Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyngor Llawn  / Full Council

 

25.3.2019

 

 

COFNODION / MINUTES

 

164

Yn bresennol:

 

Cyng. Talat Chaudhri (Cadeirydd)

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Alun Williams

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Michael Chappell

Cyng. Mari Turner

Cyng. Claudine Young

Cyng. David Lees

Cyng. Alex Mangold

Cyng. Brendan Somers

Cyng. Steve Davies

Cyng. Mark Strong

Cyng. Rhodri Francis

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Nia Edwards-Behi

 

 

Yn mynychu:

George Jones (cyfieithydd)

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Aelodau’r cyhoedd:

Hannah Engelkamp

Richard Wells

 

Present:

 

Cllr. Talat Chaudhri (Chair)

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Alun Williams

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Michael Chappell

Cllr. Mari Turner

Cllr. Claudine Young

Cllr. David Lees

Cllr. Alex Mangold

Cllr. Brendan Somers

Cllr. Steve Davies

Cllr. Mark Strong

Cllr. Rhodri Francis

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Nia Edwards-Behi

 

 

In attendance:

George Jones (translator)

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

Members of the public:

Hannah Engelkamp

Richard Wells

 

 

165

Ymddiheuriadau:

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Dylan Lewis

Cyng. Endaf Edwards

 

Apologies:

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Dylan Lewis

Cllr. Endaf Edwards

 

 

166

Datgan Diddordeb:  

 

 

Declaration of interest:  

 

 

 

167

Cyfeiriadau Personol:

 

 • Llongyfarchwyd a chroesawyd y Cyng. Nia Edwards-Behi.
 • Llongyfarchwyd Arad Goch ar eu gŵyl Agor Drysau lwyddiannus. Yn ogystal â difyrru pobl ifanc, roedd wedi atgyfnerthu cyfeillgarwch rhyngwladol gyda 27 o wledydd a gymerodd ran.

Personal References:

 

 • Cllr Nia Edwards-Behi was congratulated and welcomed.
 • Arad Goch were congratulated on their successful Opening Doors festival. In addition to entertaining young people it had cemented international friendships with 27 participating countries.

 

 

168

Adroddiad ar Weithgareddau’r Maer:

 

Cyflwynwyd adroddiad ar lafar

 

Mayoral Activity Report:   

 

A verbal report was presented

 

 

169

Apwyntio Maer etholedig

(eitem wedi'i thrafod yng nghynt ar yr agenda ar gais)

 

Etholwyd y Cyng Mari Turner, y Dirprwy Faer, yn ddiwrthwynebiad.

 

Cynigiwyd gan: Cyng Talat Chaudhri

Eiliwyd gan: Cyng Mark Strong

Appoint the Mayor elect:

(item brought forward on the agenda by request)

 

Cllr Mari Turner, Deputy Mayor, was elected unopposed.

 

Proposed by:  Cllr Talat Chaudhri

Seconded by:  Cllr Mark Strong

 

 

 

170

Penodi'r Dirprwy Faer yn ethol:

 

Enwebwyd y cynghorwyr canlynol:

 

 • Cyng Charlie Kingsbury:

 

      Cynigiwyd gan: Cyng Alex Mangold

      Eiliwyd gan: Cyng Claudine Young

 

 • Cyng Brendan Somers:

 

     Cynigiwyd gan: Cyng. Lucy Huws

     Eiliwyd gan: Cyng Sue Jones Davies

 

Yn dilyn pleidlais gudd, etholwyd y Cyng. Charlie Kingsbury yn briodol.

Appoint the Deputy Mayor elect:

 

The following councillors were nominated:

 

 • Cllr Charlie Kingsbury:

 

Proposed by: Cllr Alex Mangold

Seconded by: Cllr.Claudine Young

 

 • Cllr Brendan Somers:

 

Proposed by: Cllr Lucy Huws

Seconded by: Cllr Sue Jones Davies

 

Following a secret ballot Cllr Charlie Kingsbury was duly elected.

 

 

 

171

Cofnodion o Gyfarfod y Cyngor Llawn a gynhaliwyd ar Ddydd Llun 25 Chwefror 2019

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion gydag un cywiriad i 162 - dylid nodi'r penderfyniad i gefnogi Pleidlais y Bobl ar wahân.

