bottom of Penglais Hill (next to the Tattoo parlour) due to the thin soil and foundations.

 

The Penparcau Road location would involve an application to the Trunk Road Agency but there was some local concern about visibility

 

It was RECOMMENDED that a meeting with Ceredigion and Trunk Road officers be organised to discuss locations and policy.

 

Trefnu cyfarfod

Organise meeting

6

Plannu Cennin Pedr

 

Roedd Parciau a Gerddi y Cyngor Sir wedi plannu'r rhan fwyaf o'r bylbiau yn llyniau Neuadd y Dref ac ar waelod rhiw Penglais (wrth ymyl y parlwr tatŵ). Byddai angen gwneud cais i'r Asiantaeth Cefnffyrdd ar gyfer Ffordd Penparcau ond gellid ei blannu y flwyddyn nesaf.

 

Byddai'r ddau fag bylbiau sy'n weddill yn cael eu plannu ar 16 Rhagfyr yn Rhes y Poplys a Ffordd y Bryn gan gynghorwyr ward Bronglais a gwirfoddolwyr

Daffodil planting

 

Ceredigion Council Parks and Gardens had planted most of the bulbs in the Town Hall greens and at the bottom of Penglais Hill (next to the tattoo parlour).  The Penparcau Road location would have involved an application to the Trunk Road Agency but  could be planted next year.

 

The two remaining bags of bulbs would be planted by Bronglais ward councillors and volunteers in Poplar Row and Edgehill Rd on 16 December.

 

 

7

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

7.2

Mainc ar gyfer y Stryd Fawr: yn ôl Cyngor Ceredigion, roedd hyn yn broblem oherwydd diffyg lle a lorïau yn troi allan o Stryd y Farchnad. Fe edrychir ar seddi a lleoliadau eraill

Bench for Great Darkgate Street: according to Ceredigion Council this was problematic due to lack of available space and lorries turning out from Market Street.  Alternative seats and locations would be explored.

 

Ymchwilio

Investigate

7.3

Llwybr troed cyhoeddus i Craig Glais; trafodwyd am eglurder; byddai llythyron yn cael eu hanfon at drigolion

 

Public footpath to Constitution Hill: discussed for clarity; letters would be sent to residents. 

 

Anfon llythyron

Send letters

7.4

Llwybrau troed a chynnal a chadw: gwahodd Eifion Jones, Cyngor Sir i roi cyflwyniad

Footpaths and maintenance: Eifion Jones, Ceredigion Council to be invited to give a presentation

 

Gwahodd

Invite

7.5

Lleihau carbon: gwahodd Bethan Lloyd Davies i gyfarfod Rheoli Cyffredinol yn y dyfodol

 

Carbon reduction: Bethan Lloyd Davies to be invited to a future General Management meeting

 

 

7.6

Gwylanod: ARGYMHELLWYD edrych ar opsiynau megis lasers (fel y'i defnyddiwyd yn Eilginn, yr Alban) a chlustnodi arian o fewn y gyllideb ar gyfer delio gyda gwylanod a baw cŵn

Seagulls: It was RECOMMENDED to look at options such as lasers (as used in Elgin, Scotland) and that money should be allocated within the budget for dealing with seagulls and dog mess.

 

Eitem agenda Cyllid

Finance agenda item

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau

Finance and Establishments committee

 

 1. 12.2018

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

Cyng. Charlie Kingsbury (Cadair)

Cyng. David Lees

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Alun Williams

Cyng. Mark Strong

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Mari Turner

Cyng. Dylan Lewis

 

Yn mynychu:

Cyng Mair Benjamin

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Prifysgol Aberystwyth:

 • Rhodri Llwyd Morgan
 • Jim O’Rourke
 • Esther Prytherch

Present

Cllr. Charlie Kingsbury (Chair)

Cllr. David Lees

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Alun Williams

Cllr. Mark Strong

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Mari Turner

Cllr. Dylan Lewis

 

In attendance:

Cllr Mair Benjamin

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Aberystwyth University:

 • Rhodri Llwyd Morgan
 • Jim O’Rourke
 • Esther Prytherch

 

 

2

Ymddiheuriadau

 

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Alex Mangold

Cyng. Brendan Somers

 

Apologies

 

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Alex Mangold

Cllr. Brendan Somers

 

 

3

Datgan buddiannau: Nodwyd o fewn yr eitem ar yr agenda

 

Declarations of interest: Noted within the agenda item.