 

Minutes of the Meeting of Full Council held on Monday 25 February 2019

 

It was RESOLVED to approve the minutes with one correction to 162 – the resolution to support the People’s Vote should be noted separately.

 

 

172

Materion yn codi o’r Cofnodion:

 

Nododd y Cyng Alun Williams fod cefnogaeth dda i wrthdystiad WASPI yng Nghaerdydd

Matters arising from the Minutes:

 

Cllr Alun Williams noted that the WASPI demonstration in Cardiff was well supported

 

 

 

173

Cofnodion y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd nos Lun, 4 Mawrth 2019

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion

 

Minutes of the Planning Committee held on Monday, 4 March 2019

 

It was RESOLVED to approve the minutes

 

 

174

Cofnodion y Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol a gynhaliwyd nos Lun, 11 Mawrth 2019

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion a’r argymhellion ond gyda’r newidiadau canlynol.

 

5 Parc Ffordd y Gogledd

 

 • Dylai sylwadau'r Cyng Mark Strong gael eu egluro trwy ychwanegu: ‘yn egluro bod difrod wedi bod o chwaraeon pêl cyn i'r ddrysfa gael ei roi yn ei le’.
 • dylid ychwanegu ‘a’u angori’n gadarn’ cyn ‘er mwyn atal defnyddio chwaraeon trwm ...’

 

8 Plannu Coed

 • Dileu ‘gan y Cyngor Llawn ar 25 Mawrth’

 

 

Materion yn Codi

 

 • Balchder Bro: trwyddedu i'w roi ar yr agenda Rheoli Cyffredinol nesaf

 

 • Plannu coed: dylid cysylltu â'r adran Arfordir a Chefn Gwlad

 

 

Minutes of the General Management Committee held on Monday, 11 March 2019

 

It was RESOLVED to approve the minutes and recommendations but with the following amendments:

 

5 North Road Park

 • Cllr Mark Strong’s comments should be explained by adding: ‘and explained that there had been damage from ball sports before the labyrinth was put in place’.
 • ‘and anchored securely’ should be added before ‘to deter heavy sport use...’

 

8 Tree Planting

 • Remove ‘by the Full Council on 25 March’

 

 

Matters Arising

 

 • Civic Pride: licencing to be placed on the next General Management agenda

 

 • Tree planting: contact Coast and Countryside

 

Cysylltu gyda’r Cyngor Sir

Contact CCC

 

175

Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd ar nos Lun, 18 Mawrth 2019

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion a'r holl argymhellion gan gynnwys cymeradwyo'r Gofrestr Risg, Rheoliadau Ariannol a chontractau a adolygwyd

 

Finance & Establishments Committee held on Monday, 18 March 2019

 

It was RESOLVED to approve the minutes and all recommendations including approval of the reviewed Risk Register, Financial Regulations and contracts

 

 

 

176

Ceisiadau Cynllunio: 

Planning Applications:   

 

 

176.1

A190099 – Pantycelyn

 

Mae'r sylwadau canlynol yn cael eu gwneud yng nghyd-destun cefnogaeth gref i adnewyddu Neuadd Pantycelyn:

 

 • Dylai'r estyniad gyd-fynd â phensaernïaeth yr adeilad presennol. Mae'r Cyngor yn teimlo nad yw hyn yn wir (barn pensaer lleol hefyd).
 • Cefnogir lledu'r porth ond dylai'r giatiau fod mor agos â phosibl i'r dyluniad gwreiddiol. Mae'r tariannau er enghraifft yn nodwedd hanesyddol a nodedig. Efallai y gallai gof lleol ymestyn y giatiau presennol fel y gellid eu cadw.
 • Mae goleuadau ar gyfer gwelededd a diogelwch yn bwysig - dylai'r dyluniad sicrhau bod hyn yn wir.

A190099 – Pantycelyn

 

The following comments are made within the context of strong support for the refurbishment of Neuadd Pantycelyn:

 

 • The extension should be in keeping with the architecture of the existing building. Council feels that this is not the case (a view also held by a local architect).
 • Widening of the gateway is supported but the gates should be as close in design to the original as possible. The shields for example are a historic and distinctive feature.  Perhaps local blacksmiths could extend the existing gates so that they could be kept.
 • Lighting for visibility and safety is important – the design should ensure that this is the case.

 

Anfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to the County Council

 

176.2

A190112 – Adeilad Hugh Owen

 

DIM GWRTHWYNEBIAD – croesawir y datblygiad

A190112 – Hugh Owen Building

 

NO OBJECTION  - the development is welcomed

 

 

176.3

A190127 – Manorafon, Penparcau

 

DIM GWRTHWYNEBIAD yn flaenorol ond mae angen mwy o wybodaeth ar yr amrywiad

A190127 – Manorafon, Penparcau

 

NO OBJECTION previously but more information is needed on the variation

 

Gofyn am fwy o wybodaeth

Request more information

177

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion o fewn cylch gorchwyl Cyngor Aberystwyth YN UNIG: 

 

A oedd y Cyngor yn dal i edrych ar eiddo i’w brynu neu llogi ee adeiladau'r Brifysgol? (Cyng Mair Benjamin)

 

Roedd y Cyngor wedi mynegi diddordeb gyda'r Brifysgol a chyda gwerthwr tai lleol. Pawb i gadw llygad ar agor am adeilad addas.

Questions relating ONLY to matters in Aberystwyth Council’s remit:   

 

Was the Council still looking at property to buy or rent eg University buildings? (Cllr Mair Benjamin)

 

Council had expressed an interest both with the University and with a local estate agent.  Everyone to keep an eye open for a suitable building.

 

 

178

Cyllid – ystyried gwariant

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r gwariant

 

Finance – to consider expenditure

 

It was RESOLVED to approve the expenditure

 

179

 

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â Chyngor Aberystwyth YN UNIG:

 

Cyng Alun Williams:

 • Roedd Awr y ddaear yn cael ei chynnal ddydd Sadwrn 30.3.2019 am 8.30pm gyda diffodd goleuadau swyddfa.
 • Roedd Grŵp Gwyrddach Aberystwyth wedi cynhyrchu collage i esbonio polisi'r fynwent ynglŷn â blodau gwyllt
 • Roedd LlC wedi lansio ei Gynllun Cyflawni Carbon Isel ac roedd Ceredigion yn un o'r siroedd gorau os nad y gorau yng Nghymru.

 

Cyng Mark Strong:

 • Roedd gwaith ar y lanfa gan y Bandstand wedi dechrau

 

Cyng Steve Davies:

 • Roedd 14 uned yn cael eu hadeiladu ar safle Tollgate yn hytrach na 7 - yn erbyn gwrthwynebiad lleol

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to Aberystwyth Council:

 

 

Cllr Alun Williams:

 • Earth hour was being held on Saturday 30.3.2019 at 8.30pm with the switching off of office lights.
 • The Greener Aberystwyth Group had produced a collage to explain cemetery policy regarding wild flowers
 • WG had launched their Low Carbon Delivery Plan and Ceredigion was one of the best counties if not the best in Wales.

 

Cllr Mark Strong:

 • Work on the jetty by the Bandstand had commenced

 

Cllr Steve Davies:

 • 14 units were being built on the Tollgate site as opposed to 7 – against local opposition

 

 

 

 

 

 

 

180

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol:    

Dim

WRITTEN reports from representatives on outside bodies:  

 

None

 

 

 

Trafodwyd uchod

dealt with above

 

 

181

Cynnig: Argyfwng Hinsawdd a Bioamrywiaeth (Cyng Talat Chaudhri)

 

PENDERFYNWYD cefnogi'r cynnig gyda rhai mân newidiadau.

 

Er y cytunwyd mai prif gryfder y Cyngor oedd cefnogi partneriaid allweddol i gyflawni mwy, PENDERFYNWYD hefyd trafod gweithrediadau posibl eraill, fel cynnal archwiliad amgylcheddol a sefydlu gweithgor. Byddai hwn yn eitem ar agenda'r Pwyllgor Rheoli Cyffredinol nesaf

Motion: Climate and Biodiversity Emergency (Cllr Talat Chaudhri)

 

It was RESOLVED to support the motion with some minor amendments.