 

 

4

Cyfeiriadau Personol: Dim

 

Personal references: None

 

 

 

5

Cyflwyniad: Datblygiad yr Hen Goleg

 

Cyflwynodd Rhodri Llwyd Morgan a Jim O'Rourke wybodaeth am y cynlluniau arfaethedig a fyddai'n cynnwys ystafelloedd perfformiad ac ystafelloedd arddangos, 33 o ystafelloedd gwely 4 *, caffi, ystafelloedd addysgu, mannau cynadledda ac unedau busnes creadigol. Byddai mynedfa newydd yn cael ei greu trwy ddefnyddio'r tai Sioraidd drws nesaf.

 

Datganodd y Cyng Charlie Kingsbury fuddiant personol gan ei fod yn gyflogedig gan Lywodraeth Cymru a gadawodd y Siambr. Cymerodd y Cyng Dylan Lewis y gadair.

 

Datganodd y Cyng Endaf Edwards ddiddordeb cyffredinol gan ei fod yn aelod o Bwyllgor Rheoli Datblygu Ceredigion.

 

Yn ogystal â chynnig cefnogaeth gref i'r cynlluniau arfaethedig, gwnaeth y cynghorwyr y sylwadau canlynol:

 

 • Dylid defnyddio lliwiau priodol i adlewyrchu oed yr adeilad
 • Dylid cynnwys pwysigrwydd y môr, yr harbwr a'r rheilffordd
 • Roedd angen adfer y cerrig tywodfaen yn ofalus
 • Gallai darpariaeth trafnidiaeth gyhoeddus fel Parcio a Theithio lleddfu materion parcio
 • Roedd yr adeilad yn well na nifer o adeiladau'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol
 • Roedd plant yn edrych ar yr adeilad fel castell ac nid oedd ystafelloedd teulu ar gael yn Aberystwyth.

 

Cadarnhaodd Jim O'Rourke fod lliwiau gwreiddiol wedi'u canfod ac y byddai cynllun rheoli cadwraeth. Roedd trafodaethau'n digwydd gydag eglwys Sant Mihangel yn ymwneud â pharcio ond roedd Ceredigion hefyd yn edrych ar ffyrdd i annog fwy o drosiant ceir yn parcio ar hyd y promenâd.

 

 

ARGYMHELLWYD anfon llythyr yn mynegi cefnogaeth cryf gydag atodiad yn crynhoi sylwadau’r cynghorwyr.

Presentation: Development of the Old College

 

Rhodri Llwyd Morgan and Jim O’Rourke presented information about the proposed plans which would include performance and function rooms, exhibition areas, 33 4* bedrooms, cafe, teaching rooms, conference spaces and creative business units.  A new entrance would be created by utilising the Georgian houses next door.

 

Cllr Charlie Kingsbury declared a personal interest as he was a Welsh Government employee and left the Chamber.  Cllr Dylan Lewis took the chair.

 

Cllr Endaf Edwards declared a general interest as he was a  member of the Ceredigion Development Control Committee.

 

In addition to offering strong support for the proposed plans councillors made the following observations:

 

 • Appropriate colours should be used to reflect the age of the building
 • The importance of the sea, the harbour and the railway should be included
 • Careful restoration was needed for the sandstone
 • Public transport provision such as Park & Ride could alleviate parking issues
 • The building was superior to many National Trust properties
 • Children viewed the building as a castle and family rooms were not available in Aberystwyth.

 

Jim O’Rourke confirmed that original colours had been found and that there would be a conservation management plan. Negotiations were taking place with St Michael’s church regarding parking but Ceredigion were also looking at ways to encourage a greater turnover of cars parked along the promenade.