 

Whilst it was agreed that the Council’s main strength lay in supporting key partners to achieve more, it was also RESOLVED to discuss other possible actions, such as carrying out an environmental audit and setting up a working group.  This would be an agenda item for the next General Management Committee

 

Eitem agenda GM

GM agenda item

 

182

Cynnig:  Marchnata Ceredigion a thai haf yn y cyfryngau (Cyng Lucy Huws)

 

PENDERFYNWYD cefnogi'r cynnig ac y dylai'r llythyr a anfonwyd at Radio Ceredigion fynegi pryder, y Cyngor ond hefyd eu gwrandawyr, yn hytrach na gofyn iddynt roi'r gorau i gefnogi'r hysbyseb. Dylai'r llythyr hefyd bwysleisio effaith osgoi trethi ar wasanaethau lleol.

Motion: Media marketing of Ceredigion and holiday homes (Cllr Lucy Huws)

 

It was RESOLVED to support the motion and that the letter sent to Radio Ceredigion should express concern, both from Council but also from their listeners, as opposed to requesting that they stop supporting the advertisement. The letter should also emphasise the impact of tax avoidance on local services.

 

Anfon llythyron

Send letters

183

Gohebiaeth:

Correspondence:

 

 

183.1

Toriadau yn y gwasanaeth cerddoriaeth: Esboniodd y Cyng Alun Williams mai Ceredigion oedd â'r gwasanaeth cerddoriaeth a ariennir orau yng Nghymru ac nad oedd penderfyniad wedi'i wneud ond y byddai adolygiad o wasanaethau cerddoriaeth yn cael ei gynnal. Byddai hyn yn cael ei gynnwys fel eitem agenda yn y Pwyllgor Rheoli Cyffredinol nesaf.

 

Music service cuts:  Cllr Alun Williams explained that Ceredigion had the best funded music service in Wales and that no decision had been made but that a music services review would be taking place. This would be included as an agenda item in the next General Management Committee.

 

Eitem agenda GM

GM agenda item

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Pwyllgor Cynllunio   /   Planning Committee

 

1.4.2019

 

 

COFNODION  /  MINUTES

 

1

Yn bresennol:

Cyng. Lucy Huws

Cyng. David Lees

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Michael Chappell

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Steve Davies

Cyng. Sue Jones-Davies

Cyng. Mari Turner

 

Yn mynychu:

Cyng. Alun Williams

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng .Nia Edwards-Behi

 

Meinir Jenkins (Dirprwy Glerc)

 

Present: 

Cllr. Lucy Huws

Cllr. David Lees

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Michael Chappell

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Steve Davies

Cllr. Sue Jones-Davies

Cllr. Mari Turner

 

In attendance:

Cllr. Alun Williams

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Nia Edwards-Behi

 

Meinir Jenkins (Deputy Clerk)

 

2

Ymddiheuriadau:

 

Apologies:

 

 

3

Datgan Diddordeb: Dim

 

Declaration of interest: None

 

 

4

Cyfeiriadau Personol: Dim

 

Personal references: None

 

5

Ceisiadau Cynllunio:

 

Planning Applications:

 

 

5.1

A190127 Manorafon Ffordd Penparcau –

Angen mwy o wybodaeth

 

A190127 Manorafon Penparcau Road –

More information required

Dirprwy Glerc i gysylltu a’r adran gynllunio.

Deputy Clerk to contact Planning dept

5.2

A190141/2  Yr Hen Goleg Stryd y Brennin -

Ailddatblygu arfaethedig yr Hen Goleg ac 1&2 y Promenâd  gan gynnwys newid defnydd i westy a dymchwel ac ailddatblygu’r ddau eiddo yn Stryd y Brennin –
Mae CTA yn siomedig gyda'r diffyg atebion dychmygus i'r diffyg parcio ar y safle ac yn gobeithio y bydd PCA yn ystyried parcio oddi ar y safle a chysylltiadau trafnidiaeth ee gwasanaeth bws parcio a theithio. Awgrymu fod y tai tref Sioraidd yn cael eu peintio i gyd-fynd ag adeiladau cyfagos - DIM GWRTHWYNEBIAD

 

A190141/2The Old College King Street-

Proposed redevelopment of the Old College and 1&2 Promenade including the change of use into a hotel and the demolition and redevelopment of the two properties in King Street –

ATC are disappointed at the lack of imaginative solutions to the lack of parking at the site and hope that the UWA will consider offsite parking and transport links eg park and ride bus service. Suggest that the Georgian town houses are painted to match surrounding buildings – NO OBJECTION.

 

 

5.3

A190160 Neuadd Pantycelyn Penglais-

Ailfodelu mewnol arfaethedig Neuaddau Preswyl Pantycwlyn i ddarparu 198 o ystafelloedd gwely en suite, mannau dysgu, mannau hyblyg, sqyddfeydd, ardaloedd ategol, llety a ffreutur i fyfyrwyr.

DIM GWRTHWYNEBIAD

A190160 Pantycelyn Halls of residence Penglais-

Proposed internal remodelling of Pantycelyn Halls of Residence to provide 198 en suite bedrooms, learning spaces, flexible spaces, offices, ancillary areas and refectory accommodation for students.

NO OBJECTION

 

 

5.4

A190171  Tir yn Parc Gwyliau Aberystwyth

Codi 4 tŷ preswyl – DIM GWRTHWYNEBIAD ond yn gobeithio y defnyddir y system ddraenio a argymhellir yn hytrach na ffos gerrig.

 

A190171 Land at Aberystwyth Holiday Village Aberystwyth

Erection of 4 dwellings – NO OBJECTION – But hope the recommended drainage system is used rather than soakaway.

 

 

6

Adroddiad Pwyllgor Rheoli Datblygu 13.3.2019

 

Cylchredwyd er gwybodaeth.

 

Development Control Committee report 13.3.2019

 

Circulated for information. 

 

 

7

Gohebiaeth

Correspondence:

 

 

7.1

Arad Goch yn gofyn am lythyr o gefnogaeth i fand ieuenctid o Carania Sicily sy’n bwriadu perfformio yng Nghymru yng Ngwanwyn 2020.

Cytunwyd i anfon llythyr o gefnogaeth.

Arad Goch requesting a letter of support for a youth band based in Carania Sicily who intend performing in Wales in Spring 2020.

It was agreed to send a letter of support.

 

Anfon llythyr

Send letter

 

 

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol

General Management Committee

 

 

 1. 4.2019

 

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

 

Cyng. Michael Chappell (Cadeirydd)

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Mari Turner

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Mark Strong

Cyng. Dylan Lewis

Cyng. Lucy Huws

 

Yn mynychu:

 

Cyng. Alun Williams

Cyng. Nia Edwards-Behi

Meinir Jenkins (Dirprwy Glerc)

 

Present

 

Cllr. Michael Chappell (Chair)

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Mari Turner

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Mark Strong

Cllr. Dylan Lewis

Cllr. Lucy Huws

 

In attendance:

 

Cllr. Alun Williams

Cllr. Nia Edwards-Behi

Meinir Jenkins (Deputy Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau

 

Cyng. Claudine Young

Cyng. David Lees

Cyng. Brendan Somers

 

Apologies

 

Cllr. Claudine Young

Cllr. David Lees

Cllr. Brendan Somers

 

 

3

Datgan Diddordeb:

 

Eitem agenda 8 - Cynnig Adolygiad Cerddoriaeth

 • Endaf Edwards
 • Alun Williams
 • Mark Strong

 

Declaration of Interest:

 

Agenda item 8 -Motion on Music Review:

 • Endaf Edwards
 • Alun Williams
 • Mark Strong

 

 

4

Cyfeiriadau personol: Dim

Personal references: None

 

 

5

Cyflwyniad gan Gomisiynnydd yr Heddlu

Dafydd Llywelyn:

 

Derbyniwyd adroddiad defnyddiol, agored a chynhwysol ar ymgysylltu â chymunedau gwledig, cyflwyno camerau teledu cylch cyfyng ac ehangu tîm plismona y gymuned

 

Presentation by Police Commissioner Dafydd Llywelyn:

 

A useful, open and inclusive report on engagement with rural communities, CCTV roll out, and the expansion of the neighbourhood policing team was received

 

 

6

Ymgynghoriad Cyngor Sir Ceredigion ar Doiledau Cyhoeddus:

 

Mae'r dyddiad ymgynghori bellach wedi cau ond roedd y cysylltiad yn dal yn fyw er mwyn cael cyfrannu sylwadau.