 

It was RECOMMENDED that a letter be sent conveying strong support with an addendum listing the points raised by councillors.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ychwanegu at y rhestr

Add to list

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anfon llythyr

Send letter

6

Ystyried Cyfrifon Mis Tachwedd

 

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn derbyn y cyfrifon

 

Consider Monthly Accounts for November

 

It was RECOMMENDED that Council approve the accounts.

 

 

7

Pensiwn – Polisi Dewisol Cyflogwyr

 

ARGYMHELLWYD bod y Clerc yn gofyn cyngor gan Geredigion a Sir Gâr.

Pension – Discretionary Policy Statement

 

It was RECOMMENDED that the Clerk seek advice from Ceredigion and Carmarthen Councils

 

 

8

Cyllideb 2019-20

 

Roedd newidiadau pellach yn cynnwys:

 • cynnydd bach mewn postio a ffôn a band eang
 • cefnogaeth i Yosano fel pennawd ar wahân gyda dyraniad o £750

 

ARGYMHELLWYD cyflwyno'r gyllideb ddrafft sy'n cynnwys gwariant o £384,780 (heb gynnwys incwm amcangyfrifedig o £2,073) i'r Cyngor Llawn i'w gymeradwyo.

 

Budget 2019-20

 

Further amendments included:

 • a slight increase in postage and telephone and broadband
 • Support for Yosano be included as a separate heading with a £750 allocation

 

It was RECOMMENDED that the draft budget totalling a spend of £384,780 (not including an estimated income of £2,073) be presented to Full Council for approval.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Praesept 2019-20

 

Oherwydd cymryd mwy o wasanaethau ac ail aelod o staff, ARGYMHELLWYD gan y Pwyllgor bod y praesept yn cynyddu i £384,780 sy’n cynrychioli codiad o £14.92 ar gyfer Band D (£104.17)

Precept 2019-20

 

Due to taking on more services and a second member of staff the Committee RECOMMENDED that the precept be increased to £384,780 which represents a £14.92 increase for Band D (£104.17)

 

 

10

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

10.1

Arwyddion Southgate: ARGYMHELLWYD symud ymlaen â'r gwaith dylunio sy'n costio hyd at £1000.

Southgate signs: it was RECOMMENDED that the design work costing up to £1000 be progressed.

 

 

10.2

Swydd wag Ward y Gogledd: rhoddwyd rhybudd gan Geredigion gyda dyddiad cau 3.1.2018 ar gyfer ymatebion

 

North Ward vacancy: a notice had been issued by Ceredigion with a response deadline of 3.1.2018

 

 

10.3

Cyfieithu ar gyfer cyfarfod Cynllun Ardal:

 

ARGYMHELLWYD y dylai'r Cyngor Tref dalu i fyny at £180 am gyfieithydd

Place Plan meeting translation

 

It was RECOMMENDED that the Town Council should pay up to £180 for a translator

 

 

10.4

Digwyddiad ymgynghori Parc y Ffordd y Gogledd yn y Bandstand: ARGYMHELLWYD bod y Cyngor Tref yn talu'r rhent o £104

North Road Park consultation event at the Bandstand: it was RECOMMENDED that the Town Council pay the rent of £104

 

 

10.5

Prisiau tocynnau Cinio Nadolig yr Henoed i ofalwyr: tra'n cefnogi mewn egwyddor docynnau gostyngol i ofalwyr sydd angen mynd gyda person hŷn i'r cinio, ARGYMHELLWYD edrych yn fanylach arno ar gyfer y flwyddyn nesaf

Senior’s Christmas Lunch ticket prices for carers: whilst supporting in principle discounted tickets for carers needing to accompany a senior citizen to the lunch, it was RECOMMENDED that it would be looked at in greater detail for next year.

 

 

10.6

Ymgynghorydd Cynllun Ardal: ARGYMHELLWYD y dylid dod â hyn i'r Cyngor Llawn yn dilyn trafodaeth yng nghyfarfod Cynllun Lle Dydd Mercher

Place Plan consultant: it was RECOMMENDED that this be brought to Full Council following discussion at Wednesday’s Place Plan meeting