Dylid ysgrifennu at y Cyngor Sir i gychwyn trafodaeth

Ceredigion County Council consultation on Public Toilets:

 

Consultation date had now expired but the link was still live for comment.

The Clerk to write to the County Council to open a dialogue

 

Ysgrifennu at y Cyngor Sir

write to CCC

7

Cynnig: MUGA Minyddol

 

I Gyngor Tref Aberystwyth archwilio'r posibilrwydd o osod arwynebedd 3G neu 4G er mwyn datblygu'r ardal ar gyfer defnydd drwy’r flwyddyn gyfan ac o bosibl ystyried gweithio mewn partneriaeth â Chlwb Pêl-droed Penparcau a sefydliadau eraill i wneud y mwyaf o arian grant er mwyn gwneud gwahaniaeth mawr, ystyrlon, i Benparcau ac ardal ehangach Aberystwyth.

 

ARGYMHELLWYD cefnogi'r cynnig

 

Motion: Minyddol MUGA

 

For Aberystwyth Town Council to explore the possibility of fitting a 3G or 4G surface in order to develop the area for all year use and to possibly consider working in partnership with Penparcau Football Club and other organisations to maximise grant funding to make a substantial, meaningful difference to Penparcau and the wider Aberystwyth area.

 

It was RECOMMENDED to support the motion

 

 

Cyng C Kingsbury i ymchwilio

Cllr C Kingsbury to research

8

Cynnig: Adolygiad Gwasanaeth Cerdd Cyngor Sir Ceredigion

 

I Gyngor Sir Ceredigion ddiystyru unrhyw ostyngiad i wasanaethau cerddoriaeth yn yr adolygiad hwn.

Y Cyngor Sir i gymryd yr holl gamau angenrheidiol i gynnal gwasanaethau i ddisgyblion ar y lefelau presennol.

 

ARGYMHELLWYD cefnogi'r cynnig

 

Motion: Ceredigion County Council Music Service Review

 

For Ceredigion County Council to rule out any reduction to music services in this review.

The County Council to take all necessary steps to maintain services to pupils at current levels.

It was RECOMMENDED to support the motion

 

 

 

9

Cynnig: Argyfwng Hinsawdd a Bioamrywiaeth - Arallgyfeirio ymylon ffyrdd. (Cyng Michael Chappell)

 

Mae'r Cyngor Tref yn galw am adnewyddu pob ardal laswellt sy'n eiddo cyhoeddus yn ardal Aberystwyth, nad yw'n cael eu defnyddio gan y cyhoedd, gyda phlanhigion sy'n gyfeillgar i bryfed lle bynnag y bo'n ddiogel, ynghyd ag archwilio'r posibilrwydd o weithio gyda chwmnïau preifat a rhanddeiliaid allweddol eraill i adnewyddu ardaloedd glaswellt eraill yn Aberystwyth

 

ARGYMHELLWYD cefnogi'r Cynnig gyda mân ddiwygiadau.

 

Motion: Climate and Biodiversity Emergency – Road verges diversification. (Cllr Michael Chappell)

 

The Town Council calls for the replacement of all publicly owned grass areas in the Aberystwyth area, which aren’t utilised by the public, with insect-friendly plants wherever safe, together with exploring the possibility of working with private companies and other key stakeholders to replace other grass areas in Aberystwyth

 

It was RECOMMENDED to support the Motion with minor amendments.

 

 

 

10

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

 

Dim

None

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau

Finance and Establishments committee

 

 1. 4.2019

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

 

Cyng. Talat Chaudhri (Cadeirydd)

Cyng. Alun Williams

Cyng. Mark Strong

Cyng. Brendan Somers

Cyng. David Lees

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Nia Edwards-Behi

 

Yn mynychu:

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present

 

Cllr. Talat Chaudhri (Chair)

Cllr. Alun Williams

Cllr. Mark Strong

Cllr. Brendan Somers

Cllr . David Lees

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Nia Edwards-Behi

 

In attendance:

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

 

2

Ymddiheuriadau

 

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Steve Davies

Cyng. Mari Turner

Cyng. Alex Mangold

Cyng. Dylan Lewis

Cyng. Brenda Haines

 

Apologies

 

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Steve Davies

Cllr. Mari Turner

Cllr. Alex Mangold

Cllr. Dylan Lewis

Cllr. Brenda Haines

 

 

3

Datgan buddiannau: Nodwyd o fewn yr eitem ar yr agenda

 

Declarations of interest: Noted within the agenda item

 

 

4

Cyfeiriadau Personol:

 

Cafwyd funud o dawelwch er cof am y Cyng. Paul James ac ARGYMHELLWYD anfon llythyr cydymdeimlad at y teulu a Chyngor Cymuned Llanbadarn

Personal references:

 

A minute’s silence was held in memory of Cllr. Paul James and it was RECOMMENDED that a letter of condolence be sent to his family and Llanbadarn Community Council.

 

Anfon llythyron

Send letters

 

5

Ystyried Cyfrifon Mis Mawrth

 

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn derbyn y cyfrifon.  

 

Consider Monthly Accounts for March

 

It was RECOMMENDED that Council approve the accounts.

 

 

 

 

6

Ceisiadau grant 2019-20

 

Grant applications 2019-20

 

 

 

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn cynnig y grantiau canlynol:

It was RECOMMENDED that the Council offers the following grants:

 

£

6.1

Clwb Bowlio Aberystwyth: Cystadleuaeth Bowlio Agored y Gorfforaeth

Aberystwyth Bowling Club: Corporation Open Bowls competition

300

6.2

Gwanwyn Bach: Prynu deunyddiau celf

‘Gwanwyn Bach’: Purchase of art materials

200

6.3

Cymdeithas Gofal: Parhad y gwasanaeth ‘Shop mobility’

The Care Society: Continuation of the Shop mobility service

1500

6.4

Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol Min y Ddôl: Prynu peiriant torri gwair

Min y Ddôl Sport and Social Club: Purchase of grass mower

200

6.5

2il Grŵp Sgowtiaid Penparcau: Mynychu Jambori Rhyngwladol yn yr Iseldiroedd

2nd Penparcau Scout Group: To attend International Jamboree in the Netherlands

500

6.6

Cantorion Showtime Aberystwyth: Cynhyrchu operetta

Aberystwyth Showtime Singers: Production of operetta

250

6.7

Grŵp Cyfeillgarwch Aberystwyth: Cynnal a chadw tybiau blodau'r orsaf

Aberystwyth Friendship Group: Maintenance of station flower tubs

120

6.8

WASPI Ceredigion: y gost o gyhoeddi taflenni

Datganodd y Cyng Endaf Edwards ddiddordeb sy’n rhagfarnu a gadawodd y Siambr

Ceredigion WASPI: Cost of publishing leaflets

Cllr Endaf Edwards declared a prejudicial interest and left the Chamber

200

6.9

Clwb Cymdeithasol Gerddi Ffynnon: Llogi bws ar gyfer taith i Landudno

Gerddi Ffynnon Social Club: Hire of bus for Llandudno trip

200

6.10

Cynghrair Criced Nos Aberystwyth a'r Cylch: Rhentu tir a phrynu tlysau

Aberystwyth & District Evening Cricket League: Rent of ground and purchase of trophies

80

6.11

Seindorf Arian Aberystwyth: Llogi Bandiau Cory, Leyland a Thongwynlais

Aberystwyth Silver Band: Hire of Cory, Leyland and Tongwynlais Bands

2000

6.12

Grŵp Cymorth Parc Natur Penglais: Ail-wynebu llwybrau ac ailosod grisiau

Parc Natur Penglais Support Group: Re-surfacing of paths and replace steps

1340

6.13

Cyngor ar Bopeth: cynnal gwasanaethau

CAB: sustain services

2250

6.14

Cymdeithas Pysgotwyr Bae Ceredigion: Gŵyl Fôr (Sea2Shore)

Cardigan Bay Fisherman’s Association: Sea2Shore festival

500

6.15

FfotoAber: cystadleuaeth Ffotomarathon

FfotoAber: Ffotomarathon competition

750

6.16

Aber Food Surplus: Rhent siop ac offer

Aber Food Surplus: Shop rent and equipment

4510

6.17

Radio Aber: Hyfforddiant ar gyfer cyflwynwyr radio

Radio Aber: Training for radio presenters

800

6.18

Radio Bronglais: Technoleg i alluogi cleifion i dderbyn radio

Radio Bronglais: Technology to enable patients to receive radio

800

6.19

Gigs Cantre’r Gwaelod: Tri digwyddiad yn y Bandstand

Gigs Cantre’r Gwaelod: Three events in Bandstand

800

6.20

Musicfest Aberystwyth: Mwy o gyngherddau a gweithdai am ddim

Aberystwyth Musicfest Ltd: More concerts and free workshops

1000

6.21

Cymdeithas Ddiwylliannol Hindwaidd Aberystwyth: rhaglen ddiwylliannol

Aberystwyth Hindu Cultural Society: Cultural programme

500

6.22

Cymdeithas Parêd Gwyl Dewi: artistiaid a hyrwyddo

Parêd Gwyl Dewi: Artists and promotion

1000

6.23

Côr Gobaith: Ymweliad côr o Norwy a rhaglen weithgareddau

Côr Gobaith: Norwegian choir visit and activity programme

200

 

Cyfanswm

Total

£20,000

 

Derbyniwyd ceisiadau gwerth £48,992.65. Ni chefnogwyd y canlynol oherwydd arian grant cyfyngedig, cefnogaeth ddiweddar wedi cael ei roi neu oherwydd bod ffynonellau cyllid eraill ar gael.

 • Ambiwlans Awyr Plant Cymru: cynnal a chadw gwasanaethau
 • Fforwm 50+ Aberystwyth: taith i Fachynlleth
 • Fforwm Penparcau: drws caffi a gril diogelwch

Applications to the value of £48,992.65 had been received. The following were not supported due to limited grant funds, recent support given or due to there being other sources of funding available.

 • Wales Children’s Air Ambulance: service maintenance
 • Aberystwyth 50+ Forum: trip to Machynlleth
 • Penparcau Forum: café door and security grill

 

7

Rheoliadau Ariannol

 

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn cymeradwyo'r rhoddion fel y cytunwyd yn y gyllideb (£1500 yr un ar gyfer y bedair partneriaeth gefeillio a £750 ar gyfer Yosano).

Confirm Twinning donations 2019-20

 

It was RECOMMENDED that Council approves the donations as agreed in the budget (£1500 for each of the four twinning partnerships and £750 for Yosano)

 

8

Penodi Archwilydd Mewnol

 

ARGYMHELLWYD rhoi’r gwaith Archwilio Mewnol i Emyr Phillips.

Appoint Internal Auditor

 

It was RECOMMENDED that Emyr Phillips be offered the Internal Audit work

 

Anfon llythyr

Send letter

9

Rhaglen Bandstand

 

Cyflwynwyd rhaglen haf ddrafft ac ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn cymeradwyo gwariant:

 

 • Llogi bandstand: £2234.50 (yn amodol ar ddisgownt 50% gan y Cyngor Sir)
 • Llogi Band Arian (18 x £100): £1800

Bandstand programme

 

A draft summer programme was presented and it was RECOMMENDED that Council approves the expenditure of:

 

 • Bandstand hire: £2234.50 (subject to Ceredigion Council 50% discount)
 • Silver Band hire: £1800

 

Cysylltu â’r Cyngor Sir

Contact CCC

10

Parc Ffordd y Gogledd

 

Gohiriwyd y drafodaeth oherwydd amser

North Road Park

 

Discussion postponed due to time constraints

 

 

11

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

11.1

Y Lleng Brydeinig Frenhinol: llythyr yn esbonio cytundeb ariannu gyda'r Cyngor o £400 y flwyddyn. Ni dderbyniwyd anfoneb am y tair blynedd diwethaf.

 

Byddai'r mater yn cael ei ymchwilio a rhoddir manylion i'r Cyngor Llawn nesaf

Royal British Legion: a letter explaining a funding agreement with the Council of £400 per annum.  No invoice had been received for the last three years. 

 

The matter would be investigated and details provided to the next Full Council

 

Ymchwilio i’r cytundeb

Investigate agreement